Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

be

be

Pe bai cefnogwyr Manchester United neu Bryncoch United yn gorfod wynebu'r her o wneud pêl ledr debyg i bêl eu harwyr yna byddai'n rhaid iddynt dorri allan ddeuddeg darn siâp pentagon ac ugain darn siâp hecsagon, a'u gwni%o at ei gilydd i wneud y bêl a ddefnyddir bellach yng nghynghreiriau pêl-droed Ewrop.

Edrychwch o'ch cwmpas a be welwch chi ond bagad o droseddwyr.

Dwi i erioed yn cofio fo'n eistedd lawr a dweud, rwan dyma be ydy Cynghanedd Lusg, dyma ydy Cynghanedd Draws.

"Be' 'di'ch enw chi?" "Reilly," meddwn.

'Ylwch be gawson ni gan Bigw.' 'Brensiach annwyl,' fydda Mam yn ei ddweud ac yn cymryd y prês oddi arnom yn syth yn barod i'w roi yn ôl i Bigw tro nesaf.

'Wyddoch chi be, Sioned?' Daliai Lleucu ati.

Llawgicio Colin Stephens sy'n fympwyol, a rhaid iddo ymarfer er sicrhau y bydd y bêl yn cyrraedd yr ystlys yn llawer amlach; gellid dweud yr un peth am Luc Evans hefyd.

Be 'di 'bwysa 'sgwni?

'Be ti'n mwydro?'

Be' 'tase fe'n anabl...?

Fe roddodd ddarn o bapur yn fy nwylo a'r geiriau arno 'It gives me great pleasure to be here again in Wales'.

'Be?'

"Wyddost ti be?" Plygodd ymlaen i wthio'i gwallt oddi ar ei thalcen.

"Am be' goblyn 'dach chi'n siarad, deudwch?"

Nid oes unrhyw dystiolaeth iddynt droi at y Tristan en Prose, er bod fersiynau diweddar o Gylch y Fwlgat yn cyfuno'r Tristan hwnnw â hanes y greal,' ac ni adawodd rhamantau cynnar Be/ roul a Thomas' eu hôl ar chwedlau Cymraeg.

"Chaw chiw chol chim?" sef o'i gyfieithu "Be di enw o?" Na sori, doedd o ddim yn adnabod yr un Patrick!

Wat's 'is name goin to be?'

Be bydaet ti yn aros am flwyddyn eto i edrych sut y bydde pethe?' ' Siaradai'n dyner a pherswadiol; ond aeth ei eiriau fel brath i'm calon.

Un tro, tra'n teithio mewn bws o Luimneach i Tra/ Li, safodd y bws mewn tref fechan, a dyma'r gyrrwr yn sefyll yn y blaen a chyhoeddi wrth y teithwyr "There will be a short wait of about twenty minutes to wait for a connection", ac allan â fo o'r bws.

Dywedaf wrthych be wnaf â chwi.

'Be ydi hwn, d'wed?' gofynnodd Alun.

HEULWEN: Dwgyd olwynion blaen pobol, meddylia, be' tase dy dad yn bensiwnydd?

'Be rwan?

'Be wnawn ni efo nhw yw'r cwestiwn.'

Llifai ei chwys yn ffrwd oer i lawr ei gorff oherwydd pwysau'r bêl, ei ymdrech a'i ofn.

'Wel, be wyt ti isio tro'ma, Llong?

'Uw, wyddost ti be'?

Ond be am y du%wch?

Ar ôl cael cymaint o brobleme sgoAo roedd Cymru wedi rhoi'r bêl yn y rhwyd bedair gwaith yn y gêm gynta hebddo, a hynny yn erbyn Lloegr.

Dywed di wrth Mam be sy'n bod.' Dim effaith.

"Be' wyt ti'n feddwl ydi o?" "'Sgen i ddim syniad, ond mae o'n codi arswyd arna' i." "Taw." "Ydi, wir yr." "Tyrd o 'na."

I be' sy' isio coler gron?

Y STIWT - TEML GYMDEITHASOL, Meredith Edwards Wel, wel, be' sy'n mynd i ddigwydd i'r Stiwt, tybed?

'Be amdani?'

'Be sy?' holodd Bleddyn yn ddiamynedd.

Be gawn ni, deudwch?

For every lonely hour shall be Employed, my fair, to think on thee.

'Fydd hi ddim yn aros hefo mi yn y gegin fel o'r blaen, ond ffwrdd â hi ar ryw neges na žyr neb ar affeth y ddaear be sy gynni hi.

'Ers i ni ddod yma, mi rydw i'n sylwi mwyfwy ar bethau fel cân rhyw aderyn ne'i gilydd, er na fydd gen i syniad be ydy o.

"Be'wyt ti'n 'i freuddwydio, rŵan?" gofynnodd Sandra iddo'n sydyn.

Rhaid galw am bêl newydd fel na yr anlwc ei ailadrodd.

