Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

benodi

benodi

Pob un yn benderfynol nad oeddynt am weld Michael Stoten, gŵr o Kensington a Chelsea, yn cael ei benodi yn Gyfarwyddwr Addysg dros-dro y sir.

Bu Dewi Wyn Jones, Swyddog Amaeth y Sir cyn ei benodi'n ddarlithydd yng Ngholeg Meirionnydd, a chryn ddiddordeb i hybu aredig fel gweithgaredd i aelodau'r mudiad ar ddechrau'r saithdegau hefyd.

Mae Cymdeithas yr Iaith newydd benodi Meirion Davies o Gapel Seion, Aberystwyth, yn Swyddog Maes.

Bydd Yorath yn cyfarfod y Cadeirydd, Geoffrey Richmond wedi i'r clwb benodi rheolwr ag is-reolwr newydd.

Pwysodd ar Somerset i benodi Ferrar yn ei le.

Ond er i ni gael ar ddeall y byddai rhywun cymwys yn cael ei benodi chafodd neb ei ddewis erbyn cyfarfod nesaf y Cyngor ar 7 Chwefror.

PENDERFYNWYD (i) Datgan cefnogaeth i'r bwriad i benodi Swyddog Rheilffordd Cymuned er mwyn datblygu marchnadoedd newydd a hyrwyddo marchnadoedd presennol.

Ar ben hynny mae gen i ofn bod 'na draddodiad wedi bod yn y coleg yma o benodi Saeson i gadeiriau gwyddonol hefyd.

Mae'n cael ei adnabod fel John Davies Mallwyd oherwydd iddo gael ei benodi yn rheithor yno yn 1604 ond nid am ei waith fel rheithor y mae'n cael ei gofio.

O hyn ymlaen, bydd y Cynulliad, wrth gwrs, yn chwarae rhan bwysig wrth benodi aelodau'r Awdurdod.

Hynny mae'n debyg a ysgogodd Cyngor Taf Elai i benodi swyddog i ddatblygu cynlluniau fel hyn yn yr ardal hon.

Dywedir iddo gael doethuriaeth mewn diwinyddiaeth yn Rhydychen a chael ei benodi'n gaplan i'r Archesgob Thomas Cranmer.

Dylsair Undeb benodi swyddog, ond maen rhaid cael person â chanddo wybodaeth drylwyr o'r gêm.

BOCS: Cyn ei benodi yn ddarlithydd ym Mangor bu Gwyn Chambers yn gweithio am saith mlynedd gyda Gwasanaeth Gwyddonol y Llynges o ganol y pedwardegau hyd ddechrau'r pumdegau.

Ychwanegodd na fydde fe hyd yn oed yn gwybod enwaur rhai sydd ar y pwyllgor syn gyfrifol am benodi - a nhw ddyle fod yn gwneud unrhyw gyhoeddiad am hyfforddwr y Llewod.

Mae angen iddyn nhw gytuno i benodi Ruddock yn hyffordwr tîm A Cymru er mwyn i'r cyflog ar telerau fod yn iawn.

Mae cyn-reolwr Cymru, Terry Yorath, wedi ei benodi yn hyfforddwr Sheffield Wednesday.

PENDERFYNWYD awdurdodi'r Ysgrifennydd Dosbarth i benodi eilyddion os byddai'r angen yn codi.

Rydym yn hynod ffodus ein bod wedi llwyddo i benodi Menna Richards fel olynydd i Geraint.

Yn wir, am fod y Blaid a'i Llywydd yn wrthgyfalafol y collodd y Llywydd hwnnw ei swydd yn Abertawe; dylanwad cyfalafol, fel y gwyddom, a roes fwyafrif yng Nghyngor y Coleg yn erbyn ei ail benodi i'w ddarlithyddiaeth.

Mae Ms Marsh wedi galw ar y llywodraeth i benodi comisiynwyr plant drwy Brydain, fel fydd yna yng Nghymru gyda hyn.

Daeth i fyd teledu pan gafodd ei benodi i adran adloniant HTV yng Nghaerdydd bron i ugain mlynedd yn ôocirc;l.

Mae cyn-reolwr Wimbledon, Joe Kinnear, wedi'i benodi'n ymgynghorydd gyda Chlwb Pêl-droed Rhydychen.

Er bod y Bwrdd Cynulleidfaol a'i fys yn o ddwfn ym mrwes yr Academi Annibynnol, yn wahanol i'r Bwrdd Presbyteraidd, nid oedd yn gyfrifol am benodi Saeson.

Mair Douglas Hill, cyn iddo gael ei benodi yn organydd yn Eglwys St.

Dim ond unwaith ers i Mr Morgan gael ei benodi yn Ysgrifennydd Datblygu Economaidd y mae o wedi cyfarfod efo bwrdd rheoli'r Awdurdod.

(ii) Bod y Cyngor newydd yn sefydlu polisi iaith cryf er sicrhau gweinyddiaeth trwy'r Gymraeg ac yn anelu trwy benodi ac hyfforddi bod pob un o'r swyddogion â gwybodaeth o'r iaith Gymraeg.

Mae'r Pwyllgor hefyd yn pwyso ar y Swyddfa Gymreig i sicrhau digon o arian ar gyfer cynnal rhaglen hyfforddiant mewn swydd a rhaglen benodi staff hyd at ddiwedd y ganrif o leiaf.

A hwb sylweddol i'w yrfa oedd cael ei benodi'n gaplan i Dug Somerset.

mae'r penderfyniad i benodi cynhyrchydd newydd gyda phrofiad helaeth o operâu sebon teledu rhwydwaith yn dwyn ffrwyth, ac mae'r Cyngor yn edrych ymlaen at welliannau pellach i straeon, cymeriadau a thechnegau cynhyrchu dros y flwyddyn nesaf.

Fel arfer, disgwylir i ganolfan benodi swyddog project ar gyfer paratoi adnoddau gwreiddiol yn y Gymraeg.

Wrth gadarnhau'r penodiad teimlad unfrydol y Pwyllgor Gwaith oedd fod swyddog rhagorol wedi cael ei benodi ar delerau rhesymol dros ben.

Petai comisiynydd enwi wedii benodi yna ni fyddai angen i'r chwaraewyr gario clecs.

Yr oedd dawn Ffrancon fel cyfeilydd mor amlwg nes iddo gael ei benodi yn un o gyfeilyddion y BBC ym Mangor.

Yn y cyfamser, cafodd brofiad fel athro ysgol a gweithiwr cymdeithasol yn Lerpwl cyn ei benodi i staff y Western Mail yng Nghaerdydd.

Fel bod y problemau arbennig sydd yn wynebu ieuenctid heddiw yn cael eu datrys ac fel bod mynegiant mwy positif ac adeiladol o'u dyheadau, eu hofnau a'u hansicrwydd yn cael ei ddarparu, braf fyddai meddwl y gallasai pob Cyngor Bwrdeistref a Dosbarth yng Nghymru benodi Swyddog ieuenctid i fod yn gyfrifol am weithgareddau'r grŵp oedran hwn.

Roedd yn ddiwedd ar gyfnod prysur tu hwnt, o benodi Nick Evans fel Swyddog Comisiynu Choice, adeiladu stiwdio bwrpasol, penodi staff cyflwyno a chynhyrchu a chynllunio rhaglenni hyd at achlysur lansio llwyddiannus BBC CHOICE Wales.