Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

atebodd

atebodd

Dwyt ti ddim yn deilwng i lyfu'i sgidie hi,' atebodd Dilwyn.

"Paid rhegi,' atebodd Bethan.

Peate, pan atebodd a dweud:

"Rwyt ti'n siarad fel Methodsyn nawr, grwt!" atebodd.

"Digon symol, gyfaill, digon symol," atebodd y llall.

"Naddo," atebodd y ffarmwr yn araf, "ond pan fyddwch chi'n dwad y ffordd yma eto caewch y blwmin giat 'na ar ych ôl.

'Dim ond un, am wn i,' atebodd ei frawd ac ychydig o ofn yn ei lygaid.

Yn achos Cymraeg Cynradd yr oedd pawb a atebodd wedi derbyn hyfforddiant naill ai gan athrawon ymgynghorol y sir neu gan yr Hyfforddwr Cenedlaethol.

'Gwnaf, siwr, Mrs Williams', atebodd Elfed, gan danio'r injan fel arwydd ei bod hi'n bryd i'r sgwrs ddod i ben.

Gollwng hwy, iddynt fynd i'r wlad a'r pentrefi o amgylch i brynu tipyn o fwyd iddynt eu hunain.' Atebodd yntau hwy, 'Rhowch chwi rywbeth i'w fwyta iddynt.' Meddent wrtho, 'A ydym i fynd i brynu gwerth ugain punt o fara a'i roi iddynt i'w fwyta?' Yr Arglwydd Iesu, yn ôl adroddiad Ioan, a gymerodd y cam cyntaf yn y sefyllfa ddyrys trwy ofyn i Philip: 'Lle y gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta?' Amcangyfrifodd Philip, y Swyddog Bwyd, debyg, ymhlith y deuddeg, y byddai eisiau o leiaf werth ugain punt o fara i roddi tamaid i bob un.

"Dwyt ti ddim ffit, rhaid iti gael o leiaf wythnos arall cyn y byddi di'n ddigon da i fynd i'r ysgol." "Nid dyna oeddwn i'n feddwl Mam," atebodd Alun yn dawel.

Ymhlith y penaethiaid adrannau Cymraeg Uwchradd a atebodd, un yn unig a gynigiodd sylw anffafriol, sef ...agweddau yn rhy academaidd...

'Nei di mo ngadel i i fynd i'r hen gollege ene, a 'nei di, Rhys?' ' Atebodd Dafydd drosof, ac yr oeddwn yn ddiolchgar iddo ``Mi gewch siarad am hynny eto, Miss Hughes,'' ac wedi ychwanegu ychydig o eiriau cysurus, aeth Dafydd ymaith.

Atebodd fy nghyfaill dall fi mewn llawn hyder.

`Mae'n rhaid i ni adael y lle yma,' atebodd Mr Henrickse.

'Mae hi wedi mynd y tu ôl i'r cwmwl mawr yna,' atebodd Carol, gan ychwanegu'n galonogol, 'efallai y daw hi'n ôl i'r golwg yn y munud.'

atebodd Einion.

`Mae'n golygu y byddwn ni'n gorfod mynd,' atebodd Mr Henrickse.

Ac fe aeth at Richard Owen, ac fe atebodd hwnnw ar unwaith: 'Fe ddof yno gyda thi.' Ac ar ôl dod adref o'r gwaith fe aeth Owen George at y bobl oddi amgylch Ysgol y Nant a dweud am y cyfarfod gweddi oedd i fod yno.

`Does dim modd ei weld e o fan hyn,' atebodd plismon, `ond mae e tua hanner ffordd i lawr ar silff fach.' `Y clogwyni hyn yw rhai o'r rhai gwaethaf yn y cylch,' meddai Reg.`Mae'r garreg yn briwsioni dim ond i chi edrych arni hi.

'I fyny at Pwll Mawr,' atebodd Bleddyn yn onest.

'Dwi'n gwybod,' atebodd Adam yn dawel.

