Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awstralia

awstralia

Yr unig wahaniaeth yw fod y Tywysog hwnnw yn cyflawni ei gampau ef mewn ysgol go arw ym mherfeddwlad Awstralia.

Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar ôl taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.

Sgoriodd Matthew Elliott 62 i Forgannwg - sgôr uchaf y batiad, ac yn ystod y prynhawn fe gafodd y batiwr agoriadol o Awstralia ei gap gan Matthew Maynard.

Serch hynny, ychydig a boenai'r lleidr profiadol o Lundain am dreulio cyfnod o gaethiwed yn Awstralia, ond ystyriai'r gweision fferm yr alltudiaeth gyda'r ansicrwydd eithaf.

Ymunodd wedyn fel Mêt â llong fawr unwaith eto yn Glasgow a oedd yn llwytho am Sydney, Awstralia.

Dyna pam y dwedodd Graham Henry taw Lloegr yw'r ail wlad gryfa yn y byd y dyddiau hyn, drwch blewyn y tu ôl i Awstralia.

Ond doedd ei drafferthion o yn ddim o'i gymharu âr helynt y mae cwmni wisgi o'r Alban wedi ei thynnu yn ei ben yn Awstralia.

'Mae Jimmy Maher yn dod heddi - mae e wedi ca'l cyfartaledd o 70 dros y tymor yn Awstralia.

Cafodd Y Llewod eu hail fuddugoliaeth o'u taith yn Awstralia, eto gyda sgôr uchel.

Ar ôl bowlio Awstralia allan yn eu hail fatiad am 264, roedd angen 155 ar India i ennill.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Mae'n anodd i ni, sy'n hedfan i Awstralia mewn mater o oriau, ddychmygu'r fath brofiad; wythnosau lawer wedi eu carcharu o fewn terfynau llong gymharol fechan, heb gysylltiad o gwbl a gweddill y ddynoliaeth.

Mae Chwefror 18, 1968, yn ddiwrnod na fyddaf yn ei anghofio byth - y diwrnod yr oeddwn yn gadael Cymru am Awstralia.

Bydd Awstralia yn gorffwys rhai o'u sêr ond dyw hynny ddim wedi gwanhau'r tîm fawr ddim.

Mae swyddogion Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia am weld cyfyngu'r tymor rygbi rhyngwladol i gyfnod o chwe mis.

CYHOEDDI CYMRAEG DRAMOR: Weithiau gellid dod ar draws cyhoeddi papurau a chylchgronau Cymreig y tu allan i Gymru - yn Llundain a Lerpwl, er enghraifft, ac ymhellach o lawer yn America ac Awstralia.

ac mae'n bosibl mai rhagweld dyfodol ansicr yn Awstralia fu'n rhannol gyfrifol am farwolaeth Twm Polion.

Ond rodd darganfod aur yn Awstralia yn nechrau'r pumdegau, megis yng Nghaliffornia ychydig o flynyddoedd ynghynt, yn ddigon i sbarduno miloedd ar filoedd i fentro ar y fordaith bell er garwed y peryglon enbyd.

Mae Awstralia'n parhau i ymestyn eu record anhygoel.

Hyn mewn ateb i 391 Awstralia yn eu batiad cyntaf nhw.

Mae'r Gymraes o Gaerdydd, Tanni Grey-Thompson, wedi ennill ei phedwaredd medal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney, Awstralia.

Cafwyd yr awgrym cynta o pwy fydd yn mynd ar daith y Llewod Prydeinig gyda Graham Henry i Awstralia.

Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.

Yn fuan ar ôl hyn, gwelwyd Clociau Blodau hyfryd hefyd mor bell i ffwrdd â dinasoedd Canada, Affrica ac Awstralia .

Mae'n gwestiwn gen i a oes 'na Gymro yn y stafell hon heno nad oes ganddo berthnasau naill ai yn Awstralia, Seland Newydd neu Ganada.

Er bod cyfran fechan o'r troseddwyr a alltudiwyd i Awstralia yn ddihirod arswydus, rhaid cyfaddef fod y mwyafrif ohonynt wedi eu cymell i droseddu gan gyflogau isel, gan ddeddfau gorthrymus, safonau byw gwael, diweithdra achlysurol a diffyg addysg.

Cymaint yr adwaith ar hyd a lled Awstralia y mae'r cwmni yn awr yn prysur dynnur posteri i lawr rhag tramgwyddo hyd yn oed fwy o ferched.

