Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

arnyn

arnyn

all neb wadu, er bod yr ordeinio'n hollol anorfod, eto perigl yr ordeinio, perigl mynd yn gyfundeb ar wahan, ydy ei bod hi/ n haws llithro oddi wrth yr hen Erthyglau, yr hen Homiliau, rhoi llai o bwys arnyn-nhw, cymryd haearn y ffrwyn rhwng ein dannedd, penderfynu pynciau credo heb gadw mewn cof mai etifeddiath ydy'r Ffydd, ac mai cadw'r ffydd, traddodi, ydy swydd pregethwr, nid ymresymu'n rhydd.

Mae'n hymgyrchoedd ni yn dwyn y grym oddi arnyn nhw - yn golygu na allan nhw wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau heb ymgynghori.

Gyda chymaint o ansicrwydd ynglyn â chymaint o bynciau eraill yr ydym yn disgwyl arweiniad Arbenigwyr arnyn nhw y dyddiau hyn go brin y gall yr un ohonom ni fforddio cysgun dawel iawn.

Dim gormod o bwysau arnyn nhw ddoe wrth guro Luton 3 - 1 ar y Cae Râs.

Maen nhw'n mynd i ddodi tua can tunnell o bwyse ychwanegol arnyn nhw.

Mae'r hyn a alwodd Alun Llewelyn-Williams yn "ddiwethafiaeth" yn gorwedd yn drwm arnyn nhw i gyd.

Dyna wnaeth iddo fe ddwgyd pethe ambell waith, i ddial arnyn nhw, a gweithio siape arnyn nhw trwy'r ffenestri ...

Maen bosib i'r ffaith fod Peter de Villiers wedi torri ei asennau yn y gêm yn erbyn Abertawe a bod e mâs o'r gêm am dair wythnos wedi rhoi mwy o bwyse arnyn nhw i gosbi Garin yn fwy nag Andy Moore.

Er bod y clybiau wedi cytuno i wneud hynny maen nhw'n anfodlon o hyd gyda'r strwythur sy'n golygu bod naw clwb o Gymru yn y cynghrair yn hytrach na'r wyth y cytunwyd arnyn nhw yn wreiddiol.

Yr hyn a gododd arswyd arnyn nhw oedd nhw eu hunain.

Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gôl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.

Yr oedd wedi sylwi arnyn nhw ac wedi methu â deall eu hystyr.

Yn Ciwba a Libya, fe agorwyd drysau i ni nad oedd gohebwyr o Loegr wedi ffwdanu cnocio arnyn nhw.

Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gôl Aur wedi amser ychwanegol.

Nhw oedd y ffefrynnau pan oedd arnyn nhw angen saith rhediad oddi ar y belawd olaf.

Fi'n cofio'r Beatles yn y swyddfa, ac fe gefais i bip arnyn nhw, ond wnes i ddim cwrdd â nhw, oedd hwnna'n siom ar y pryd".

Pontiodd fflam o dân o ffroenau'r dreigiau a saethu'n groes i'w wybren gan godi mwy o ofn arnyn nhw.

Yn ôl y newyddion a ddarlledwyd gan y Lleng Ofod, y Madriaid oedd wedi ymosod arnyn nhw, ond y gwir amdani oedd mai cynllun bwriadol i feddiannu Anaelon a darganfod mwy am gyfrinachau Seros oedd hwn.

'Y nhw oedd yn cadw'r Madriaid yn gaethweision ac yn arbrofi arnyn nhw.'

Roedd o 'di dechrau arnyn nhw, neu rwbath tebyg, pan oedd o ar y môr.

Bu Israeliaid yn dosbarthu taflenni mewn angladd yn Jerwsalem ag arnyn nhw: Mae cytundeb Oslo'n farw.

Mae'n bleser cael y cyfle i wasanaethu'r gwerthoedd yr wy'n credu ynddyn nhw." Dyna nodwedd llawer o'r cynhyrchiadau y mae ef wedi gweithio arnyn nhw yn y gorffennol, llawer ohonyn nhw ar y cyd gydag awdur y gerddoriaeth y tro hwn, Eirlys Gravelle.

Y ffordd orau i ddenu adar i ddod yn ddigon agos i arsylwi arnyn nhw yw trwy eu bwydo, ac mae hynny'n gymorth iddyn nhw fyw drwy aeafau caled.

