Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

calon

calon

Fe fydd Wmffra wrth 'i fodd, ac mi wnei gyfaill calon yn y swyddfa 'ma ar unwaith.

O reidrwydd, pregethu athrawiaeth yn hytrach na phrofiad oedd hyn, o'r pen ac nid o'r calon.

Be bydaet ti yn aros am flwyddyn eto i edrych sut y bydde pethe?' ' Siaradai'n dyner a pherswadiol; ond aeth ei eiriau fel brath i'm calon.

Cododd calon Rhys.

'Efo'r trysor yr oedd o isio bod, ac efo'r trysor y caiff o fod!' Suddodd calon Siân wrth iddo glywed sŵn drws y fen yn cael ei gloi ar ei ôl.

Yr ydwyt yn ein deffro ni i ymhyfrydu yn dy foliant, oblegid Ti a'n creodd ni i Ti dy Hun, ac anniddig yw ein calon nes gorffwyso ynot Ti.

Mae'r gerddoriaeth yn nodweddiadol o arddull y grwp ac yn sicr yn gan i godi'ch calon.

Calon yr unigolyn ydi'r ffynnon ddu o'r lle tardd pob pechod.

Byddai neges ganolog ei farddoniaeth wrth fodd calon y bardd ifanc o Gymru.

Nid yn unig y mae Prydain yn cefnogi codi argae Ilusu fydd yn boddi calon Cwrdistan.

Gwell colli gwaed na cholli wyneb, meddyliwn a'm calon yn trymhau.

Mae calon barddoniaeth yn curo'r ymddangosiadol gryfach, ac wrth gwrs caiff y beirdd faeth o wreiddiau hen y traddodiad, a gellir son yn hyderus am adfywiad cynganeddol ac yn y blaen.

Daeth yr lesu'n agos iawn ataf, mor agos nes i'm calon doddi o gariad ato.

Nid rhyw fath o sadistiaeth obsciwrantaidd oedd yn ysgogi'r hen frodyr ond ymwybod digon realistig a'r posibilrwydd y gellid camgymryd disgleirdeb meddwl am dduwioldeb calon.

Mae Arthur, nid yn unig yn hybu'r gwaith er mwyn y deillion, ond hefyd yn arloesi i helpu'r anabl o gorff mewn cyfeiriadau eraill, a chodi calon sawl un isel ysbryd.

Diolch calon hefyd i'r Cyng.

Ar ôl dehongliad llawn bywyd o Land of Hope and Glory, daeth y digwyddiad yng Nghymru i ben gyda'r emyn Calon Lân a gyfansoddwyd yn Abertawe wedii ddilyn gan Hen Wlad Fy Nhadau ac arddangosfa tân gwyllt drawiadol.

Ond peidiwch â rhoi'ch calon i lawr.

Aberthau Duw yw ysbryd drylliedig; calon ddrylliedig ac edifeiriol ni ddirmygi, O Dduw.

ar y llaw arall gallwn ddadlau taw calon thematig dirgel ddyn yw : nad oes na galon thematig'.

'I ba beth y gwnaed y Cymry?' , meddai'n guchiog rhyw dro, 'I durio y ddaear i'r Sais, a'i arbed ef rhag gweithio.' Loes calon iddo ef oedd gweld cynifer o Saeson yn ymgyfoethogi ar draul y Cymry, yn ysbeilio crombil y ddaear o 'frasder oesoedd' ac yn 'ddiwyd gasglu i'w llogellau gynnyrch trysorau ein gwlad'.

Trwyn glân, calon lân.

Maldwyn Evans, golygydd Y Llan, ar ddechrau'r Rhyfel y byddai'r argyfwng a wynebodd y wlad yn gyfrwng i ddod â'r bobloedd i'w coed, yn ysgogiad iddynt droi, o ddifrif calon, at bethau dyfnaf bywyd.