Dilynwyd gorchest OBrien gan Awstraliad arall, Erica Roe a ddadorchuddiodd ei bronnau 41 modfedd i'r byd yn Ionawr 1984 yn ystod gêm rhwng Awstralia a Lloegr yn Nhwickenham eto.

Er nad yw'r adran yn fawr o'i chymharu a rhai adrannau o brifysgolion eraill y wlad, mae ei chyfraniad i wyddorau'r môr yn sylweddol ac mae llawer o'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y cyd gyda phrifysgolion Ewrop, yr UDA, Awstralia a gwledydd eraill y byd.

Yn ein haros heno mae Gaelle Mechaly o Ffrainc, Panajotis Iconomou o Wlad Groeg, Ekaterina Semenchuk o Rwsia, Markus Bruck o'r Almaen a Natalie Christie o Awstralia.

Bydd dewiswyr y Llewod yn cyfarfod heddiw i ddethol y 37 fydd yn mynd i Awstralia yn yr haf.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

Mae chwaraewyr fel Hazem El Masri a Sami Chamoun wedi whare yng Nghwpan Winfield mâs yn Awstralia a bydd yn anodd torri drwy eu hamddiffyn nhw.

Felly y sefydlwyd New South Wales, ac yn ddiweddarach Van Diemen's Land a gorllewin Awstralia, yn garchar eang i drigolion yr hen wlad y mynnai'r awdurdodau eu gwaredu.

Bydd Vladimir Voltchkov o Belarus, a ddaeth drwyddo o'r rowndiau rhagbrofol, yn wynebu Byron Black ar Almaenwr sydd ai fam o Birmingham, Alexander Popp, yn chwarae Pat Rafter o Awstralia.

“Nôl yn y saithdegau bum yn crwydro'r byd - Fiji, Awstralia, Borneo, Sarawak a Florida ac yn Sarawak bu bron i mi orfod priodi merch o lwyth y Dyaks.

Mae'r tîm yn gwbl wahanol i'r un sgoriodd dros 100 yn erbyn Gorllewin Awstralia.

Wedi blwyddyn a thri mis yn ysgol Brynrefail symudais i Awstralia.

Fe gyhoeddir yn swyddogol amser cinio mai Graham Henry fydd hyfforddwr y Llewod ar y daith i Awstralia haf nesaf.

Mae carfan Y Llewod yn paratoi am eu hail gêm o'u taith yn Awstralia.

Ac yn Wrecsam y ganed y mab hyna, Gwyn, a raddiodd yn y Gyfraith yn Aberystwyth, ac sydd bellach ers tro byd yn gweithio yn un o Swyddfeydd y Llywodraeth yn Awstralia.

Ar hyn o bryd mae blaenwyr Lloegr yn gryfach na blaenwyr De Affrica a Seland Newydd ac o bosib Awstralia.

Mae Kallis am ganolbwyntio ar y gemau cartre ac oddi cartre sydd gan Dde Affrica yn erbyn Awstralia.

Cafodd ei ddewis yn Artist Gwryw Clasurol Gorau Prydain a chanu o flaen 110,000 o ddilynwyr rygbi yn Sydney cyn gêm Awstralia'n erbyn Seland Newydd.

Mae pum newid yn nhîm Lloegr o'r pymtheg ddechreuodd eu gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn diwetha.

Ond wedyn fe ddangosodd Awstralia pam mai nhw yw pencampwyr y byd.

Ethol William Hughes, Cymro Cymraeg, yn Brif Weinidog Awstralia.

Yn ystod cyfnod yr alltudiaeth, adferwyd nifer helaeth o ddeddfau llym y ddwy ganrif flaenorol, yn enwedig y rheini oedd yn ymwneud a lladrata - trosedd a fu'n gyfrifol am alltudio cyfran helaeth o'r carcharorion a gludwyd i Awstralia.

Ni fydd Jason Jones Hughes, canolwr Cymru sy'n enedigol o Awstralia, yn chwarae i Gasnewydd yn erbyn Castell Nedd yn rownd derfynol Cwpan y Principality brynhawn Sul.

Aeth Frank Hennessy, ffefryn arall ar y radio, Down Under i edrych ar y dylanwadau cerddorol yn Awstralia a chafwyd trydedd gyfres o Roy Noble on Common Ground gyda'r cymeriad bywiog hwnnw, Roy Noble, sydd â gwobr RTS i'w enw.

Mae Awstralia mewn trafferth yn eu hail fatiad yn y prawf ola yn erbyn Yr India yn Madras.

