Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

araf

araf

Ymlwybrodd yn araf ac yn ofalus tuag at ei gwely cynnes yr ochr draw i'r tū.

Goresgyn problemau gyda darllenwyr araf.

"Naddo," atebodd y ffarmwr yn araf, "ond pan fyddwch chi'n dwad y ffordd yma eto caewch y blwmin giat 'na ar ych ôl.

Roedd cynrychiolwyr TAC yn awyddus i bwyntio allan fod taliadau yn araf a rhandaliadau o anfonebau yn cael eu gwneud heb eglurhad.

Araf iawn fu cymdeithasau tai i wneud eu marc yn yr ardal hon.

Aeth i lawr y llwybr troellog at lan yr afon a thoc, arhosodd wrth hen foncyff derw gorweddog gan ddringo'n araf a gofalus i'w ben.

Cofier bod yna hylifau eraill sy'n dadelfennu'n araf ond gan fod yn rhaid i'r toddiant biolegol barhau am filoedd o filiynau o flynyddoedd disgwylir i'w sefydlogrwydd fod yn absoliwt.

Does yna ddim diben i unrhyw un wadu i ddatblygiad y sîn ddawns Gymraeg fod yn eithriadol o araf ac, yn sicr, mae yna le i wella eto.

'Tudur,' ebe Siân yn araf toc.

`Ond Dad, mae'r cwch yn mynd i suddo.' `Rydw i'n gwybod hynny, ond mae'r dŵr yn dod i mewn yn araf iawn.

Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gêm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgôr sylweddol yn ei batiad cyntaf.

Bu'n ystyried rhoi tipyn o bella donna i Arabrab yn ei phicl-wynwyn, a chynyddu'r dos yn araf, ond doedd o ddim yn siŵr a oedd hi wedi gwneud ei hewyllys.

Nid oes lle i gronfa fwyd yn yr hedyn ac araf iawn yw twf yr egin.

Darllenodd y llythyr, a'i ddarllen yn araf eilwaith, yna'i ddarllen eto, a'i roi yr un mor araf yn ei amlen a syllu'n hir i'r lle tân gwag.

Toc, meddai Henri yn araf deg fel pe bai arno ofn gofyn, "Jean Marcel, fedri di ganu?" "Fi?

Cysurwn fy hun er mor ddiweddar y tymor fod y blodau yn araf yn dod ar y drain duon.

Mae'r llain yn araf ac yn helpu'r batwyr dipyn bach.

Gofynnodd i gyfaill iddo ei godi i sedd y peilot yn un o'r awyrennau bach araf.

Ceir dewis rhwng gweithio'n gyflym gynyddol ar y naill law, neu gymysgu'n araf ddryslyd flêr ar y llaw arall.

Ceir cyfle i sylwi ar bob wyneb fel y try yn araf, araf tua'r drws.

Wedi ymladdfa ddofn ac araf, llysywen fawr, felen, fudr a dynnodd i'r lan.

Cerddodd yn araf tuag ataf "Pam na fasech chi'n dwad i eistedd efo mi yn y sedd flaen?" "'Roedd yn well gen i fod o'r golwg.

Islaw Pont Llangefni mae'r afon yn llifo'n araf a dioglyd ar draws Cors Ddyga a Morfa Malltraeth i'r môr.

Yn raddol, gwasgarodd pawb a gwthiodd Dilwyn, Rhian ac Ifan eu beiciau'n araf i ben y rhiw cyn dringo arnynt a theithio'n flinedig hyd bentref y Bont, heb ddweud gair.

Uwchben dechreuodd un o'r sianedelirs sigo yn araf, ond ef oedd yr unig un i sylwi.

Amneidiodd y gath ei phen yn araf.

Mae'r dynion hyn yn gwybod yn o dda faint o bowdr fydd ei eisiau i chwythu'r darn hwn o'r graig allan, ac felly y maent yn rhoi rhywbeth o gan pwys i fyny o bowdr ynddo ac yn gosod fuse, sef math o weiren wedi ei llenwi â phowdr, yr hon sydd yn tanio'n araf hyd nes y daw at y powdr, a dyna ergyd ofnadwy a'r graig i'w chlywed yn rowlio i lawr.

