Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

brawf

brawf

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Rhoddwyd gwasanaeth newyddion BBC Radio Wales ar brawf - a dangoswyd ei fod yn wasanaeth o'r radd flaenaf - pan ddaeth yr arweinwyr cenedlaethol i Gaerdydd yn ystod mis Mehefin ar gyfer Cyngor y Gweinidogion Ewropeaidd.

Dim ond un wiced yr un gafodd Andy Caddick ac Ian Salisbury yn y ddau brawf ac efallai bod cyfle i gynnwys Matthew Hogan y bowliwr cyflym sy wedi cipio 17 o wicedi ar y daith.

Ond doedd o ddim am ei roi'i hun ar brawf, rhag ofn iddo ildio a rhedeg adre i nôl ei bres.

O gael ei rhyddhau ar brawf o garchar maen fwg ac yn dân dros wneud popeth i'w hamddiffyn - yn bennaf trwy dywallt arian i gartref cwn y mae Kevin Shepherd (Ioan Gruffudd) yn ei redeg.

Mae hynnyn brawf o pa mor bwysig yw hyfforddir Llewod yng ngolwg Graham Henry.

Ddeng mlynedd yn ddiweddarach carcharwyd Kevin O'Kelly, gohebydd Radio Telefis Eireann, am wrthod cadarnhau, mewn llys yn Nulyn, mai Sean MacStiofain -- y gwr ar brawf - oedd yr un y bu'n ei gyfweld ar gyfer ei raglen radio.

Llwyddodd Danish Kaneria, y troellwr coes deunaw oed, i gipio'i wiced gyntaf mewn gêm brawf pan dwyllodd Marcus Trescothick am 30 rhediad.

Ac yntau yn ei bedwardegau cynnar, roedd wedi bod yn ddiplomat ac yn filwr gyda'r herc yn ei gam yn brawf o'i ran ym mrwydr y Bay of Pigs.

Mae bodolaeth cynlluniau iaith yn brawf fod angen cynllunio bwriadol ar gyfer y Gymraeg ond nid ar gyfer y Saesneg wrth ddarparu gwasanaethau dwyieithog yng Nghymru.

Chwaraeir gêm brawf undydd Lloegr a Pacistan yn Edgebaston heddiw.

'Roedd yn rhaid i bob ymgeisydd am y weinidogaeth fynd i bregethu ar brawf i rai o eglwysi'r Henaduriaeth.

Bydd yr ail brawf criced rhwng Pakistan a Lloegr yn dechrau yn Faisalabad yfory.

Bydd Tom Shanklin o glwb y Saracens yn ennill ei gap cynta i Gymru yn Yr Ail Brawf yn Siapan Ddydd Sul.

I Gymru, mae'n brawf pendant y gall ei thraddodiad dawns sefyll ysgwydd yn ysgwydd â thraddodiad unrhyw wlad dan haul.

Roedd agweddau disgyblion a fethodd brawf graddedig yr un »r gadarnhaol ag agweddau'r rhai a lwyddodd.

Does ond angen cymharu'r penillion gyda'r cytgan am brawf o hynny.

Rhyw fath o flwyddyn brawf oedd hon ar ei allu academaidd a'i addaster i'r weinidogaeth.

Bydd yr ail brawf rhwng Lloegr ac Indiar Gorllewin yn dechrau yn Lords heddiw wedir gweir gafodd Lloegr yn y prawf cynta.

Doedd pnawn Sadwrn ar y Maes Cenedlaethol ond yn brawf pellach o gyn iseled yw pêl-droed yn ein gwlad a dathlu bod yn gyfartal yn halen ar y briw.

Yn yr ail brawf sydd i orffen yn Trent Bridge heddiw mae angen 79 o rediadau ar Zimbabwe i sicrhau bod Lloegr yn gorfod batio am yr eildro.

Mae cenedl Nigeria hefyd ar brawf, ei rheolwyr presennol a'u cynorthwywyr nhw.

Fe orffennodd y gyfres brawf rhwng Lloegr a Phacistan yn gyfartal, un yr un, ar ôl i'r ymwelwyr ennill gêm hynod yn Old Trafford.

Nid fi a'm cyfeillion yw'r unig rai ar brawf yma.

mewn canlyniad i'r arbrawf lwyddiannus, cytunodd llywodraeth ffrainc i roddi blwyddyn o brawf i'r ddyfais, ac ar ddiwedd y cyfnod prawf, fe'i derbyniwyd yn ddiamheuaeth.