Cafwyd cadarnhad y prynhawn yma mai hyfforddwr Lloegr a chyn-flaen asgellwr Caerfaddon, Andy Robinson fydd cynorthwy-ydd Graham Henry ar daith y Llewod i Awstralia yr haf nesaf.

Roedd gan ei pherchenogion hi, teulu Davies Porthaethwy, o leiaf deg llong, llongau mawr yn y cyfnod hwn, ar yr un fordaith, i gyd yn cludo cannoedd o deithwyr a nwyddau, ac ar draws y Fenai yng Nghaernarfon, roedd cartref John Owen, Ty Coch un o feibion teulu Rhuddgaer, Mon yntau'n berchennog ar longau a hwyliai i Ogledd America ac Awstralia.Ceir rhywfaint o'u hanes hwy yn y bennod nesaf.

Serch hynny, yn groes i'r hyn a gredai'r mwyafrif o bobl, ychydig o garcharorion a fu farw ar fwrdd y llongau carchar a deithiai i Awstralia a 'does dim sail i'r cyhuddiad cyffredin mai diffyg cydymdeimlad ar ran yr awdurdodau fu'n gyfrifol am farwolaethau afraid yn ystod y siwrnai hir.

Mae hyfforddwr y Llewod, Graham Henry, wedi dewis ei dîm cyntaf o'r daith yn Awstralia - ar gyfer y gêm yn erbyn Gorllewin Awstralia yn Perth ddydd Gwener.

Rwyn siwr bod chwaraewyr gweddol dda ganddyn nhw achos maen nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth yn Awstralia.

Roedd India'r Gorllewin i gyd allan am 82 yn eu batiad cynta yn y gêm brawf yn erbyn Awstralia yn Brisbane.

Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.

Bu'n perfformio mewn tai opera yn Awstralia, Efrog Newydd ac Ewrop ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Gwyl Caeredin.

Hoffwn ddiolch i nifer o gyfeillion a sbardunodd fy niddordeb yn y fordaith dan hwyliau i Awstralia ac yn arbennig.

Sawl blwyddyn yn ôl bu yn y newyddion o ganlyniad i'w ymdrechion ofer i gyrraedd Awstralia mewn cerbyd glanio tir a môr.

'Os myn cymered fordaith i'r Affrig neu Awstralia.

Tacsi o dy Nain a Taid yn Maes Barcer i Stesion Gaernarfon i ddal y trên i Fangor a newid ym Mangor i fynd i Heathrow i ddal yr awyren i Awstralia.

Pan wnaethom ni gyrraedd Awstralia ym mis Chwefror 1968 roedd y tywydd yn ofnadwy o boeth - dros 100F ac ymhen tri diwrnod yr oeddwn wedi llosgi'n ofnadwy.

Y tro dwetha yn Awstralia, Donal's Doughnuts oedd llys enw'r tîm canol wythnos gyda Donal Lenehan yn eu harwain a'u hysbrydoli.

Yr oedd ymfudo o Gymru i Awstralia ar raddfa lawer llai na'r un i America, ond yma eto gwnaed ymdrechion i ddarparu cyhoeddiadau cyfnodol ar gyfer yr ymfudwyr yn eu hiaith eu hunain.

Ond cyn i waith arloesol John Thomas Towson yn Lerpwl a'r Americanwr, Mathew Maury, gael ei dderbyn gan forwyr yn y pumdegau, llwybr y Morlys oedd patrwm y mordeithiau i Awstralia.

Yn hytrach na ffynnu i fod yn Awstralia America Ladin, roedd y wlad wedi dirywio cymaint nes ei bod yn cael ei hadnabod fel Albania'r Cyfandir.

o'i gael yn euog ar gyhuddiad o ddwyn arian o anedd-dy, dderbyn y gosb eithaf, ond yn fwy tebygol, derbyniai bardwn am ei drosedd a châi ei anfon i Awstralia am ei oes.

Yn dilyn llwyddiant American Money, parhaodd Owen Money, y diddanwr parod ei wên, â'i grwydr drwy America gyda A Few Dollars More. Aeth Frank Hennessy, ffefryn arall ar y radio, Down Under i edrych ar y dylanwadau cerddorol yn Awstralia a chafwyd trydedd gyfres o Roy Noble on Common Ground gyda'r cymeriad bywiog hwnnw, Roy Noble, sydd â gwobr RTS i'w enw.

Yr oedd yn eiliad i'w mwynhau cyn y bydd Cymru yn wynebu Awstralia - pencampwyr y byd - yn y rownd gyn-derfynol.