'Wel, ydy,' atebodd y wraig yn betrus braidd, 'ond alla i eich helpu chi?'

'On'd oes 'na organ yn y fan honno hefyd?' 'Mae hi'n iawn mewn rhyw le felly,' atebodd yntau.

"Dyma ein cyfle i gyfarfod â'r gelyn," atebodd Douglas gan hercian tuag at ei Spitfire yn y maes awyr.

Ddowch chi?" "Mewn munud," atebodd Sera.

'Nhw yw'r Llywodraeth?' 'Ie, nhw yw ein meistri,' atebodd Jonathan yn lluddedig.

'I chdi ella,' atebodd.

'Ti a dy gath!' atebodd Alun yn bryfoclyd, 'mi fasa'n well i ti gael ci fel Bob ni, maen nhw'n llawer callach na chathod.'

'Yn Llydaw, rhyw hanner can milltir i'r de o Cherbourg,' atebodd y Ffrancwr.

'Nac oes,' atebodd Huw fel bwled.

'Do, eich mawrhydi,' atebodd Mini.

Clywodd ei gnoc ar y drws: "Nos da." "Nos da," atebodd.

''Rwy'n credu y pica' i drosodd i Baris am dipyn,' atebodd yn ymddangosiadol ddifater.

'Iawn,' atebodd Bleddyn wrth hel ei fag a chario'i wialen yn ofalus.

Atebodd Idris hi'n bendant ac yn derfynol nad oedd am ildio'r Afal Aur, ond nid cyn i'r Ffantasia ffug afael ynddo gerfydd ei fraich i ddwyn yr afal hud.

"Mae nhw'n hen fel minnau, a'u meddwl heb fod mor glir ag un Rex" atebodd Alphonse.

Mi roisoch gartre i Aled a'i fam er mwyn cael howscipar ar y cheap, a rydach chi am dynnu Aled o'r ysgol er mwyn cael gwas yn y siop ar y cheap!" Nid atebodd Matthew.

'Twyt ti ddim yn talu digon o bres cadw draw imi roi'r gorau iddi'n gyfan gwbl,' atebodd PC Llong.

Dyw'r ham ddim yn edrych yn hapus iawn ''chwaith, atebodd Nellie.

'Wnaiff hi mo'u gweld nhw,' atebodd Llio, gan ei bod wedi eu stwffio i'w bag ysgol.

Fe gewch chi fynd i Bridgetown i siopa gyda Meri, Ydych chi'n fodlon ar hynny?" "Ydw," atebodd hi'n gwta heb edrych arno.

Mae rhai o'r dynion wedi bod yno heno ac mae'r eira'n prysur gau'r ffordd sy'n arwain at y tryciau." "Gwylwyr?" "Dau filwr," atebodd Henri, "ac maen nhw'n newid gwylwyr bob pedair awr.

Mae'n rhaid imi gael gair â chi ar unwaith.' 'Rwyf wedi bod yn siarad hefo un plismon yn barod,' atebodd yntau'n bur groes.

'Dod gyda Mam,' atebodd Seimon.

"Dydi awyr las a golygfa brydferth ddim yn llenwi bol neb," atebodd Tom yn chwerw.

'O, mae'n wir ddrwg gen i, Mr Gorbachev,' atebodd hwnnw, 'ond, ŷch chi'n gweld, doedd neb fan'ma wedi'ch nabod chi.

'Neis iawn,' atebodd yntau'n hurt gan feddwl ei bod yn cyfeirio at y gusan.

"Oeddet ti'n cofio bod yr ysgol yn dechrau?" "Roeddwn i'n cofio," atebodd yntau, "ond fyddaf i ddim yn mynd." "Na fyddi, siwr iawn," meddai ei fam.

wel, llywodraeth ddemocrataidd fel ym mhrydain, " atebodd y ferch.

Oes 'na chydig o sbarion ar ôl i mi tybed, wedi i chi i gyd gael eich gwala?" "O, mae yna ddigon o sbarion," atebodd y tafarnwr.

