Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bydd

bydd

Bydd hyn yn cadw'r ffrwyth rhag cael ei faeddu gan bridd ar ôl cawodydd o law.

Bydd rhaid i ni ddychwelyd at yr ysgolheigion crwydrad.

Bellach mae ganddo opsiwn arall a bydd yn penderfynu pa gam i'w gymeryd ar ôl ystyried cynnwys adroddiad y swyddogion.

Bydd rhaid i mi fynd yno ilanhau erbyn fory, weldi.'

Bydd pobl sy'n gamblo'n broffesiynol yn ymwybodol iawn o lwc ac anlwc ac oherwydd hynny yn ofergoelus iawn.

Bydd sefydlu partneriaeth weithredol rhwng cyrff allweddol ym maes addysg yn angenrheidiol er mwyn ystyried cynllun addysg gyflawn i Gymru.

Bydd gan ugeiniau o gymdeithasau ledled Cymru eu cofion eu hunain amdano.

Bydd Cymru yn gobeithio curo Samoa am y tro cynta mewn deuddeg mlynedd yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gêm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Bydd gweld gwraig â gwallt coch, ar y llaw arall, yn hynod lwcus, yn enwedig os gellir ei pherswadio i roi pin gwallt iddo.

Braf ddydd Calan, bydd cynhaeaf da.

"Mae e wedi ei anfon i Dy'r Arglwyddi nawr, ond mae gen i deimlad y bydd yn cael ei anfon nôl i Dy'r Cyffredin.

Bydd gennyf ddyled byth i dri yn arbennig, sef Mrs Burrell (daeth yn Mrs Burrell Jones yn ddiweddarach), John Roberts, Y Graig a'r annwyl Bob Edwards.

Bydd e'n disgwl amdanat ti tu fas.' Rhoddodd y ffôn i lawr, troi at ddrws cefn y swyddfa a gweiddi, 'Thomas!' Agorwyd y drws gan ferch yn ei hugeiniau cynnar.

Ar ôl gadael pencadlys Vodafone bydd gan y cerddwyr daith o 60 milltir o'u blaenau i Lundain lle y cyflwynir sgrol i swyddfa Paul Murphy sy'n galw ar i'r Senedd ildio'r hawl i'r Cynulliad Cenedlaethol gael deddfu ar ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Bydd capten Lloegr yn cael canlyniadaur sgan heddiw ond mae on ffyddiog y bydd yn holliach ar gyfer gêm gynta Lloegr yn erbyn Portiwgal yn Eindhoven nos Lun.

Bydd Alun Thomas, sy'n gweithio i Gymdeithas y Deillion, yr RNIB, yn canolbwyntio ar sut i ddylanwadu ar y strwythur yma.

"Mae hyn yn newyddion da dros ben ac yr wyf yn falch iawn y bydd gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu ar y safle yn y dyfodol agos," meddai Mr Hughes.

Bydd arolygwyr yn mynd o gwmpas yn gwirio labeli, gwybodaeth a/neu hysbysebion.

A go brin y bydd y dosbarth canol Cymraeg yn rhuthro i gynghori eu merched i fod yn forwyn.

Bydd Sian Howys yn cyflwyno cynnig brys ar y mater hwn i Gyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sydd i'w gynnal yn yr Hen Goleg Aberystwyth, Dydd Sadwrn.

Bydd hyn yn gosod yr arddull yn y ddewislen Style.

Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafui goes.

Bydd rhywbeth wedii ysgrifennu mewn du yn blesion fawr iawn.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Penwythnos Addysg Wleidyddol yr wythnos hon (Ionawr 15-17) fel rhan o'i pharatoadau ar gyfer dyfodiad y Cynulliad.

Ar yr un pryd bydd yn rhaid ceisio deall yn well arwyddocâd canlyniadau Cyfrifiad 1991.

Bydd nosweithiau Sesiwn yn cychwyn ar nos Fercher, Hydref 11, gyda Talogus, Depth a Supa Muff.

