Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cau

cau

Cau gwaith dur Brymbo a cholli 1,000 o swyddi.

Cau Ysgolion.

Ond ni fydd y swyddfa'n Fangor yn cau, meddai llefarydd ar ran yr awdurdod yr wythnos hon.

Y mae'n cau ei ~ygaid ac yn ei ddychmygu ei hun ar Iwyfan y sasiwn neu'r gymanfa, yno'n llawn hwyl yn ysgwyd y miloedd a daw hynny â diddanwch iddo.

Cau'r ffin oedd ffordd Iran o fynegi anfodlonrwydd.

"Buasai cau'r swyddfa ym Mangor yn ergyd fawr i ragolygion economi'r ardal, a hefyd yn gwneud drwg i ddelwedd yr Awdurdod wrth gysidro bod sicrwydd clir i'r gwrthwyneb wedi'i wneud yn barod."

Gall hyd yn oed yr offeiriad deimlo'r caddug yn cau amdano wrth iddo weinyddu'r offeren.

Gwylltio efo un dosbarth oedd yn cau ateb cwestiynau.

Wedi cau gwaith Glynebwy collwyd 13,000 o swyddi.

Roedd pawb wedi'u gwisgo mewn siaced brown a'r rheiny'n botymu'n glo\s at y gwddf, a throwsusau brown gyda lastig yn cau'n dynn am eu fferau.

Awdl a luniwyd ychydig cyn i'r gweithfeydd glo ddechrau cau fesul un.

Ac os ydi hi'n cau gwrando mi sleifia'i drwodd i'r cefn pan ga'i chefn hi a dy adael di mewn felly ac mi geith hi weld wedyn na tydan ni ddim yn wynt ac yn law drwg drwg go iawn.

Mae trwydded presennol yr orsaf yn dod i ben ymhen pedair blynedd, ac mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai'r Wylfa yn cau bryd hynny.

Ond pan oedd hi wedi cau'r drws ffrynt yn glep ar brotestiadau Emyr a chychwyn ar ei thaith, roedd Carol wedi disgwyl - nage, wedi cynllunio - y byddai Guto'n siŵr o syrthio i drwmgwsg y munud y byddai'r car ar y draffordd.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

'Cau hi, Ffredi.

Dyna fe, ddarllenydd - yn llafn main, tal, teneu, gwledig, - mewn gwisg ddiaddurn a digon cyffredin yn dyfod trwy ddrws y capel - am dano y mae coat winlliw o frethyn gwlad wedi ei wau yn lled fras, a hono wedi gweled ei dyddiau goreu; ac oblegid ei fod wedi tyfu ar ol ei chael, edrychai yn fer a chwta - gwasgod o stwff ac un rhes o fotymau yn cau i fynu yn y glos am ddolen ei gadach India oedd yn dorch am ei wddf - llodrau o ffustian rhesog; a phar o esgidiau mawrion cryfion, gyda dwbl wadnau am ei draed, wedi eu pedoli yn ol ac yn mlaen; a'u llenwi â hoelion, ac ymylau hoelion y rhesau allanol yn amgylchu ymyl y gwadnau, fel y gallesid tybio y buasai eu cario yn ddigon o faich i unrhyw ddyn, heb sôn am gerdded ynddynt.

Ysgol Llu Awyr ym Mhenbre a storfâu arfau yn Nhrec^wn yn cau.

FEL BRENIN HEB EI GORON - Joe Charles 'Ro'n i'n meddwl y base'r Wern yn cau cyn y Stiwt'.

Erbyn heddiw, mae'r chwareli i gyd wedi cau, i bob pwrpas.

Mae'r gwaith wedi cau ar hyn o bryd er mwyn gwaith cynnal a chadw.

o ydyn, mae'r rhwyd yn cau amdanyn nhw yn barod.

'O?' 'Efo Ifan Paraffîn, yn y bus.' ''Ron i'n meddwl 'mod i'n gweld gola' ac yn clywad rhyw swn pan o'n i'n cau ar yr ieir.' Sylweddolodd Dora Williams ei bod hi'n sefyll yn llond y ffenestr yn ei choban, yn wyneb llafn o olau lleuad, a theimlodd ei hun yn cael ei dadwisgo'n gyflym.

canol a rhyw bump ohonom yn y tu ol wedi ein cau i gewn efo drws bach twt a'n brawd Madryn Gwyn ar gefn ceffyl yn canlyn y trap mawr.