A gostyngeiddrwydd mawr, atebais innau fy mod yn credu y defnyddiai'r Arglwydd fi yn gyfrwng i'w hiacha/ u hi A'm calon yn llosgi ynof, dodais fy nwylo ar ei phen a gweddi%ais ag angerdd am i'r Arglwydd gyffwrdd â hi y foment honno yn ei gwendid a'i hiacha/ u.

Sūn i godi calon, meddech chi.

Newyddion i godi calon yw bod Rhidian wedi penderfynu ymgysegru'r flwyddyn sydd i ddod i wasanaethu'r plant bach amddifad sydd yn byw yn y carthffosydd o dan ddinas San Paulo yn Brasil.

Gwnaed iawn am hyn yng nghynhyrchiad Merfyn Owen ar y teledu drwy bwysleisio'r grisiau ar amserau tyngedfennol yn y sgript ac asio hynny a phwyslais neu gynnydd mewn cerddoriaeth a ddynwaredai guriad calon (cerddoriaeth William Mathias).

Yr hyn y mae Ef yn ei ddymuno yw calon edifeiriol:

Y sgwâr neu'r Rynek yn y canol yw calon y ddinas - y sgwâr mwyaf o'i fath yn Ewrop ac un sy'n frith o esiamplau o bensaerni%aeth orau'r canrifoedd, o'r oesoedd canol hyd at ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Bydd ymarfer corff yn cryfhau eich calon.

Mae hyn yn debyg o dorri calon y rhai sydd heb lawer o amser nac arian, ac mae'n un o'r ffactorau sy'n gwahaniaethu'r agwedd broffesiynol at y pwnc oddi wrth yr agwedd mai hobi archaeolegol ydyw.

Mae tor-calon blynyddol y Prydeinwyr yn Wimbledon wedi dechraun gynnar eleni.

Ei ddewis arferol fyddai'r drydedd salm ar hugain ynghyd â'r adran honno yn yr Efengyl yn ôl Ioan sy'n dechrau gyda'r geiriau, 'Na thralloder eich calon'.

Rywsut, deallodd mod i o Gymru ac fe fynnodd ganu Calon Lân i mi.

Wedir tor-calon o golli i Sir Gaerloyw yn rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges ddydd Sadwrn, daeth newydd calonogol i Robert Croft ddoe.

Yr wyf wedi dweud mewn pennod flaenorol na welais gyffelyb Abel am adnabod calon dyn.

Wele awdl a phryddest a roes imi lond calon o fwynhad ryw ddwy flynedd ar bymtheg yn ddiweddarach.

Roedd y gyfres 17 rhan yn edrych yn ôl ar y 1,000 o flynyddoedd diwethaf yng Nghymru a arweiniai at 1985 pan gynrychiolodd diwedd streic y glowyr guriadau olaf calon ddiwydiannol y wlad.

casgliad hwn a roddodd i Schneider ei ddyfyniad enwocaf: 'Bydd gwaredu'r mur yn ein meddyliau yn cymryd llawer iawn yn hwy nag unrhyw ymdrech i chwalu'r mur gweladwy'.Calon y Dywysoges - H.

'Rwy'n ychwanegu'r gair 'calon' at y gair 'meddwl' yn y fan yna yn hollol fwriadol.

'Calon dyn ydi gwreiddyn pob drygioni.

'Mae serch yn gwneud anhrefn ar Drefnyddion': ydyw, ond 'mae'n well torri rheol na thorri calon'.

Mewn cilfach sych a chysgodol, ar ol bwyta'n fras, mae'r cysgaduriaid fel y draenog a'r pathew yn gaeafu, a churiad eu calon a'u hanadlu wedi arafu yn arw.

Iaith ein cartref ydwyt hefyd, Iaith aelwydydd Cymru lân, Yr wyt ti'n gwresogi bywyd Mewn diareb bêr a chân; Hoffwn di - wyt athronyddol - Ond wyt fwy na hyn i ni: Wyt in' calon yn naturiol, Caniad cartref yw dy si.

