Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

aled

aled

Pe bai Aled yn herio'i ewyrth, mi ŵyr mai ar 'i fam y basa'r diawl di-egwyddor yn bwrw'i lid.

O fewn ychydig fisoedd i ddrama Iorwerth Glan Aled weld golau dydd cyhoeddwyd yn y papur dylanwadol Yr Amserau ddarnau helaeth o ddrama ddychan yn dwyn y teitl Brad y Llyfrau Gleision heb enwi'r awdur.

Ffacsiwyd ein hymateb at y tri arweinydd Cyngor yn Neuadd y Sir heddiw, ac ynddo mynna Cyd-Gadeirydd y Gymdeithas, Aled Davies, fod adolygiad trylwyr o Bolisi Iaith y Cyngor yn digwydd a noda bod obsesiwn y cyngor gyda rheolwriaeth yn troi pobl ifanc, ynghyd â phobl proffesiynol, i ffwrdd o'r broses ddemocrataidd, gan eu bod yn teimlo na fydd neb yn sylwi ar eu barn.

Go brin y byddai neb yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi syrffedu ar weld Aled Jones, awdur y gyfrol hon, ond mae'n siŵr iddynt hen, hen arfer â fo.

Fe'u tynnwyd gan y ffotograffydd ifanc o Aberystwyth, Aled Jenkins, ac mae'r profiadau a gafodd wrth gwblhau'r dasg yn aros yn y cof...

Wrth siarad ag Aled, deallais fod Hywel ei frawd yn canlyn merch a adwaenwn i yn dda, sef Beti Moeladen Moeladda fel y galwem hi a honno'n digwydd bod yn gyfnither imi.

Pwy ddwedsoch chi oedd y plentyn a'i peintiodd o?" "Aled Owen.

Ond yn ffodus iawn fe gafodd Aled 'i daflu allan o'r car, yn ddi-anaf.

Amneidiodd Aled.

Mi fydd angen Aled yn y siop.

Yn gynta', fod Aled wedi'i eni'n artist, ac y byddai'n bechod i chi na neb arall gladdu'r dalent sydd gynno fo.

Cyflwynwyd y noson thema, Noson Ewrop, gan Siân Lloyd a Karin Oswald a chafwyd portreadau ffilm am bobl o Gymru yn Ewrop, ymweliadau â'r Ffindir, Gwlad Groeg, Portiwgal ac Iwerddon gan Aled Samuel a deunydd archif.

Ni lyncwyd Alun Jones nac Aled Islwyn gan y cyfryngau, ac er bod William Owen Roberts yn ennill ei fara menyn ym myd y teledu, mae'n ymddangos fod y nofel yn gyfrwng a apeliodd yn arbennig ato am ei bod yn rhoi cyfle iddo fynegi'i weledigaeth mewn modd mwy myfyrdodus na'r teledu.

Pa sawl taith i ro llednentydd Bro Aled neu Gernyw mae wedi ei gwblhau?

Ymateb Aled Davies, cyd-gadeirydd y Gymdeithas oedd amau cymhelliad yr ymateb: 'Byddwn yn cwestiynu pa mor debygol yw hi y byddai'r tri arweinydd yma wedi dod at ei gilydd o'u gwirfodd i greu ymateb unedig.

Norman Closs Parry, Aled Lewis Evans, Gwyneth Lewis.

Gwenodd Aled.

Ond fedrwn i ddim peidio â chwerthin pan gyhoeddodd Aled yn y car ein bod ni bellach yn mynd heibio i'r twnnel newydd rhwng Conwy a Phenmaenmawr am y drydedd gwaith!

Fedra' i ddim deud yn iawn be' 'roeddwn i'n deimlo." Roedd yn hawdd gweld ar wyneb Snowt fod ateb Aled wedi ei blesio.

yn bersonol byddwn i wedi mynd am bartneriaeth rhwng robert jones ac aled williams.

Anodd dweud erbyn hyn beth oedd bwriad Iorwerth Glan Aled wrth ei sgrifennu, ac er ei bod yn ddigon actadwy, anodd dweud faint o actio a fu arni, ond dyma'r gwaith, yn fwy na thebyg, a sbardunodd Robert Jones Derfel i sgrifennu ei ddychan ar ffurf drama â'r teitl Brad y Llyfrau Gleision.

Ble rwyt ti?" "F'ewyrth ydi o," meddai Aled, gan droi'n gyffrous at ei athro.

"'Rwyt ti wedi'i ddeud o, Aled - yn y darlun.

Mi roisoch gartre i Aled a'i fam er mwyn cael howscipar ar y cheap, a rydach chi am dynnu Aled o'r ysgol er mwyn cael gwas yn y siop ar y cheap!" Nid atebodd Matthew.

