Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

awyddus

awyddus

Hannah â'i dillad ffwrdd- â-hi, Hannah nad oedd ddim yn awyddus i fynd i'r moddion o gwbl.

Y bore wedyn roedd Merêd yn awyddus i fynd i grwydro naill ai ar hyd yr arfordir i gyfeiriad An Spideal neu i fyny'r dyffryn i gyrion Loch Coirib er mwyn cael mwynhau'r golygfeydd a'r tawelwch digymar; ond mynnodd Dilys gysgu ymlaen ar ôl cyfeddach y noson cynt.

Roedd Jim Pellai hefyd, a oedd yn blisman rhan amser, ac felly'n gyfarwydd â'r heddweision lleol, yn awyddus iawn i Ali ddweud wrth yr heddlu am ddiflaniad Mary.

Fe nododd - - ei fod yn awyddus i drafod hwn yng nghyswllt nifer o faterion cysylltiedig.

Os nad wyf yn camgymryd fe fydd dyfodol Gruffudd eto yn y fantol ac fe gaiff ei ergydio fel ceiliog gwynt rhwng y Tywysog a Dafydd yr hanner Norman o Lys Aber." Erbyn hyn 'roedd y sbi%wr yn awyddus i gychwyn i'w daith.

Ond yr oedd y cŵn yn awyddus i chwilio ym mhob llwyn o goed ac ym mhob gwrych o gwmpas.

Roedd cynrychiolwyr TAC yn awyddus i bwyntio allan fod taliadau yn araf a rhandaliadau o anfonebau yn cael eu gwneud heb eglurhad.

Fy marn i yw mai'r hyn sy'n esbonio amrywiol gyfeiriadau ymchwil y Llyfrau Gleision yw bod y Llywodraeth, a chymryd pethau yn y modd symlaf posibl, yn awyddus i weld sut y gallai hi wella'i gafael ar ymddygiad y Cymry, ond fod Kay-Shuttleworth, ac efallai Symons a Johnson, yn awyddus i ddod o hyd i dystiolaeth ddigamsyniol dros sefydlu cyfundrefn o addysg wladol - ac nid i Gymru'n unig swydd.

Ond erbyn canol y ganrif yr oedd Ymneilltuwyr Cymru'n dra awyddus i ddarganfod arwyr.

Mae Cassie'n awyddus i greu calendr tebyg i un beiddgar y WI, ac mae hi'n un o'r cynta i wirfoddoli i ymddangos yn noethlymun (bron!) yn y calendr.

Aethpwyd â Siwsan, y plant a minnau i swyddfa er mwyn ein holi eto gan swyddogion oedd yn awyddus i wybod sut roedden ni'n ein hadnabod ein gilydd.

Ac ar lefel fwy elfennol yr oedd pawb yn awyddus i fwynhau, neu ail-fwynhau yn ôl eu hoedran, bleserau a moethau a gafwyd cyn y rhyfel.

Roedd - - yn awyddus i weld cynllun dwy flynedd.

Nid yw'r bardd yn awyddus i Ddwynwen gael gwared ar ei deimladau trachwantus.

Mae cynhyrchwyr profiadol yn awyddus i weithio fel hyn, rhai llai profiadol yn gweld mantais sustem fwy tebyg i'r un presennol.

Gellir beirniadu'r pwyllgor am hynny; ar y llaw arall yr oedd gweiddi am ffurflenni am fod cefnogwyr yn awyddus i ddechrau casglu enwau.

Wel ydi, mae pawb hefo tractor, a chlymu fferm wrth fferm, ffermwyr cefnog yn awyddus i gael gafael ar y tir ac yn barod i adael i'r hen fythynod fynd er mwyn cael byw yn y cymoedd, gan bicio i fyny bob hyn a hyn mewn cerbyd neu dractor neu rywbeth.

Mae'n awyddus i ail-godi tim yn Rhos.

Roedd hi'n dechrau nosi ac efallai mai dyma'r rheswm paham fod y morwyr yn awyddus i ddychwelyd i'r llong.

Mae'n anodd meddwl am neb a fuasai'n awyddus i hawlio'r cyfansoddiadau hyn fel ei waith personol, ond mewn oes pan oedd llên-ladrad yn rhemp, dysgodd y Meudwy drwy brofiad chwerw, mae'n rhaid, y dylai ddiogelu ei gynhyrchion, a dyma paham y ceir 'Entered at Stationer's Hall', 'All Rights Reserved' ac 'Ni ellir argraffu y cyfansoddiadau hyn heb ganiatâd yr awdur' ar bob un o'i lyfrau.

