Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

air

air

Y feistres oedd y mistir yn y lle yma." (Rhyw chwerthin isel fan yma a rhai sylwadau, a barai i Meinir grawcian rhyw air o wrthwynebiad.

Wynebodd ef Hywel Greulon unwaith eto a gofyn, 'Sut y gwyddon ni y byddi di'n cadw dy air?'

Does yna ddim hyd yn oed air Cymraeg am hynny ychwaith yng Ngeiriadur yr Academi ar wahan i camweithredol sydd ddim yn cyfleu'r un peth o gwbwl.

Deallai ambell air yma ac acw a mwy nac unwaith clywodd yr enw, 'Pierre'.

Y mae'r hen air bod llun yn cyfleu llawer mwy na mil o eiriau yn arbennig o wir ym maes addysg datblygu.

Roeddwn i wedi clywed sibrydion am y mater hwn cyn mynd i UEFA yn Amsterdam, ond yno fe gês i air efo Llywydd De Iwerddon ac oedd on ffyddiog iawn y bysen ni'n cwrdd i fynd ar syniad ymhellach, meddai J. O. Hughes, Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Roedd amheuon, fel y dywed yr hen air, 'nid oes ond un sicrwydd', ac mae'r graig honno'n llawer cadarnach na'r haenau y gorwedd y glo yn eu mysg.

Mae cynildeb i'w weld yn air diarth i lawer o'r hysbysebwyr.

Ni ddywedais air.

'Roeddent yn rhad fel baw, deunaw oedd y sach a'r llyfrau!' Ond ni fedrai yr un o'r pâr hapus air ar lyfr Cymraeg, heb sôn am lyfr Sanscrit.

A heb air arall o eglurhad, troes Snowt i'r lon a arweinia i'r Tarw Coch.

Mi ddweda i air neu ddau wrtho.

Ac i'r rhai hynny ohona chi sydd wedi bod yn bwyta siocled plaen yn lle siocled llaeth gydol y blynyddoedd yn meddwl y gwnaiff o lai o gyfraniad i faint eich bol, does gen i ond dau air; Ha blydi ha.

Dangosaist artistri dy Air creadigol ym mhatrymau'r barrug ac yn rhyfeddod y bluen eira.

Oherwydd natur y gwaith, arferir derbyn yn ddigwestiwn air gohebwyr y papurau lleol neu'r newyddiadurwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain, ond y gwir yw nad oes raid i ohebydd feddu ar lawer o ddychymyg i greu ei stori%au ei hun pe bai newyddion yn brin !

Gofynnais iddo tybed a fuasai yn medru cael lle imi, a dywedodd y gyrrai air i Mr Owen, y met, i ofyn.Addawodd hefyd ddod i gael gair efo 'Nhad a Mam.

Ni ddywedodd ei fam air, dim ond eistedd yn syllu i'r tân.

Yn wir, maen air sydd i'w weld yn dominyddu - yn enwedig ymhlith darlledwyr.

`Mwy nag y leiciwn i ddweud wrth neb, syr.' Sisialodd Ernest air yng nghlust ei dad, ac ebe'r olaf: `Faint gymeri di amdani, Harri?' `Yr un geiniog lai na chanpunt,' ebe Harri.

Pâr i wirioneddau dy Air sanctaidd oleuo'n deall ac i wyrthiau dy ras ddyfnhau ein hargyhoeddiad nad oes enw arall wedi ei osod tan y nef trwy yr hwn y mae'n rhaid inni fod yn gadwedig ond enw Iesu.

Ar adegau fel hyn mae'n drueni nad oes gan unrhyw eiriadur air Cymraeg sy'n gweddu, am y gair Saesneg, indignant.

Gorfodwyd y Llywodraeth i wahodd CBAC i sefydlu Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg democrataidd, ond torrodd Wyn Roberts ei air i roi cyllid iawn i'r corff newydd.

Diddorol gweld y gwleidyddion yn ymosod mor chwyrn ar Ken Livingstone am dorri ei air ac yntau wedi addo na fyddai yn sefyll yn etholiad mae'r Llundain.

Os gallwn dderbyn ei air, o'i gof y cyfansoddodd ei bregeth brint, wrth gasglu ynghyd ei feddyliau 'sathredig', chwedl yntau.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

Y mae'n wir y defnyddir y ddau air weithiau fel cyfystyron (e.e.