'Be ti isio!' neidiodd Ifor gan rythu ar Malcym mewn cymysgadd o ddychryn a blindar.

Erbyn hyn cerddai ar ddaear wastad, y bêl yn gwmni iddo o hyd er ei bod wedi codi'n uwch.

Where appropriate children can play the games on their own but adults/teachers will need to be at hand to help with reading information on the screen and with reading the story.

Be ydi Madam Wen?' Ond cyn i ni ateb torrodd un o aelodau'r Bwrdd ar draws, 'Mr Llywydd.

Be sy gan hon o dan glust ei chap y dyddie hyn, gofynnai iddi ei hun.

Tra oedd yn cerdded fel hyn, ei meddwl yn bell oddi wrth y bobl o'i hamgylch, agorodd merch ffenestr llofft tŷ cyfagos a galw allan, "Pamela, be wnei di yma?" Trodd Pamela i weld pwy oedd yno ac meddai'r ferch wrthi drachefn, "Rown i'n meddwl amdanat ti ychydig eiliadau cyn iti ddod i'r stryd.

'Cŵn Annwn Theros ydi'r rheina.' 'Be ti'n mwydro?' i flaen a'i ben yn y gwynt.

Yn ystod y cyfarfod daeth Llywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Trevor Morris, i mewn ar ein traws, "I'm not interrupting you am I?

Yn wahanol iawn i atgofion sur Syr Anthony Meyer yn ei lyfr sbeitlyd 'Stand Up And Be Counted' mae fy atgofion i am yr ymweliad hwn yn un hapus iawn.

Be 'di gwaith dy dad?

'Wel be?' meddai PC Llong 'Wel wyt ti'n fodlon coelio ržan na laddodd Vatilan mo Huws Parsli.

Oni bai i'r bêl gyflymu yn ei blaen, mae'n bosib y byddai Idris wedi yfed y llaeth ac efallai farw neu syrthio i drymgwsg yn y fan a'r lle...

Ond be wnewch chi?

'Ydi, sbi%wch be sy o'n blaena ni.

Mae'n anlwcus iawn dod at y 'tee' o'r tu blaen, rhaid peidio newid y ffon unwaith byddwch wedi ei dewis a pheidiwch â glanhau'r bêl yn ystod gêm os ydych ar y blaen.

'Paid ti â meddwl dy fod ti'n mynd i osgoi cael dy gosbi am be wnest ti heddi, Dilwyn Dafis.

Wedi mynd i ben uchaf y pentref heb i neb ddweud gair gofynnodd tad Ifan, 'A be sy'n eich pigo chi'ch dau 'te?' 'Gary Jones wedi bod yn plagio Dilwyn,' oedd ateb Ifan.

'Be wnawn ni â nhw?' holodd Bleddyn, ei lygaid yn fawr gan ofn.

Be fyddwch chi'n ei weld yn ddigri, tybed?

'Be sy, y gwsberan?

cais drwy law'r canolwr Alex Finlayson, dal i ddod 'nôl i'n dwylo ni roedd y bêl, a hynny dro ar ôl tro.

Mynnodd Mike England y bydde Thomas yn cyrraedd a'i fod wedi bod ar y ffôn yn addo teithio i lawr yn y car gydag un o fois y Gymdeithas Bêl- droed.

Y clown 'nes i fwynhau fwya - mi oedd o'n baglu dros ei draed a phetha felly, ac mi ddaru o bwyntio ataf fi, a gofyn i mi be' o'dd fy enw fi.

Ržan, be wyt ti'n feddwl o'n palas ni ž dipyn o wyrth, yntê?'

Ond be mae pres yn dda erbyn cyrraedd yr oed yma?

Ond daliai'r bêl i droi o gwmpas ei ben, fel pe bai yn ei annog i fynd yn ei flaen.

Be' wnaethoch chi?' 'Mi afaelais yn y procar, ac mi es yn ddistaw yn nhraed fy sana', y tu ôl i'r drws a gofyn, "What do you want?" a dyma lais dyn yn deud, "Let me in.

Gwrthododd gais y Dylwythen Deg ac ailddechrau'r daith ar ôl y bêl.

Daeth adref ar ddiwedd y prynhawn a darganfod ei wraig yn ei dagrau - "Be sydd cariad?" meddai yn ddiniwed.

Y mae yr holl balasdai ardderchog y cyfeirwyd atynt, a channoedd heblaw hwy, heddiw yn syrthio yn gyflym i adfeiliad; mwy na hanner y rhai sydd o gwmpas Huntsville yn weigion; y gerddi blodau a'r perllanau yn llawn chwyn a'r mulod yn eu pori; naw o bob deg ohonynt `To be Sold or Let'.

Local education authorities will therefore need to be much more closely involved in the county joint planning process than has generally been the case in the past."

Cymaint oedd y nerth bôn braich y tu ôl i'r bêl fel y treiddiodd mor bell â'r ymennydd.