Ond mae cytundebau nifer o chwaraewyr yn dod i ben ddiwedd y tymor a mi fyddan nhw'n awyddus i greu argraff.

Mae'r cwestiwn yn un o arian - roedd - - yn awyddus i glywed ymateb Cyfle, y cyflogwr a'r myfyriwr neu'r hyfforddiedig wrth asesu.

Roedd yn ddigon bodlon i'w briodi yn ei dlodi ond roedd ei thad yn awyddus iddi fachu rhyw ffermwr neu siopwr cyfoethog.

Drannoeth, fyddai neb yn rhy awyddus i chwarae rygbi.

Tan heddiw, pan ddychwelais ar ôl ymweliad bythgofiadwy â Phrâg, a chael y papurau newydd yn llawn o'r hyn a oedd wedi digwydd yn yr Almaen dros y Sulgwyn, a ffacs ar fy nesg, yn gofyn a oeddwn yn dal yn awyddus i sgrifennu'r erthygl.

Cyn bo hir mi fyddwch chi'n awyddus i hyrwyddo talentau creadigol pobl eraill.

Llongyfarchiadau yn ogystal i label Fitamin Un, sydd yn mynd o nerth i nerth ar hyn o bryd; ac os ydych yn awyddus i archebu copi o sengl Pep Le Pew, cyfeiriad y label ydi: Fitamin Un, 8 Stryd Tywysog Leopold, Caerdydd.

Mae'n amlwg fod Ferrar yn awyddus i ymarfer ei awdurdod bugeiliol yn yr esgobaeth.

A yw hyn yn golygu ei fod yn awyddus i'r Cymry Cymraeg gael ymreolaeth?

r : deallaf fod gennych gyfrol o stori%au, saith pechod marwol, ar fin ymddangos, a'ch bod yn awyddus hefyd i sgwennu nofel hir.

'Mae y dynion yn canmol cyfarfod gweddi fu yn y Nant neithiwr, ac y maent yn awyddus am gael cyfarfod gweddi awr ginio heddiw yn Cwt Brake.

Wrth weld unrhyw fargen, dylem fod yn ceisio dyfalu pam tybed fod y gwerthwr mor awyddus i gael gwared a'r garafan os yw hi mewn cystal cyflwr ac y mynn ei bod.

Yn y cyfamser, 'roedd nhad yn awyddus iawn i brynu set

Yn anffodus mae'r cyfan yn pwyso ar felltith cyflogaeth tymor penodol a'r ffaith bod fy nghytundeb i yn y gwaith yn dod i ben flwyddyn i fis Ebrill a mod i'n awyddus i drio canolbwyntio ar ambell i beth dwi heb ei gyflawni cyn bod fy nhymor i yn y swydd honno yn dod i ben.

Pryderir na fydd yn bosibl trefnu ar gyfer y disgyblion hynny a fydd yn awyddus i symud o raglenni astudio Cymraeg Ail Iaith i raglenni astudio Cymraeg.

Felly beth am i'r mudiadau uchod ddod at ei gilydd gydag unrhyw un o garedigion yr eisteddfod i drefnu eisteddfod leol i ardal Llangadfan a'r Foel yn y ganolfan newydd y flwyddyn nesaf, ac efallai bod rhai yn ardal Llanerfyl yn awyddus i gynorthwyo i gario'r traddodiad yn ei flaen.

Roedd - - yn awyddus i wneud y pwynt fod y sefyllfa yng Nghymru yn un unigryw yn hyn o beth.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad â gyrrwr Mercedes âr llythyren gorfrestru M welwyd yn yr ardal ar y pryd.

Mae'n sicr fod cryn waith twtio ar y defnyddiau hyn cyn eu cyhoeddi ond yr oedd hynny hefyd yn help i'r sawl oedd yn awyddus i lenydda.

ar derfyn y cyfarfod cefnogodd y gynulleidfa'r datganiad hwn : gan gredu bod rhyfel yn anghyson ag ysbryd cristnogaeth ac yn dinistrio lles gorau dynoliaeth mae'r cyfarfod hwn yn awyddus i ddatgan ei gefnogaeth i'r ymdrechion a wneir ar hyn o bryd gan y gymdeithas heddwch i ledaenu syniadau cywir am y drwg a wneir gan ryfel...

Daeth y Gymdeithas Brydeinig er Hyrwyddo Gwyddoniaeth i Gaerdydd i ddathlu Wythnos Wyddoniaeth eleni, ac, yn awyddus i roi'r pwnc o fewn cyrraedd pawb, dangosodd BBC Cymru Mad on Science, a gynhyrchwyd gan Cambrensis, a sicrhaodd brwdfrydedd heintus y cyflwynydd Gareth Jones gynulleidfa fawr i bwnc difrifol.

