Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

caerfyrddin

caerfyrddin

Yn y Cynghrair Cenedlaethol curodd Caerfyrddin Lido Afan o ddwy gôl i ddim.

Ymsefydlasant yng Nghaerlleon ar Wysg cyn dechrau gwthio eu ffordd i'r gorllewin a chyrraedd Caerfyrddin.

Cafodd y deunydd ei ddarganfod o dan ran o Barc Arfordir y Mileniwm, hen safle Pwerdy Bae Caerfyrddin.

Quins Caerfyrddin oedd yn fuddugol yn eu gêm yn erbyn Bonymaen yn Adran Gynta'r Cyghrair Cenedlaethol.

Hanai fy nau dad-cu o sir Gar Thomas Griffiths o Lannon, Llanelli a Thomas Bowen o'r Pwll, Penbre yn agos i Lanelli, a'm mam-gu o du fy nhad, Dinah Davies o'r Bwlchnewydd, Llannewydd, yn ymyl Caerfyrddin.

Lleolir pentre dychmygol Cwmderi rhywle rhwng Caerfyrddin a Llanelli.

Bu agwedd Awdurdod Addysg Caerfyrddin yn fwy cadarnhaol tuag at ysgolion gwledig, gan hybu strategaeth newydd o gael ysgolion gwledig i gydweithio a'i gilydd mewn clystyrau.

Yn sgil y cawdel a ddigwyddodd ynglŷn â phenodi Cyfarwyddwr Addysg dros-dro yn Sir Gâr, sylweddolodd Rhanbarth Caerfyrddin fod angen symud ymlaen o'r ddadl ynglŷn â'r penodiad unigol hwnnw at faes polisi sylfaenol a fyddai'n creu newid tymor hir yn natur y Cyngor Sir.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Caerfyrddin i guro Rhaeadr 1 - 0.

Caerfyrddin oedd y tîm amlyca yn yr ail hanner a chyda'r gôl hwyr yn cipio'r tri phwynt.

Synnwn i ddim na fydd raid i Abertawe chwarae dipyn gwell i ennill yn erbyn Caerfyrddin - ac y mae'n bosib y byddan nhw heb ei cefnwr Steve Jones.

Yn y rownd nesa bydd Abertawe yn wynebu Caerfyrddin ar y Vetch a TNS yn gorfod teithio i'r Barri.

Cynnar iawn, wrth gwrs, yw'r gerdd (neu'r ddwy gerdd) yn Llyfr Du Caerfyrddin, ond yr unig ffeithiau pendant yno yw ei bod yn cyfeirio at hanes am Drystan a March (sef yr elfen fwyaf sylfaenol yn yr hanes), a hanes arall am 'ddial Cyheig' - cymeriad na wyddys fawr ddim amdano, ac na ddaw ar gyfyl hanes Trystan mewn unman arall." Yn ôl y ddysgeidiaeth hon, felly, y mae'n rhan o swyddogaeth y llywodraeth i ddefnyddio'r gyllid lywodraethol i reoli galw cyfanredol yn yr economi er mwyn sicrhau lefel cynnyrch gwladol sy'n cyfateb i gyflogaeth lawn.

Gwynoro Jones, Llafur, yn cipio etholaeth Caerfyrddin oddi ar Gwynfor Evans.

Yn yr Adroddiad ar siroedd Caerfyrddin, Morgannwg a Phenfro mynnodd Lingen fod y merched bron yn ddieithriad yn anniwair -

Ymhlith pynciau sgwrs pobl Llanelli yr oedd y tywydd deifiol o boeth a methiant diflas Cymdeithas Harmoni Llanelli yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin lle honnodd yr Athro Walford Davies fod y côr yn 'badly flat' wrth ganu 'How lovely is thy dwelling place' gan Brahms.

Fe guron nhw Port Talbot ddoe, tra roedd eu gwrthwynebwyr agosa Cwmbran yn colli yn erbyn Caerfyrddin.

Fe fu cynnydd yn nifer y llongau pysgota ym Mae Caerfyrddin a rhain yn ychwanegu at brysurdeb y lle wrth ddod i mewn i gysgodi adeg stormydd a dadlwytho yr helfa bysgod.