Y claf cyntaf, Louis Washkansky, yn derbyn calon newydd mewn triniaeth gan y meddyg o De Affrica, Dr Christian Barnard.

Tynnwyd ei gyfeillion a'i gyd-ddisgyblion oddi wrth yr aradr a'r oged, a'u gyrru, fel wyn mudion, o'r meysydd i'r Rhyfel Mawr; gwyr ifainc heb gasineb yn eu calon at yr Almaenwyr.

'Tŷ glân, calon lân.' Lol mi lol, meddyliodd Mam.

Fe ddigwydd hyn pan fo'r awyrgylch mewn Gwasanaeth lacha/ u yn un sy'n peri i'm calon losgi ynof â chariad at yr Iesu.

'Bydd pobl yn teimlo'n fwy ffit, yn llawn bywyd ac yn iachach,' ebe'r Athro John Catford, Cyfarwyddwr Gweithredol Curiad Calon Cymru.

Llamodd calon Morfudd a gollyngodd ei gafael ar y llenni.

Ynddi hi deuai'n 'holl opiniynau yn un'; hi ydoedd 'iaith calon y genedl ei hun'.

Calon y drasiedi yn Gwaed yr Uchelwyr yw fod penderfyniad Luned yn adwaith hunanaberthol.

Wrth iddo gyrraedd yn ôl i'r harbwr gwelodd Jabas fod y cwch cyflym yn dal wrth angorion y Wave of Life, ond suddodd calon Jabas wrth weld ei dad a dau o'i bartneriaid yfed yn rhefru ar ben wal y cei.

Bu'r ddau ohonom yn ffrindiau calon am ddeugain mlynedd.

Nid gwybod farw o Grist tros bechodau'r byd sydd yn achub ond cymhathu ag angerdd calon y ffaith fod Crist wedi marw "trosof fi%.

Mae i chwi groeso calon, yn siŵr." "Mae hi'n drît i Anti Lw, on'd tydi, Anti?" "Mae gŵydd mor flasus, wrth gwrs," atebodd y foneddiges honno dipyn yn fisi, "ond mae tyrci'n fwy tendar.

Mae'n bleser calon gennyf fynegi pob cefnogaeth i'r Gymdeithas yn eu hymgyrch dros gryfach Deddf Iaith i Gymru.

Ond cyflwyno rhyw luniau codi-calon o ganol rhyfel oedd y peth olaf ar feddwl y ffotograffydd.

Hyderwn ein bod wedi cael y moddion gorau i roddi mantais i'r holl fyfyrwyr Cymreig i gyfarfod a'u gilydd yn Rhydychen; a gallwn sicrhau y caiff myfyrwyr newydd groeso calon, a doethineb profiad yr hen aelodau, a gŵyr myfyrwyr mor werthfawr ydyw hwn, ar eu dyfodiad yma.

yw, y dichon y Ddei~l Haul arwyddoccâu calon y gwir Gristion o weithrediad DUW yng Nghrist lesu, a'u goleuo trwy dywyniad Haul Cyfiawnder.

Ni wybu ef beth oedd llwfrhau na thorri calon.

Tarian Gwilym Humphreys i'r oedran iau, Tarian Evie a Heulwen Jones i'r oedran canol, a Tharian Twynog Davies i'r oedran hŷn, a chalondid calon yw gweld rhywle rhwng trigain a phedwarugain o'r aelodau yn cyfranogi yn y cystadlaethau hyn, y naill flwyddyn ar ôl y llall.

Rhan o weithgarwch Gwyl Caerdydd oedd hyn syn cynnwys pob math o berfformiadau stryd i godi calon rhywun.

Nid ei lais yw unig apêl pedwerydd tenor gorau'r byd gan iddo ennill calon sawl un o ferched y côr hefyd.

