Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bag

bag

Os ydych wedi cael llawer o lwc wrth ddefnyddio un hen ffon yna dylech ei chario gyda chi yn y bag er nad yw'n cael ei defnyddio bellach.

Mi fydden ni blant yn eistedd yn y parlwr tywyll a byddai Bigw yn estyn ei bag.

Yn wir, gellid nabod pregethwyr yr amser hwnnw oddi wrth y 'bag bach', pe na bai dim arall i wahaniaethu rhyngddynt a gweddill meidrolion daear.

'Ond y bag bach 'na, siwr iawn.

Heblaw llond bag o bob math o ffrwythau inni.

A chlywed am yr hwch a'i pherchennog wnaeth o, ar y cynta', yn hytrach na'u gweld nhw, ac o ganlyniad, bu'n rhaid i'r ddau duthio ar ôl y bus am gryn hanner canllath neu well cyn cael mynediad iddo.) Gwaith digon dyrys oedd cael hwch i ddal bus o dan amgylchiadau cyffredin ond pan oedd honno â'i hanner ôl wedi'i glymu mewn bag peilliad roedd y gorchwyl yn anos fyth.

'Dere ma ac fe gei di ysgub ar dy din?' galwodd Vera gan blygu i godi'r bag o'r palmant.

Dyna lwc iddi ei achub o'r bag sbwriel yn union ar ôl i Mam ei daflu.

Mae'n eu bodio, yn eu troi drosodd, yna mae'n rhoi cynnig ar agor y bag creision.

O'r diwedd, mae'r bag yn clecian agor ac mae'r creision yn tasgu i bob man.

Mae'n rhaid cyfaddef fy mod wedi cael pwl o hiraeth i weld teulu a ffrindiau yn ddiweddar, felly doedd dim amdani ond pacio bag ac estyn am y pasport.

Yr oedd cyflog chwarelwr fel cynnwys lwci bag.

Gosodais y bag bach ar fy nglin a rhoddais yr het ar y sedd wrth fy ochr.

Agorodd y bag i ddatgelu cyflenwad llawn o fatris!

Roedd o wedi dechrau swnian cyn iddynt gyrraedd y draffordd, ond roedd Carol wedi llwyddo i'w ddiddanu trwy estyn ambell lyfr neu degan iddo o'r bag wrth ei hochr.

yna cofiodd hi ei bod hi wedi gadael ei bag llaw ar y gadair arall.

Roedd y gwrid wedi cilio'n barod a thaflodd ei bag dros ei hysgwydd.

Caeodd y bag a gosod ei het fel iar i ori arno.

`Rydw i wedi blino.' `A finne,' meddai Debbie, `Fe fydda i'n falch i ...' Ni chafodd gyfle i orffen yr hyn yr oedd hi'n mynd i'w ddweud oherwydd gwthiodd dyn heibio iddi, gafaelodd yn y bag arian a rhedodd lawr y stryd.

Rhoddodd y pecyn yn ôl yn y bag yn ofalus a cherdded yn ei blaen i fyny'r stryd.

'Wnaiff hi mo'u gweld nhw,' atebodd Llio, gan ei bod wedi eu stwffio i'w bag ysgol.

Mae'r pentwr llythrennau'n guddiedig rhagom mewn bag, yn gorwedd yno'n ddigyswllt yn disgwyl i rywun roi ystyr iddynt.

'Diolch i'r drefn, wnaeth e ddim edrych yn y bag du,' meddai.

Doedd hiwmor ddim yn brin chwaith y llynedd gyda fersiwn Cymru o The Fast Show sef Lucky Bag yn ymddangos ar ein sgriniau.

Cariai ei gwpan gyda'i dun bwyd mewn bag, a châi ei llond o ddwr poeth o gwt injian y bonc lle y digwyddai fod yn gweithio, yna fe wagiai hanner llond tun oxo o de a siwgwr yn gymysg ar ben y dwr a gosod ei law yn dynn dros y gwpan a'i hysgwyd yn iawn, ac er i'r dail fod yn nofio ar yr wyneb fe âi'r cwbl i lawr--ond y rhai a lynnai wrth ei fwstas.

"Dyna ddechrau iawn beth bynnag," sibrydodd Huw, yna, gwelodd Iona yn rhythu arno a brysiodd i gefn y car i nôl y bag yn dal ei deganau a'i lyfrau er mwyn eu cario i lofft y bechgyn.

Gan na fedrai ymryddhau o afael Debbie gollyngodd y lleidr y bag arian.

Wel, mae'r achos yn y bag!

Mae o faint hwylus ar gyfer poced a bag llaw er, efallai, y byddai rhai yn hoffi hefyd gyhoeddiad mwy cylchgronol gyda lluniau o wisgoedd, steils gwallt ac yn y blaen.

A rhaid cyfaddef mai dipyn o gamel fu+m i am nifer o flynyddoedd - yn byw allan o'r bag oedd gen i ar fy nghefn ac yn symud o fan i fan byth a beunydd.

Rhown ein dwylo yn y bag a thynnu allan saith llythyren heb eu gweld; edrychwn arnynt a dechrau'r gêm.

cymerodd debra y bag ac esboniodd wrth y dyn : roedd y bag yn anrheg oddi wrth fy rhieni flynyddoedd yn ôl.

Pan aeth Eiliam i'r De, Owen a gafodd y bag newydd.

Gollygodd Debbie hithau ei gafael ar ei goler a chipio'r bag.

Roedd Lucky Bag yn gyfrwng i actorion bywiog ac awduron pryfoclyd ddangos eu doniau wrth greu brand go arbennig o gomedi.

Plygais i godi'r bag teithio, dim ond er mwyn peidio gorfod edrych i fyw ei lygaid, mae'n debyg.

Croesodd at y ffenest, rhoi'r llythyron, nodyn Megan a'i bag ar y bwrdd bychan ac agor y llenni.

Cododd Vera ei dwylo i'w hamddiffyn ei hun a gollyngodd ei bag.

Roedd yn cario bag pysgota a ffon fugail.

roedd e'n edrych ar y bag yn fanwl.

Wedi gwneud y gair cyntaf awn i'r bag eto am fwy o lythrennau i gadw'r nifer yn wastad ar saith.

Ar wahân i'w phwrs a'r anrheg fechan, roedd bag yn wag, ac fe chwythai hwnnw wrth ei hochr fel baner wrthryfelgar.

Rhoddodd ugain punt yn ei boced a'r gweddill yn y bag.

Ac o ganlyniad rhaid oedd cario'r 'bag bach' bondigrybwyll.

A chredwch chi fi, nid peth hawdd oedd mynd i mewn i fws llawn a'r bag bach yn un llaw a'r het galed yn y llaw arall.

ond roedd y dyn wedi casglu'r bag yn barod.