Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awgrymodd

awgrymodd

Fe awgrymodd - - fod rhywfaint o gamddealltwriaeth ynghlwm wrth y diffiniad o Gytundeb Pris Sefydlog.

Fe awgrymodd y dylid rhoi swm o gyllid i gynhyrchydd ar gyfer bandiau gwahanol o weithgaredd, ac yn y blaen.

Wrth foduro trwy Fethel, awgrymodd ef fy mod yn gyrru at y ffordd newydd ac anelu tua Bangor o gyfeiriad Castell Penrhyn, ffordd bur anghyfarwydd i mi.

Ynghanol ei ddigalondid, awgrymodd ei wraig y dylai roi cynnig ar lunio nofel.

Dymuniad y pâr oedd i rywun gymryd gofal o'r ty tan y bydden nhw'n ymddeol, ac awgrymodd Myrddin y bydde Aurona a finne'n barod i 'neud--neidio am y cyfle fydde'n agosach at y gwir.

Rhoddodd yr argraff - yn annheg efallai - fod un o weinidogion tramor gwledydd Prydain mor anymwybodol o sefyllfa'r bobl hyn ag yr oedd Marie Antoinette pan awgrymodd y dylai trigolion di-fara Paris fwyta cacennau.

Awgrymodd y dyn camera y byddai'n ddarn mwy trawiadol pe bai modd gweld blaen gwn un o'r pedwar gwarchodwr arfog yr oedden ni wedi'u llogi cyn camu o'r awyren.

Yn ystod y dyddiau cynnar hynny, pan oedd Morfudd yn newydd-ddyfodiad, ac enigma'r dro%ell yn sbeis ar dafodau'r fro, awgrymodd un o'r rhai mwy gweledigaethol ymhlith y pentrefwyr unwaith mai rhwystredig oedd yr hen wraig, ac mai chwant rywiol a'i gyrrai i nyddu'n wyllt bob dydd!

Awgrymodd na ellid gosod dim ymddiriedaeth ynddynt fel pobl, ac nad oedd fawr o obaith iddynt feithrin gogwyddiadau gwareiddiedig.

Awgrymodd Mr Puw mai'r man cychwyn fyddai cael gafael ar dystysgrifau marwolaeth, priodas, ac efallai geni, y ddau a hefyd gallent archwilio cofrestri plwyf a chyfrifiad yn yr archifdy.

Awgrymodd Glyn Jones iddo droi i'r Saesneg fel adwaith yn erbyn crefydd; mae'n bosib bod y newid iaith hefyd yn ymgais i'w uniaethu ei hun a'r hyn a ystyriai ef yn symudiadau mawr y meddwl dynol, i ennill troedle ar lethrau niwlog arucheledd:

Awgrymodd y dylai Fred wybod bod gan Mary gariad arall - rhywun o Gaerllion - a'i bod yn bwriadu cwrdd ag ef am un o'r gloch y prynhawn hwnnw, a'i fod ef (Ali) wedi rhoi decpunt iddi yn ei phoced a'i chynghori i fynd i ffwrdd i ystyried y peth.

Roedd Llio wedi bod yn nodi un neu ddau o'r pwyntiau a awgrymodd Mr Puw mewn llyfr bach, gan na fyddai'n cofio'r holl ffeithiau.

Awgrymodd mai'r ffordd ymlaen efallai yw bod angen talu blaen-dâl am droliau cyn eu defnyddio, ynghyd â pharatoi lle diogel i'w cadw ac ni fu angen ffurfioli'r drefn bresennol, sy'n ymddangos i weithio'n dda.

Fe awgrymodd un o ddatgeiniaid eiddgar Godre'r Aran fy mod i yn ei galw, ac nad amheuai na chawsid cefnogaeth iddi.

'Eisiau help efo prosiect ysgol rydan ni,' meddai Mair, 'ac mi awgrymodd rhywun y gallai Mr Puw ein helpu.'

Awgrymodd rhywun mai Waldo a'i lluniodd ond ni chefais gadarnhad o hynny chwaith.

Yn ei hanfod, cenedlaetholdeb diwylliannol yn hytrach nag annibyniaeth wleidyddol y dymunai ef i'r blaid newydd fabwysiadu - awgrymodd y gallai annibyniaeth wleidyddol awrain at drais a gormes.

Awgrymodd - - y gellid cyhoeddi rhyw ganran o'r Anghenion ddwy flynedd ymlaen llaw ond cadw rhywfaint o hyblygrwydd.

Awgrymodd yr erlynydd ei bod wedi cyflwyno tystiolaeth gelwyddog gerbron y rheithgor oherwydd iddi fethu cael arian gan yr hen ŵr.

Awgrymodd - - y byddai'n dda i gynhyrchydd sydd yn bwriadu ariannu'r datblygu syniad i drafod y cynnwys yn fras gyda'r comisiynydd cyn gwneud y buddsoddiad rhag ofn fod sawl syniad tebyg ganddo o dan ystyriaeth neu broblem arall tebyg.

'Hwyrach mai o'r pentref, yr un ffordd ag y daethom ni, y bydd o'n dod,' awgrymodd.

Awgrymodd cyfaill, Clustfeiniad - ond dydw i ddim yn siwr.

Fe awgrymodd - - fod y broses o drafod a chytuno ffioedd fel hyn yn iachus ac yn golygu fod y Sianel yn sicrhau gwerth eu harian.

Awgrymodd y fflach yn ei lygaid nad oedd o mor ddwl ag yr oedd o am i mi feddwl ei fod o.

Awgrymodd sawl sgrifennwr mai torri i ffwrdd yn ddig oddi wrth Blaid Cymru a wnaeth y Gymdeithas.

Cafwyd sgwrsio a chwerthin a chanu - i gyd yn amlwg wrth fodd Dilys, cymaint felly fel iddi wrthod yn lân - gadael y cwmni pan awgrymodd Merêd tua hanner nos ei bod yn amser noswylio.

Fodd bynnag nid Cefnfaes oedd ffurf wreiddiol yr enw Cemais fel yr awgrymodd rhai a nid oes a wnelo'r enw a'r gair maes.

Awgrymodd mai gwell fyddai i rai o'r offeiriadon mwyaf mentrus 'fynnu brech Undodaidd rhag ofn iddynt ddod i gyffyrddiad â ni yn ddiarwybod iddynt'.

Awgrymodd y byddai cynnal noson o'r fath bob yn ail flwyddyn yn

Dan fwngial awgrymodd rhai gwyr oedd a gwragedd ifanc y dylid ei ysbaddu, ond roedd hynny'n rhy beryglus i un yn ei oedran ef ac ni allent fforddio ei golli Chwerthin am ben yr awgrym a wnaeth hynafgwyr y llwyth Y gwir oedd nad oedd yr un o'r gwragedd ifanc y daeth Hadad yn agos atynt yn ddeniadol iawn yn ei farn ef, a byddai'n rhaid iddynt hwy dalu â'u bywyd pe baent yn dangos ffafriaeth tuag ato.

a beth pe na bai neb gartref gartref williams, sarsiant williams, awgrymodd wil wil a mi fedr o ddod a rhywun hefo fo i chwilio am am daeth rhyw grygni i 'w lais wrth iddo sylweddoli am pwy, neu am beth.