Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aethant

aethant

Ar ôl gorffen dadlwytho aethant i Newcastle i lwytho glo ac yno ymddiswyddodd y Capten ond bu mor garedig â chymeradwyo'r Mêt i'r cwmni fel dyn da i gymryd ei le ac felly dyrchafwyd Mr Hughes yn Gapten yn fuan iawn ar ei yrfa gan afael yn y cyfle â'i ddwy law.

Aethant at y gamfa gerrig a dechrau chwilio'r ffordd bridd garegog yn ofalus.

Roedd llond tŷ yn eu disgwyl pan aethant i lawr y grisiau.

Ond os cynhyrfwyd y protestwyr gan sylwadau'r offeiriaid lleol, gwelent hefyd fod y Dirprwywyr ar fai oherwydd cu dull o gasglu tystiolaeth a'r modd yr aethant ati i weithredu cyfarwyddiadau'r Llywodraeth.

Daethai rhai ohonynt o waelod y plwy i drin tir y mynydd ac i fyw arno, ac aethant i'w cynefin i dreulio'u "hun hir."

Aethant yn dawedog yn ôl i'r llety, a dyma Idwal yn dweud o'r diwedd: 'Mae'n rhaid i fi fynd.' 'Mynd ble?' 'Mae'n rhaid i fi gael digs newydd.' 'Pam?

Hyd yn oed yn yr oes pan fu'r addysg yn gyfangwbl Saesneg, rhoddai'r ysgol i'r disgyblion yr ymdeimlad o berthyn ac aethant i'r ysgol uwchradd fel 'criw' y pentref.

Dywedodd bod yna griw gyda wagenni yn "campio% ddim ymhell, ac i yno yr aethant.

aethant cyn belled a 'r bont bont beth pe bai o wedi taro 'i ben ar un o 'r cerrig mawr 'na?

petai'r dorf am ddangos eu gwerthfawrogiad pellach aethant ati wedyn i gyfeirAo'r heddlu tuag at yr unigolyn hurt oedd wedi taflu'r botel a dyna ddiwedd ar y sefyllfa.

Yn sicr, ni allodd yr Arolygydd Rogers, y Rhingyll Britten a rhai plismyn eraill sefyll yn y bwlch pan aethant i'r groesfan yn fuan ar ôl deg o'r gloch.

Aethant yno'n dawel fach yn ystod oriau mân y bore - unwaith y cawsant hyd i'r lle wedi astudio hen fapiau ac wedi archwilio pobman i chwilio am y lle gorau.

Aethant ati i astudio'r cawell yn fanwl er mwyn gweld sut roedd yn gweithio.

Ond wedyn, o sylweddoli fod y fath newyddion da yn eu meddiant, yn ôl i'r ddinas yr aethant.

Aethant â'r claf yn ôl i'r ward.

yn cyfarth a chlegar y rhai a aethant heibio%.

Rhaid chwilio dyddiaduron a chofrestrau a Beiblau Teulu am enwau anhysbys rhai ohonynt; buont ac aethant, a'u lle nid edwyn ddim ohonynt mwy.

Aethant tua'r de gan wybod y bydden nhw mewn ychydig yn medru troi i'r dwyrain, croesi afon Hafren a gadael gwlad y Cymry y tu cefn iddyn nhw.

Roedd Dilwyn ac Ifan wedi colli'u gêm o dennis bwrdd ac aethant i eistedd a gwylio'u gwrthwynebwyr buddugol yn chwarae yn erbyn Nic a Dylan.

Sut bynnag, aeth digon o amser heibio i weld fod ymweliad byr Wil Twmpath wedi dylanwadu'n fawr ar fywyd yn N'Ogiaid, achos cyn gynted ag y profodd y Brenin Affos y wynwyn aethant yn ffefryn mawr ym mhlith bwydydd y llys, ac yr oedd Affos a'i wraig Navid, a Namotto eu merch yn ddigon poblogaidd i ddechrau'r ffasiwn trwy'r holl deyrnas.

Dro arall aethant i Fanceinion i fynegi eu gwrthdystiad ar deledu Granada.

Aethant i waelod y rhestr gyda'u cyfraniad yma.

Yn wir, aethant ymlaen a'u gwaith, fel pe na bai ef yno o gwbwl.

Yna aethant at gornel y mur i wylio.

Aethant i lawr i'r gorllewin, heibio i'r balmwydden, tuag at y bwlch yn y ceunant sych lle'r oedd y llwybr camel yn hollol anaddas i fodur.