Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

annisgwyl

annisgwyl

Yn y Gaiman yr oedd yr ymarfer hwnnw a elwir yn u turn neu dro pedol gennym ni yn un hynod boblogaidd - ac annisgwyl - gyda gyrwyr eraill yn dibynnu mwy ar delepathi na goleuadau fflachio i wybod beth mae gyrrwr o'i flaen yn mynd i'w wneud nesaf.

Amodau ariannol oedd y tu cefn i benderfyniad annisgwyl Alchemy i dynnu'r cynnig yn ôl.

Diwrnod annisgwyl o brysur.

Doedden nhw ddim i wybod bod help mor agos a brawychwyd nhw gan y sefyllfa annisgwyl hon.

.?" Yn rhyfedd iawn, ar ôl gweld rhyw bump cês, daeth rhyw deimlad annisgwyl o ddifaterwch, ac yn y pen draw, syrffed, drosof.

Mae'r cyfeiriadau yn amrywio o'r cyffredin i'r anghyffredin o'r disgwyliedig i'r annisgwyl.

Mae'n fwy pleserus byth pan mae'r chwerthin yn codi o sefyllfa hollol annisgwyl ...

Synhwyrais fod rhyw chwyldro seicolegol annisgwyl iawn wedi digwydd yn fy hanes pan sylwais, ar ol imi dreulio deuddydd ym Moscow, fod y llythyren 'M' fras, goch a ddynodai Metro yn ymrithio o flaen fy llygad nes iddi ymdebygu i'r M am Macdonalds.

Yn gyffredinol, gellir dweud yn null y Rhodd Mam mai dau fath o newyddion sydd: digwyddiadau a ddisgwylir, a stori%au annisgwyl na ellir darparu ar eu cyfer ymlaen llaw.

Pwy yw'r ymwelydd annisgwyl i Reg?

Cafwyd nifer o ganlyniadau annisgwyl yn nhrydedd rownd Cwpan Worthington neithiwr.

Gwahoddwyd yr aelodau i drafod testunau amrywiol, annisgwyl mewn sesiwn Un funud fach.

Yn sicr dylid gwneud ymgyrch arbennig yn Etholaeth Conwy o ble y daw adroddiadau i'r Blaid gael pleidleisiau arbennig o dda mewn mannau annisgwyl fel Bangor, Conwy a Chyffordd Llandudno.

Dduw, mewn mannau annisgwyl, a chan bobl annisgwyl.

Annisgwyl hefyd yw'r ffaith y gall catalogau sioeau lleol hefyd fod o ddefnydd i'r sawl sy'n gwneud ymchwil i hanes teuluol gan ddangos yn glir ddiddordebau eu cyndeidiau ym maes amaethyddiaeth.

a oedd y llwyddiant sydyn hwn yn annisgwyl, ac a yw cyhoeddusrwydd o'r fath yn apelio atoch?

Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.

Weithiau, bydd stori%au disgwyliadwy yn cynnwys elfen o'r annisgwyl sy'n eu rhoi yn yr ail ddosbarth.

Ond, yn unol â neges Timothy Edwards, Cefn-mein, gwraig weddw a ddychwelodd i Blas Nanhoron y noson honno a'i gwedd-dod annisgwyl hi wedi cyffwrdd eigion calonnau holl weithwyr y Plas ond bod gan bob un ohonynt ei eli'i hun i'w roi ar y briw.

Fe fetion nhw ar yr un ceffyl ac enillodd hwnnw'n annisgwyl.

Er hynny, roedd prydferthwch rhai o ferched y cwmni a oedd nawr yn trefnu i wersylla ochr yn ochr a'r Senwsi yn syfrdanol ac annisgwyl.

Yn lle bod tro confensiynol (yn null arferol Mihangel Morgan) i'w gael yn unig yn y stori, fe geir hefyd, yn y chwedl anacronistig, Sionyn â'r Ddraig, yr awdur, ie, yr awdur, yn ddigon annisgwyl, yn siarad â'r darllenydd.

Fodd bynnag, gellir honni nad yw hyn yn hollol annisgwyl.

Cafwyd canlyniad annisgwyl - rhyfedd, yn wir - ar Barc Eugene Cross neithiwr.

