Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awst

awst

Gwnaeth un o brif gynyrchiadau animeiddiedig S4C a BBC Cymru gryn farc yn seremoni 51fed Gwobrau Blynyddol Primetime Emmy a gynhaliwyd yn Hollywood ar Awst y 4ydd 1999.

Os yw'r grug yn blodeuo yn Awst, bydd yr hydref yn fyr a'r gaeaf yn gynnar.

Erbyn diwedd Awst, fe ddaeth hi'n amlwg wrth sgwrsio â thimau newyddiadurol eraill a oedd yn gwneud yn fawr o haelioni Cronfa Achub y Plant, fod y gêm luniau wedi datblygu.

'Rwyn falch y bydd y Cynghrair Celtaidd yn dechrau yn Awst.

Er mai o fis Mawrth ymlaen y genir yr epil, fe ellir cael lefren ifanc yn achlysurol yn Awst a Medi.

Ac o ddechrau mis Awst, aeth trafnidiaeth Llundain yn llonydd pan ddilynodd y gweithwyr arweiniad Ben Tillett.

Y sengl yr wythnos diwethaf oedd un newydd Embrace - I Wouldnt Wanna Happen To You; ond ar gyfer yr wythnos i ddod, y grwp Sing Sing fydd yn cael ein sylw, efo eu sengl newydd nhw Feels Like Summer syn cael ei rhyddhau ar 21 Awst.

O dan yr wyneb mae yna ochr wyllt i gymeriad Gareth Lewis - ganol mis Awst fe fydd yn mynd i ddilyn y Grand Prix Hwngaraidd yn Budapest.

Bydd Joe Calzaghe o Drecelyn yn amddiffyn ei Bencampwriaeth Pwysau Uwch-ganol y Byd am y pumed tro yn Wembley ar Awst 12.

Awst 1998.

O fis Mis hyd fis Awst-Medi, amhosibl oedd mynd ond ar geffyl neu drol ychen.

Mi fydd yr wyl yn cael ei chynnal yng ngerddi Stad y Faenol ger Bangor dros benwythnos Gwyl y Banc ddiwedd Awst.

Cyraeddasant Gaerdydd gyda'r hwyr, lGeg Awst.

Roedd pedwar o'r gweddill wedi mynd i ffwrdd dros y Nadolig a'r flwyddyn newydd ac nid oedd gan y ddau arall, gweddw a oedd wedi torri pob cysylltiad â'r byd ers i'w gŵr farw bymtheng mlynedd ynghynt, a hen lanc nad oedd Vera ond wedi bod yn gweithio iddo er mis Awst y flwyddyn flaenorol, ffôn yn eu cartrefi.

Ym mis Awst o'r un flwyddyn bu Esgob Rhydychen yn rhoi siars i'w glerigwyr, a chyfeiriodd at y Traethodau i'r Amseroedd, gan feirniadu rhai o'r gosodiadau ynddynt.

ond cyn hynny, ym mis awst, cynhaliwyd prif ddigwyddiad y flwyddyn, sef cynhadledd frankfort, yr almaen.

'Bydd y Cynghrair newydd yn dechrau yn Awst a cwpla ddechre mis Rhagfyr.

Ar Awst 1 datblygodd yn rhyfel ewropeaidd wedi i Rwsia gefnogi Serbia, a'r Almaen gefnogi Awstria.

Rhoddir anifeiliaid i bori yn y caeau ym mis Awst a thros y gaeaf er mwyn rheoli'r tyfiant a chynnal y tir glas ar gyfer y tegeiriannau.

Bydd Arshad Rasul yn ymuno â Thîm Rheoli S4C ac yn ymgymryd â'i gyfrifoldebau ar Awst 23ain.

Ym mis Awst, creodd y math o ddelwedd gosod ffiniau/ trwyddedau teithio/ gwrth-Seisnig o'r blaid a fu'n bastwn hwylus yn nwylo beirniaid di-ddeall byth ers hynny.

os am wireddu hyn bydd yn rhaid i'r tîm ennill mwy o bwyntiau oddi cartref nag a wnaed rhwng awst a'r dolig.

Hoffwn fanteisio'n arbennig ar y cyfle hwn i ddiolch i ddau o'n haddysgwyr amlycaf, yr oedd y Gymraeg yn agos iawn at eu calonnau, am eu cyngor cadarn a'u cefnogaeth barod i waith y pwyllgor ar bob achlysur, sef Mr Illtyd Lloyd (Prif Arolygydd Ysgolion Cymru a ymddeolodd yn gynt eleni) a Mr Gareth Lloyd Jones (Ysgrifennydd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru a fydd yn ymddeol ddiwedd Awst).

Y dyddiad cyntaf posibl i gael pwyllgor oedd y dydd olaf o Awst, sef dydd Gwener, a gwelaf yn awr wrth edrych drwy'r ffeil am y cyfnod, yr hysbysiad o gyfarfod cyntaf oll y Pwyllgor Llyfrau Cymraeg: Is-Bwyllgor o'r Pwyllgor Addysg oedd hwn, fel y dywedwyd, ond sylwch mai'r Llyfrgellydd oedd yn ei alw, a'r Llyfrgell, nid y Swyddfa Addysg, oedd y man cyfarfod.

Oes.' 'Beth am y Sul cyntaf o Awst?' 'Iawn.' "Rydw i'n wir ddiolchgar ichi.

Miri Awst

Er bod yr Eisteddfod i weld yn bell iawn i ffwrdd erbyn hyn a bod Dolig bron a bod yr un mor agos mi hoffwn gychwyn drwy edrych yn ôl ar yr wythnos boeth honno yn Awst a diolch i bawb fu o gymorth i'w gwneud hi yn wythnos mor lwyddiannus.