Caled yw hi, caled yw hi." "Digon symol, gyfaill, digon symol," atebodd y llall.

"Gwaith dyn yn darfod, gwaith Duw yn parhau - ai dyna pam?" "Nage," atebodd Aled, yn fwy pendant ei lais, ond yr un mor ddryslyd ei edrychiad.

`Rydych chi'n gwybod am enw drwg y lle, felly pam mae'n rhaid i chi fynd yno?' `Am fod yn rhaid imi,' atebodd Attilio Gatti.

'O dim byd neilltuol,' atebodd Ann wedi ei brifo braidd.

'Mewn ffair ydan ni!' atebodd Geraint yn hwyliog.

Ni wyddai beth oedd y fath waith yn ei olygu pan atebodd mor fyrbwyll.

''Da chi'n gynnas 'nghariad i?' 'Ydw Nyrs, diolch i chi.' 'Tydi o'n beth bach digon o ryfeddod.' 'Ydi, debyg,' atebodd Kate flewyn yn swil.

'Dim ffiars o berig,' atebodd yntau yn ei ddychryn, heb sylweddoli ar y munud efo pwy yr oedd o'n siarad.

Ei wraig atebodd ei galwad.

Atebodd yn swta, 'Paid â bod mor wirion, Geth!' a herciodd ymlaen.

Fel pe'n darllen ei feddwl, daeth y llafnes a chlwt i sychu'r bwrdd a gofyn iddo: "Anything else, luv?" Atebodd yntau'n gadarn: "Nothing'n tol, thenciw." Ond nid oedd symud arni.

"Dim peryg," atebodd Douglas gan gipio'r bêl a rhedeg fel milgi i sgorio unwaith eto.

'Wel, bydd ddistaw neu mi fyddi di wedi ei ddychryn gyda'r holl sw^n yna,' atebodd Alun dan chwerthin.

"Medraf," atebodd Pamela ar unwaith.

'Sut gwyddwn i fod yma le mor gyntefig?' atebodd Dilys yn chwyrn.

'Nac oes,' atebodd Llio yn syth.

Atebodd Iesu, 'Dywedais wrthych mai myfi yw' Heb sôn am y datganiadau mawr Myfi yw bara'r bywyd etc, y mae'r ymadrodd yn atseinio Ydwyf yr Hwn Ydwyf a Myfi yw Efe.

'Coch,' atebodd.

'Mae'n chwaftaf i naw, Mf Huws,' atebodd Malcym hefo'i ddwylo o'r golwg yn ei geseilia a'i ddannadd yn clecian.

Nid atebodd Wil.

`Mae hyn yn wych,' gwaeddodd Archie, `pryd rydyn ni'n tynnu llinyn y parasiwt?' `Mae digon o amser,' atebodd John Boxall, yr hyfforddwr.

"Cei yrru neges ar y radio i longau eraill i ddweud am yr helynt," atebodd ei gapten.

'Gawsoch chi hwyl yn y parc?' 'Go lew,' atebodd Rhys.

Dringodd nifer o'r morwyr i lawr atynt, penderfynodd y capten ac Ibn eu bod hwythau hefyd ag awydd rhoi troed ar dir sych wedi wythnosau ar fwrdd drewllyd y llong a blas yr heli ar bob dim: 'Lle ydan ni?' Ibn ofynnodd y cwestiwn wrth wylio'r lan yn nesa/ u: 'Tuscani.' Atebodd un o'r morwyr cyn ychwanegu: 'Dwi'n meddwl.' Ond doedd Ibn ddim callach.

Byddai hynny'n gwneud pethau'n llawer haws i ni." "Ie," atebodd yr asyn, "ond mae angen llawer o arian i brynu mwy o anifeiliaid.

"Fe fyddai'n dda gen i," meddai Pamela, "pe bai rhywun yn gwneud rhywbeth tebyg i 'mywyd i." "Tewch â sôn,"atebodd y lletywraig yn ei hacen Wyddelig.