Bydd miwsig Calypso i lonni ei feddwl drwy gydol y dydd, o dan y palmwydd, ar y traeth, yn y pwll nofio, yn wir, lle bynnag y bo.

Bydd hyn yn galluogi siaradwyr Cymraeg i wirio sillafu, cysylltnodau a gramadeg mewn dogfennau Microsoft yn y Gymraeg.

bydd deunyddiau'r das hon yn werthfawr er enghreifftio a safoni'r cwricwlwm cenedlaethol.

bydd blychau gwneud tail ar gael i ysgolion sydd eisiau eu defnyddio mewn prosiectau gwyddoniaeth.

Bydd rhywbeth syn dy ddal di nôl ar hyn o bryd er lles i ti cyn bo hir.

Bydd car Sarjant Jenkins tu fas mewn munud.' Diflannodd y ferch ond ailymddangosodd ymhen eiliad yn gwisgo'i chot fawr a'i chapan.

Bydd Anthony Copsey wedi byw yn ein plith yn ddi-dor ers chwe blynedd erbyn Dydd Calan, sy'n golygu y bydd ym gymwys i'w ddewis i'n Tîm Cenedlaethol yn erbyn ei wlad ei hun.

Bydd amrediad y gweithgareddau'n gul a detholiad cyfyngedig yn unig o destunau hawdd a gaiff y disgyblion.

"Roedd fy nhad gyda'i anffurfioldeb arferol yn dymuno i mi atgoffa Miss Davies fod perffaith ryddid iddi ddod â ffrindiau neu deulu i aros yn y fflat unrhyw adeg, ond os bydd rhywun yn dod yno i fyw ar sail fwy parhaol, efallai y byddai hi garediced â gadael iddo fo gael gwybod er mwyn iddo gael trefnu ynglŷn â'r rhent.

Bydd Llanelli yn ddigon parod i barhau yn y rôl honno yfory.

Bydd gan Ferthyr - sy'n yr un adran - reolwr newydd y tymor nesaf.

(Bydd rhai ohonoch wedi clywed Alun Owen y dramodydd ar y pwnc hwn.

"Meddwl mae o y bydd dy nain yn ei weld o," meddai ei fam wrth Joni.

am yr ail sadwrn yn olynol bydd wrecsam yn teithio i swydd efrog gan ymweld a huddersfield town tîm sy'n ei chael hi'n go anodd i sgorio gartref.

Cred rhai y bydd y claf farw os daw dwy ochr yr Eryrod ynghyd o gwmpas y corff ond ni wyddys beth yw sylfaen y gred.

Am 10 o'r gloch bore Dydd Llun nesaf (Mawrth 20ed) yn y Felinheli bydd aelodau o Ranbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn codi baner ger mast ffons symudol yn y Felinheli.

Bydd sesiynau eraill yn cynnwys ymweliadau allanol.

Bydd Joe Calzaghe o Drecelyn yn amddiffyn ei Bencampwriaeth Pwysau Uwch-ganol y Byd am y pumed tro yn Wembley ar Awst 12.

Bydd gweithgarwch gweinyddol a marchnata S4C dros y ddwy flynedd nesaf yn cael ei ariannu gan incwm masnachol y sianel.

Bydd hyn yn golygu na fydd y dosbarth derbyn yn llai na 30 o ddisgyblion ac yn gorfodi i ddau ddosbarth uno'n un gan ddadwneud yr hyn oedd amcanion arian y Cynulliad.

Bydd atom neu folyn yn amsugno goleuni os yw'r donfedd yn cyferbynnu'n union â'r gwahaniaeth egni rhwng dwy lefel (gw.

Bydd Rhidian Lewis yn hedfan i Brasil ym mis Tachwedd ac mae ein dymuniadau gorau a'n gweddi%au yn mynd yn gwmni iddo.