Doedd hi ddim yn brawf da i Robert Croft - un wiced ym matiad Sri Lanka, naw rhediad ym matiad cynta Lloegr a dwy yn yr ail.

Mae Shell ar brawf yma hefyd, a da yw gweld fod eu cyfreithiwr yn y llys yn dyst i'r hyn a ddigwydd yma heddiw.

Yr ydym i gyd ar brawf, fy arglwydd, canys trwy'n gweithredoedd yr ydym wedi difrïo ein gwlad a pheryglu dyfodol ein plant.

Yr hyn sydd o bwys i ni yw fod swm y cynnyrch a gafwyd ganddynt yn brawf eglur o'u ffydd mewn llenyddiaeth.

Mae rheolwyr un ysbyty yn awr am godi cwestiynau ynglyn â'u trefn ddiogelwch ar ôl i'r newyddiadurwraig gyrraedd y ward heb i neb of yn dim; yn y ddau achos arall, fe gafodd y gohebwyr eu holi ond of ynnodd neb am brawf gwirioneddol o bwy oedden nhw na pham yr oedden nhw yno.

Bu'r Cwrdiaid eu hunain yn rhy ofnus i wrthwynebu'r cynllun yn agored oherwydd ei sefyllfa wan yn dilyn cipio Abdullah Ícelan a'i roi ar brawf. Hasankeyf

Os cymerwn yr hyn a ddywed Saunders am ei ffydd grefyddol a'i gymhwyso at ei feirniadaeth, gallwn ddweud mai gamblo fod ei ddehongliad ef yn iawn a wna, heb unrhyw brawf.

A dyma, gyda llaw, brawf petai angen un fod Llanfaches a Mynydd Islwyn yn magu pregethwyr a allai draethu yn Gymraeg.

Mae cynllun Airbus yn brawf digamsyniol fod y drefn newydd honno, fel sofraniaeth Ewrop, yn cael ei harddel ar lan y Rhein, ac o ystyried geiriau Jaques Chirac, ar lan y Seine hefyd.

Mae cricedwyr Lloegr yn paratoi am y drydedd gêm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi ar ôl i ddwy gêm gyntaf y gyfres orffen yn gyfartal.

Os cefaist fodrwy gan Rheinallt, pennaeth Maenllwyd, efallai y bydd dangos hon yn ddigon o brawf i Afaon.

Cychwyn trafferthus gafodd Lloegr yn eu gêm brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Edgbaston.

Pwy a all fesur ein dyled i'r Cymry hynny sy'n gwrthod gwerthu eu ffermydd i'w cyd-Gymry amharchus, gan ddewis yn hytrach ymddiried y tir sydd mor annwyl ganddynt i ddwylo'r sawl a rydd brawf digamsyniol o'i barch tuag at y tir hwnnw?

Bydd Indiar Gorllewin yn ail-ddechrau batio ar 50 am ddwy wiced yn eu gêm brawf gynta yn erbyn Lloegr yn Edgbaston.

Yma cawn brawf o'i ddawn i ddisgrifio ac esbonio Hanes i blant, mewn arddull syml a chyhyrog.

Roedd hanes trist y Ddeddf Iaith yn brawf pellach o'r modd y caiff Cymru a'i phobol eu trin gan lywodraeth estron.

Roedd India'r Gorllewin i gyd allan am 82 yn eu batiad cynta yn y gêm brawf yn erbyn Awstralia yn Brisbane.

Mae De Affrica wedi ennill yr ail brawf yn erbyn India'r Gorllewin yn Trinidad o 69 rhediad.

Mae ei ddisgrifiad ohono yn ei lyfr, fodd bynnag, yn fl┌r ar adegau, os nad yn ddoniol, ac mae'n brawf o gymysgwch ei feddwl.

Mae'r strategaeth raglenni a'r cyllid cyhoeddus yn brawf pendant o ymrwymiad Awdurdod S4C i'r flaenoriaeth honno.

Daeth ail ddiwrnod y gêm brawf rhwng Pakistan a Lloegr i ben yn gynnar oherwydd bod y golau'n wael.

Roedd ei ymddangosiad bob mis yn brawf o fodolaeth y blaid i'w haelodau ar wasgar.

