Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

an

an

Y bore wedyn roedd Merêd yn awyddus i fynd i grwydro naill ai ar hyd yr arfordir i gyfeiriad An Spideal neu i fyny'r dyffryn i gyrion Loch Coirib er mwyn cael mwynhau'r golygfeydd a'r tawelwch digymar; ond mynnodd Dilys gysgu ymlaen ar ôl cyfeddach y noson cynt.

Mae aelodau'r Cyngor yn an-weithredol, yn rhan amser ac yn cael eu dewis i adlewyrchu ystod eang o brofiad a diddordebau.

'P'run bynnag, rydyn ni'n gwybod y gyfrinach rŵ;an.' 'Ydyn,' meddai Iestyn, gan ddal i graffu rhwng y cerrig yn y mur fel pe bai yn disgwyl gweld y dyn yn dod yn ôl.

'Tasa'r drws 'na'n agor rŵ;an, fedrach chi ddim cerddad allan drwyddo fo heb dynnu sylw hanner y byd.'

Fe gei di fynd ržan.'

Mae o ar fin cyrraedd Llety Plu rŵ;an.' 'Ydi,' meddai Iestyn.

Yr oedd Sean yn anelu am Luimneach a minnau eisiau mynd drwy'r dref honno am An Daingean.

'Rŵ;an ta,' pwysodd y dyn yn ei flaen nes bod ei wyneb bron â chyffwrdd â wyneb Elen.

'Symud ymlaen ržan, cer yn ôl i dy siop, mae dy gwsmer di newydd gerdded allan hefo llond ei hafflau o dy stoc di.' Rhegodd Huws Parsli a'i bachu hi o'na ar ôl y cyn-gwsmer.

Trechodd Isabella Rossellini a Joanna Lumley rai fel y syrffedus hollbresennol Liz Hurley an merch ninnau o'r Mwmbwls, Catherine Zeta Jones, i fod yn gyntaf ac yn ail ar y rhestr.

Medda fo: They are an odd couple.

'Rŵ;an,' gollyngodd y cawr ei afael ynddo, 'cymer di'r rhaw fach yna a gad i mi dy weld yn turio am y trysor.

Camodd Carol oddi wrth y ffôn, ond daliodd i syllu arno an anwybyddu cwestiynau parhaus Owain a'r ffordd yr oedd Guto'n tynnu godre ei sgert.

Pum wythnos yrŵ;an a deufis wedyn.

Faber a Faber gyfrol dan yr enw 'An Athology of Welsh Short Stories', pedair ohonynt yn gyfieithiadau o rai Cymraeg ac un o'r pedair stori dan y teitl 'The Strange Apeman' gan Mr Tegla Davies.

'Dwn i ddim pwy rôi i gi yno, heb sôn am blentyn." "Ia, 'ntê, a'r cyflogau'n fychan." "Bychan, i%a; meddyliwch chi rŵ;an am John yma, yn cael dim ond pymtheg swllt yn yr wythnos ar ôl gweithio blynyddoedd am ddim, a sefyll tu ôl i'r cownter o fore gwyn tan nos, a'r hen ddyn hwnnw'n cerdded o gwmpas y siop, efo'i hen lygada ym mhob man.

Ryw hannar milltir cwta sy' rhwng fa'ma a'r Felin 'cw." Sibrydodd, "Dydan ni'n dau yn gymdogion rŵ;an." A chyda'r addewid rasol yna, a chan gydio yn dynn yng nghlust Hywal y mab, camodd Laura Elin y Felin, yn llythrennol o'r Nef i'r niwl.

Pwy ydy ..." "Gan bwyll rŵ;an, was," meddai Henri, gan syllu ar y map o'i flaen i guddio'r cysgod o wên oedd ar ei wyneb.

Pe bawn i'n gallu chwerthin ar orchymyn a heb gymhelliad mi wnawn i hynny ržan, er mwyn profi i chi ei fod o'n bosib.

"Be'wyt ti'n 'i freuddwydio, rŵ;an?" gofynnodd Sandra iddo'n sydyn.

A dyma fi wedi cael 'y ngalw i weithio yn Llangi%an lle maen nhw'n arbrofi gyda 'radar' a rocedi - a dyn a ŵyr beth arall!' "Fe wêl yr hen blant wahanieth, Idris.

"Wyt ti'n fy nghlywed i'n iawn rŵ;an?" meddai Llefelys.

Ond mi ydw i'n cofio'r lle'n berffaith ržan, o g-gof yr hogyn wnes i fwydo arno fo 'chydig yn ol: roedd o wedi bod yno g-gyda'i rieni.

