Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awgryma

awgryma

Ond y tro hwn fe'i seiliwyd yn Llydaw ac, fel yr awgryma'r teitl, y mae'r môr yn holl bresennol, o'r cychwyn i'r diwedd.

Awgryma'r hanesion amdano ei fod yn gartrefol ddigon ymhlith dynion yng ngweithdy'r teiliwr neu yn y dafarn, ond ei fod yn cadw merched hyd braich trwy feithrin fa‡ade o gwrteisi cellweirus neu trwy eu hanwybyddu.

Yn hytrach, awgryma Williams ein bod yn ail-ystyried y cysyniadau o uwch-ffurfiant ac is- ffurfiant:

Wrth edrych ar ei byd masnachol, mae rhywun yn gallu cael darlun o natur cymdeithas LA Awgryma clefyd y 'coupons' di-ri am rhyw sentan neu ddwy i ffwrdd oddi ar fwyd, nad yw bywyd yr Americanwr cyffredin yn fêl i gyd, er waetha' delwedd y teulu bach llewyrchus.

Fel yr awgryma'r teitl, mae Gwenan yn "gwirioni".

Gellid yn hawdd dybio mai cynnar yw'r englynion, ond fel y nododd Syr Ifor Williams, er eu bod yn cynnwys enghreifftiau o hen ffurfiau neu gystrawen, ceir ynddynt hefyd odlau a geiriau a awgryma.

Awgryma aelodaeth Harris yng nghwmni meirchfilwyr Sir Frycheiniog ei agosrwydd at y sefydliad Seisnig.

Yn ôl Syr Ifor Williams, awgryma'r enw ffrwd gref, un yn llifo'n nerthol.

Awgryma hyn oll mai cymysg fu profiad politicaidd y Cymry yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Yn gyntaf, gan mai llywodraeth Brotestanaidd Edward VI a gyflwynodd y ddwy fywoliaeth iddo, awgryma hynny'n bendant iawn fod Davies yn Ddiwygiwr go selog erbyn hyn.

Gofynni iddo dy arwain ar unwaith i'r fan lle y gwelodd hwynt, ond fe awgryma ef y byddai'n well i ti dreulio'r noson yn y caban ac iddo fynd â thi i ben draw'r goedwig fore trannoeth gan fod y marchogion yn dilyn prif lwybr y goedwig, ond fe ŵyr Morgan am lwybr tarw a fydd yn dy arwain drwy'r goedwig yn gynt.

Awgryma mai dyma'r prif argyfwng yng ngweinidogaeth Iesu.

Awgryma Henry Rowlands fod Cafnan (neu Cafnant) yn dynodi lle '...' , ac er bod Syr Ifor Williams hefyd yn egluro Cefni yn yr un modd nid yw'n sôn dim am Cafnan.

Fel yr awgryma'r enw mae pinc neu goch ym mhlu rhan helaeth ohonynt.

Ar ddiwedd Cysgod y Cryman awgryma Harri mai ar rent gan Edward Vaughan y bydd y fferm ac erbyn Yn ôl i Leifior awgryma Marged fod gan y gweithwyr fel perchenogion 'siâr yn y ffarm ei hun' (t.

Fel yr awgryma'r Athro Glanmor Williams, roedd yr esgob wrth wneud hyn yn rhannu'r esgobaeth yn is-esgobaethau.

Awgryma hyn oll bod angen gwneud gwaith arbrofol hirfaith a drudfawr i'r prosesau sydd ar waith ar safle llongddrylliad.

Awgryma'r pwyslais hwn ar arbenigrwydd Israel, sy'n seiliedig ar y ffaith fod Duw trwy ei hethol yn ei gosod ar wahân i'r holl genhedloedd eraill ac nad ydyw ychwaith yn berthnasol i drafodaeth ar genedligrwydd fel y cyfryw.

Fel yr awgryma'r enw, a'r un Saesneg, gallant sboncian gyda'u coesau ol cryfion.

Ni wyddom y nesaf peth i ddim am Lewis Glyn Cothi heblaw'r hyn y gellir ei gasglu o'i gerddi, ond awgryma'i enw mai fforest Glyn Cothi ym mhlwyf Llanybydder yng ngogledd sir Gaerfyrddin oedd ei ardal enedigol.