Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arfon

arfon

Welach chi ddim arlliw ar Arfon oddi yno heddiw, heb son am dremio arni hi!

Y mae cyfarwyddwyr Cwmni Cig Arfon Cyf.

Sefydlwyd Cynllun Gofal a Thrwsio Arfon.

Y ddau bennill allweddol, gennyf i, yw'r rhai hyn: Mae'n chwerthin eto'n aros ar y ffordd, A'n prudd-der eto 'nghadw ar y rhiw, Ac mae'n distawrwydd o'r naill du dan glo Yng nghoffrau creigiau Arfon heb na siw na miw.

A hwn oedd Trem Arfon!

Cafodd JE groeso brwd gan aelodau'r Blaid yn Arfon, llawer ohonynt yn gymdeithion coleg iddo.

Gyda golwg ar y tair stori a leolir ym Morgannwg, straeon am gyfnod y Streic Fawr yng nghanol y dauddegau ydynt; ac yn un ohonynt, sef yn 'Gorymdaith,' teflir cip yn ôl ar y cyfnod yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan ddaethai hen dadcu a hen famgu Bronwen i'r cymoedd am y tro cyntaf, 'wedi teithio mewn cert o Sir Gaerfyrddin.' Un o ferched Arfon oedd Kate Roberts wrth gwrs - ni chaiff neb anghofio mai yno y'i maged: Arfon (fel y gwelsom) oedd y magned a'i tynnai hyd yn oed ar ei gwely angau - a chan mor gysa/ ct a thriw y portreada hi fywyd y werin-bobl a drigai yno, ei llenyddiaeth hi yw'r nesaf peth at hanes cymdeithasol bro'r chwareli a luniwyd erioed.

Yn y blynyddoedd hyn arferai aelodau Cangen Coleg y Brifysgol ym Mangor fynd oddi amgylch i werthu Y Ddraig Goch a phamffledi'r Blaid ar y strydoedd yn nhrefi a phentrefi Môn a Arfon; lleoedd iawn am farchnad oedd Caernarfon, Llangefni ac Amlwch ar nos Sadwrn.

Dim ond am bedair blynedd yr arhosodd yntau hefyd cyn mynd yn ôl i Arfon.

Mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon o Ferched y Wawr, gofynnwyd i mi anfon atoch i fynegi ein gwrthwynebiad â'r rhyfel yn y Culfor.

Er bod dau o feirdd Arfon, sef Dafydd Ddu Eryri a Hywel o Eryri, wedi'u gwahodd i'r orsedd gyntaf, ni ddaethant ar ei chyfyl am eu bod yn amau honiadau Iolo Morganwg ynglŷn â hynafiaeth y mudiad.

Y llywydd oedd Mr Arfon Thomas.

'Chewch chi fawr ohono yn Arfon Kate Roberts a thuedda i deneuo argyfwng gwirionedd y gweithwyr di-waith yn nofelau T.

Yn fab i Ioan Arfon, ac wedi'i fagu ynghanol canolfan ddiwylliannol ferw yn nhref Caernarfon, cafodd y fraint ar ran un cystadleuydd o herio'r Eisteddfod Genedlaethol yn gyfreithiol (ac ennill).

Daeth llythyr i law oddi wrth Gyngor Bwrdeisdref Arfon yn gofyn am enwebiadau ar gyfer Noson Wobrwyo Chwaraewr y Flwyddyn - penderfynwyd nad oedd y llythyr yn berthnasol i ni fel rhanbarth.

Cyn i Gyngor Henoed Gwynedd sefydlu'i annibyniaeth, sefydlwyd canolfan ddydd wirfoddol yn Nyffryn Ardudwy, gwnaed ymchwil i'r angen am ganolfannau dydd eraill yn Arfon, a chyd-weithiwyd a'r WRVS er sefydlu gwasanaeth siopa i'r henoed yn Arfon.

Os am gdaw'ch bys ar byls adloniant cyfoes Cymraeg a mwynhau cystadleuthau'r W^yl, Mabirocion amdani!Yn ôl y trefnwyr y mae'n amlwg bod cystadleuthau Eisteddfod Dyffryn Nantlle ac Arfon wedi taro deuddeg gyda chystadlu ar bob un.

I gyflawni'r gwaith mor fanwl ag y gwnaeth William Hobley gyda'i chwe cyfrol ar hanes Methodistiaeth Arfon, dywedir y byddai angen deuddeg cyfrol ar gyfer llūn ac Eifionydd.

Dyn a menyw, glowr ac athrawes, comiwnydd a chenedlaetholwraig, Rhondda Saesneg ac Arfon Gymraeg, mae'r gwrthgyferbyniadau'n amlwg, ac fe gant eu hadlewyrchu'n glir yn eu gweithiau.

Cwm-y-glo Pentref bychan rhwng Llanrug a Llanberis yn Arfon yw Cwm-y-glo.

yn awr wedi gofyn i'r buddsoddwyr i gadarnhau eu bod yn fodlon buddsoddi'r arian gyda Cwmni Cig Arfon Cyf.

Ac fe gefais gyfarwyddiadau - manwl; pwy ffordd i'w dilyn allan o Langolwyn, troi i'r chwith wrth eglwys y Santes Fair, a dilyn y ffordd fawr am ryw ddwy filltir, troi oddi ar honno wedyn wrth westy'r Tarw Du, a dilyn y ffordd gulach i fyny'r llechwedd; troi heibio talcen capel Methodus a dilyn ffordd y chwarel garreg galch; yna, ar grib rhiw go serth, ac yng nghanol y wlad yr oedd Trem Arfon.

Arfon Rhys

Cwmni yw CYMAD sy'n hybu cymunedau ym Meirion, Arfon a Dwyfor.