Yn wir, er gwaethaf neu oherwydd y gwaed oedd yn pistyllio o'm trwyn, mewn dau funud roedd fy mhen-glin chwith yn gwasgu ar gorn-gwddw fy ngwrthwynebwr, a chawn foddhad neilltuol o weld y croen o dan ei lygaid yn twitsian yn nerfus, cynyddai fy mwynhad am fod haid o blant o'n cwmpas rŵ;an yn sgrechian eu gwerthfawrogiad.

'Wel be?' meddai PC Llong 'Wel wyt ti'n fodlon coelio ržan na laddodd Vatilan mo Huws Parsli.

Mi fyddant i gyd o'r capel 'rŵ;an, ac mi fydd pawb yn Nhraethcoch yn gwybod fy mod i ar goll,' meddyliodd.

Ržan, be wyt ti'n feddwl o'n palas ni ž dipyn o wyrth, yntê?'

Roeddem yn falch o'r cyfle i ailddarlledu The Doctor's Story ar Home Ground ar BBC Dau, ac roedd rhaglen oedd yn ddetholiad o'r gyfres Ball in the Hall a ddangoswyd ar BBC Cymru ac a ailenwyd yn An Evening With Michael Ball yn cynnwys y gwestai Ronan Keating o Boyzone, Lesley Garrett a Martine McCutcheon.

Pam an allai ei weld yn hofran uwch ei phen?

Croeso i Llangi%an, syr.

Ac yr oedd dyn yn ffyrnigo a ffieiddio am fod y Philistiaid dienwaededig yn mathru'r lle sanctaidd, yn gwaredu am fod yr inffidel ddiddymwr a'i griw mor ddihidio ag a fu Antiochus Epiphanes a'i lu 'rioed, yn halogi'r cysegr a'i droi'n ffieidd-dra an~hyfaneddol yno o flaen ein llygaid:

"Yma yn Llangi%an, - heb fod ymhell o'r fan hyn.

Pan bregethais y Traet~awd hwrl gyntaf yn gyhoeddus, Fy Nhafol oe~ B;n ysgrifcnny~ an, rhy fu~n, rnae'n debig, i'r Sawl oedd yn dywed, gofio a chynnwys y M~tter yn gryno: etto c~fodd Ef~ith ar Glu~tiau, ac (yr wyf yn gobeithio) ~r Galorm~u rai, fd y t~er ddymun~nt ei lrgr~phu.

Ei hawydd hi i dreulio'r Nadolig efo'i theulu oedd achos y ffrae ond gwelai rŵ;an na allai fwynhau'r ŵyl heb ei gŵr.

Mae o wedi bod wrthi'n ffoi erstalwm rŵ;an, yn ffoi'n gylch o amgylch y byd a'r ysbrydion aflonydd ar ei sodlau'n ei hambygio ac yn ei gosbi.

Mi gawn ni fynd â'n bwyd efo ni rhyw ddiwrnod yn fuan." "Fydd arni hi ddim eisiau mynd drwy'r coed, gewch chi weld rŵ;an - fe fydd arni hi ofn bwci-bo neu ryw rwdl felly !

A pham ei bod hi mor barod ržan i fynd i'r gwel bob nos?

Mae gan Shelley frawddeg yn defnyddio trosiad i ddisrgifio'r meddwl creadigol, ac fe all ei bod yn taflu goleuni ar feddwl creadigol Waldo : "The mind in creation is a fading coal, which some invisible influence like an inconstant wind, awakens to transitory brightness."(A Defence Poetry).

Roedd hi'n teimlo'n well o lawer iawn rŵ;an.

Pawb yn ddistaw, rŵ;an.' Wrth edrych dros eu hysgwyddau gallent weld coed y winllan yn cyrraedd bron atynt ac roedd yn gysur gwybod y gallent ddiflannu yn bur sydyn i dywyllwch y coed pe byddai angen.

Ond astudiai'r Gymraeg ar hyd yr amser, gan feistroli An Elementary Welsh Grammar a Welsh Syntax John Morris-Jones.

"Roeddwn i'n meddwl mai pobl o gwmpas y lle yma'n unig oedd yn gwybod a does yna neb yn byw yma rŵ;an i ddweud wrthach chi." "Mae hynny'n ddigon gwir 'ngwas i.

dwi'm yn siŵr ržan...' Dechreuodd y siopwr Gemp chwilio drwy'i bocedi.

Cofia di, rŵ;an." Ac yr oedd Joni'n adnabod ei fam yn ddigon da i wybod ei bod hi o ddifrif, ac y byddai raid iddo osgoi'r amiwsments.

Fy argyhoeddiad personol yw fod syniadau an-Feiblaidd a hiwmanistaidd wedi gweithio fel cancr yng nghalonnau llu mawr o grefyddwyr ac nad oes obaith gweld adferiad heb edifeirwch diwinyddol a dychwelyd at "y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint".

Naill rydyn ni yn clochdar yn y dull mwyaf ansensitif neu rydyn ân pennau yn ein plu.

