Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cefnogwyr

cefnogwyr

Pe bai cefnogwyr Manchester United neu Bryncoch United yn gorfod wynebu'r her o wneud pêl ledr debyg i bêl eu harwyr yna byddai'n rhaid iddynt dorri allan ddeuddeg darn siâp pentagon ac ugain darn siâp hecsagon, a'u gwni%o at ei gilydd i wneud y bêl a ddefnyddir bellach yng nghynghreiriau pêl-droed Ewrop.

Tawelodd y stadiwm wrth i'r cefnogwyr aros i weld a fuasai'r gêm yn ailddechrau.

Dydy hi ddim yn gyfrinach bod y clwb yn ei chael hi'n anodd denu cefnogwyr a'r cyfarwyddwr newydd Geoff Farrell sydd wrth wraidd y syniad.

Gellir beirniadu'r pwyllgor am hynny; ar y llaw arall yr oedd gweiddi am ffurflenni am fod cefnogwyr yn awyddus i ddechrau casglu enwau.

'Mae'r gymuned a'r cefnogwyr wedi bod yn wych.

Protestia nifer o'r pentrefwyr yn erbyn hyn, gan ddymuno cyfiawnder i ti, ond fe gollant y dydd yn erbyn cefnogwyr swnllyd Maelgwn Magl.

Heb amheuaeth yr oedd y Gynhadledd wedi gosod baich trwm iawn ar ysgwyddau'r cefnogwyr i gyd.

Ond mae Birmingham yn ystyried gofyn i Gynghrair Nationwide am ail chwarae ar ôl i'r heddlu fynnu y dyla'r ciciau gael eu cymryd o flaen cefnogwyr Preston yn hytrach nag ym mhen arall y cae lle nad oedd cefnogwyr y naill dim na'r llall.

Bydd hyn, meddir, yn cadw'r cefnogwyr draw - ac wedi'r cyfan nhw sy'n bwysig mewn gwirionedd.

Gofynnwch i'ch cefnogwyr i roi gwobr ymarferol i chi yn lle hynny.

'Mae'r hyn ddigwyddodd yn y mis dwetha wedi pardduo enw da'r clwb - gyda'r cefnogwyr, pobol busnes a gyda'r chwaraewyr.

Fel hyn y mae sicrhau 'incentives' i bobl ymuno yn y frwydr a chwyddo nifer y cefnogwyr.

Oedd y rhyfela rhwng cefnogwyr y Brenin a milwyr y Senedd drosodd bellach?

Cafodd cefnogwyr y Cynulliad i Gymru eu siomi gan ganlyniad y Refferendwm ar Ddatganoli.

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol, cenedlaetholwyr Cwrdaidd a'u cefnogwyr yn ymgyrchu yn erbyn y llywodraeth Llafur Llundain a'i bwriad i roi cymorth economaidd i wladwriaeth Twrci adeiladu argae a fydd yn golygu boddi ugeiniau o bentrefi Cwrdaidd.

Felly arhosodd hi dan dair munud o'r diwedd ac yr oedd ewinedd cefnogwyr croch Caerdydd lawr i'r byw.

Rhyfeddach fyth i dipyn o synig a oedd i raddau y tu allan i bethau oedd gweld cefnogwyr gweithredu uniongyrchol yn barnu mai cyflwyno a chadarnhau cynnig ffurfiol mewn Cynhadledd Flynyddol oedd y cam beiddgar cyntaf y dylent ei gymryd.

Mae Clwb Rygbi 13 St Helens yn mynnu bod yn rhaid i Anthony Sullivan a Keiron Cunningham fynychu diwrnod i gydnabod y cefnogwyr ddydd Sul nesa a hynny ar draul hedfan i Dde Affrica gyda charfan Cymru sy'n paratoi ar gyfer Cwpan y Byd gyda gêm gyfeillgar yn erbyn Rheinos De Affrica.

Dywedodd Huw Lewis, un o arweinwyr yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith, wrth baratoi am y daith gerdded gyda Chymdeithas yr Iaith Gymraeg: 'Yr ydym wedi troi ein taith gerdded o Gaerdydd i Lundain yn daith noddedig er mwyn i'n cefnogwyr gael cyfle i gefnogi Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn ariannol.

Dan gynllun felly nid oedd modd sicrhau nad oedd rhai cefnogwyr wedi arwyddo ddwywaith, ac eraill wedi arwyddo drostynt eu hunain yn ogystal â thros aelodau eraill o'r teulu.

Thema ganolog: Gwrthdaro: y gwrthdaro rhwng yr hen werthoedd a'r gwerthoedd newydd, rhwng Cymru Oes Victoria a Chymru'r ugeinfed ganrif; rhwng Sosialaeth a Chyfalafiaeth; rhwng anterth a dechreuad cwymp yr Ymerodraethau Mawrion; rhwng aelodau'r Orsedd, cefnogwyr a dilynwyr Iolo Morganwg, a'r ysgolheigion newydd, dinoethwyr Iolo; rhwng beirdd hen-ffasiwn yr Orsedd a beirdd 'yr Ysgol Newydd'; rhwng cenedlaetholdeb a Phrydeindod.

Yno, hefyd, y bu farw un o'r cefnogwyr, Terry Coles.

Does 'na ddim amheuaeth i'r ddau ganlyniad ar ôl gêm Lloegr dynnu'r gwynt o hwylie Mike England a'r cefnogwyr.

Ymgais fyddai hyn i gynhyddu nifer y cefnogwyr sy'n dod i'r Cae Râs.

Wedi'r achos llys, aeth Branwen a Sioned, a'r cefnogwyr oedd yn y llys, draw unwaith eto i swyddfa Rod Richards ym Mae Colwyn, a meddiannu'r adeilad am rai oriau, gan lansio posteri newydd Grwp Addysg Cymdeithas yr Iaith — ROD RICHARDS: UNBEN ADDYSG CYMRU.

yn wir, mae'r cefnogwyr am roi croen y rheolwr, frank burrows, a'r cadeirydd, doug sharpe, ar y pared.

Os yw'ch cefnogwyr yn dueddol o gerdded i ffwrdd pan fyddwch yn siarad am wobrau, yna prynwch rhywbeth eich hun.

Peidiwch â nghamddeall i – mae hon yn albym ddigon dymunol, a does gen i ddim amheuaeth y bydd hi'n plesio cefnogwyr y grwp; ond ar hyn o bryd mae Word Gets Around yn dal i fod ar dop y rhestr, er bod yna bellach dair blynedd a hanner ers ei rhyddhau.

Roedd hon yn fuddugoliaeth i roi gwên ar wynebau cefnogwyr Aberystwyth.

Bydd cefnogwyr Abertawe yn gobeithio y bydd yr asgellwr Stuart Roberts yn aros ar y Vetch.

Un peth sy'n sicr, petae Earnshaw yn gadael clwb y Brifddinas fe fyddai'r cefnogwyr ymhell o fod yn hapus.

Ni ddylai cefnogwyr rygbi Cymru ddigalonni.

Mae llygedyn o obaith o hyd, meddai, ac mae'n annog cefnogwyr Cymru i fod yn amyneddgar.

Cyn gwireddu'r cynllun bydd raid cael sêl bendith y Gymdeithas Bêl-droed, Yr Heddlu a'r cefnogwyr.