'Uw,' meddai Robin, 'dwi wedi dreifio loris mawr, mwy o hyd na'r bysys 'ma o lawer.' Erbyn heddiw, mae'r cwmni yn dysgu dreifwyr cyn eu rhoi ar brawf, ond nid felly'r adeg honno ac i mewn â Robin gyda'r fforman a'r profwr.

Y cam nesaf oedd mynd i bregethu 'ar brawf' i rai o eglwysi'r Cyfarfod Misol.

Cipiodd cricedwyr Pakistan ddwy o wicedi Lloegr ar ddiwedd ail ddydd y gêm brawf yn Faisalabad gan gadw'r gêm yn hynod gyfartal a chyffrous.

Ar wahân i hynny mae Clockwork yn plesio'n arw, ac mae hi'n brawf pellach o'r ffaith fod cerddoriaeth ysgafnach yn gweddu Gwacamoli i'r dim.

Nid anodd oedd rhoi dau a dau wrth ei gilydd a gyda lwc cai ychwaneg o brawf o fol ei gamera.

(yr oedd Sieffre o Fynwy wedi lleoli chwedl Brad y Cyllyll Hirion heb fod nepell o Gôr y Cewri) sydd yn awgrymu bod hynafiaethwyr y cyfnod yn dechrau amau ac yn gofyn am brawf bod y brad wedi digwydd.

Cafodd Stein brawf meddygol ar Y Vetch ddoe.

Er na cheir amheuaeth mai trac gan Gruff Meredith ydi hi, mae Go Iawn Wir Yr fymryn yn galetach na'r arfer, sydd yn brawf o bosib mai bwriad Boobytrap ydyw cynnig y cyfle i artistiaid Cymru arbrofi gyda'u cerddoriaeth.

Pan holasom pa nwyddau arbennig oedd ar werth esboniwyd wrthym nad oedd neb yn gwybod nes cyrraedd y cownter, ond fod hyd y ciw yn brawf pendant fod rhywbeth gwerth ei gael yno'r diwrnod hwnnw.

Alec Stewart fydd capten Lloegr yn yr Ail Brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords Ddydd Iau gan fod Nasser Hussain wedi torrii fys.

Ar ôl i Loegr gau ei batiad ar 488 am wyth wiced yr oedd Pakistan wedi sgorio 119 am ddwy wiced erbyn diwedd trydydd diwrnod y gêm brawf yn Lahore.

'Mi gredwn hynny pan gawn ni brawf.'

Llwyddodd Graham Thorpe i lywio cricedwyr Lloegr i fuddugoliaeth annisgwyl yn y drydedd gêm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi.

'Mae tipyn wedi digwydd yn y ddau brawf nad ydw i'n hoffi.

O safbwynt gelynion y canu caeth, yr oedd yr awdl hon yn brawf arall o amharodrwydd ac anallu'r beirdd caeth i wynebu bywyd fel ag yr oedd ac i symud ymlaen gyda'r oes.

Y mae gennyf brawf pendant o hynny, oherwydd am rai blynyddoedd ar ôl i'r clwy glirio byddwn yn dod ar draws cwningod gyda nod clust arnynt.

Mi gawsom i gyd hefyd brawf ffitrwydd, a'n dosbarthu o ran oedran.

Mae cricedwyr Lloegr wedi colli'r gêm brawf gynta yn erbyn Sri Lanka yn Galle o fatiad a 28 o rediadau.

Cafodd cricedwyr Lloegr ail ddiwrnod pur dda yn y drydedd gêm brawf yn erbyn Pakistan yn Karachi.

Ni chafodd Robert Croft, troellwr Morgannwg, ei ddewis i dîm Lloegr ar gyfer yr ail brawf yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords.

Pakistan alwodd yn gywir a dewis batio yn y drydedd gêm brawf yn erbyn Lloegr yn Karachi.

(d) Rhowch brawf ar rai o'r arbrofion, paratowch un wers a'i chyflwyno i aelodau eraill y grŵp (Gan fod cynifer mewn ambell grŵp efallai na ellir gwneud hyn tan dymor y Gwanwyn).

oedd e yn ein ty y noson cyn y Frawdlys yng Nghaerfyrddin lle'r dd Emyr fy mab i sefyll 'i brawf am ddefnyddio ffrwydron yn hryweryn.