Y tro hwn Gwynfor Evans yn ennill Caerfyrddin yn ol i Blaid Cymru.

Astudiodd llawer o'r enwau syn gyfarwydd i wrandawyr y BBC yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, ac yn eu plith rhai o actorion Pobol y Cwm.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin ac Arweinydd y Cyngor i ymddiswyddo, gan eu bod wedi colli ymddiriedaeth a hyder y byd addysg yng Nghymru, ac wedi dwyn anfri ar enw Sir Gaerfyrddin fel bod pobl yn amharod iawn i weithio yn y sir.

Yn Adran Gyntaf Cynghrair Rygbi Cymru neithiwr, cafodd Merthyr fuddugoliaeth 21 - 20 dros Cwins Caerfyrddin.

Caerfyrddin Cyfarwyddwr yn barod i gyfarfod â ni ym mis Ebrill.

Marw Megan Lloyd George A.S. Caerfyrddin, a Gwynfor Evans, Plaid Cymru, yn ennill yr is-etholiad.

Bydd Caerfyrddin yn codi i'r brig os llwyddan nhw i ennill.

Enillodd Wrecsam gartre yn erbyn Caerfyrddin yn Ngrwp A yn y Cwpan Cenedlaethol neithiwr.

Yr oedd dylanwad y Bwrdd Presbyteraidd yn Llundain yn o drwm ar Goleg Presbyteraidd Caerfyrddin, a phenodwyd saith o estroniaid yno o bryd i'w gilydd.

Gwynoro Jones o'r Blaid Lafur yn trechu Gwynfor Evans o dair pleidlais yn etholaeth Caerfyrddin.

Gêm y penwythnos yn ddïau fydd honno rhwng Caerfyrddin, y tîm sy'n ail, ac Aberystwyth, sy'n drydydd.

Safai derwen hynafol yng nghanol tref Caerfyrddin tan yn gymharol ddiweddar.

Pawb yn amlwg yn brysur tua'r Caerfyrddin 'cw.

Dyma godi'r ffôn eto, a chael sgwrs â cyd-drefnydd rhanbarth Caerfyrddin, Dyfed.

Ac roedd pawb yn gytun i ranbarth Caerfyrddin ein cyflwyno i drysor o le yng nghanolfan Pentre Ifan.

Nid oedd John Elias yn uchel iawn yng ngolwg Gwilym Hiraethog a mynnai mai David Charles, Caerfyrddin, oedd i'w osod gyda'r ddau arall.

Bydd yn gweithio yn ardaloedd Ceredigion, Caerfyrddin a Gorllewin Morgannwg.

Merch o sir Gar hefyd oedd ei fam-gu ar ochr ei dad - o Ffos-y-fron, Bwlchnewydd yn ymyl Caerfyrddin.

Rwy'n ymwybodol na chyfeiriais at isetholiad Caerfyrddin sydd o gryn bwys, wrth gwrs.

Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Rydyn ni'n gobeithio falle y bydd Bangor yn gwneud ffafr â ni drwy guro Caerfyrddin pan gaiff y gêm honno ei chwarae - pwy a wyr! Mae cwpwl o anafiade 'da ni a ni'n mynd i'r gêm heno heb ddau neu dri o chwaraewyr.

Chwaraeir dwy gêm yn y Cwpan Cenedlaethol heno - Caerfyrddin yn erbyn Aberystwyth ac Abertawe yn erbyn Cei Connah.

Rheolwr arall oedd yn dychwelyd i'w hen glwb neithiwr oedd Tomi Morgan, rheolwr Caerfyrddin.

Yn yr Eisteddfod buom yn gwrando ar y ddarlith wyddonol, 'Newid Natur', ac Ymryson y Beirdd gyda De Ceredigion, Caerfyrddin a Chaernarfon yn cystadlu.

Yna fe ddychwelodd i Goleg Caerfyrddin i wneud ei radd BD Oddi yno enillodd ysgoloriaeth i Goleg Mansfield, Rhydychen.

Digwyddiad oedd hi mai o Fwcle y daeth galwad bendant iddo ar derfyn ei gyfnod yng Ngholeg Caerfyrddin.