I'r Democratiaid Rhyddfrydol - ddaeth yn bedwerydd trwy Brdain wyth mlynedd yn ôl, mae angen mwy o seddi arnyn nhw i roi hygrededd iddyn nhw ar y lefel Ewroeaidd y mae nhw'n honni sydd mor allweddol.

Ond fe gymerodd yr ERC drueni dros Castres - maen nhw wedi rhoi pwynt nôl i'r Ffrancwyr ar ôl tynnu dau bwynt oddi arnyn nhw am dorri rheolau Cwpan Heineken drwy gynnwys Norm Berryman pan nad oedd o'n gymwys i chwarae yn y gystadleuaeth.

Mae'n argoeli'n dda arnyn nhw am ddyrchafiad.

Mae'r cwmni sy' biau'r clwb mewn trafferthion ariannol a'r Superleague wedi bygwth tynnu'r drwydded i ddefnyddio enw'r 'Devils' oddi arnyn nhw.

Mae'n mynd i fod yn dynn am yr ail safle - mae Cymru angen ennill a bydd angen pob cefnogaeth arnyn nhw nos Fercher.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw i wisgo'r dillad traddodiadol.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw hyd yn oed i wisgo'r dillad traddodiadol, duon, hir.

Gyda'r rhai gwirioneddol anobeithiol o dwp yn gwrando arnyn nhw.

A dod â lliw i undonedd bywyd wnaeth Iesu on'dife, a'r disgyblion, a ffordd rhai a'u gwelodd nhw wedi'r atgyfodiad o ddweud fod colled arnyn nhw oedd dweud, 'Llawn o win melys ydynt'.

Fentrai e ddim stopio i graffu'n fanwl arnyn nhw, rhag ofn i rywun ei weld a dweud, "Dyna fe'n rhythu, y llo bach, yn chwilio am 'i enw 'to'.

'Mewn gwirionedd, prin yw'r tapiau roc sy'n cael eu rhyddhau erbyn hyn sydd heb drac gan Criw Byw arnyn nhw.

Rydw i wedi clywed am bobl o'r fath mewn gwledydd eraill ac y mae sawl enw arnyn nhw.

roeddwn i'n cael cyd-weithio bryd hynny ag enwogion y genedl - pobol fel Charles Williams, Dic Hughes, Nesta Harris, Cynddylan Williams ac Olive Michael - pobol yr oeddwn i wedi gwrando arnyn nhw ar hyd y blynyddoedd ar y radio.

Ar ôl iddo wrando arnyn nhw'n canu ac ar ôl iddo orffen gwylio'r lluoedd o bobl yn mynd ynghylch eu busnes, penderfynodd e fynd i'r caffi i gael rhywbeth i fwyta.

Hen deipiaduron, cadeiriau gyda'i sbringiau'n dod i'r golwg, gwelyau rhydlyd - roedd y plant yn neidio drostyn nhw, yn sathru arnyn nhw ac yn rhedeg o'u cwmpas.

Os nad oedd eu teimladau tuag at Heledd yn ddigon i'w hatal rhag ei thrin hi fel y gwnaethon nhw yn y lle cyntaf, yna rhagrith fyddai hi iddyn nhw ymddwyn fel petai canlyniad eu hamddygiad yn mennu llawer arnyn nhw nawr." "Rwyt ti'n siarad yn ysgubol iawn - bron fel petaen nhw wedi cynllunio'r peth mewn gwaed oer." "O, mi wn i; siarad yn fy nghyfer roeddwn i.

Yr enw arnyn nhw ydi ffolliaid ac ni welwyd erioed rai yn Ynysoedd Prydain o'r blaen.

Gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd pwyntie oddi arnyn nhw, falle ennill - mae'n rhaid meddwl yn bositif.

Doeddwn i ddim yn gweld llawar arnyn nhw pan oedden nhw'n fach eu mam oedd efo nhw ar hyd y dydd." "Fel 'na mae hi.

Ond ar yr ychydig achlysuron yr ydw i wedi gwneud daeth yn amlwg nad ydyn nhw'n bethau y gallwch chi ddibynnu rhyw lawer arnyn nhw.

'Mae'r pwyse arnyn nhw yn y Cynghrair yn drwm oherwydd mae angen iddyn nhw ennill bron bob gêm os ydyn nhw'n moyn aros yn yr Ail Adran.

Fe allasai fod wedi bod yn waeth arnyn nhw.