Mae'n werth teithio i Glynnog Fawr yn Arfon i ddod o hyd i nifer dda o degeirian llydanwyrdd Platanthera chlorantha.

Mae'r ugain gweithiwr llawn amser a'r pump aelod staff yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr i'r pentrefwyr a gweddill trigolion Arfon.

Ond fe lwyddodd rhai Eisteddfod Dyffryn Nantlle ac Arfon i ddod i ben â hi yn effeithiol iawn, ychwanega.

Wedi clywed negeseuon o gefnogaeth cafwyd gorymdaith o ganol y dref at y mast ffôn lle cafwyd anerchiad gan Hywel Williams, darpar-ymgeisydd seneddol Plaid Cymru yn Arfon.

(ii) Newid enw'r cyngor o Sir Gaernarfon a Meirionnydd i Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

Wedyn, dyma wneud fy hun yn barod i gychwyn ar fy nhaith dros y Sul i Drem Arfon.

Adroddodd mai cyfuniad o Arfon, Dwyfor a Meirionnydd byddai'r Cyngor newydd.

Tra ar y dwr edrychodd y plant ar y coed yn tyfu i lawr bron at y dwr ochr Sir Fôn i Afon Menai, ac yna draw dros y dwr yr oedd mynyddoedd mawr Arfon yn rhengau cadarn.

Mae Tai Cymru ar hyn o bryd yn cynnwys Arfon, Môn, Dwyfor, Meirionnydd ac Aberconwy fel ardal weithredu.

Mewn cyfarfod diweddar o Bwyllgor Rhanbarth Arfon cafwyd trafodaeth ar y Cyngor Cenedlaethol.

Ni dderbyniais ateb nac eglurhad ac mewn pwyllgor diweddar o Ranbarth Arfon, gofynnwyd imi anfon atoch eto.

Yn ei dro bu'n gadeirydd Cyfundeb Annibynwyr Gogledd Arfon ac yn llywydd Cyngor Eglwysi Efengylaidd Cyffordd Llandudno.

Arfon, mae'n dda dy weld ti%.

Mae'r iaith yn lân a chyhyrog a'r defnydd o dafodiaith Arfon yn y ddeialog yn realistig iawn.

Hawdd deall, felly, mai perthyn i'r gorffennol yr oedd Arfon a'i phobl iddi hi.

Ond nid dwsinau o ddringwyr, ond heidiau wrth y fil fydd yn nadreddu i fyny o Ben y Gwryd dros y bwlch tua El Dorado Leading Leisure yng Nglyn Rhonwy os caiff Cynghorwyr Arfon eu ffordd.

Eisoes mae Cyngor Dinas Bangor wedi gwrthod rhoi caniatad cynllunio i godi siopau ar y cae er mai gan Gyngor Arfon y mae'r hawl terfynol.

Croeso i ardal Llanrug yn Arfon, un or ardaloedd harddaf yng Nghymru yng nghesail yr Wyddfa - Rhwng môr a mynydd.

Hufenfa De Arfon - SCC Wales - Mae Hufenfa De Arfon wedi bod yn cynyrchu caws yn Chwilog, Pen Llyn ers 1938.

Byddaf yn gweld rhai o'r cyn-fyfyrwyr pan ddônt ar eu gwyliau, a gwelaf eraill wrth eu gwaith, rhai fel Arfon Huws, sydd yn ymddiddori mewn barddoniaeth erbyn hyn, y ddau Ieuan o Fynytho, Gwynfor Mynytho a Gwynfor Abersoch, Brian Llangian, ac amryw eraill.

Penderfynwyd derbyn y tendr isaf, a oedd yn rhoddi manteision ariannol sylweddol, a gyflwynwyd gan Gwmni Gwastraff Môn Arfon (cwmni a sefydlwyd ar y cyd gan Gynghorau Bwrdeistref Ynys Môn ac Arfon), yn hytrach na thendr Cwmni Llwyn Isaf Cyf.

Nid fod Judith yn dioddef gormod o segurdod, er iddi gyfaddef fod y ffaith iddi fyw yn Arfon wledig, mor bell o brysurdeb cyfryngol y brifddinas, yn eithaf llestair.

Bryn y Bala oedd yr hen enw ar y fan lle rhed Afon Seiont o Lyn Padarn yn Arfon.

"Arfon," meddai llais y tu cefn iddo.

Fe fu Morgan yn Llanrhaeadr am ddwy flynedd ar bymtheg, y cyfnod hwyaf a dreuliodd mewn unrhyw fan yn ystod ei oes, ar wahan i'w fachgendod yn Arfon.

Mae'r straeon yn y casgliad sydd wedi'u gosod yn Arfon yn tueddu i edrych yn ol i gyfnod cynharach.

"Gawn ni ffîd yn tū ni y flwyddyn nesa% ebe Eurwyn, "swpar dyrnwr go iawn" "Golwg wedi blino arnat ti, Arfon" ebe Glenys gan roi ei llaw oer dros ei law o.

AMWYNDERAU ARFON holl anheddau

Ond mae datblygiad y diwydiant teledu annibynnol yn Arfon, ynghyd â phrysurdeb byd y ddrama ym Mangor, yn gwneud rhyw iawn am hynny.

Yn ol Ieuan Lewis, Prif Swyddog Technegol Cyngor Arfon, nid oedd ei adran wedi derbyn unrhyw gwynion am y gwaith adnewyddu, ac roedd y perchenogion wedi arwyddo ffurflen i ddatgan eu bod nhw'n hapus efo'r cynllun cyn i'r gwaith ddechrau.

'R oedd y safle yn gymwys i bentref--man cyfarfod Arfon, Llyn ac Eifionydd.

Gwnaeth Arfon le iddi yn ei ymmyl.