Edrychau'r ddau gariad i fyw llygaid ei gilydd, ac yn araf...

siglodd debra ei phen yn araf.

Mae llawer rheswm rhag i dwll 'fynd allan'; o bosib fod y fuse wedi torri, neu ei fod yn wlyb ac felly yn araf iawn yn llosgi, neu efallai nad yw'r ddau ddyn wedi ei osod mewn cyffyrddiad â'r powdr.

Diffygiodd ei gorff yn araf yn y nawdegau, ond ni wanychwyd ei bersonoliaeth serchog.

Yn araf bach ac heb yn wybod i mi daeth pob dim i'w le.

Cerddodd yn araf ar draws y llawr tuag atom a symudodd y ferch oddiwrthyf gyda phlwc sydyn.

Agorodd y drws yn araf, a cheisiodd gadw ei lais yn naturiol wrth alw "Meg!" Ond doedd dim ateb.

Agorodd y drws yn araf rhag iddo wneud sŵn gwichian ac ymadawodd, gan adael chwa o wynt iasol i mewn ar yr un pryd.

pac, felly, fydd braidd yn araf ac, yn bwysicaf, pac sydd heb flasu llwyddiant ar y meysydd rhyngwladol.

Oblegid creodd gatrodau o feirchfilwyr arfog, a wibiai'n gyflym ar draws gwlad gan beri dinistr i filwyr traed araf y Saeson.

'We'll talk about it again,' meddai fy nhad, gan ysgwyd ei ben yn araf.

Wedi oedi am beth amser mae'r ddau'n mynd yn araf deg at y twll, ac yn gweld mai wedi torri yr oedd y fuse.

Siaradodd y Cadfridog eto, yn araf deg, gan ddefnyddio ei nerth mor ofalus â dawnswraig ddi-waith yn defnyddio ei phâr olaf o sanau gorau.

Er bod ei dad yn wael iawn, dechreuodd wella'n araf ymhen diwrnod neu ddau.

Yn ei weithiau gellir gweld y patrwm a ffurfiodd yn araf gyda threiglad amser.

"Mi ddaru ni gychwyn yn ôl yn araf hefo'n gilydd," ebe Alphonse, "ond yr oeddwn mewn poen ofnadwy.

Llosgid darnau o goed megis ffawydd, gwern, helyg a derw yn araf ac yn fud mewn pyllau mawr caeedig dros amser hir yn yr haf i gynhyrchu tanwydd ar gyfer y diwydiant haearn a diwydiannau eraill.

'Roeddwn yn fwy araf yn dod at gerddoriaeth offerynnol.

'Croeso i'r Undeb Sofietaidd, Mrs Gandhi,' meddai yn ei ffordd araf, drymaidd arferol.

Yn araf, araf ac yntau'n rhoi ambell sblash o wrthwynebiad â'i gynffon ac yn dangos dyfnder ochr arian a sgleiniai yn y tywyllwch, tynnais ef dros y rhwyd - a'i chodi .

Dodwch y dorch o dan yr hylif sebon a'i llithro allan yn araf, yn hytrach na'i chodi yn fertigol.

Ystyriwn ei ganllawiau yn fympwyon hen ddyn, ac eto fe fu+m i'n ofalus iawn fy hunan - teithio gyda'r trên araf i Frankfurt, a dim ond wedyn, yn Frankfurt, codi tocyn awyren i Efrog Newydd, gan nodi a oedd unrhyw un a oedd yn y trên gyda fi yn codi'r un tocyn.

Cerddodd yn araf i gyfeiriad y cwt mawr a welai yn y pellter.

Taflodd rhywun siôl sidan un o'r merched tua'r nenfwd, a daeth sgrechiadau o chwerthin oddi wrth y grūp bychan o'u cwmpas yn gwylio'r dilledyn yn hedfan i lawr i'r llawr yn araf.

Plygodd pawb eu pennau tra cerddodd pedwar Gwyliwr yn araf urddasol am y llwyfan.

Trodd yntau rownd yn araf.

Fel yna y rhedai meddyliau Wiliam, a'r trên yn symud yn araf, gan chwythu fel dyn yn mynd i fyny gallt.