Erbyn y prynhawn, mi fyddai'r dynion bach od wedi blino, ac mi fyddai arnyn nhw eisiau eistedd i orffwys.

Ond mae yna un peth sy'n waeth hyd yn oed na gwrando ar bobol yn chwerthin, sef edrych arnyn nhw.

Bydd Chesterfield, sydd ar frig y drydedd adran ar hyn o bryd, yn apelio yn erbyn y penderfyniad i dynnu naw pwynt oddi arnyn nhw, oherwydd anghysonderau ariannol o fewn y clwb.

Roedd fel petai'n ysu am neidio arnyn nhw a'u llethu.

Bydd angen pedwar pwynt o leia arnyn nhw o'r ddwy gêm nesa.

Ym mhob cynhadledd i'r wasg yr oedd rhyw noddwr gyda rhyw newydd gymorth yn cael ei baredio ger ein bron yn gwisgo bathodynnau gyda'r gair Noddwr arnyn nhw.

'Felly eu troi nhw, a chadw'r pwyse arnyn nhw oedd y dacteg.

Mae'r passes yn dal gen i ac mi fydda' i'n edrych arnyn nhw o dro i dro.

Stori anhygoel drofaus yw stori'r meddwl Cymreig modern.) Byddai fy mam yn arfer dweud wrth ddatod clymau mwy cymhleth na'i gilydd fod 'cryn waith mysgu arnyn nhw'.

Rydym ni erbyn hyn yn cael ein gwahodd i'r ystafelloedd am goffi, ond y duedd yw mynd i'r un ddwy ystafell bob tro, a dyna reswm arall pam bod angen ystafell arnom ni - fel y gallen nhw ddod atom ni am goffi, yn lle'n bod ni'n tarfu arnyn nhw drwy'r amser.

Hyd yn oed os bydd Caerdydd yn ennill ar Barc y Strade bydd eisiau record byd o fuddugoliaeth arnyn nhw.

Ond yr ydan ni'n lwcus o gael ein cynrychiolwyr etholedig efo ni o hyd yn dal yma ar waetha pawb a phopeth 'dan ni yma o hyd, o hyd, pa hyd, o Dduw, pa hyd y mae'n rhaid i ni eistedd yn llywaeth a sbio arnyn nhw fel hyn yn mynd dros y geiria, yn sbio ar y geiria caled du ar y gwyn llyfn, ac yn llyfnhau'r ffordd fel hyn i wneud lle i'r dim byd fydd i fod i'n gwarchod am y chwarter canrif nesa'/tan bydd yr iaith wedi marw.

Roedden nhw wedi bod yn edrych arnyn nhw eu hunain mewn drych ystumio!

Fel y dywed Hywel Vaughan Evans, Gweinyddwr Antur Waunfawr, 'maent yn cael eu gweld am y gwaith maen nhw ei wneud, ac nid y nam sydd arnyn nhw...

Edrychwch arnyn nhw'n chwyrli%o ac yn chwalu o dan yr awel ysgafnaf hyd yn oed.

Y diwrnod hwnnw, roedd sebon ar gael, ac ychydig o bast dannedd, ac, yn un gornel, roedd rhesi trist o offer sgi%o, heb fawr neb yn edrych arnyn nhw, heb sôn am feddwl prynu.

BYRDDAU ADAR (arnyn nhw neu o'u cwmpas) ERAILL

Sylwodd y ddau fynach arno'n syth pan alwodd o arnyn nhw ond bu'n rhaid i un gydio ym mhenelin y Priodor.

Ond doedd dim un ohonyn nhw yn gallu cael diod pan fyddai'r lleill yn gafael yn y cwpan, ac mi fydden nhw'n gweiddi, un ar _l y llall, "Dydw i ddim wedi cael diferyn!" "Na finnau chwaith!" "Mae 'na de wedi mynd i'm llygaid i!" "Ac mae 'na beth yn fy ngwallt i!" "Ac mae 'na dipyn wedi mynd ar fy nghrys i!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael diod iawn yn y pnawn ac mi fyddai syched arnyn nhw.

Yr oedd hi'n ddiwrnod arbennig o dda i Forgannwg ac am wyth o'r gloch neithiwr doedd ond angen 57 o rediadau arnyn nhw i ennill gyda naw wiced yn weddill.

Mae angen cymorth arnyn nhw.

Mae Blodyn yr Haul yn cynhyrchu hadau â stribedi llwyd a gwyn arnyn nhw.