Darlunnir y berthynas rhwng y tad a'r mab fel un rhwng cariadon, peth preifat sy'n cau pawb arall allan.

"Dydyn ni byth yn cael dim i'w yfed, dim ond cael te yn ein llygaid, te yn ein gwallt, te yn ein trwynau, a the ar ein crysau." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau un llygad ac yn meddwl yn galed.

Gwaith dur East Moors, Caerdydd, yn cau.

Owan Jos Ty'n Llech ddwedodd wrtho pan oedd yn dyrnu'n y Fadog 'Cau dy geg, neu cad dy din allan o gyrraedd blaen fy nhroed i'.

Beeching yn awgrymu cau chwarter o reilffyrdd y wlad, hyn yn arwain yn y pen draw at gau 2,128 o orsafoedd a cholli 67,700 o swyddi.

Yn yr Almaen, mae ymosodiadau'r 'Neo-Natsi%aid' ar bobl o dras estron yn parhau, ond cau eu llygaid ar y broblem y mae'r llywodraeth fel y rhan fwyaf o Almaenwyr, yn ôl MARION LFFLER o Berlin.

Wrth gwrs byddai dyn cynefin â'r wlad wedi codi'r llinyn dros y cilbost yn hytrach na'i ddatod, a byddai dyn felly wedi cau'r llidiart ar ei ôl yn ogystal.

Pan alwodd Arthur Scargill am streic, dim ond 10 o'r 28 o lofeydd yn Ne Cymru a bleidleisiodd o blaid streicio, ond i ddilyn y mwyafrif yn wlad penderfynwyd cau'r holl weithiau.

'Cau dy geg!' meddai'r broga wrth suddo o'r golwg.

Cau dy geg am funud," meddai hithau.

A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau'r llygad arall ac yn meddwl yn galed iawn.

Ar ôl trafodaeth, penderfynwyd y dylai swyddogion y rhanbarth fynd yno i siarad ag aelodau'r gangen cyn cau yn swyddogol.

ac yn enwedig i ragfynegi balchder, cau allan ymrost y rhai a dybiant eu bod yn ddoethion'.

Mi fyddai'r hen ddynas fy mam ers talwm yn cau un ochr i'r hen bwll oedd o flaen y tŷ 'cw a gadael ochr yr afon oedd yn rhedeg iddo yn agored.

Cau'r gwaith nyddu neilon ym Mhont-y-p^wl, gwaith a fu'n cyflogi 4,000.

Roedd e'n hanner gwenu wrth weud hyn, achos ma' defed un o ffermwyr yr ardal yn hoff o grwydro ar gomin yr hen fyd ma, ac un tro fe aeth hwrdd i mewn i'r eglwys, gan fod rhywun wedi "anghofio% cau'r drws.

Deuddeg gwaith glo yn cau yn Ne Cymru.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am le yn y cynghrair newydd wedi mynd heibio erbyn hyn.

Ond yr oedd ffenestri'r ysbyty wedi eu cau â sachau tywyll ac yr oedd llenni duon mawr trymion yn cau am bob ffenestr.

Ei dyddiad newydd yw Gorffennaf 12 -14, 2002 gyda dyddiadau cau cystadlaethau'r Gadair, y Goron ac yn y blaen yn symud ymlaen flwyddyn.

Yr oedd y perchennog yn awr wedi gwneud cais i'r Cyngor ddiddymu'r Rhybudd Cau ond argymhellodd wrthod y cais.

Am naw o'r gloch, mae clwydi pob mynedfa'n cael eu cau.

Mi ddaru Defi John a Jim ddechra' chwara'n wirion ymhen dipyn, ar ôl blino bod yn llonydd - a thaflu cregyn bach aton ni a ninna wedi cau'n llygaid, smalio cysgu.

Doedd hi on dprin wedi cau'r gŵn cyn iddo droi ati.

Dododd ei fedal a'r llun yn ôl yn ei focs, cau'r clawr ac eistedd ar y gadair â'i focs yn ei freichiau.

Cau glofa Penallta, y gwaith glo olaf yng Nghwm Rhymni.

Maent wedi cau amdanat ac yn benderfynol o'th ddal yn gaeth.