Bellach, dan ddylanwad Genefa, y mae wedi cefnu ar ddulliau rhydd Luther a Tyndale a welir yn Kynniver llith a ban ac amcanu at gyfieithu 'air yn ei gilydd' i'r diben, fel yr eglurodd mewn nodiad Saesneg yn y Llyfr Gweddi, 'i air Duw ei hun aros heb ei lygru na'i dreisio o genhedlaeth i genhedlaeth'.

Mae'r olwyn yn troi, meddai'r hen air.

Hwyrach y cawn air ganddynt ar gyfer y rhifyn nesaf.

Gwyliodd bob ystum o'i eiddo gyda llygaid barcud, ond ni ddywedodd air o'i ben.

Rhyfedd yr ymgeledd a gafodd dynion drwy'r oesoedd gan y gwragedd: Dyma air o un baraita Iddewig hen, hen: "I bob creadur a arweinir y tu allan i'r porth i farw, fe roddir tamaid bach o fygarogl neu sbeis mewn cwpanaid o win i drymhau a marweiddio'r synhwyrau ......

Ymhen rhai blynyddoedd, er mawr syndod i Dr Tom, anfonodd Ward Williams air i'r coleg yn peri iddynt ddychhwelyd y cyfrolau iddo.

Rhaid gofyn, yng nghyd-destun canllawiau iaith ar gyfer gwasanaethau addysgol, beth yn union yw ystyron gwahanol y ddau air promoting a facilitating ar gyfer y Bwrdd.

Gwynt teg ar ei ôl o ddeuda' i.' Doedd waeth beth wnâi Vatilan, byddai Nel yno'n gefn iddo bob gafael ac ni adawai i air yn ei erbyn fynd heibio'i thrwyn.

Mae'r Enwau i gyd yn rhan gyntaf y frawddeg yn Lluosog ac yn yr ail ran yn Unigol - 'llyfrau, ffynnonnau, dyscawdwyr, goleuadau' ar un llaw a 'air byr, gwirionedd' ar y llaw arall.

Tybed nad ydyn ni, rai ohonon ni, yn edrych ar air Duw fel print mân nad yw'n berthnasol i'n taith ni trwy fywyd?

Maen fater o farn a yw'r gwr a ddaeth yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn haeddu y fath deyrnged ac y maen destun dadl air trwy gyfres deledu o'r fath y dylid talu'r deyrnged honno i arweinydd gwleidyddol, beth bynnag.

Dywedodd air yn ei iaith ei hun ac ychydig yn Saesneg.

Ei ddadl yw fod y "dilyniant" cyfeiriadau'n ffurfio "is-destun" (ei air am "sub- text") i gyfleu mewn ffordd anuniongyrchol neges nad yw'n amlwg ym mhrif destun y Llyfr.

Cymraeg oedd iaith pob aelwyd ac amryw ohonynt a'u gwybodaeth o'r Saesneg yn gyfyngedig i ddau air yn unig, 'Yes' a 'No'.

Bloeddiodd rhywun: `Da iawn Harvey.' `Dyna arwr.' `Mae e'n haeddu'r fedal.' Ni ddywedodd Harvey air.

Ond nid dysgu sut i fagu meibion afradlon yw fy mhwrpas yma, er y bydd gennyf air ar fagu lloi maes o law.

Gallai adolygiad ar Mawl i'r Goruchaf (Vernon Lewis) roi cyfle iddo, wrth sôn am y ddawn o gyfieithu, gyfeirio at ei hoff syniad o ymgnawdoliad cyffredinol, a'r gallu sy'n eiddo i bawb o blant dynion i ddatguddio cariad Duw mewn bywyd, a'i gyfieithu i air a gweithred.

Gadawodd yr ystafell heb air ymhellach.

Ond pan ddaeth galwad arall o'r un man, methodd â chadw at ei air - a dyma fe'n mynd!

Mi ro' i air da drostat ti ac ella wedyn newidith hi ei chân a'th adael dithau i mewn.

Dyna air Sir Aberteifi am snack.

Rhaid fydd symud heb oedi, ac efallai y caf air oddi wrthynt eu bod yn barod i ufuddhau, a'u bod hwy yn ffurfio pwyllgor lleol i gwblhau'r trefniadau, os bydd angen am hynny.

