Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awn

awn

Nid yw hynny'n dilyn, yn enwedig os yr awn yn ol at yr hyn ddywedodd Kant yn y Ddeunawfed Ganrif.

'Mi awn ni'n syth.

dyn cyfrwys iawn, gwyliwch o pan awn ni'n nôl .

A chynigiodd yr un gwr ddau swUt i minnau os awn, dywedais wrtho yr awn; a rhedais o heol y Bont Pawr oddi amgylch yr HaU yng nghanol y dref yn noethlyrnun; a dychrynodd rhyw wraig feichiog wrth fy ngweld, nes yr aeth yn sal.

"Do," meddai Huw, "mae yna bost-offis ymhellach ymlaen ar y ffordd yma, fe awn yno." Lluniwyd teligram i Mam: "Dad ddim - yn dda.

Mi awn ni i lawr y llethr a'u rhwystro nhw rhag croesi'r ceunant.

Sut awn ni yno?'

Fel plentyn 'roeddwn wrth fy modd yng nghwmni nhad, ac i Gerrig Duon yr awn ni efo fo bob cyfle gawn i, mynd ar ffrâm y beic ar draws 'camp Mona'.

Ac os na fydd rhywun yn dod mi awn ni adre.' 'Ie,' cytunodd Gareth.

Cysgoda drosom; gwarchod ni; nertha ni pan fo gwendid yn ein llethu; arwain ni pan awn ar ddisberod; adnewydda'n gobaith pan fyddwn yn digalonni; eneinia ni â'th faddeuant i'n glanhau oddi wrth staen ein pechod.

Gan nad oedden yn byw yn y pentref, i gapel Beulah yr awn ni yn y prynhawn.

Arhoses i ddim yn rhy hir, ond roedd yn falch pan ddwedes i yr awn i draw trannoeth i dorri coed tan a thacluso pethe.

Ni pheidiais erioed â chael golwg ar y bedol o fynyddoedd sy'n gefndir i'r cwmwd, a'r rheini'n sefydlog arhosol ar orwel fy mod i ba le bynnag yr awn.

Bu hefyd yn casglu rhai o ddagrau ei wraig 'ond dim ond pan oedd hi'n fodlon,' meddai, gan ychwanegu 'Awn i ddim yn agos ati fel arall, rhag ofn mai fi oedd yn gyfrifol am y dagrau.'

Awn allan ar fore Sadwrn gyda phwrs digon mawr a chyraeddwn adref â'i lond o arian.

Wir, fe awn i mor bell a dweud fod ofan Madog arni hi o'r dechre; ac roedd pob un a'i stori.

Mae gan bob un o'r baeau o gwmpas Bro Gyr ei hynodrwydd daearegol ei hun megis ffawtiau Bae Caswel, neu ffosiliau cregyn Chonetes ym Mae Three Cliffs, ond fe awn ni ar ein hunion ar y daith fer hon i ben draw'r penrhyn ym Mae Rhosili a Phen Pyrod.

Awn i'r Annedd i glywed dy stori." Mae Afaon yn troi ac yn dechrau cerdded yn ôl i gyfeiriad y pentref.

Mi awn mor bell a dweud mai'r nofel yw'r ffurf lenyddol Gymraeg fwyaf arwyddocaol yn ystod y cyfnod hwn, a hyn er gwaethaf pob arwydd allanol i'r gwrthwyneb.

Awn ati'n awr i wneud arolwg brys o'r sefyllfa yng Ngheredigion a Chaerfyrddin a cheisio hybu strategaeth gadarnhaol newydd ar gyfer ysgolion gwledig.

Cododd ei ben ac edrych tuag at Breiddyn, a oedd yn awn sgwrs ag un o'r actorion, erbyn hynny.

"Mi awn ni i'r Sailing yn gynta a holi pwy 'di mistar y ....." Roedd Wil Pennog yn cael trafferth i ddarllen yr enw ar fow y cwch ac ni allai Jabas benderfynu ai twpdra ynteu'r cwrw oedd yn gyfrifol.