Mae Geraint hefyd yn awyddus i ehangur label ac i gynnig cymorth i grwpiau eraill i ryddhau deunydd ar y label.

Roedd Ann Clwyd yn benderfynol o weld beth yn union oedd yn digwydd i'r Kurdiaid, ac roedd yn awyddus i ohebydd o ITN a minnau gyd-deithio â hi.

Fe'm cyflwynodd i Tomi ac i ŵr Pen y bryn, a thra cydnabyddai ei genedl ei dyled iddo cydnabyddai yntau angen y rhai ifainc am gefnogaeth a chymorth a chalondid, megis pe bai'n barod, nage yn awyddus, i fyw drachefn yn y genhedlaeth newydd gynyrfiadau creu.

Roedd - - yn awyddus i edrych ar rôl Cyfle, fe groesawodd - - hyn.

Roedd cynffon hanner milltir o hyd o bobol i'w gweld drwy'r drws allan - pob un yn awyddus i brynu tocyn ar gyfer y reslo, a phwy oedd yn gwerthu'r tocynnau ond y dyn ei hun!

Yn y fflatiau edrychodd y ddau a oedd yn awyddus i ddianc tuag at y tŵr a'r rhai a oedd yn gwarchod unwaith eto.

Ar fy unig ymweliad i ag America yr oedd fy ffrindiau yno yn awyddus iawn imi beidio â hedfan i ddinas Efrog Newydd.

Mae Casnewydd yn awyddus i arwyddo un arall o fawrion y gêm i gymryd ei le.

Roedd - - yn awyddus i weld y cyfrifoldeb o gynhyrchu yn nwylo'r cynhyrchydd a'r materion golygyddol yn gyfrifoldeb ar y cyd rhwng y cynhyrchydd a'r comisiynydd.

Mae'n rhaid bod yn onest â rhywun sy'n awyddus i ddysgu Cymraeg.

'Doedd Peter ddim yn awyddus i dri gorllewinwr gael eu gweld gyda'u gilydd yn ymweld â'r Cristnogion, heb wybod mwy am y sefyllfa.

Nid yn unig yr yda ni'n awyddus i newid y dyddiad ond hefyd newid ei fformat - os oes gennych syniadau plis peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Credaf fod saer coed wedi ei eni i'r grefft; bydd ynddo duedd ymarferol at ffigurau a mesurau, ac mae'n awyddus i ddysgu o hyd.

Does dim rhyfedd fod Worldvision mor awyddus i ni weld ei llwyddiant yng nghwmni Ansokia, hanner ffordd rhwng Korem ac Addis.

Rwy'n dewis cofio noson o'r fath a'r stori a adroddid pan oedd Dic yn grwt anfoesgar deuddeg oed, a minnau'n ferch bedair ar bymtheg hunan ymwybodol ac awyddus, pan oedd gennym ddwy forwyn, sef Gwladys - yr orau a fu gyda ni erioed, ac sy'n dal i ddod yma i'n helpu ar adegau arbennig megis cynhaeaf a chneifio a dyrnu - a Meinir, a briododd â Morus Ddwl a chael pump o blant ganddo, tri yn fyw a dau yn farwanedig.

Os nad ydych chi'n awyddus i gysylltu â ni drwy'r post neu dros y ffôn mae gennych opsiwn arall erbyn hyn, sef defnydio'r E-Bost a'r We.

"Rydym yn awyddus i gadw at yr hen ffordd o werthu ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth.

Er hynny 'roedd yn awyddus i 'fyw trwy ffydd'.

Gweinidogion oedd golygyddion y mwyafrif llethol ohonynt ac yr oeddent yn awyddus i gefnogi llenorion ac nid oedd dim yn rhoi cymaint o hwb i lenor ifanc â gweld ei waith mewn print.

Fel pob arweinwyr yr oeddent yn awyddus i gadw cysylltiad agos â'u dilynwyr a rhoi arweiniad iddynt.

Roedd - - yn awyddus i nodi fod ymyrraeth annerbyniol gan reolwyr ariannol y Sianel ar y pwnc o gyflogau.

Ac mae Beryl, ei mam, yr un mor awyddus.

Ac yn bwysicach fyth, mae Harri yn awyddus i gael ei gyfareddu.

Pan glywodd yr Iesu fod Lasarus wedi marw, 'roedd e'n awyddus iawn i fynd 'nôl at y teulu bach ym Methania, Mair a Martha.

'Roedd Graham yn awyddus i ail afael yn y berthynas ond ceisiodd Diane ei gorau i aros yn ffyddlon i Reg.