Ond fe ddaeth buddugoliaeth - ac os oedd hi'n annisgwyl, nid buddugoliaeth siawns mohoni.

Daeth y llais o'r tu ôl i'r milwyr, o gysgod y tryc agosaf, mor sydyn ac mor annisgwyl fel y safodd pawb yn ei unfan yn fud ar amrantiad.

Ond crwtyn serchog oedd Wil a phawb yn ei hoffi a chael blas ar ei ffraethineb annisgwyl, ac yr oedd yn ffefryn mawr gan Dic.

CONSYRN: Mae'r Parchedig a Mrs Gordon Owen, Ficerdy, yn dymuno diolch i bawb, oddi mewn i'r gymuned ac oddi allan, am bob arwydd o gynsyrn a ddangoswyd tuag atynt mewn canlyniad i waeledd annisgwyl eu mab.

Bydd sawl llyfr yn cael ei sgwennu am yr holl halibalw^. Mae rhai yn cymharu'r bennod annisgwyl hon yn hanes yr Ynys Werdd â chwyldro Ffrainc, a'r uchelwyr gorfalch yn cael eu dymchwel.

Noson ddiddorol yn annisgwyl.

Dichon y daw llawenydd annisgwyl i'n rhan; dichon y bydd tristwch du yn ein goddiweddyd.

Wrth i ni ymarfer mae'r eirfa'n gwella o hyd a daw geiriau annisgwyl iawn gerbron, geiriau sy wedi bod yng nghefn y cof am flynyddoedd efallai ond heb gael eu harfer.

Nid yn annisgwyl, yn arbennig pan gofiwn am gefndir Cymreig y ddwy, y pwnc trafod cyntaf oedd y tywydd.

"Beth ddiawl rydych chi'n ei wneud yma?" Roedd y cwestiwn mor annisgwyl o arw fel na allai ateb.

Nid Bryncir oedd yr unig le a welodd fflam y diwygiad yn cael ei chynnau gan ymyrraeth annisgwyl llanc ifanc mewn oedfa.

Hawdd yw edmygu pob un o'r creaduriaid hyn ond annisgwyl braidd yw'r toreth o lenyddiaeth a gyhoeddwyd yn flynyddol sy'n ymwneud a hwynt.

Mae 17 o chwaraewyr o Loegr wedi eu dewis, tri o'r Alban - gan gynnwys Simon Taylor, dewis 'annisgwyl' y daith - a chwech o Iwerddon.

Mae e wastad yn trïo creu yr annisgwyl a mae e wedi gwneud gwaith da gyda chlwb Castell Nedd.

Er bod ei deulu'n dlawd cafwyd arian annisgwyl a ddefnyddiwyd i roi addysg a hyfforddiant i'r unig fab ymhlith wyth o chwiorydd.

Mae yna sôn y gall Grahame Henry ddechrau'i yrfa fel hyfforddwr y Llewod gydag ambell benderfyniad annisgwyl.

Tref ramantus yw Sorrento, cartref y bardd Eidalaidd enwog, Torquato Tasso, yn llawn o hen dai nodweddiadol o'r dalaith - porth mawr gyda chyntedd y tu mewn, a muriau uchel gyda ffenestri yn y mannau mwyaf annisgwyl.

Sylweddolai gynifer o beryglon annisgwyl sy'n y byd hwn.

Mae'r ffigurau uchod ychydig yn annisgwyl o gofio mai dynion yn bennaf sy'n gweithio ar y tir yng Nghymru, ond mae'n bosib mai esboniad am hyn yw mai merched yn bennaf sydd wedi arfer llenwi ffurflenni yn y gymdeithas amaethyddol, ac wedi gwneud hynny yma hefyd ar ran y teulu cyfan.

Y mae rhywun yn dod i ddygymod yn fuan iawn a'r ffaith fod pob un yn meddwl ei fod yn cymryd rhan mewn rali ond cymerodd ychydig mwy o amser imi sylweddoli mai osgoi rhyw dwll neu bant yn y ffordd y mae y gyrrwr o'ch blaen wrth gymryd tro cwbl annisgwyl a dirybudd ar ffordd agored.

