Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ann

ann

Am ddyddiau wedyn bu pawb, ac eithrio Ann, yn crafu tipyn - ac yn syllu'n wyliadwrus ar yddfau merched Ethiopia!

Wedi ei thro%edigaeth, bu Ann Parry, a'i merched, yn hynod o lafurus gyda'r Achos yn yr ardal hyd eu bedd.

Chwaer garedig ac anwylaf Ronie a modryb ffeind David, Ann, Joana a Margy a hen fodryb gariadus Sarah.

"Hwn oedd y tro cyntaf i Gwenllian a Beth fod yn yr Unol Daleithiau ac roedd hynny'n bwysig," meddai Ann Fôn.

Gwelwyd fod arch Edward Parry wedi malurio, ond fod arch Ann Parry yn aros heb ond ychydig o amhariad arni.

Wedi'r cwbwl doedd ond ychydig amser er geni Ann.

Agorwyd arch Ann Parry eto, ac er mawr syndod i'r ardalwyr, arhosai eto heb lygru ac mor brydferth ag erioed.

plentyn Dafydd ac Ann Williams o'r Ddôl-gam, Cwmllynfell.

"Mae ganddi ffordd wahanol o edrych ar bethau a hiwmor eitha gwahanol," meddai Ann Fôn, cynhyrchydd Mêts yn y Stêts.

I aelodau'r hen Seilo, Ann Rhydderch yw merch Mair Hughes a arferai ganu'r organ yn y capel, a chawsom ei chwmni uwchben pryd o fwyd yn y Cross Foxes.

Dyma'r tro cyntaf iddi fentro ar gefn ei cheffyl ei hun oddi ar geni Ann.

Nid oedd ond fy Nhad ac Ann y forwyn i wneud bwyd.

Fe'i gwelwyd yng nghyffiniau Tyddyn Bach yn ystod y bore a thystiai Ann Jones, Fferm Trefadog, iddi ei weld yn pori'i wartheg ar y lôn bost tua deuddeg o'r gloch.

Dyma gameo ohono gan ein hawdurdod pennaf arno, Mrs Ann Rhian Hughes: Unben styfnig a phenderfynol oedd Elphin.

Ond 'does dim rheswm i fod o'n dal mor ddrwg o hyd; disgwyl i bethau ddwad yn well mae dyn." "Wir, ddaw o ddim," meddai Ann Ifans, gyda'r ysbryd trychinebol hwnnw sy'n nodweddu pobl lawen.

Cododd hyn awydd ar y trigolion i agor yr arch, ac fe gawsant bod corff Ann Parry yn berffaith ddilwgr.

Roedd y noson dan ofal Mrs Ann Roberts.

Dro arall y canfu+m i'r rhyfeddod prin yn ffurf oenig annhymig oedd achlysur ymweliad cerbydaid ohonom â Dolwar Fach, ym mlwyddyn dathlu daucanmlwyddiant geni Ann Griffiths, llynedd blwyddyn y gwres diddiwedd.

Cafwyd cychwyn arbennig o dda i ymgyrch Ann Widdicombe i gosbi rhai gyda chyffuriau yn eu meddaint.

Roedd Ann Clwyd yn benderfynol o weld beth yn union oedd yn digwydd i'r Kurdiaid, ac roedd yn awyddus i ohebydd o ITN a minnau gyd-deithio â hi.

peth arall, roedd brawd ann griffiths yr emynyddes yn llofrudd, ac mae cyfeiriad at hynny yn y stori, sy'n dangos i mi mor agos y mae'r aruchel at yr arswydus, y gwar at yr anwar.

pa arwyddocâd sydd yna i enwi'r d ( d ) irgel ddyn ( es ) yn ann griffiths?

Fe'i ganed hi yn y Dinas, Rhondda yn ferch i Benjamin Rees o Eglwysilan ac Ann Butler o Landwyfog, Cwm Ogwr, ac yn Nhreorci, y Rhondda y digwyddodd i 'nhad a'm mam gael eu geni.

Yntau'n falch cael dweud hanes Leusa'r Pant yn rhoi'r bêl fain drwy'i chlocsen yn ei hast, "a 'na hi, Ann, mi fydd yn gorfod cario'i throed drwy'r haf!" Gwenu'n dosturiol a wnaeth mam.

Daeth Gweneth-Ann Jeffers, o Loegr, a chryn wefr i'r gynulleidfa gyda'i chân gyntaf.

Mae'n wir na all emynau Elfed fyth gystadlu ag ysblander rhai o emynau Ann Griffiths, dyweder.

Ar ei ôl daw cynrychiolydd Lloegr, Gweneth-Ann Jeffers.

Dywedodd Mrs Ann Morgan, Porthaethwy, Cadeirydd Cyfeillion y Samariaid yng Ngwynedd ei bod yn ddiolchgar tu hwnt i bawb a gyfrannodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus, yn arbennig i bobl Bangor a fu mor barod i sefyll ar y stryd ac yn Kwiks i fynd ar ofyn y cyhoedd.

Mae Ann Tudor, un o bentrefwyr Llanilar, yn flin iawn fod hyn wedi digwydd.

Y diwedd fu i Ann bwdu, i 'Nhad roi'r ffidil yn y to, ac i bawb fynd i'w wely'n gynnar gan anghofio popeth am y Nadolig am y tro hwnnw.