O'r ochr arall, os awn i'r athrofa, o ba le y cawn foddion cynhaliaeth?

Wedi iddynt fwyta pryd da, cododd Pierre, Mi awn i'n gwelyau,' meddai, cawn orffwys fory beth bynnag.' Arweiniodd y ddau i fyny grisiau llydain.

Tyd, Ifan, cyfyd ar fy nghefn i, awn ni am dro dros y fron fry a draw am fynwes y dwyrain, mi roith hynny gyfle i Mrs bach hwylio sgram o de inni.

Pan oeddwn yn wyth a naw oed awn o gylch Nant-y-moel gyda cherdyn i gasglu at y genhadaeth dramor.

Un hwyrnos, pan oedd Owen Owens yn dod i derfyn yr un stori, daeth fy mam a Miss Aster i mewn i'r gegin, a bu distawrwydd parchus tra gofynnodd fy mam i mi a awn i hebrwng Miss Aster adref, a dod 'nôl â rhyw waith gwnio roedd ei angen arnom drannoeth.

Awn yn ol i Lanfaethlu eto fel y dywedais o'r blaen, 'tua'r lle bu dechre'r daith'.

'Mi awn ni yno at ymyl er mwyn inni gael gweld a chlywed' - mewn rhyw dymer gellweirus, gallwn dybio.

Awn i Fôn nesaf i chwilio am tegeirian pêr Gymnadenia conopsea.

Awn ni ddim o'ma tan gawn ni ddŵad i mewn, cofiwch.

ac wrth gethin gethin tyrd di hefo mi i ddangos imi lle 'r oeddech chi 'n chware, a mi awn ni heibio griff tomos iddo ddod hefo ni.

O hynny y daethom; i hynny yr awn.

A ninnau'n meddwl bod rhywbeth wedi digwydd iddo.' 'Mi fydd yna rywbeth yn digwydd i ni,' meddai Gareth, 'os nad awn ni adre!

'Fe awn ni ag o efo ni,' meddai.

'Fe fydd yn ein rhoi ni yn y gell os awn ni yn agos i'w swyddfa, Tudur.'

Faint ohonom, er enghraifft, sy'n gofalu arddel yr iaith ymhlith ein cydnabod ond sy'n cefnu arni pan awn i gwmni dieithriaid?

Awn i mewn i feddwl y llanc ifanc synhwyrus yn 'Atgof' Prosser Rhys, a chawn gip ar ei ffantasïau rhywiol, ac felly hefyd gyda Sant Gwenallt.

"Awn ni ddim ymhell heno," meddai wrth y tri, "mae hi'n rhewi'n galed."

Gofynnodd imi i ble yn yr Alban yr awn.

Ydi Derec yn y tŷ?' Pan awn i at y ffôn, clywai fi'n berffaith.

Awn i'r gwely mor gynnar ag y gallwn, rywdro rhwng wyth a naw, ac yna tuag un yn y bore, cyn iddo fynd i glwydo ei hun, deuai plismon y pentref a churo'n ysgafn ar ffenestr y gweithdy i'm deffro.

Ond awn ni ddim i hollti blew am hynny rwan.

Wedi gwneud y gair cyntaf awn i'r bag eto am fwy o lythrennau i gadw'r nifer yn wastad ar saith.

'Dewch yn eich blaene 'te fe awn gyda'n gilydd,' meddai Mrs Huws.

Awn yn ol i Lanfaethlu.

Pan ddown ni i'r stopio nesaf mi awn ni i'r caffi, os ydych chi'n fechgyn da.

Rhyddhaodd Alun ei hun o freichiau Nia ac meddai wrthi: "Tyrd, mi awn ni i ofyn i dy dad gei di fenthyg y car i fynd â mi i Berth y Felin." "I beth?" "I ddweud wrth Jenkins y twrne nad ydw i am werthu'r fferm." "Dwyt ti ddim ffit i fynd allan a tithau newydd godi o dy wely," meddai ei fam .

Fe awn ni i'r 'lab' mewn munud i chi gael cwrdd eich dau." "Ydw i'n dod 'ma yn lle rhywun ...