Mae adwaith dyn i sefyllfa annisgwyl yn dweud mwy amdano'n aml na'i ymarweddiad arferol.

Nid wyf am ddatgelu'r hyn a ddigwyddodd ond, yn sicr, roedd yn annisgwyl ac yn dipyn o sioc.

Cefais fy nghyflwyno'n gwbl annisgwyl i gorff o lenyddiaeth y gallwn weld fod ei bethau gorau yn deilwng i'w gosod ochr yn ochr â rhai o brif greadigaethau'r dychymyg mewn llenyddiaethau eraill.

Cafwyd ail gyfres haeddiannol o Peter Karrie Unmasked ac roedd awyrgylch bywiog wedi'i warantu gyda chymysgedd difyr ac annisgwyl o westeion megis Bernard Manning a Patrick Moore.

Roedd eich ymddangosiad mor annisgwyl, yn y diwedd.

Moscow yn galw Thatcher yn 'Iron Lady' a 'wicked cold war bitch'. Harold Wilson yn cyhoeddi'n annisgwyl ei fod am ymddeol fel Prif Weinidog, a James Callaghan yn ei olynu.

Canfyddir y fath amrywiaeth annisgwyl o bryd a gwedd a gwep sydd gan y rhan o'r greadigaeth y cuddir ei neilltuolrwydd unigol gan y meysydd.

Mwynhewch y profiad a byddwch yn barod i newid eich rhaglen os gwelwch unrhyw beth annisgwyl a all hyrwyddo eich nodau ymhellach.

Dywedais wrtho am ei gyflwyno i ti pe byddai'r Arglwydd yn fy ngalw'n annisgwyl.

Mae Kelly Morgan, yn annisgwyl, wedi colli ei gêm ail rownd ym mhencampwriaeth badminton y byd yn Seville.

Mae hyn wedi esgor ar nifer o ymholiadau a negeseuon o gefnogaeth o bob ran o Gymru a'r byd (neges o Senegal ydi'r un mwyaf annisgwyl hyd yma!), ac mae nifer wedi cyfrannu'n ariannol wedi darllen y tudalennau.

Mewn un angladd wrth ddarllen Salm y Bugail, fel hyn y traethodd y doctor: 'le, pe rhodiwn ar hyd glyn cysgod angau, nid ofnaf newid' (Pan dery angau, un wedd ar y brofedigaeth yw'r newid sy'n digwydd i'r holl dŷ mewn cegin a pharlwr a llofft, newid sy'n syfrdanu.) Ni wn ai o fwriad ai trwy ddamwain y rhoes y meddyg dro mor annisgwyl i'r gair, ond roedd ei glywed yn gynhyrfus o newydd: 'Nid ofnaf newid.' Roedd Doctor Jones yn ŵr pur grefyddol ei natur, ac ar ambell Sul byddai'n pregethu hwnt ac yma yn eglwysi'r fro.

m : mae'r llwyddiant i gyd yn annisgwyl ac nid yw'r cyhoeddusrwydd personol yn apelio llawer, hynny yw y cyhoeddusrwydd dwi'n ei gael yn lle ac ar draul y testunau.

Trodd Carol y radio i ffwrdd yn sydyn, a pharodd y distawrwydd annisgwyl i'r ddau fachgen ddychryn digon i roi'r gorau i grio am funud.

Aeth ias oer dadrithiad trwof fel yr argoel gyntaf o'r ddannoedd, yn annisgwyl, yn ddigroeso, yn awgrym o drwbl i ddod.

Fe allem gael sioc rywbryd o sylweddoli fod yna neges oddi wrth Dduw yn dod o siwt annisgwyl o fodern.

Nid yw'n hollol annisgwyl felly mai morwyn ddiwair oedd nawddsantes cariadon Cymru.

Daeth Neil Jenkins i'r maes fel eilydd i'r Barbariaid - a heb Jenkins collodd Caerdydd yn annisgwyl o 29 i 11 yng Nghaeredin yng Nghynghrair Cymru a'r Alban.

Y Torïaid, yn annisgwyl, yn ennill yr Etholiad Cyffredinol.

Martyn Williams, blaenasgellwr Caerdydd, a hwyrach Robin McBryde, bachwr Llanelli, yw'r ddau fwyaf annisgwyl o blith y Cymry.