Ym mis Mai eleni, hedfanodd Aled i Iran i dynnu lluniau'r Cwrdiaid oedd yn llifo allan o Irac, o afael erlyn di-drugaredd Saddam Hussein.

"Waeth imi heb a gofyn i chi geisio'i argyhoeddi o." "'I argyhoeddi o i beth?" "Y dylai Aled fynd i Goleg Arlunio.

"Browning, ynte, Mr Francis?" "Ia, Aled." "Browning?" meddai Sam, yn hurt.

"Mi arhoswn i glywed y sgwrs rhyngddyn nhw." Clywsom Matthew Owen yn dod i mewn ar ei hyll i'r neuadd, a Rees yn gofyn yn dawel iddo, "Chwilio am Aled yr ydach chi.

Rydw i wedi bod yn disgwyl Aled ers dros awr.

Rhaid meddwl am gynllun i yrru Aled i'r coleg." "Ai ai, Snowt.

Cynhyrchodd raglen arbennig yn dilyn Refferendwm Cytundeb Heddwch Gogledd Iwerddon gyda chysylltiadau byw gan ein gohebydd gwleidyddol Bethan Rhys Roberts ym Melfast ac Aled Huw yn Nulyn.

Braf yw cael croesawu Mr Aled Eames, Bron y Garfth adref o'r ysbyty.

Am Fod Seth yn Angel gan Aled Islwyn.

Y mae'r BBC wedi dangos diddordeb o ryw fath yn ein polisi a'n beirniadaeth; cafwyd cyfarfod gyda Aled Glynne, ond yr oedd ar y cyfan yn anfodlon derbyn ein beirniadaeth.

Mae nifer o stori%au Aled Islwyn yndarlunio ymdrech yr unigolyn i ddal ati ac hyd yn oed i geisio cynnal gwerthoedd yn wyneb diffyg strwythur a diffyg raison d'être y gymdeithas sydd ohoni, yn wyneb yr unigedd mewnol anochel sy'n rhan o brofiad cynifer.

Aelodau Evans ydy Alex Philp, llais, Rhys Elis, gitar, Dylan Evans, gitar, Aled Williams, Bas a Dewi Jones, drymiau ac ar Hydref 16 mae'r grwp yn rhyddhau eu Ep cyntaf o'r enw Evans ar label nodedig Sylem o Fetws y Coed.

Roedd y tri ohonyn nhw - Aled a'i dad a'i fam - ar y ffordd i Lerpwl pan sgidiodd y car i'r wal.

Diflannodd Aled i rywle, ond arhosodd Snowt yn y cyntedd, gan adael y drws yn gil-agored o'i ol.

"Gwaith dyn yn darfod, gwaith Duw yn parhau - ai dyna pam?" "Nage," atebodd Aled, yn fwy pendant ei lais, ond yr un mor ddryslyd ei edrychiad.

Dydi Matthew Owen ddim yn sylweddoli fod Aled wedi 'i eni yn artist.

Yr oedd yn ein plith gynghaneddwyr praff fel Eilir Aled, Thomas Jones (Meudwy) a Daniel Davies y Ponciau, ac iddynt hwy gael hwyl efo'r gynghaendd oedd y peth mawr.

Ieuan Wyn, Aled Rhys Wiliam.

Mi fedrwch gael grant gan y Cyngor Addysg i yrru Aled i'r coleg.

Pan ddaeth aelodaur Clwb Hiraeth - dynar enw maen nhw'n ei ddefnyddio yn Siapan - i gyfarfod yng nghastell Caerdydd rai blynyddoedd yn ôl - fe ddwedodd llywydd y clwb mai y rheswm fod cynifer o gwmniau Siapaneaidd wedi ymsefydlu yng Nghymru oedd y tebygrwydd rhwng yr Haiku ar Englyn, meddai Aled.

Yr oedd ei dad yn gyfyrder i William Salesbury, ac yr oedd cysylltiadau teuluol rhwng Edmwnd Prys a'r beirdd Tudur Aled a Siôn Tudur.

Glenda Jackson sy'n cael sylw Aled Islwyn y mis hwn yn y gyfres achlysurol hon sy'n bwrw golwg ar rai o'r merched hynny sydd wedi cyfrannu at ddiwylliant y sinema...

Tyrd yma am funud." LLanc ifanc, tlodaidd ei wisg, oedd Aled Owen, yn edrych yn dal am ei fod mor denau.

Aled Williams oedd enw'r llanc ac un o Lanrhaeadr DC ydoedd.

"Tyrd, Sam!" Dilynodd y ddau Aled drwy ddrws y cyntedd, ac mi gefais innau fy hun yn mynd gyda nhw.

