Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

caban

caban

Erbyn hyn mae'n siwr mai hon ydy un o ganeuon enwocaf Caban.

Yr oedd angen caban 'mochal ffiar yn un o'r ponciau, caban go helaeth i lochesu tua deg ar hugain o ddynion, ac yr oedd yn fater o frys.

Ma Caban wrthin brysur yn recordio albym newydd yn eu stiwdiou hunain yn Llanberis.

Cofiwch, pan ddychwelwn ni i Grenada, fe fydd rhaid inni rannu caban ar y llong.'

"Y lleidr anniolchgar!" medd yr hen ŵr, â'i lais yn taranu drwy'r caban.

Rwyt ti wedi cysgu digon!" Stan McNally oedd yn gweiddi y tu allan i ddrws caban Douglas ar y llong.

Gofynni iddo dy arwain ar unwaith i'r fan lle y gwelodd hwynt, ond fe awgryma ef y byddai'n well i ti dreulio'r noson yn y caban ac iddo fynd â thi i ben draw'r goedwig fore trannoeth gan fod y marchogion yn dilyn prif lwybr y goedwig, ond fe ŵyr Morgan am lwybr tarw a fydd yn dy arwain drwy'r goedwig yn gynt.

O'r diwedd mae dyddiad rhyddhau albwm Caban wedi cyrraedd, a'r wythnos yma mae ‘na stoc go dda o'r cd's wedi cael eu dosbarthu i'r siopau.

Roedd dau bar ifanc o Kloten yn y caban gyda'u plant, fodd bynnaf, dyrnaid o fyfyrwyr o Wlad Belg, a dim ceidwad.

Gosodwyd y gwaith ar gontract i Francis, ac er syndod i'r stiward a phawb yn y bonc roedd y caban yn barod i'r dynion fynd iddo ymhen deuddydd a hanner.

Llongyfarchiadau i Caban ar eu halbwm gynta ac os oes gennych chi bunten neu ddwy cofiwch ei phrynu.

Me Christian, too." Pan sylweddolais ei fod yn medru peth Saesneg achubais y cyfle i ddweud wrtho mor newynog oeddem, ac addawodd ddod â chyflenwad o flagur bambw imi ond imi drefnu i gwrdd ag ef y tu allan i'r caban.

Dyna pryd y sylweddolodd y gŵr penllwyd fod rhywun heblaw ei wraig gydag ef yn y caban.

Roedd hi'n ddau o'r gloch y bore ar y ddau yn mynd i'w caban a chan nad oedd y gwelyau cyfyng yn addas iawn ar gyfer gweithgareddau carwriaethol, rhoes Merêd y syniad o geisio ailgynnau nwydau Dilys o'r neilltu am y tro.

Fe fyddai'r plant yn disgwyl iddi hi a Tom rannu caban, ac yn sicr, pe baen nhw'n dal i gysgu ar wahân, fe fyddai Joc yn deall ar waith fod rhywbeth rhyfedd ynglŷn â'u priodas.

Roedd hi'n nosi, a neb i'w weld yn cerdded ar hyd y lôn unig oedd yn arwain at ddrws y caban.

Danfon fi i'r caban .

"Mi fydd yn hyfryd cael mynd i'r caban i gysgu," meddai Douglas Wardrop.

O'r cychwyn, mae'n hawdd deall mai grwp hwyl ydy Caban ac ar glawr yr albwm mae'r aelodau yn gwneud pethau digon od a'r tu mewn i'r clawr mae yna lun o'r grwp yn pwyntio at barot.

Gwynfryn: Sefydlwyd label Gwynfryn ganol y nawdegau - ond tua diwedd y degawd ehangodd y cwmni gan ddechrau denu nifer o grwpiau ifanc fel Maharishi, Epitaff a Caban.

Ni chododd ei olygon o gwbl ar ôl i'r wraig gau drws y caban tu ôl i mi.

Hwyrach fod dyn yn well na merch ar adeg fel hyn." Agorodd ddrws y caban led y pen, a safodd i un ochr er mwyn i mi gael mynd i mewn.

Pan fyddai'n gweithio wrth y dydd fe gymerai amser i weithio'n hamddenol, ac araf iawn fyddai tyfiant y wal neu'r caban.

Yn y cerbyd hwnnw yr oeddwn i, Siwsan a'r plant yn teithio, a bu'n rhaid i mi dreulio hydoedd mewn caban diogelwch wrth i swyddogion fy nghroesholi.

Bu wrthi am fisoedd yn gweithio arno 'wrth y dydd.' O'r diwedd fe orffennwyd y gwaith, ac eisteddai Francis yn y caban 'mochal ffiar gyda'r dynion eraill amser saethu.

Yn ei lyfr Meistri'r Moroedd, y mae Mr Aled Eames yn sôn am y "munudau tawel ar nos braf, ac yn y distawrwydd clywed Mrs Pritchard yn canu'r piano yn y caban a'r Capten yn ei lais bariton cyfoethog yn canu 'The harp that once through Tara's Hall' neu Dafydd y Garreg Wen Claddwyd Mrs Pritchard yn Laurenco Marques a gallwn ddychmygu y tristwch ar y llong ymysg y criw ac yn enwedig tristwch Capten Pritchard o adael ei wraig mewn bedd ar dir estron.

Os wyt ti wedi bod yn y caban o'r blaen, rwyt yn bwrw mlaen â'th daith.