'Be wyt ti'n ei wneud?

'Be' naethoch chi wedyn?' 'Dyma fi'n hitio'r drws hefo'r procar hynny 'fedrwn i a gwaeddi, "Get away, yr hen uffar drwg!" ' Gan nad oedd yn perthyn i'r un bonc na chaban neilltuol, ni fyddai ganddo siât gydag eraill mewn tebot neu dcgell.

Tua chanol dydd, ac yntau'n teithio trwy un o'r pentrefi, a'r trigolion yn synnu a rhyfeddu o weld y bêl yn ei arwain, daeth ar draws crwydryn yn eistedd wrth ochr y ffordd.

Rhain ydi'r bobol na wyddoch chi byth be sy'n digwydd y tu ôl i'r masgiau sy'n cuddio'u hwynebau.

Be mae Henry am wneud yn y ddwy neu dair gêm nesa fydd paratoi am Bencampwriaeth y Chwe Gwlad ar ôl Nadolig.

Hefyd, ewch i weld be sydd ar stereo Gang Bangor yr wythnos yma.

Daeth y cais cyntaf o'r chwech pan gafodd Castell Nedd sgrym bump ar ôl i Luc Evans ddal cic letraws Steve Bowling, ac er syndod i bawb, gwthiwyd wyth Llanelli dros eu llinell a chwympodd Gareth Llywelyn, yr wythwr, ar y bêl.

'Be di maint dy un di?' holodd Bleddyn.

Be 'dach chi'n wneud fan hyn?'

A wyddoch chi be, mae'n rhyfedd fel y mae pethau bychain yn mynd yn bethau mawrion pan fônt yn torri ž pe na bai ond un iod fechan ž ar undonedd a gorgyffredinolrwydd bywyd dyddiol dyn ar y Dôl.

Dydi fy chwaer yng nghyfraith ddim yn credu mewn rhoi siwgwr mewn teisan, ac mi wyddost, neu mi fedri ddychmygu, be' ydi teisan gwsberis hefo dyrnaid o halen ynddi hi yn lle siwgwr.

Daeth ar draws y briffordd ac arweiniodd y bêl ef ar hyd-ddi.

'Be sy'n bod arnat ti?' gofynnai ffrindiau, 'mae'r Almaen yn wlad ddemocrataidd.

Rydach chi'n darllen y ddrama, gweld faint o olygfeydd sydd yna, sut mae'n symud, be ydi rhythm y ddrama; wedyn mae yna bethau o fewn y ddrama ei hun.

'Ga'i weld un waith 'to - jest un waith - be sy yn y bocs at heno, mam?

Ond 'na fe, be all e'i wneud yn wyneb eu deddfe Nhw?' Gyda hyn, trodd Mr Williams drwyn y cerbyd i fyny'r rhiw at gartref Dilwyn a bu tawelwch hyd nes iddo stopio y tu allan i ddrws ffrynt Llwyngwern.

Os mai dyna be' s'gin y Sianal ddwy a dima' Gymraeg 'ma i'w chynnig, waeth inni fod hebddi ddim .

Ond mae Ifan yn edifar iawn am be wnaeth o, Mrs bach, neith o'm digwydd eto.

Nid ydym wedi cael un Binney i'n dysgu i blygu yn wylaidd syn yn yr olwg ar y 'Goleuni Tragwyddol', nac un Alford i'n galw gyda 'Forward be our watchword' i adael ofn y diffydd, a gweled goreu Duw a dyn yn y dyfodol; ac ni chawsom un Newman i weddio gyda ni am arweiniad yr 'hawddgar oleuni'.

be oedd isio peth felly?

Jaco, dywed wrtho fo be ydi'r dasg gynta.' Cododd Jaco'n swrth o'i sedd ar y fainc yn y gornel, cerddodd yn ddioglyd at Dei a sefyll o'i flaen a'i goesau ar led.

Bydd mor wreiddiol ag syn bosib, a phaid cymryd gormod o sylw o be mae pobol eraill yn ddweud yr wythnos hon.

'Be ti'n neud?'

Duwcs mi fyddwch mor hapus â dwn i ddim be, unwaith y byddwch chi wedi setlo.

Yr unig beth mae o'n addo ydy be mae'r pensiynwyr yn ei gael yn barod gan Lywodraeth Lafur, meddai.

Cawsom beint y tu allan i Cill Dara, ac un arall a chinio ym Mhort Laoise, ac fe stopiodd am y trydydd tro rhyw filltir neu ddwy y tu allan i Luimneach am ei fod angen, meddai ef, "To be ready in my mind to go through the traffic in the city." Ffarweliais ag ef yn y dref gan nad oedd o ddim yn mynd i gyfeiriad yr orsaf, ac fe gredwn nad oedd yn bell i gerdded yno beth bynnag.

"Beth am y freuddwyd?" "Be'?