Bydd Cwmban yn chwarae Llanelli ddydd Mercher.

Buddugoliaeth i Gymru ond bydd her y penwythnos nesaf yn llawer anoddach.

Ac wedyn bydd yn lluchio grant yn awr ac yn y man (tan y penderfynith o beidio - a mae ganddo bob hawl i wneud hynny) i gadw'r defaid i droi gwellt yn wlân a chachu, a chadw gwên ar wyneb y gwladwr hawddgar.

Bydd premiere byw y gwaith yn Neuadd Dewi Sant ar Fawrth 1 gyda darllediad ar y teledu ddydd Sul, Mawrth 5 ar BBC 2 Wales/Cymru.

Bydd gollwng cardiau, yn enwedig rhai duon, yn ystod gêm yn anlwcus iawn ac wrth gwrs mae'n draddodiad i gysylltu cardiau duon, yn enwedig rhawiau, gyda

"Mi fedrwn daflu cerrig os bydd rhaid!" meddai'r llanc.

Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gêm.

Bob dydd bydd y rhaglenni hyn yn siarad â'i gilydd mewn cyfarfod ffôn.

Bydd raid i Rangers guro Monaco yn Ibrox mewn pythefnos er mwyn cyrraedd y rownd nesaf.

Bydd Awstralia yn gorffwys rhai o'u sêr ond dyw hynny ddim wedi gwanhau'r tîm fawr ddim.

Bydd dau ymwelydd o Wlad y Basg yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith gynhelir yn Aberystwyth ar Nos Wener a Dydd Sadwrn Mawrth 12 a'r 13eg 1999.

Bydd Caerdydd yn dathlu'u dyrchafiad nhw i'r Ail Adran ym Mansfield.

Bydd pwyllgor y gynghrair yn cyfarfod eto i benderfynu maint y gosb.

Bydd peilotiaid Americanaidd bob amser yn croesi gwregysau diogelwch ar seddau gwag yn yr awyren er mwyn plesio'r ysbrydion anhysbys.

Bellach, mae'n gobeithio y bydd cyflogwyr y dyfodol yn gallu gwahaniaethu rhwng y ddau.

Ar y ffordd bydd y cerddwyr hefyd yn ymweld a chanolfannau Vodafone (Newbury, 12-1pm Mercher) a BT Cellnet (Slough 4.30pm).

Bydd pawb yn ôl ymhen deuddeg mis a dyna wir lwyddiant y gystadleuaeth.

Bydd datgomisiynu Gorsaf Ynni Niwcliar Trawsfynydd, oedd yn cyflogi nifer sylweddol ac yn nodedig am gyflogau uwch na'r cyfartaledd, yn cael effaith andwyol ar y ddau ffigwr yma.

Bydd Dalier Sylw yn gwneud un ddrama Gymraeg ac un ddrama Saesneg y flwyddyn nesa - a'r rheini gyda chast bach iawn.

Bydd di'n ofalus yn ystod y seremoni yfed.

Bydd Lerpwl, heno, yn y Weriniaeth Czech yn chwarae Slovan Liberets.

Bydd Llanelli'n wynebu un o gyn-ffefrynnau'r Strade.

Am 1 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 1af ar stepen drws y Cynulliad Cenedlaethol ei hun bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen ddiweddaraf Arwain o'r Gadair.

* Sut y bydd cynnwys fy nghynllun yn effeithio ar:

Bydd clwb y brif-ddinas yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth ysgubol dros Bristol Rovers yng Nghwpan Lloegr ddydd Sul.

Ac o hyn ymlaen, bydd pawb yn Libya yn filwyr beth bynnag.

Ar hyn o bryd darperir cyfieithu ar y pryd ar gyfer trafodion Cymraeg yn y Pwyllgorau, ond y mae'n amlwg o'r defnydd ar y cyfleusterau nad yw'n ddigon i roi cyfieithwyr mewn bwth i sicrhau y bydd defnydd ar y gwasanaeth. Cyn y Cyfarfod

Bydd Fulham yn esgyn i'r Uwch Gynghrair - ar ôl curo Blackburn neithiwr.