;an wrth imi edrych yn ôl fel hyn, ni allaf lai nag ystyried y sgarmes gi%aidd yna fel trobwynt mawr yn fy adnabyddiaeth o Talfan.

Stori garu yw An Dour endro d'an Inizi (Y džr o gwmpas yr ynysoedd) hefyd.

'Rŵ;an, dowch yn eich ôl i'ch gwely, ac mi ddo i â nightcap bach i chi.'

Oblegid nid oes un dyn a grewyd a fedr fforddio an wybyddu ei gyd-fforddolion.

Y cyfeillgarwch rhyngddo a Jakez Riou a sbardunodd Drezen i gyfansoddi Nozvezh Arkus e Beg an Inizi (Gwylnos Arkus ym Mhig yr Ynysoedd), ar ôl marwolaeth Riou, ac i ysgrifennu cofiant ei gyfaill, sef E Koun Jakez Riou (Er cof am Jakez Riou).

Llwyddwyd i addasun gyflym i anghenion cyfnewidiol BBC Cymru an cwsmeriaid eraill yn ogystal â chyflawni perfformiad ariannol cryf iawn.

Daw'r Athro Glanmor Williams yn agos iawn at ddweud hyn yn y gosodiad fod y Diwygiad Efengylaidd wedi dod "in the same way as the Reformation, not because of an absence of religious emotion but as the result of an abundance of it" [td.

Yn Cardiff Singer Masterclass: An American in Cardiff rhoddwyd cyngor gwerthfawr i bump o'r darpar sêr opera gan Joan Sutherland, Carlo Bergonzi, a Sherril Milnes, tri o gantorion goraur byd a oedd hefyd yn feirniaid yn y gystadleuaeth.

Tyd žan, mi gei di ddweud wrtha'i...'

'Dowch chi'n ôl i'ch gwely rŵ;an, rhag i chi gael annwyd, ac mi a'i i fyny i sbio.

Jonathan a Dr Pryce oedd ar ei meddwl hi unwaith eto rŵ;an; y bychan yn gwaelu a'r llall yn dangos mwy o ddiddordeb - yn gyffredinol felly.

Newydd orffan byta rydan ni rŵ;an - mae'u blas nhw yn 'y ngheg i o hyd.

Lle'r ydach chi'n byw rŵ;an?

'Ržan y plismon plant ichdi,' ysgyrnygodd Nel yn sefyll a'i thraed un bob ochor i ben PC Llong a lledr ei sgidiau sodlau uchel yn cochi'i glustiau, 'tydi Vatilan heb ladd neb yn naddo?'

"Rydw' i'n ddigon prysur rŵ;an," meddwn i, ar frys, ac yn anghwrtais ddigon er nad oedd yna ddim adwaith oddi wrth y talp o geuled o'm blaen i, "Dodrefnu'r fflat a phrynu celfi newydd, ac atgyweirio a diweddaru a newid tipyn ar y lle hefyd." "Yn wir," meddwn i, a dim ond prin gymryd anadl rhwng dwy frawddeg, "Mae'r pentiwr acw heddiw yn gorfffen addurno'r stafell fyw i mi." Ond nid oedd dianc i fod.

'Roedd yr hogiau yn y capel 'rŵ;an yn disgwyl ei weld meddyliodd, a heb rybudd o gwbl dechreuodd y dagrau lifo.

;an, rhag i ni wastraffu dim amser - ydi'r bibell efydd yn barod!" "Ydi, dacw hi." "Reit, rho di dy glust wrth un pen ac fe siarada i y pen arall.

'Ržan, Gethin,' sibrydodd Ffredi, 'paid â cholli arnat dy hun.'

Digwyddodd pan oernadodd y cŵn fod ffos lydan a lleidiog i'w chroesi, ac ebe Ernest wrth Harri, oblegid hwy oedd y ddau flaenaf: `Yrŵ;an amdani, Harri, rhaid i chi gymryd y lêd; neidiwch cyn belled ag y medrwch, achos y mae'r ffos yn llydan.' Plannodd Harri ei ysbardunau yn ei geffyl bywiog, a neidiodd ddwylath pellach nag oedd eisiau iddo, a chwympodd i'r llawr gan daflu Harri i'r ffos.

P'raps 'e'll be an architect some day.

;an, mae hynny drosodd; rydan ni'n dechrau cofio mor braf yr oedd o." Ni ddywedodd yr un o'r lleill air o'u pennau.

Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908 ac mae bellach yn gweithredu fel corff an-adrannol gweithredol a ariannir drwy'r Swyddfa Gymreig.

'Rŵ;an hogia.

'Wel, dyna ni, mae hi wedi canu arnon ni go iawn rŵ;an, 'tydi,' meddai Geraint yn wyllt.

Gwelai lai o angen gwraig rŵ;an nag erioed ag yntau a digonedd o amser, heb ddim yn galw arno.