Mae'n ddyletswydd arnaf i'w helpu o ar 'i yrfa fel artist..." "Mae gyrfa Aled wedi 'i setlo.

Ymysg yr enillwyr o Benmynydd oedd Dilwyn Owen a Dylan Jones am Baratoi Oen at gylch sioe; Arwel Jones a Medwyn Roberts am wneud crempog (a'i thaflu!!); Paul Parry ac Ann Williams am addurno drwm olew, Arwel Jones ac Aled Pennant am wneud cenel i gi, ac unwaith eto eleni, eu tim dawnsio gwerin.

Roedd Aled heb orffen y darlun, ac mi arhosodd - o'i wirfodd - i'w orffen o.

Llongyfarchiadau Aled Wyn - mae'n rhaid fod gwyddoniadur da yn Fron Olau!

Eraill yn y gystadleuaeth: Cyril Jones ac Aled Rhys Wiliam.

Mae mam Aled wedi cadw tŷ ichi am ddeng mlynedd yn ddi-dal - wedi cwcio, golchi, glanhau..." "Mae hi'n gripl." "Hi sydd wedi gneud holl waith y tŷ er 'i bod hi'n gripl.

gan Aled Eames.

Roedd criw yr awyren yn mynd i orffwys am bedwar diwrnod yn Istanbwl - ond aros yn Iran wnaeth Aled.

A da o beth oedd casglu at ei gilydd ffrwyth gwaith ymchwil Dr Isaac Thomas, Dr G.Aled Williams ac eraill yn yr erthygl ar "Yr Esgob Morgan a'r Beibl Cymraeg Cyntaf".

Roedd yn brofiad rhyfedd iawn - edrych allan o ffenest siop a gweld yr holl wynebau yn edrych nôl ata'i!' Pan alwyd cynrychiolydd y Groes Goch i Dohonan ar fyr rybudd, bu'n rhaid i Aled ddal yr awennau, yn trefnu lle diogel i gadw'r holl lori%au oedd yn cario nwyddau ac i oruchwylio unrhyw lwythi nwyddau eraill oedd yn cyrraedd yr ardal.

mai er mwyn Aled y trefnais i'r arddangosfa.

Aled Jôb yn cymeryd golwg bersonol ar gystadleuaeth Cwpan y Byd

Ond ar ôl profiadau go erchyll pan aeth i Iran yn gynharach eleni - yr ugeinfed gwlad iddo ymweld â hi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - mae'r ffotograffydd Aled Jenkins bellach yn fwy na bodlon i gadw'i draed yn dynn ar ddaear Cymru.

Gwerthu 'sgidia' fydd gwaith Aled, nid tynnu llunia'.

Wyt ti'n cofio'r gerdd, Aled?" "Dim ond atgo ohoni, syr.

Carwn gymeradwyo, hefyd, glocsio grymus Aled Owain Morgan.

Aled Islwyn yn S4C yn fwy na pharod i helpu.

bydd dim lle i aled williams wrth i neil jenkins gael safle'r maswr ac mae rupert moon wedi ei ddewis eto yn lle robert jones.

"Wyt ti'n nabod Mr Francis, Aled?" gofynnodd Rees.

"Allwn ni byth ag ymrwymo i beidio â phrotestio ar Faes yr Eisteddfod fwy nag y gallwn ni yn unrhywle arall," meddai Aled Davies.

"Dywed i mi, Aled, be' welaist ti mewn hen furddun hagr fel hwn i fynd i'r drafferth o'i beintio fo?" "Wn i ddim yn iawn, syr.

Yn ei lyfr Meistri'r Moroedd, y mae Mr Aled Eames yn sôn am y "munudau tawel ar nos braf, ac yn y distawrwydd clywed Mrs Pritchard yn canu'r piano yn y caban a'r Capten yn ei lais bariton cyfoethog yn canu 'The harp that once through Tara's Hall' neu Dafydd y Garreg Wen Claddwyd Mrs Pritchard yn Laurenco Marques a gallwn ddychmygu y tristwch ar y llong ymysg y criw ac yn enwedig tristwch Capten Pritchard o adael ei wraig mewn bedd ar dir estron.

Yn y Gymraeg llwyddodd y Prifardd Aled Gwyn i ddwyn y gynghanedd i mewn i'r mesur pan gomisiynwyd ef i sgrifennu Haiku i gyfarch aelodau Clwb Hiraeth, clwb o brif-weithredwyr Cwmniau Siapaneaidd dreuliodd amser yng Nghymru.

Euthum allan bron cyn iddo sefyll, nid wyf yn cofio beth a wnaeth Aled ond fe wthiais fy hun i giw bwyd a oedd erbyn hyn bron â phrifio'n glamp o iâr!