Ca'l 'i drwshio.' atebodd Ifor heb fath o euogrwydd yn y byd.

'Wrth gwrs y bydda i'n iawn,' atebodd Siân yn ddewr - er nad oedd yn teimlo'n rhy ddewr.

"Oes gennyt ti un arall imi?" "Dy dro di ydi hi'n awr, 'merch i," atebodd yr hen ŵr.

"Llithrodd hwnnw, a'm trôns, i ffwrdd wrth i Rex fy llusgo gerfydd fy jersi ar hyd y cae," atebodd ei dad.

Mae i chwi groeso calon, yn siŵr." "Mae hi'n drît i Anti Lw, on'd tydi, Anti?" "Mae gŵydd mor flasus, wrth gwrs," atebodd y foneddiges honno dipyn yn fisi, "ond mae tyrci'n fwy tendar.

Wrth ddod o'r twll (sef y tan ddaear) un bore ychydig cyn amser cinio, trodd y prif oruchwyliwr i'r stabl ato a gofyn: "Sut fwyd wyt ti'n 'i roi i'r ceffyl ma?" Atebodd hwnnw: "Tebyg i fwyd labrwr." Cymeriad arall oedd Wil Lloyd Penbryn ac ar un adeg yn gweithio hefo dau o'i geffylau yn un o chwareli'r ardal.

'Paid!' sibrydodd Ifan eto, wrth i Dilwyn ymsythu, 'Nid dyna'r ffordd.' Wedi distawrwydd am rai eiliadau, atebodd Dilwyn mewn llais nad oedd fawr uwch na sibrydiad, 'Cer o 'ma'r bwllwch.

Atebodd: "Wel, os byddai wedi gwneud camgymeriad a chanfod fod priodas yn hunllef fydd dim rhaid imi ddioddef yn hir.

Pan ofynnwyd i Menem unwaith beth oedd ei ofn mwyaf, atebodd: 'Duw - a Zulema.' Cafodd hoffter y ddau o fywyd bras ei feirniadu'n llym droeon.

Fa'ma neu Libfafi.' atebodd Malcym wrth dynnu ar ei sigaret yn cŵl.

Byddwch, mae gennym stondin carpedi yno, atebodd yntau.

"Dyna hi," meddai - "Eich wyres neu nith efallai?" "Na," atebodd yr hen wraig, "fy merch."

'O, wn i ddim,' atebodd Hector yn gelwyddog.

O chdi sy'n gwybod, atebodd Charles yn swta.

Daeth Hugh Rawlins a Thomas Lee â'r cyhuddiad yn ei erbyn ei fod wedi ymdroi tan fis Ebrill cyn dod, "to the great disorder of the King's majesty's subjects, lack of reformation, and ministration of justice." Ond atebodd Ferrar nad arno ef oedd y bai am hynny oherwydd yr oedd ei ddyletswydd i'r brenin yn golygu fod yn rhaid iddo fod yn bresennol yn y senedd yn Llundain.

"W^n i ddim am faint o amser ddaru mi orwedd," meddai, "ond wedi i mi ddod ataf fy hun, teimlais geg Rex yn gafael yn fy ysgwydd." "Ceisio eich llusgo adref yr oedd o," atebodd Louis.

"Gwn, debyg iawn," atebodd yr asyn.

'Pan fyddan nhw'n gorffen fan hyn,' atebodd Ismail, 'byddan nhw'n ymuno â'r pwyllgorau chwyldroadaol, a byddan nhw'n barod i ymgymryd â gweithredoedd chwyldroadol - yn y byd Arabaidd a'r tu hwnt.

'Naddo,' atebodd Dilys heb geisio ymhelaethu.

"Nac ydych," atebodd ei gwestiwn ei hun.

'I fyny fan acw,' atebodd Carol, gan chwifio llaw ddiofal i gyfeiriad yr awyr.

Atebodd Mam-gu drosta i.