Doedd nhad ddim yn rhy awyddus i fynd ond fe aeth, ac fe drawyd bargen, ac fe addawodd Ted (y gwerthwr) y bydda fo'n ei 'dilifrio' cyn diwedd yr wythnos.

Roedd - - yn awyddus i drafod ail ddarllediadau yng nghyswllt ymelwa a hawliau.

Y mae PDAG yn bod ers pum mlynedd oherwydd fod pobl Cymru yn awyddus i weld addysg Gymraeg yn ffynnu ac wedi galw am sefydlu corff i'w datblygu, corff annibynnol i'w gyllido'n gyfangwbl gan Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru.

Mae'n arwyddocaol fod Ankst eu hunain yn awyddus i'w cymharu eu hunain â charfan o gwmni%au annibynnol Lloegr sydd yn y maes heddiw - cwmni%au fel Too Pure, ClawFirst a Rough Neck, sy'n rhyddhau 'miwsig blaengar' ac sy'n driw i'r ethos annibynnol.

Rydyn ni yn PDAG yn awyddus iawn i weld cydnabod pwysigrwydd aruthrol addysg yn y blynyddoedd cynnar a safle'r Gymraeg yn yr holl wasanaethau i'r plentyn ifanc a'i deulu.

Y mae dyn erioed wedi dymuno ennyn bendith y duwiau, ymatal rhag herio ffawd a rhagluniaeth ('Fe ddof yfory, os byw ac iach...' ) Mae'n awyddus i ennill lwc dda a chael bod yn ffortunus neu'n ffodus mewn bywyd (ansoddair sy'n tarddu o'r gair 'ffawd').

Mae son bod cyn-berchennog Wimbledon, Sam Hammam yn awyddus i brynu Clwb Pêl-droed Caerdydd.

Roedd yn awyddus tu hwnt i ddysgu o hyd a dim ond unwaith roedd angen dweud unrhyw beth wrtho.

Yr oedd Syr Richard wedi derbyn maenor Llandyfa/ i gan y Goron ac yr oedd Ferrar yn awyddus i'w hailfeddiannu.

Onibai eu bod yn awyddus i gydymffurfio o'u gwirfodd, ni ddisgwylid iddynt gytuno â'r un cynllun iaith statudol penodol iddyn nhw'n unigol.

Ond, medda fo, roedden nhw'n deulu mawr ac roedd ganddyn nhw nifer o berthnasau yn Llundain yn awyddus i ddod i dreulio gwyliau efo nhw yn Exeter, ac roedd hynny'n dipyn o demtasiwn i'w dad ddefnyddio stafell y bwgan.

Gwyddwn oddi wrth ei ystum mai dyna ei air olaf; yr oedd bellach yn awyddus i'm gadael.

O gofio fod enw Ruddock yn y ffrâm ar gyfer swydd Graham Henry cyn i Henry gael ei benodin hyfforddwr Cymru, maen debygol y bydd yr Undeb yn awyddus iawn i dynnu hyfforddwr o'r safon uchaf yn ôl i'r wlad.

Mae Pontypridd yn seithfed a Llanelli yn bumed a'r ddau dîm yn awyddus i orffen yn y pum ucha er mwyn cael chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.

Bellach mae pawb yn Rwsia yn awyddus iawn i gyfarch Mrs Thatcher wrth ei henw iawn, ac am ganmol yr hyn y mae hi, yn eu tyb hwy, wedi ei gyflawni.

Ac yn ail, os na fedrai Elsie newid y rhestr i gynnwys Hannah, gwraig Huw, a Rubi capel ni i ymuno â ni ar bob twrn, yna, 'doedd hi, bellach, ddim yn awyddus i barhau yn aelod o gangen y League of Friends A'i bod yn edifarhau am ei bod wedi ymuno am oes.

Pawb wrthi yn eiddgar awyddus yn paratoi ar gyfer ymweliad Ei Mawrhydi Elizabeth Windsor ar Fai 31ain.

Cynhaliodd swyddogion ar ran Gweriniaeth Iwerddon ar Alban drafodaethau yn Nulyn yr wythnos diwethaf ac y mae'r ddau undeb yn awyddus i Gymru ymuno â nhw yn eu hymgyrch i ddenur gystadleuaeth i'r tair gwlad.

Yn ôl Mark Hughes neithiwr, roedd o'n sicr y bydd digon yn awyddus i gyflogi'i dalent.

I wneud yn siwr bod yr W^yl yn llwyddiant ymarferol mewn cyfeiriad arall y mae'r trefnwyr yn awyddus iawn i bawb sydd yn teithio i'r Eisteddfod ddilyn y cyfarwyddiadau traffig i Glynllifon yn ofalus iawn.