Rhan o gynllun bwriadol ar ran Llywodraeth Llundain i ddiboblogi'r ardaloedd gwledig oedd cau'r ysgolion.

Yn yr un modd, byddai cau hanner dwsin o gapeli yn Henaduriaeth Llyn ac Eifionydd yn fwy perthnasol na chau hanner dwsin o neuaddau bingo neu glybiau yfed yng nghymoedd diwydiannol y De.

Mae hyn yn adlewyrchiad o duedd gweinyddwyr trwy'r saithdegau a'r wythdegau i weld ysgolion bach fel 'problemau' costus i'w cau pan deuai cyfle oherwydd fod nifer y disgyblion wedi disgyn i'r lefel mympwyol o 16.

Fel y bydd mis Ebrill yn tynnu at ei derfyn fe fydd pawb yn ceisio cau'r sŵn allan o'u tai ac yn stwffio wadin i'w clustiau, ond y mae'r cwbwl yn ofer bob blwyddyn.

'-R oedd gan y Pwyllgor Addysg restr ac arni enwau dwy ar bymtheg o ysgolion a oedd i'w cau.

(LIWSI yn cau'r drws unwaith eto.

Mantais trefniant o'r fath yw hybu cydweithrediad, ond y berygl amlwg yw ei bod yn haws cau un 'safle' o ysgol nac i gau ysgol gyfan.

coffrau, a lleisiau pobl ariannog ac ariangar Hong Kong a dinasoedd dwyreiniol eraill a gafodd sylw, ac nid banciau bach cefn gwlad Cymru sydd yn awr yn cau o un i un.

Fydd hyn yn golygu bod yn amhoblogaidd efo llawer iawn o bobl barchus, ac unwaith ddaw'r Cynulliad i fodolaeth fe fydd 'na fwy o bobl barchus nag erioed o'r blaen yn cau am ei gilydd ac yn gwarchod ei gilydd.

Cau.

Yn sydyn sylweddolodd nad oedd y drws yn cau yn hollol dynn a bod rhimyn melyn o olau yn dod i mewn drwy'r agen fechan oedd rhwng y ddau drws.

Cyfrifodd Euler fod angen o leiaf deuddeg pentagon er mwyn cau'r adeiladwaith a gwneud sfferoid.

Mynd am y lle karaoke ond roedd wedi cau oherwydd nad oedd trydan, felly dychwelyd i'r fflat.

Bryd arall, yr oedd muriau'r gell yn nesu ato, yn cau amdano ac yn bygwth ei wasgu i faarwolaeth.

Cau rheilffordd y Mwmbwls, y gwasanaeth rheilffordd cyntaf yn y byd i gario teithwyr.

Cau chwarel lechi Dinorwig.

'Do, do dwi'n meddwl mod i 'di cael un!' Ac erbyn i'r ddau gerdded tua'r Priordy roedd y nos yn cau am Feddgelert .

Mae'r 'gweithdy saer' yn segur ers blynyddoedd lawer, a'r efail gof a oedd yn ymyl, hithau hefyd wedi cau.

Os ceir Lewis yn euog mi fyddan nhw'n cau'r ffeil a fydd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn rhedeg ar ôl rhyw jacolantern.' 'Ond sut fedran nhw ddeud bod yr achos wedi'i gau a dau leidr â'u traed yn rhydd?

os derbynnid galwad yng Nghanolfan Dolgellau wedi amser cau, gellid trosglwyddo'r alwad ar ei hunion i ganolfan gynghori arall oedd ar agor yng Ngwynedd.

Cau'r gwaith copr olaf yn yr Hafod, Abertawe, a dod â 250 o flynyddoedd o'r diwydiant hwn i ben.

Sgorion nhw 548 cyn cau eu batiad cynta echdoe.

Er gwaethaf gorthrwm secwlariaeth a'r ysbryd a oedd yn cau allan bopeth yn ymwneud â'r goruwchnaturiol, cydnabu J.

Yn y tyllau hyn bydd nyth diddos o laswellt yn gymysg â blew'r fam, a bydd hithau yn mynd yno bob nos i roi llaeth y frest i'r cywion ac wrth ymadael yn gofalu cau ceg y twll gyda phridd fel nad yw'n hawdd canfod y fynedfa.