Sefydlwyd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ym 1908 ac mae bellach yn gweithredu fel corff an-adrannol gweithredol a ariannir drwyr Swyddfa Gymreig.

``Ni wnâi neb dy feio,'' ebe Dafydd, ``am beidio â mynd i'r Bala yrŵ;an fel y mae pethe Abel wedi'i gymryd i ffwrdd yn sydyn Miss Hughes wedi ei gadael yn unig ac yn gwybod dim am y busnes.

Yn graddol glywed adlais o grombil ein gilydd yn mynd yn un gân gorfoleddus...Roedd hi'n crynu wrth feddwl am y peth rŵ;an...

Wedi mynd trwy danchwa'r dosbarth Ysgol Sul hwnnw yn Seilo (ac wedi darganfod The Future of an Illusion, o waith Freud yn llyfrgell y Coleg Ger y lli ryw ddeuddydd cyn Sul y danchwa!), 'doedd dim rhaid i mi wrth na Rudolf Bultmann na Phaul Tillich na'r un enaid arall i'm hannog i ddadfythu'r Testament Newydd.

Er enghraifft, roedd An Evening with Max Boyce, gan Presentable Productions, yn llwyddiant ysgubol gan ddenu cynulleidfa o 550,000, a chyfran anhygoel o 65 y cant.

Hi hefyd a gyflwynodd a diolch i Mr a Mrs Dewi Jones an eu rhan hyfryd yn y dathlu.

An gwaredo os yw - mewn cyfnod pan yw'r ddiod wrth wraidd cymaint o drafferthion a helyntion cymdeithasol.

Beth rŵ;an?" "Eistedd a disgwyl.

Teimlwn yn glwyfedig, ac ebe fi, dipyn yn gynhyrfus: ``Dafydd Dafis, os nad af i'r athrofa yrŵ;an, nid af yno byth.

Edrych, dyna i ti un yn mynd rŵ;an, ar y gair.

Tuedd y rhan fwyaf o lenorion Lloegr, hyd at yr Oes Ramantaidd, fu ystyried fod popeth Groeg a Rhufeinig yn rhwym o fod yn well na'r dulliau brodorol; ond yr oedd y Cymry, mewn cyferbyniad, yn dueddol o edrych ar farddoniaeth Gymraeg fel traddodiad clasurol arall, a oedd yn llawn mor hynafol yn ei wreiddiau, yn llawn mor gaeth a ffurfiol, an yn llawn mor deilwng o barch ac astudiaeth â'r traddodiad Groeg a Rhufeinig.

An gwaredo.

Rhai yn canmol accupuncture, eraill y patches a roddir ar y corff ond toes dim byd tebyg, na gwell an phenderfyniad gan yr unigolyn ei hun.

Dibynna'n rhannol ar waith Nashe, An Almond for a Parrat.

mi symuda i o rw ^ an, gei di weld.

Curwyd pencampwyr Cynghrair yr Eidal yn y Cwpan 4 - 1 an Udinese.

Ac yn fuan iawn mae 'mi Mym an mi Dad' yn gweld eu gwyn ar hen adfail o fwthyn ac yn cael grant adnewyddu i'w wneud yn fynglo.

Welan nhw ddim mwy na maen nhw'n weld ržan.

Synnwn i ddim mai dyna'r meicroffon yn eich poced chi ržan.

Yr oedden nhw'n cynaeafu cnau y goeden Cacao filoedd lawer o flynyddoedd cyn i Mr Cadbury drio'n gwneud ni i gyd yn Ffržt an Nyt Cesus a chodi ei deml yn Bournville.

Yn ôl Dana, mae Duw yng nghariad yr ymgnawdoliad yn rhoi lle i ni gyd fynegi ein dicter, ein siom an hangerdd.

'Tyd ržan, bydd di'n blismon da.

Roedd wedi dweud y flwyddyn gynt y dylai Tegla fod wedi gadael i W^r Pen y Bryn gwblhau'r drwg a oedd ynddo, yn hytrach na'i achub, a throi'r nofel yn bregeth gyda thri phen iddi (An Introduction to Contemporary Welsh Literature).

An error has occurred.

In every state may you most happy be, An tho 'far distant think of me.

"Ond peidiwch â phoeni rŵ;an, da chi; rhaid i mi siarad â Mam yn gyntaf.

Defnyddiodd Sony Stiwdio Radio 1 yng Nghaerdydd i recordio llais Charlotte Church ar gyfer y CD platinwm Voice of an Angel.

Mae'r mwyar duon yn dechra' troi'n goch rŵ;an, ond mi fydd 'na dipyn o wsnosa' nes eu bod nhw'n barod i'w hel.

"Yr un lliw â chreigiau glan-môr Llangi%an, 'ma," meddyliodd.