Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

allwedd

allwedd

Yr oedd honno tua chwe throedfedd o hyd, a phwysai tua dau gan pwys, a phan ddefnyddid yr allwedd fawr byddai wyth o wŷr y felin yn ei thrafod gyda'i gilydd.

Yna, gofynnodd Mary iddo fynd â'r allwedd yn ôl at Fred Bird.

Yn anffodus roedd wedi cloi ond gan fy mod yn mynd i lawr allt tynnais yr allwedd o'r 'ignition' i'w agor.

Mae anghofio'r wybodaeth a enillwyd drwy'r chwyldro mawr mewn dysgu iaith a ddigwyddodd yng nghanol y ganrif hon yn golygu taflu'r allwedd i ffwrdd.

Cyfiawnder oedd yr allwedd i ddeall ystyr goludoedd y brenin a natur ei awdurdod ar ei deyrnas.

Ar y dydd Mercher, ni allai'r tad ddod o hyd i allwedd y bocs lle y cadwai ei lyfr banc.

Wel, yn syml: allwedd llwyddiant dysgu ail iaith yw graddio da.

Tua hanner awr wedi dau neu chwarter i dri, galwodd Ali yno a rhoi allwedd y fflat iddo oddi wrth Mary.

ond nid fy lle i yw dweud wrth ddarllenwyr beth yw'r allwedd neu'r allweddi i'r gwaith, neu fyddai na ddim pwynt llunio'r nofel.

Undod Arabaidd oedd y cymhelliad ar gyfer pob gweithred wleidyddol, a'r allwedd i ddatblygiad athroniaethol Gadaffi.

Dyma'r allwedd i ddeall beth sy'n digwydd mewn llifogydd.

ai g'm yw'r cyfan, neu a oes yna allwedd i ystyr y nofel?

Daethant maes o law yn allwedd i ddehongli cyfeiriadau Iesu at Fab y Dyn yn rhoi ei einioes yn bridwerth tros lawer ac at y cyfamod newydd yn ei waed.

Yr undod Arabaidd yma oedd y cymhelliad ar gyfer pob gweithred wleidyddol a'r allwedd i ddatblygiad athroniaeth Gadaffi.

Ond dyma hefyd i bob athro ymarferol yr allwedd iddo ac un o'r egwyddorion mwyaf creiddiol yn y greffl gyffrous a heriol sydd ganddo yn y dyddiau argyfyngus hyn yn hanes ein cenedl.

Yn lle dysgu'r Gymraeg fel pwnc yn unig mewn ysgol ardal, caiff y plant y cyfle i'w dysgu fel allwedd mynediad i ddiwylliant y pentrefi y maent wedi symud i fyw iddynt.

Er iddo gael ei sicrhau nad oedd hynny'n bosibl mae'n amlwg ei fod yn amau mai wedi cael ei ddwyn yr oedd yr allwedd ac mai John y mab oedd y troseddwr.

Dylech gyflwyno'r allwedd ar ffurf poster a dylech gysylltu'r gwaith â Rhaglen Astudio a Thargedau Cyrhaeddiad y Cwricwlwm Cenedlaethol.

I Brandon yntau, Selotiaeth yw'r allwedd i weithgarwch Iesu ac ymwrthyd â'r ddelwedd o dangnefeddwr di-drais.

Tynnodd yr allwedd o'i phoced ond cyn ei rhoi yn nhwll y clo canodd y gloch fel y gwnâi bob tro ym mhob tŷ i ddangos ei bod wedi cyrraedd.

Cadwodd Fred yr oed ond gorfu iddo ddisgwyl am awr yn ei fen y tu allan gan fod yr allwedd gyda Mary.

gyferbyn â'r pinnau gosodwyd pwyntiau ", dan reolaeth bwrdd allweddau, gydag allwedd ar gyfer pob llythyren.

Rhan o'i ddyletswydd beunyddiol cyn iddo ymddeol oedd cerdded ar hyd trac y rheilffordd ar hyd y gangen a arweiniai o lein Aberystwyth i gyfeiriad Castellnewydd Emlyn pellter o ddeng milltir, i wneud yn siwr fod pob allwedd, os hynny yw'r term sy'n cyfieithu 'key', yn ei lle rhwng y cledrau ac ochr allanol y cwpanau dur a i daliai.

Yn eu rhagymadroddion a'u cyflwyniadau gadawodd y dyneiddwyr inni gorff o ysgrifennu, yn Gymraeg ac yn Lladin, sy'n allwedd, na cheir mo'i thebyg mewn cyfnodau eraill, i ddeall meddwl a chalon cyfnod.

Ni thâl cyhoeddi mai gwyddoniaeth a'r method y mae hi'n ei ddefnyddio yw'r allwedd i bob gwedd ar realiti.

Yr oedd hwn yn waith trwm a pheryglus, a Phil oedd yr unig un a allai godi'r allwedd fawr ar ei ben ei hun a'i rhoi am bin y standard.

Yr unig ffordd i ryddhau'r pinnau oedd trwy ddefnyddio'r allwedd fawr.

phelps, ac mewn gwirionedd, ei fersiwn ef oedd y fersiwn safonol, er mai syniadau david hughes oedd yr allwedd i'r holl lwyddiant a ddaeth i'w rhan.

Dyna ydi cân pawb, dyna ydi'r allwedd i bopeth, lefel A!" "A beth wyt ti'n fwriadu ei wneud tybed?" "Ffermio Mam.

Allwedd Ddeubarthol Lluniwch allwedd ddeubarthol ar gyfer naill ai grŵp o organebau mewn cynefin lleol e.e.

Y parch a delid i'r etiquette moethus - y patrwm ymddygiad - a'r cwrteisi bonheddig, nodweddiadol o'r dosbarth tirol, yw'r brif allwedd i ddeall agwedd meibion Gwedir tuag at eu cymdeithas gartref ac oddi cartref.

Dannedd miniog y llygoden yw unig allwedd i'r gist, a'r wobr yw'r gneuen werthchweil yng nghnewyllyn y garreg.