'Byth er oes Ffredrig Fawr', meddai Hofacker, 'traddodiad sywddogion y fyddin, corps y swyddogion, yw calon a chydwybod yr Almaen.

Na thralloder eich calon, byddwch yn tyfu allan o hyn.

Fe'u bwriadwyd i dirioni calon ac ennyn parch a diolch.

Er gwaethaf ei Ffrangeg di-flewyn-ardafod a'i Saesneg clapiog, mae wedi ennill calon yr etholwyr y tu allan i Que/ bec.

Gofid calon i mi oedd ei gwrthod fel hyn ac er bod Eleri yn deall y rhewsm yn well na fi, rywsut yr oedd o anghenraid yn gorfod gofyn.

hynny yw, baswn i'n gwadu bod na galon thematig i'n cyfnod ni fel does dim calon thematig i naratifau'n cyfnod.

Neu mi fyddwn ni yma drwy'r nos!' 'Rych chi'n dweud calon y gwir, eich mawrhydi,' a phlygodd Jini ei phen yn wasaidd i gyfeiriad y gath.

Ond os oedd 'gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan eu ffydd', yn ôl Nantlais eto, 'roedd 'ei lais fel diliau cariad a'i wên oedd fel bore ddydd.' Siaradodd yr Iesu wrthynt ar unwaith, ac o gymryd y geiriau gan Marc, Mathew ac Ioan gyda'i gilydd, yr oedd balm i'w harswyd ynddynt: 'Codwch eich calon Myfi yw; peidiwch ag ofni.' Fel y gŵyr y cyfarwydd, yr oedd rhinwedd rhyfeddol yn y geiriau Myfi yw ar enau Iesu Grist, yn enwedig yn yr Efengyl yn ôl Ioan: 'Myfi yw [y Meseial] sef yr un sy'n siarad â thi 'Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn byddwch yn gwybod mai myfi yw'; 'Yn wir, yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, cyn geni Abraham,yr wyf fi'; 'Pwy yr ydych yn ei geisio?' 'Iesu o Nasareth,' meddent hwythau.

Ond doedd gen i ddim calon i'w ddwrdio fo.

'Oferedd yw printio llawer o lyfrau', 'Calon Duw yw Crist', 'Mae ffynhonnau y môr tragwyddol yn torri allan'.

Dyfynnodd o'r llythyr adnabyddus ynghylch y berthynas rhwng Meddwl, Calon ac Enaid:

Calon y frwydr tros Gymru yw'r frwydr i sicrhau inni ein llywodraeth ein hunain.

Syrth calon Bronwen 'fel pendil cloc pan dorro ei lein' ('Gorymdaith'); mae Lora'n teimlo ias 'tebyg i'r un a gafodd pan oedd yn blentyn, pan dorrodd lein y cloc mawr yn y gegin, gefn trymedd nos' (Y Byw Sy'n Cysgu); cwyd y pwysau oddi ar fynwes Bet 'yn araf, fel pendil doc yn codi wrth ei ddirwyn' (Tyroyll Heno).

Disgrifiodd Tiglath-pileser I ei hun fel dymuniad calon y duwiau, a ddewiswyd ganddynt a'i osod yn frenin, a chyhoeddodd Cyrus i'r duw Marduc ei alw i fod yn frenin yr holl fyd.

Aeth ei anwyldeb fel saeth i'm calon.) "Fy machgen i, 'rydw i wedi bod yn eich 'sgidiau chi%.

Mater o gywirdeb calon oedd ei choledd, nid mater o bolisi.

Mae'n anodd i wleidyddion, mae'n anodd i academyddion, ond mae'n anos i lenorion gan y gall dewis sgrifennu yn yr iaith sydd agosaf at eich calon olygu aberth mawr, aberth ariannol wrth gwrs, ond aberth llawer dyfnach ei arwyddocad hefyd.

Calon y delfryd gwyddonol oedd rheoli Natur.