Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

anrheg

anrheg

Un tudalen o lofnodau sydd ynddo, sef enwau'r rhai a'i rhoddodd yn anrheg i fy mam, ond wedi ei gael nid aeth hi na neb arall ag ef dros y rhiniog ond pan newidiem ein

Weithiau daw'r newydd - trwy ddirgel ffyrdd fod yna fachiad da ar y torgochiaid yn Llyn Padarn - a dyna anrheg arall o'r parsel amrywiol wedi cael sylw!

Ac i lenwi'r ceudod, beth am arddangos anrheg Modryb Matilda, sef 'sgathriad wedi'i fframio i ddathlu agoriad swyddogol Twnnel Conwy.

Merch o adran Hanes wedi dod i English Corner a rhoi anrheg i Kate a fi.

Yr oeddwn wedi rhoi fy mhin ysgrifennu iddo yn anrheg ac yn arwydd o'm gwerthfawrogiad, a chyfrifwn ef yn gyfaill.

Pan deimlodd yr ysfa i gael ci am y tro cyntaf, gofynnodd i Mam a Dad a gâi o gi bach fel anrheg pen-blwydd neu anrheg Nadolig, ond er crefu a chrefu, yr un oedd yr ateb bob tro.

Defnyddiwyd llestri cymun unigol a gyflwynwyd yn anrheg i'r Eglwys gan Dr Benjamin Isaac, Bronafallen.

Wedi i'r ymwelwyr gyflwyno anrheg ( blodau, potel o ddiod, llyfr, tegan ac ati) mae gwraig y ty yn rhoi iddyn nhw "glico tou coutaliou" (melys y llwy) sef darnau melys o ffrwyth ffres gyda sudd trostynt.

Cynyddai'r cynnwrf a'r siom ynddi a chododd yn sydyn a gwisgo'i gwn werdd gynnes, anrheg pen blwydd ei thad iddi, a mynd allan i'r berllan gan gerdded yn gyffrous rhwng y coed, 'nôl a mlaen ar hyd ac o gwmpas y llyn pysgod am hanner awr gyfan gan fwmian iddi ei hun: 'Hannah ddim yn deall .

Cofnododd bopeth yn glir a manwl ar dudalennau glân y Miller's Gardeners' Dictionary - anrheg priodas John Browning, ei dad-yng-nghyfraith, i'r ddau ohonynt.

“Fe fydd y gyfrol yn anrheg Nadolig delfrydol,” ychwanegodd.

Agor ambell i anrheg gan Mam a Dad.

Diddorol oedd darllen mair anrheg priodas i Madonna a Guy Ritchie gan y Parchedig Susan Brown, syn eu priodi yr wythnos hon, yw pecyn papur ty bach dwbwl.

Buasai noson allan yn gwneud dim drwg, ac ambell anrheg.

Fel anrheg i Mona am ei thrafferth, rhydd Tref flodau a bwcedaid o fadarch i'w tyfu gartref iddi.

Perl o anrheg sydd yn y parsel hwn.

Wrth egluro pam, dywedodd: Y mae'n fwy nag un anrheg achos y mae yna ddau ohonyn nhw efoi gilydd yn union fel y cwpwl eu hunain.

Cael anrheg gan y Dean - pot nwdl, marshmallows a breichled.

Bellach, edi i berthasau a chyfeillion gilio, dyma gyfle i astudio ambell anrheg, fel y pinsgrifennu newydd, y record ddwbwl, a'r llyfrau a gaed gan hwn ac arall.

Dychwelodd y canwr opera rhyngwladol enwog, Bryn Terfel, i'w wreiddiau i roi anrheg Nadolig i'r gwylwyr yn Canrif o Gân lle canodd rai o ganeuon ei ieuenctid, gan gynnwys cerdd dant a fersiwn o Hen Feic Penny Farthing Fy Nhaid.

cymerodd debra y bag ac esboniodd wrth y dyn : roedd y bag yn anrheg oddi wrth fy rhieni flynyddoedd yn ôl.

Cawsom ni anrheg ac yr anrheg oedd pren mesur a cawsom ni afael ar Wilbi.

"Dyna'r anrheg Nadolig orau fedrai neb ei rhoi i'r dref yma." "Mae'n ddigon buan," oedd ateb Marie, yr un mor ddistaw.

Yfory bydd pawb yn y dref yn cael hanner kilo o fara yn ychwanegol fel anrheg." Arhosodd am eiliad gan ddisgwyl bonllef o'r dorf ond doedd dim ond tawelwch yn ei wynebu.

Cael llyfr yn anrheg.

Estynnodd ei llaw i'w waelod, tynnu'r anrheg allan a'i hysgwyd wrth ei chlust.

Tynnodd ef o'i logell a gweiddi ar y lleill, 'Fe ddaeth yr amser i brofi anrheg y ddraig.' Cymerodd ychydig o'r llwch ohono a'i daflu drosto'i hun a'i ferlyn.

Rho fo'n anrheg iddo fo.

Ac os oedd yna rhyw anrheg fach ychwanegol yng ngwaelod yr hosan, wel, r'on ni wrth ben fy nigon!

Dim pigau pin yn sownd yn y carped tan fis Mai; dim rhochian blynyddol Modryb Matilda ar ôl joch o port; dim crensian papur lapio'n slei bach i deimlo'r anrheg; dim anghofio codi am chwech y bore i roi'r twrci yn y popty; dim Ryan yn canu "Ai hyn yw'r Nadolig pwy a žyr?" ar bob yn ail raglen radio; dim chwilota mewn hen gist am goron Caspar neu am ddoli go lân i orwedd yn y preseb; dim 'Dolig!

Cyflwynwyd anrheg a diolchwyd i Mr Jones am ei wasanaeth dros y blynyddoedd gan Lee Evans ar ran yr aelodau.

Ar wahân i'w phwrs a'r anrheg fechan, roedd bag yn wag, ac fe chwythai hwnnw wrth ei hochr fel baner wrthryfelgar.

Doedd dim i'w glywed a gallai ond gobeithio nad oedd yr hanner potel o whisgi a brynodd yn anrheg gymodi i Edward Morgan wedi torri.

Yn dâl am hynny, cawsant ddau lun yn anrheg, un o eglwys Sant Ioan yn eiddo iddi hi bellach - yn crogi ar y wal uwchben y piano, ac yn werth cannoedd yn ôl cydnabod i Paul a oedd yn dipyn o arbenigwr.

Ers blynyddoedd, drwy aeafau hir, bu'n mynd o leiaf unwaith, weithiau ddwywaith yr wythnos i annerch cylchoedd llenyddol a chymdeithasau Ffermwyr Ifainc a'r WI a Merched y Wawr, mynd weithiau yn flinedig ar ôl diwrnod caled yn y Coleg, a dychwelyd yn afieithus flinedig gyda rhyw ddywediad dierth neu air newydd a godasai yn anrheg gan ryw ffermwr neu wraig-tŷ ac a roesai yn ddiogel yn ei dun baco.

Derbyniais anrheg ganddi a dymuniadau da a chyngor i fod yn "hogyn da%.

"Ac yn y fan yma mae anrheg Monsieur Leblanc i'r gelyn." Trawodd Henri ei fys ar y map mor wyllt fel y bu bron iddo dorri twll yn y papur cras.