Bydd Nia yn gweithio o Fangor a bydd yn falch o glywed gan unrhyw un sydd a gwybodaeth neu luniau o Nansi Richards.

Bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu at restr BBC Cymru'r Byd.

"Yn aml bydd pobol yn gofyn i mi eistedd ar bwyligor, neu i wirfoddoli i wneud rhywbeth.

Bydd cyfle wedyn i bawb ddod at ei gilydd yn y Prince of Wales a gellir archebu bwyd - byddwn yn cael yr ystafell am bris gostyngol os oes rhai'n cael bwyd yno!!

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal ei phrotest gyntaf tu allan i'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd am 2 o'r gloch Dydd Mercher Hydref 27ain.

Bydd cydbwysedd fel hyn yn eich helpu i edrych ac i deimlo'n dda tra'n colli pwysau ar yr un pryd.

Ac o dro i dro, bydd yn rhaid rhoi cerydd i ohebydd swrth am fod yn hwyrfrydig i anfon stori oedd yn tarddu yn union ar garreg ei ddrws.

Aac mewn dyddiau pan yw'r golau wedi diffodd ym Meiblau y rhan fwyaf go brin y bydd neb yn deall gwyryf beth bynnag.

Bydd dau o'r pedwar chwaraewr yng Ngharfan Ddatblygu Rygbi Cymru sy wedi ennill capiau llawn yn y tîm i wynebu Dwyrain Canada nos Wener.

Bydd Merched y Wawr yn gyfrifol am ddarparu bwyd a gofalu am feithrinfa, bydd angen timoedd o weithwyr felly!

Bydd maswr Cymru, Neil Jenkins, yn cael triniaeth yn gynnar yr wythnos nesa ar fân-anaf i'w ben-glîn.

Bydd hyn o gymorth i hyrwyddo potensial y profiad hyd yr eithaf.

Bydd Gwynfryn yn newid dan y drefn newydd gyda'r grwpiau, yn parhau i gadw'r enw Gwynfryn ond yn manteisio ar adnoddau a phrofiad Sain.

Bydd hon yn gwbl wahanol i'r llall.

Bydd darlledu cyhoeddus yn parhau i chwarae ei ran wrth ddarparu gwasanaethau radio a theledu i bobl Cymru, wrth i'r sianeli digidol niferus ehangu'r dewis.

Bydd colled fawr ar ei ol a dymunwn yn dda iawn iddo ar ei ymddeoliad.

Bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cwrdd â Rhodri Morgan yn Transport House, Caerdydd am 3 o'r gloch Dydd Gwener Ionawr 29ain.

"Mi fydd pobol Cwmystwyth wedi cyrraedd y Nefoedd yn eu clocsiau tra bydd pobol Aberystwyth yn cerdded y prom yn eu slipers." Honnir iddo unwaith ddweud wrth gynulleidfa fod eu pechodau, "cyn ddued a chachu mochyn".

A bydd De Korea ynghyd â Siapan yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan y Byd mewn dwy flynedd.

"Gyda rhai o'r plant yma, does yna neb adref i'w disgwyl o'r ysgol felly maen nhw'n dod yma i ladd amser nes bydd eu rhieni wedi noswylio o'u gwaith," eglurwyd imi.

Bydd disgyblion yn gweithio'n ddiwyd ar amrywiaeth o dasgau ysgrifenedig gan amlygu gonestrwydd, ymroddiad a dychymyg.

Bydd Northampton yn hyderus ar ôl curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.

Bydd disgyblion yn brin o benderfyniad a dyfalbarhad; byddant yn ddiofal wrth ddefnyddio iaith, yn darllen yn anfoddog ac ychydig o falchder a gymerant wrth gyflwyno'u gwaith.