Erbyn hyn cawsai Mr Williams air gan y met yn dweud y byddai lle imi, ac addawodd yntau yrru teligram o'r Barri wedi iddo fynd yn ol.

Yn chwithig braidd, y gwr a adfywiodd y cof am Penri oedd yr Eglwyswr piwus, Anthony a\ Wood, bywgraffydd cynfyfyrwyr Prifysgol Rhydychen a dyn y dywedwyd amdano 'na ddywedodd air da am neb erioed'.

Canant a bloeddiant eu hoff air yn eu hiaith hynafol sef HEDDWCH.

Bu'n driw i'w air a chyn hir roeddem yn glanio ym Muscat, prifddinas Oman.

Cwynodd honno ar unwaith fod Guto a Rhodri wedi crafu blaenau eu hesgidiau newydd ond ni ddywedodd air o gymeradwyaeth am yr olwg sbriws oedd ar ddillad y tri, canlyniad ymdrechion Mali i'w cadw'n lân.

Nid oes gan Watcyn Wyn air am y Dafydd Williams hwn fel un o frodyr Cwmgarw, er ei fod yn crybwyll ei fab o'r un enw.

Amrywiai'r ysgolion hyn yn ddirfawr o rai gweddol dda i rai a gynhelid mewn ystafell fechan dywyll gan hen wraig a wyddai efallai air neu ddau o Saesneg, ac o'r herwydd yn cael ei chyfrif yn ysgolhaig.

Fodd bynnag, braf gweld nad y Gymraeg yw'r unig iaith syn cael trafferth dygymod ar arfer Saesneg gwirion o gael dau air am yr un peth.

Rŵan, mae hynny drosodd; rydan ni'n dechrau cofio mor braf yr oedd o." Ni ddywedodd yr un o'r lleill air o'u pennau.

'A pheidiwch â defnyddio unrhyw air sy'n amheus mewn unrhyw ffordd.' Ac yn rhyfedd iawn wyddech chi, roedd na rhyw eiria, O, geiria roeddan nhw'n defnyddio nhw yn Sir Fôn, geiria bob dydd felly fel 'blonag' er enghraifft, O chaech chi ddim defnyddio'r gair hwnnw gin Sam mewn dim.

Y ddau air syn cael eu defnyddio amlaf i ddisgrifio llyfrau Cymraeg yw lliwgar a swmpus.

Gwelodd Gwen ei ddirfawr helbul, ac nid edliwiodd air iddo.

Ni ddywedai Harri air o'i ben.

Ond mae na eithraid, a 'Chwysu fy hun yn oer' gan Hefin Huws ydi honno. Pa air fyddet ti yn ddefnyddio i ddisgrifio Cymdeithas yr Iaith Gymraeg heddiw?

Dau air 'hyll', a dau yn unig, a ddefnyddiai, sef 'diawl' ac 'uffar' (nid 'uffern' fel pobl y Rhos) ac fe'i defnyddiai ym mhob brawddeg bron.

Ga'i air bach tawel gydag e.

Y gamp yw ffurfio'r gair hiraf posibl o'r saith llythyren, ac wrth gwrs mae'n rhaid i'r gair fod yn air iawn a'r sillafu'n berffaith gywir.

Ni ddywedodd air wrth y lleill am y peth.

O fewn y mis yr oedd wedi cyhoeddi tair erthygl yn gorchymyn pob clerigwr i gydnabod uchafiaeth y Frenhines, i ddatgan nad oedd dim yn y Llyfr Gweddi'n groes i Air Duw ac i gymeradwyo'r cwbl o'r Deugan Erthygl namyn Un.

Go brin y byddwn i wedi dychmygu flwyddyn yn ôl wrth i Olygydd Y Tafod alw fy ngholofn i yn 'Gair o'r Gofod' ar gorn fy llys enw, Rocet, y byddai'r gair o'r gofod yn datblygu i fod yn Air o'r Seibr Ofod.

Mae yn air y mae mwy a mwy o ddefnyddio arno y dyddiau hyn.

"Pwy sy'n mynd nôl ar 'i air?

Daethant at yr ail giât, wrth Goetra Uchaf, ac eto fe'i daliodd ar agor iddi, ac eto mi gerddodd hithau drwodd heb air.