Y mae'r amser sy'n angenrheidiol i fywyd ddatblygu yn ffracsiwn uchel o oes seren fel yr Haul, felly os yw'r adweithiau cemegol yn rhy araf ni fydd bywyd ond prin wedi dechrau cael ei sefydlu pan ddaw ei ddiwedd sydyn yn sgil marwolaeth yr Haul.

Yr oedd yn gyfnod pan oedd chwyddiant yn rhyw lusgo yn araf o un flwyddyn i'r llall, bron yn ddisylw, a 'does rhyfedd felly fod y rhan fwyaf ohonom yn dal i ddioddef gan ryw 'rith ariannol'.

Pwyntiodd yn araf at frigyn oedd o fewn dwy lathen i ni, a dyna lle roedd ceiliog Coch y Berllan yn sefyll yn ei holl ogoniant.

Ar y cychwyn, roedd yn anodd ond yn araf bach rydym yn dod yn gyfarwydd gyda'r dysgu.

Darlunia afon Gymreig - afon bywyd os mynnwch - yn dolennu'n araf drwy diroedd bras i gyfeiriad gwawr uchelgais: ac i ble y mae'n dirwyn?

Yna diflannodd y wên oddi ar ei wyneb ac meddai'n araf, "Bydd pawb yn y dref yn dibynnu arnat ti.

Ysgydwodd Siân ei ben yn araf.

Pam mae hwn mor araf?

Agorodd ddrws yr ystafell yn araf.

Ni chefais i'n bersonol ddim profiad o'r driniaeth, ond deallaf ei bod yn un araf a maith.

Edrychodd yn gyflym yn ei ddrych, cyn llywio'r car i'r lôn araf a dilyn yr arwyddion tua'r gwasanaethau cyfagos.

Symudodd yn araf tuag at y cwpwrdd lle roedd y bocs pren.

Ond roedd rhaid imi geisio ennill eich ymddiriedaeth yn araf deg, achos roeddwn i'n amau eich bod yn gwybod rhywbeth." "Sut hynny?" gofynnodd Marged.

Cofiwch y dderwen a'r brwyn." Disgynnodd yr hen ŵr o ben y boncyff a cherdded yn araf i fyny'r llethr tua'i gartref.

Cydiodd Janet yn ei law eto a'i arwain 'nôl at y Teulu i'r Neuadd a daeth hithau ati ei hun a cherdded yn araf i'w hystafell.

Os nad oes dŵr daear araf oherwydd nad oes modd i ddŵr dreiddio drwy'r graig gallai'r afon sychu mewn cyfnodau o sychder.

Ar ôl bwyta dyma'r dynion yn dechrau casglu at y brake yn araf, ac eraill yn gwylio i edrych pa faint oedd yn cyrchu at fan y cyfarfod, a phwy oeddynt, rhai yn ymddiddan â'i gilydd, eraill yn edrych yn syn, ac eraill â'u golwg ar y brodyr yr oeddynt wedi clywed eu bod ymhlith y rhai fu'n gweddio yn Nant.

Y mae distawrwydd y carchar yn debyg i ddistawrwydd mynwent ar ganol nos, y distawrwydd ofnus annaearol hwnnw y gellwch wrando arno a'i glywed; y distawrwydd dirgel, dyrys sydd yn eich amgylchu ac yn araf y eich gorthrechu; yn myned drwy dyllau'r croen i'r corff, yn cerdded drwy'r gwaed i'r galon ac i'r ymennydd.

house wedi dyfeisio peiriant argraffu oedd yn weithredol, ond yn araf ).

"Yn y dyfroedd mawr a'r tonnau% Dirwynai'r angladd yn araf ar hyd llwybr cul mynydd fel sarff drist ar ei thor.

Ni all organebau byw fod yn solidau ychwaith, gan fod adweithiau cemegol yn ogystal a phrosesau tryledu mor eithriadol o araf mewn solidau fel y gellir eu hanwybyddu.

Rhythai ei llygaid agored drwy'r tywyllwch, a lluniau o'i thri phlentyn fel lledrithiau niwlog yn dawnsio'n araf o'i blaen.