Mae cyn-seren y gêm rygbi 13, Ellery Hanley, yn ymuno â thîm hyfforddi carfan rygbi undeb Lloegr ar gyfer y paratoadau am y gemau yn erbyn Awstralia, Ariannin a De Affrica.

Mae dyfalu mawr ai Graham Henry, hyfforddwr tîm rygbi Cymru, fydd hyfforddwr tîm y Llewod fydd yn teithio i Awstralia yr haf nesaf.

Mae disgwyl i Neil Jenkins wella mewn pryd i chwarae yng ngêm gyntaf y Llewod yn erbyn Gorllewin Awstralia ddydd Gwener.

Mi fydd mwy o anghydweld os ydy Henry yn cael ei ddymuniad, sef mynd â hyfforddwr newydd Lloegr, Andy Robinson, gyda fo i Awstralia.

Roedd diwedd caethwasiaeth a Rhyfel Annibyniaeth America yn ergyd economaidd drom i Lerpwl, ond erbyn hynny sefydlwyd llwybrau marchnata newydd i'r Dwyrain Pell a mannau eraill, a manteisiwyd hefyd ar yr holl ymfudwyr a hwyliai o Lerpwl i fyd newydd yn America neu Awstralia.

Awstralia yn ennill Cwpan Rygbi'r Byd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Roedd Nain a Taid yn byw ym Maes Barcer, Caernarfon, ac yn fodlon imi aros gyda nhw ond yn 12 oed doedd gen i ddim llais yn y peth a mynd efo fy Mam a Nhad i Awstralia fu raid.

Mae'r garfan yng Nghaerdydd yn ymarfer, a bydd chwaraewr tramor newydd y clwb, y batiwr Jimmy Maher o Awstralia hefyd yn ymuno â nhw heddiw.

Cyflawnid nifer fawr o droseddau o'r fath gan Wyddelod, a dedfrydwyd lladron penffordd ac eraill fel Henry Hope, carcharor ar y Tortoise gyda Benjamin Griffiths ar y fordaith i Awstralia, am ladrata sofrenni.

Mae'r galon wastad yn dweud taw Cymru fydd yn ennill ond Awstralia yw'r ffefrynnau am y cwpan a'r tîm cryfa yn y byd.

Mae Shane Warne wedi ei gynnwys yng ngharfan Awstralia fydd ar daith yn Lloegr yr haf yma.

Wayne Smith, o Awstralia, sydd ar y blaen ar ddiwedd rownd gynta Clasur Johnnie Walker yn Thailand.

Ffarweliodd saith o'r detholion âr gystadleuaeth - yn eu plith Leyton Hewitt o Awstralia.

Awstralia felly sy yn y rownd derfynol ond Cymru gynhesodd galonnau'r dorf.

Bydd Lloegr yn wynebu Awstralia yn y gyfres o gemau undydd yn Old Trafford y prynhawn yma.

Er na feddyliais erioed am Awstralia fel gwlad lle mae cywirdeb gwleidyddol yn rhemp y mae hi, maen ymddangos, yn wlad lle mae ffeministiaeth yn gryf.

Mae'r plant yn dysgu Cymraeg yn araf deg ac er wedi eu geni yma yn Awstralia mae nhw yn dweud wrth bawb mai Welsh Australians ydyn nhw.

oherwydd bernid mai dyna oedd galwedigaeth nifer fawr o'r merched o'r dinasoedd a deithiai i Awstralia ar y llongau carchar.

Mae Layard yn trafod chwedlau perthnasol eraill, megis hanes Zeus a Hephaestus a Thetis, a hanes geni Athene, byd duwiau'r hen Aifft a byd Aborigineaid Awstralia.

yw'r siop lyfrau ar-lein gyntaf yn Awstralia sydd ar gael i'r cyhoedd ar y Rhyngrwyd.

Roedden nhw'n chwarae Awstralia ddoe am y trydydd safle, ond fe gollon nhw 43 - 24.

Mae deg o chwaraewyr o Gymru wedi eu dewis i fynd ar daith Y Llewod i Awstralia yr haf yma.

Honnir iddi orchymyn llysgennad Ariannin yn Awstralia i ddanfon cangarw adre er mwyn addurno gardd y palas arlywyddol.

Doedd gen i ddim gobaith koala i ddarganfod gwir ysbryd Awstralia yn Sydney felly mi benderfynon ni hedfan tua 3500 km I Darwin yn y Northern Territory.

Yn ail fatiad Awstralia cipiodd wyth wiced am 84 a saith wiced yn eu batiad cyntaf.