Parsel mwy, ac un anhylaw braidd yw'r cyfnod braf rhwng Mehefin a diwedd Awst.

Gweler Agenda i'r Cynulliad Cenedlaethol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Awst 1998.

Fe fu'n cynnal Dosbarth Allanol yn Nhalgarreg am flynyddoedd, ac fe fu'n arferiad ganddo draddodi 'darlith haf' ar ben yr hen odyn galch ar draeth Cwmtydu, bob mis Awst.

Ym mis Awst, ysgrifennodd:

Er bod dipyn dros hanner o ddynion rêl Llanelli yn perthyn i undeb, ni chyffyrddwyd yr ardal gan y streiciau answyddogol a ddigwyddodd mewn mannau eraill o ddechrau mis Awst.

Os yw dechrau Awst yn boeth, bydd eira'r gaeaf yn para'n hir.

Clywodd y llys ei fod wedi caniatau i fandiau roc ymarfer yno er fod Cyngor Conwy wedi cael gorchymyn llys yn Awst 1998 i'w atal rhag creu swn.

Rhaid cofio rhain i gyd; a chyn i rhywun droi mae'n lli Awst a'r eogiaid yn rhedeg yn gyson am y llednentydd - a dyma ni wedyn hyd ganol mis Hydref yn prysur edmygu a gwerthfawrogi cynnwys parsel arall.

Mae tridiau cyntaf Awst yn arwyddo tywydd gweddill y mis.

Nos Lun diwethaf, Awst 28, cyhoeddwyd mai Ysbryd y Nos gan Edward H. Dafis oedd y gân ar frig siart Mawredd Mawr o 100 uchar Cymry eleni.

Yna, dyna'r cyfnod o Fehefin i ddiwedd Awst - sydd yn perhtyn i bysgota llynnoedd uchel yn y mynyddoedd...

Oddi ar ei farw yn Awst bu+m yn ailddarllen ei gyfrolau o gerddi, a'i lythyrau ataf.

Yr enw newydd am Awst oedd 'mis yr holnod' - ond enw dros dro yn unig, am fod Gadaffi wedi methu meddwl am enw mwy priodol.

Finne'n mynd i ffwrdd ar wyliau, ac erbyn i mi ddod nôl ddiwedd Awst, y gwaith wedi ei ddechrau, a'r paent ar y ffenestri a'r drws yn fflamgoch.

Pe dywedem na buasai gwneud pob ysgrifennydd cyffredinol a fu i'r Brifwyl yn farchog ar ddiwedd wythnos gyntaf Awst yn ddigon o anrhydedd iddo ni buasem yn dweud gormod.'

Petaswn yn fwy effro pan oeddwn yn Ffrainc ym mis Awst buaswn wedi cael copi ohono am ddim.

Ar ddiwrnod olaf Awst bu'r tri yn trafod y sefyllfa a chyhoeddodd Mary a Fred eu bod yn mynd i fyw gyda'i gilydd.

Cofiwn yr ymdrech gynnar yn erbyn gwynt anarferol o finiog, y gollyngdod nad oedd eira anamserol llif Awst wedi lluwchio cymaint a hynny tua chopa'r bwlch, a'r wefr wrth weld y gwyngalch newydd pur yn diflannu i'r cymylau fel petai crib ddwyreiniol y Chuealphorn yn un o gyrsiau mawr yr Aplau.

Ond roedd yna odreuon arian i'r cwmwl hwnnw oherwydd, yn ôl yr wybodaeth a ddaeth i Blas Nanhoron, roedd Capten Timothy Edwards yn hwylio adref ar fwrdd yr Actaeon ac i gyrraedd Prydain at ddiwedd Awst.

Mân siarad yn unig sy wedi bod hyd yn hyn ond mae disgwyl i gynrychiolwyr y gwledydd gwrdd i lunio cynnig mwy cadarn cyn diwedd Awst.

Trefnir gweithgareddau arbennig ar gyfer y plant yn ystod yr haf yn ogystal, ac wrth gwrs cynhelir Pythefnos Addysg Oedolion ddiwedd mis Awst er mwyn darparu gwybodaeth am gyfleoedd addysg.

Gewin o leuad Awst sŵn tonnau man a chyfeillgarwch Hogia' Pentraeth yn ei gwneud yn fwy na noson hyfryd.

Cefais gryn fraw o gofio'r wefr a'r rhuthr sydyn o adrenalin a brofais wrth brynu chwe phecyn o gardiau 'Dolig ym mis Awst.

Bom atomig yn disgyn ar Hiroshima ar Awst 6, a agasaki ar Awst 9.

'Roedd y ffugenw yn arwyddocaol: Ianws oedd Ionawr, duw dau-wyneb y Rhufeiniaid, ond Mawrth y ddwy Gymru ac Awst y ddau fardd oedd arwyddocâd y ffugenw.

Wrth gwrs, mae'n gallu bod yn oer ym mis Awst - does neb yn gwadu hynny!

Oherwydd i'r Almaen wrthod parchu niwtraliaeth gwlad belg, erbyn Awst 4, 'roedd Prydain wedi ymuno â'r rhyfel.

Doedd St Louis yn Awst yn ddim o'i gymharu â'r lle hwnnw.

Yn wir awgrymir mai'r adeg orau i hau hadau lawnt yw o ddiwedd Awst i ddechrau Medi.

Chwaraeodd y lleuad ran mewn her arall i BBC Radio Wales, sef eclips rhannol yr haul ym mis Awst.

Mae hynny'n bwysig gan fod y Cynghrair Celtaidd fod i ddechrau ganol Awst.