Erbyn diwedd gêm y Springboks, fodd bynnag, nid yn unig yr oedd rhywun yn teimlo fel caur to ond cau pob ffensant a thynnu pob cyrtan hefyd rhag i neb ein gweld.

Cau pura olew Texaco a BP yn Aberdaugleddau.

'Roedd y pyllau wedi cau a chymdeithas wedi ei chwalu, a'r ddelwedd o Gymru fel gwlad y glwr wedi colli ei hystyr.

Enwau ar yr haenau o lo sy'n britho'r ardal ydynt, wrth gwrs, ac er bod y mwyafrif llethol o lofeydd y gymdogaeth bellach wedi cau, y mae enwau'r gwythiennau glo yn dal ar dafod leferydd glowyr y fro.

Beth bynnag fydd canlyniad y treial, fedran nhw ddim twyllo'u hunain eu bod nhw wedi cau'r achos.'

Safai chwe thr cadam, gydag wyth ochr i bob un, yn onglau muriau'r ddwy ran gyntaf ac o doeau'r tyrau hyn ymwthiai tyredau bychain yn wirion, fel bys bawd ar ben eich troed pan fydd y bysedd eraill wedi cau'n dynn.

Erbyn diwedd y ganrif mae'r diwydiant glo wedi diflannu i bob pwrpas, mae'r gweithfeydd dur mawr yn Shotton, Glyn Ebwy a Chaerdydd wedi cau, ac mae nifer y rhai sy'n gweithio mewn amaethyddiaeth wedi haneru.

Gwelir mes pren ar y cortyn sy'n cau hen lenni sy'n dod i lawr dros y ffenest.

Yn sydyn, dyma law arw'n dod i fyny ac yn cau'n dynn am y barrau.

Cau ffatri Laura Ashley yng Nghaernarfon a Machynlleth.

Cau pyllau glo yn Ne Cymru.

'Siarad yn gall, ddyn, neu cau dy geg,' meddai Vatilan, yn codi pen-glin rhwng coesau Gemp ac yn torri cawg Kemper llun dyn llodrau llydan am e ben.

Mi ddof inna' yno wedi cau'r swyddfa." "A thyrd a Mistar Edwards 'ma efo ti.

Cafodd dipyn o drafferth efo drws y garej yn gwrthod cau - roedd o wedi sôn droeon wrth y giaffar ac wrth Mrs Rowlands am gyflwr y clo yna - ac felly roedd hi bron yn bum munud ar hugain i wyth pan drodd o'r gornel i mewn i stad Llys y Gwynt ac roedd Elfed wedi gwylltio braidd efo Elsie Williams a'i chriw.

Y man cychwyn yw'r brwydrau i atal cau ffatrïoedd.

Cau eich Dogfen Ar ôl ichwi orffen gweithio gyda'r ddogfen ewch at y ddewislen File a dewiswch Close.

Roedd o'n mynd i drwshio tolynod y giât lôn, rhoi giatia newydd ym mhob cae, cilia concrit i ddal pob giât a'r cwbwl yn cau heb linyn bêl!

Yn anffodus, roedden nhw yn rhy hwyr i groesi yn Hendaye y noson honno gan fod y pyrth yn cau am naw.

Mae'n bwysig i mi beidio â cholli gobaith." Ond y foment y dechreuodd ei galon godi, teimlodd rywbeth fel braich hir wlyb yn cau am ei wddw.

Cau gwaith dur Dowlais.

(d) Cau Swyddfa'r Arolwg Daearegol yn Aberystwyth CYFLWYNWYD llythyr Mr Cynog Dafis AS yn hysbysu bod yr Arolwg Daearegol yn bwriadu cau'r swyddfa uchod er mwyn arbed swm cymharol fechan o arian.

(c) Nad oedd rhybudd cau yn cael ei ddiddymu os penderfynwyd mai dyma fyddai'r ffordd fwyaf boddhaol o ddelio gyda'r eiddo.

A chyda'r tywydd mawr a'r streic yn taro ar unwaith, wele'r ganolfan wydrog, oerllyd yn cau.

Prynasid hi yn y ffair am na allasai ei phrynwr wrthsefyll apêl ei phen main gyda'r trwyn cau, a'i chroen tenau llac, a'i phwrs llydan cymesur.

ARGYMHELLWYD cadarnhau'r Rhybudd Cau a roddwyd ar yr eiddo y cyfeiriwyd ato.