Daeth dau mor annisgwyl âr Battersea Dogs Home a Bank Lloyd TSB at ei gilydd i drefnur Mynd a chwn am dro mwyaf a fu erioed.

Bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i ddeddfwriaeth newid, fel y bydd y busnes yn tyfu a/ neu yn newid o ran natur a phan geir damwain gwbl annisgwyl neu ddigwyddiad peryglus.

O ddod i gyfarfyddiad annisgwyl â David Hunt, John Redwood neu Wyn Roberts fe ddigwyddais i ymateb mewn ffordd cwbl reddfol, dwi'n cydnabod hynny.

Wrthi'n mwynhau'r profiad braf yma yr oeddwn pan ddaeth diwedd fy siwrnai yn hollol annisgwyl.

Ond ar ôl y cam annisgwyl cyntaf hwn y mae'r cyfraniadau'n dod yn nes at gynnal delfrydau'r maniffesto, yn enwedig trwy gyfraniadau'r golygydd ei hun.

Diwrnod gwych hollol annisgwyl.

A yw hyn yn gwneud cyfiawnder ag argyhoeddiad pobl yr oes honno fod rhywbeth newydd ac annisgwyl wedi digwydd?

Yn yr un modd mae'r prif drac yn achosi penbleth yn ogystal, gan fod Deud Dim yn agoriad annisgwyl i'r albym.

Collodd Y Barri, ceffylau blaen y Cynghrair Cenedlaethol, yn annisgwyl i Lido Afan neithiwr.

Nid yn annisgwyl efallai, mae canran tipyn yn uwch o ddynion na'r sampl yn darllen Barddas.

Llwyddodd Graham Thorpe i lywio cricedwyr Lloegr i fuddugoliaeth annisgwyl yn y drydedd gêm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi.

Rhyfeddod yr esblygiad yma, yn ôl Good yw nad oes yna fawr ddim o awgrym yn y creigiau fod esblygiad y planhigion blodeuol ar ddod, rhyw ddigwyddiad annisgwyl sydd yma; - a thorreth o fathau wedi esblygu fwy neu lai tua'r un pryd; a rheini fel y mae'r blodau heddiw - dirgelwch mawr!

Ond gallwn fod yn siwr fod rhywbeth wedi digwydd, bod sgarmes wedi cymryd lle a bod buddugoliaeth annisgwyl wedi ei hennill.

Maen nhw'n dal i'w hysgrifennu hi fel yr oedd ganrifoedd yn ol a rhaid ichi ei sillafu yn iawn a gwneud rhyw dreigliadau ddaeth i fod yn amser y Romans a sgwennu dwy 'n' yn lle un ar yr adegau mwyaf annisgwyl.

golchodd ton annisgwyl dros ochr y cwch.

Byddem yn cadw ei gorchymyn nes dod adref, ond yna byddain rhaid egluro i Mam beth oedd y cyfoeth annisgwyl oedd gennym.

Yn y Nodiadau, yn arbennig, y deuwn wyneb yn wyneb a'r dyn, WJ Gruffydd: ei argyhoeddiadau, ei bryderon, ei freuddwydion, ei gas-bethau, ei hoff- bethau hefyd, ei oddefgarwch, ei ddiffyg amynedd, ei droadau barn sydyn a'i safbwyntiau annisgwyl.

Mynnodd Capten Rogers ymuno yn y chwilio ac ni fu fawr o dro cyn dod o hyd i'r wersyllfa lle'r oedd y tanc tanddaearol Oddi yno dilynodd traciwr o Arab y trywydd nes taro ar y dynion yn eu trybini annisgwyl.

Lle ardderchog am yr annisgwyl yw cystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd.

Mae stori%au Mihangel Morgan yn ddyfeisgar, yn llawn troeon annisgwyl, yn gelfydd eu gwead, weithiau'n llenyddol, artistig neu esoterig eu diddordeb.

Cafodd Morgannwg ddiwrnod annisgwyl o lwyddiannus yn erbyn Essex yn Chelmsford ddoe.

Er hyn i gyd, bu cyfnewidiad annisgwyl mewn deddfwriaeth yn Oes Elisabeth.