Mae dwy o'r merched yn byw yn yr ardal o hyd, sef Miss Margaret Ann Evans, Plas Ogwen a Mrs Joyce Whitehead, Tregarth.

Ann's a gorffen wrth Tŷ'r Inclein, dros y ffordd i'r Amlosgfa.

Dymunwn estyn ein cydymdeimlad a Mr Ivor Dryhurst Roberts, Bryniau, Hen Ffordd Conwy yn ei brofedigaeth o golli ei briod, a hefyd i'r mab Hugh a'r merched Jean ac Ann o golli ei mham.

'O dim byd neilltuol,' atebodd Ann wedi ei brifo braidd.

Deuthum o hyd i drysorau lawer yno - casgliad mawr o lyfrau Williams Pantycelyn, Morgan Rhys, yr emynydd, Nathaniel Williams (y gr y cafodd Ann Griffiths y clod am rai o'i emynau), Thomas Dafis, Argoed, Phylip Dafydd, Dafydd Williams, Llandeilo Fach, John Thomas, Rhaeadr Gwy, a Dafydd Jones o Gaio.

Cychwynnodd yr Achos ym Mhrion ym mharlwr Brynmulan, cartref Ann Parry, ac yno y cynhaliwyd y seiat wythnosol.

Yn ôl Ann Davies, Prif Weinyddes Ysbyty'r Waun, mae'n rhaid addysgu pobol i orchuddio'u hunain yn iawn.

Ond y maen ymddangos fod yn wahaniaeth rhwng Parti Ann Summers a Pharti Ann Summers mewn gogoniant.

John Morgan Jones, a wasanaethai; ac yn oedfa'r prynhawn bedyddiwyd Catherine Ann, plentyn Mr a Mrs William Jones, Parc Newydd (Mrs Annie Davies, Egryn, erbyn hyn).

Ein cyrchfan oedd Dolgellau, lle'r oedd Mrs Ann Rhydderch yn aros i'n tywys drwy amgueddfa'r Crynwyr yn Nhŷ Meirion.

'Na ofon geson ni y nosweithe 'ny yntefe Ann?

Ond gwyddai Ann Clwyd yn wahanol.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn croesawu datganiad heddiw gan Ann Beynon, Rheolwraig Cenedlaethol BT yng Nghymru yngln a negeseuon Pagers BT.

Wythnos cyn y gêm rown i ac Ann yn Theatr Clwyd yr Wyddgrug yn gwylio drama ardderchog yn seiliedig ar waith Caradog Prichard 'Un Nos Ola Leuad'.

Doedd Cyng Ann Hopcyn ddim yn meddwl y bydd yn mynd , a dydi hi ddim yn cofio os ydi hi wedi ateb y gwahoddiad ai peidio.

Ymysg yr enillwyr o Benmynydd oedd Dilwyn Owen a Dylan Jones am Baratoi Oen at gylch sioe; Arwel Jones a Medwyn Roberts am wneud crempog (a'i thaflu!!); Paul Parry ac Ann Williams am addurno drwm olew, Arwel Jones ac Aled Pennant am wneud cenel i gi, ac unwaith eto eleni, eu tim dawnsio gwerin.

Fum i erioed mewn parti Ann Summers ond rwyn siwr y gallwn fwynhau fy hun yn iawn yn y fath le.

Claddwyd Ann Parry gyda'i gwr ym Mynwent Eglwys Llanrhaeadr, a digwyddodd rhywbeth hynod iawn ynglŷn â gweddillion corff y wraig hon.

"Wyt ti'n cofio Ann yr hen Gyrnol yn ein holi ni adeg Helynt Beca slawer dydd?

Daeth Ann Parry i'r Bywyd drwy wrando ar bregeth yng Nghapel Bontuchel, prif gyrchfan Cristnogion Methodistaidd yr ardal cyn i'r Achos gael ei sefydlu ym Mhrion.

Clasur mawr cyntaf y Deyrnas Gyfunol yn y Gymraeg yw'r Bardd Cwsc. Y frenhines Ann gyda Llyfr Statud Lloegr dan ei naill law a'r Beibl dan y llall yw arwr y clasur hwnnw.

Yn un o ddeg o blant i Elisabeth Ann Thomas a Rhys Thomas.

Nid oedd Ann fawr o law ar y gwaith allan y gweithiai hi bob amser, ac yr oeddwn innau'n rhy fychan i fod yn fawr o gymorth.

Bu Brynmulan yn llety i bregethwyr fel Howel Harris a Daniel Rowlands tra bu Ann Parry'n fyw.

"'Roeddwn i'n meddwl amdanoch chi," meddai Ann Ifans, "'roeddwn i am bicio i lawr gyda'r nos.

Ann's oedd Ffrancon Thomas a dangosodd ei ddawn arbennig pan y fachgen ifanc iawn gan iddo ganu yng nghor yr eglwys.

Mae llythyr Ann Beynon yn profi'r angen am Ddeddf Iaith fyddai yn gwneud y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru.

Clywsom am ei wraig a'i dri phlentyn Peter, Julie Ann a Marie - Marie yr ieuengaf yn gannwyll llygad ei thad.

mae ann griffiths yn llawn adleisiau i'r darllenydd o gymro / gymraes.

"Weithiau mae rhai o'r pethau y byddwn ni'n rhoi sylw iddyn nhw'n way out," meddai Ann Fôn.

Newy' ddod ato ni i'r gegin oet ti, Ann, yntefe?