Cofiaf ei ateb, air am air.

Ystyriwch yr englynion a'r straeon digrif fydd yn dibynnu ar air Saesneg am eu hergydion.

Haedda Ian Jones air o ganmoliaeth hefyd am ei redeg medrus ar yr asgell a'i barodrwydd i geisio sicrhau parhad symudiad.

Cadwodd ei air, a daeth â pheth o'r bwyd hwn imi dair gwaith i gyd, ac yna collais olwg arno ac ni welais ef byth wedyn.

Mae llyfrau fel ffynhonnau, a Dyscawdwyr fel goleuadau lawer yr awron ymysg rhai dynion Cymmer dithau (O Gymro Caredig) air byr mewn gwirionedd ith annerch yn dy iaith dy hun.

"'Drycha,' meddai, mor dawel ag y medrai, "'Drycha, pan fydd person yn gweud wrth rhywun y bydd e'n gwneud rhwbeth, all e ddim mynd nôl ar 'i air y funud ola.'

Eisiau neu beidio, fe fyddai raid iddi wrando air am air ar yr hyn a ddigwyddodd yno pan ddychwelai ei thaid.

Gofynnwyd iddo lawer gwaith, 'Pam mae'n rhaid i chi gael rhegi bob yn ail gair, Francis?' a'i ateb pendant fyddai, 'Fydda i byrh yn rhegi, tydi'r ddau air rydw' i'n eu hiwsio yn ddim ond gĻiriau llanw, tydy' nhw'n golygu dim, ac mae'r ddau i'w cael ble mynnoch chi yn y Beibl.'

gwerthfawrocach yw hi na'r carbyncl', meddai'r Hen Air.

Mae'n hen air.

Dau air Hebraeg yw Halelwia.

'Mae o wedi sgwrsio hefo chi tydi?' 'Rhyw air neu ddau.

Ar air, nofel i beri i John Morris-Jones droi yn ei fedd ac i Dostoiefsci godi ohono."

Os yw cynildeb yn air diarth, felly'r gair safon hefyd.

"Os nad wyt gryf, bydd gyfrwys" medd yr hen air - ac felly y bu hi, ac fe'i trechais yn llwyr yn y bumed rownd.

Ond rwy'n cofio un o'i storiau yn dda iawn : air am air ymron gan iddi gael ei thraddodi yn fy nghlyw ddegau o weithiau.

Siaradai'r dynion yng nghefn y cerbyd ac yn aml chwarddent yn uchel ond ni ddeallai Glyn air o'r hyn a ddywedent.

Mewn dau air - sicrwydd a disgyblaeth.

Ni ddywedodd neb air o'i ben.

Ni chai enllib, ni chai llaid Roddi troed o fewn i'w tre Chwiliai 'mam am air o blaid Pechaduriaid mwya'r lle.

Hen air sydd yn cael ei or-ddefnyddio wrth ddisgrifio nofelau – ond y tro hwn, y gair perffaith.

Mi gollodd ei Fab ei waed er eich mwyn chi, er mwyn i chi gael cynnig dihangfa.' Dduw ein Tad, diolch i ti am y cynnig sydd yn dy Air di y cynnig o fywyd tragwyddol i bob un ohonom.

Yn ystod ei hwythnos o arhosiad yno, 'roedd pethau'n o ddrwg rhwng y tad a'r mab, er i Cadi dyngu yn y llys na chlywsai hi erioed air cas rhyngddynt.

Heb air o ddiolch i'm brawd am fod mor graff, symudodd y gwrachod eu bysedd yn ôl i'r golofn ar ymyl y ddalen.

Di-Gymraeg oedd fy mam ar wahan i ambell air neu ymadrodd.

Ond ni a bwyswn, y dydd hwn, ar addewidion dy Air - Pan elych trwy y dyfroedd, myfi a fyddaf gyda thi, a thrwy yr afonydd fel na lifont drosot.

Ni soniai air am ei phris, ond fel un a oedd yn gwybod be-oedd-be, byddai gan Elsbeth syniad go- lew.

A wir i chi , bythgofiadwy ydy'r unig air i ddisgrifio fy nhrip mor belled.

Heb air o ddiolch, heb sôn am eglurhad, fe ddiflannodd y criw teledu.