Aeth nifer helaeth o'r bonedd ati nid yn unig i ddarllen hanes ond i'w ysgrifennu hefyd, ac yn araf tyfodd diddordeb brwd mewn bywgraffyddiaeth, ac ymddangosodd hwnnw un ai yn astudiaeth o berson gwrthrychol neu yn gronicl o deulu neu ardal arbennig.

Dringodd i lawr yn araf nes i'w raff ddod i ben yn sydyn.

Daeth modur mawr du yn araf tua'r drws.

'Sgen i ddim pres, Miss Lloyd,' ebe fi'n araf.

Ar wahan i Adrian Dale sgoriodd 37 a Keith Newell sgoriodd 47 heb fod mâs lwyddodd neb i feistroli bowlio'r tîm cartref ar lain araf dros ben.

Roedd gwawn lwyd yn araf gripian trwy frig y nos a chyn bo hir byddai wedi llusgo'r du i'w ganlyn.

Trodd ei chorff wedyn yn araf a gosgeiddig, heb godi ei thraed.

.' Ac yn araf a digalon (yn ogystal â sychedig) ymlusgodd pawb tua'r traeth.

Yna, disgynnodd distawrwydd a chiledrychodd Carwyn yn araf o gwmpas y trwyn o graig.

Y llefarwr llwythog, llawysgrifen fechan araf ddestlus oedd ganddo.

Yn araf gwasgarodd y dorf, yr awydd am ymladd wedi'i ddeffro, a dau o'r plant iau yn dechrau arni, ond dim ond ein dynwared ni oedden nhw, ac ni allai smalio tila felly fyth ddigoni syched y dorf am waed go iawn.

Yn fuan roedden nhw'n ymuno â'r dorf a symudai'n araf tua'r neuadd.

Yn sydyn symudodd ei drwyn ac agorodd ei lygaid yn araf.

'Rwy'n cofio'r goleuadau yn y Neuadd yn diffodd yn araf, nid yn sydyn fel yn ysgoldy'r capel, a'r goleuadau'n chwyddo wedyn ar y llwyfan, y llen yn codi a byd hudolus y ddrama yn ymagor o flaen fy llygaid.

Symudodd at y bwrdd gwisgo a dechrau cribo'i gwallt yn araf.

Edrychwch yn ôl i gyfeiriad Pen-yr-ole-wen a throwch yn araf yn eich unfan draw at y Tryfan, "llofrudd o fynydd" chwedl Gwilym R Jones, heibio dannedd y Gribin at unigeddau'r Glyderau a'r Garn.

yn symud yn araf--mor araf â blodyn yn agor--nff bod hollt neu agen yn ymddangos a baw m~n fel llwch yn rhedeg allan.

pan oedd o 'n agosau at bont trillwyn a newydd newid gêr i fynd yn araf drosti oherwydd ei chulni, petrusodd y peiriant unwaith neu ddwy ac yna gwrthododd danio o gwbl.

"Mae tân sy'n llosgi'n araf drwy'r nos yn well na rhyw dân shafins sy'n diffodd yn sydyn, yn tydi?

Rhyw bump neu chwe troedfedd roeddynt yn ei dyllu mewn diwrnod, felly gwelwch mai gorchwyl go araf oedd hon.

Difyr yw ceisio dadansoddi'r pethau bychain sy'n ennyn gwen, fel yr hen gerbyd treuliedig hwnnw'n rhoncian ymlaen yn boenus o araf gyda cherdyn ar ei du ol; RUNNING OUT!

Dengys ddau beth pwysig; yn gyntaf fod esblygiad bywyd yn araf iawn, ac yn ail fod cyfradd y cyflymder esblygiadol yn tyfu'n barhaol.

Trodd ei phen yn araf.

Yr her i bob un ohonom wrth daflu'n rhwyd ymhellach, a thrwy wneud hynny herio rhai confensiynau ceidwadol Cymreig, yw ceisio cyrraedd y grŵp sylweddol hwn o Gymry Cymraeg a cheisio denu eu cefnogaeth yn araf bach i weithgareddau ac adloniant yn yr iaith Gymraeg.