Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ceisiwch

ceisiwch

iaith ffurfiol mewn sefyllfa ddosbarth ond iaith fwy anffurfiol gyda grwpiau ac unigolion, - cyfrwng swyddogol y dosbarth yn ystod y cyfnodau athro-ganolog ond mamiaith y disgybl neu gynnal/datblygu'r ail-iaith yn ol anghenion yr unigolyn yn y sefyllfa plentyn-ganolog.ii) Ceisiwch osgoi gorlwytho'r drorau uchaf.

Ceisiwch gadw eich gwaith y syml.

Ceisiwch osgoi saws cyfoethog a dewiswch salad ffrwythau neu ffrwythau ffres fel melysfwyd.

Ceisiwch chi egluror gwahaniaeth rhwng guidlines a guidance achos does yna ddim mwy nag oes yna rhwng Rules a Regulations er y bun rhaid i ni fathur gair gwirion rheoliadau er mwyn inni fedru dweud, Rheolau a Rheoliadau fel y Saeson.

Ceisiwch fwyta prydau rheolaidd a pheidiwch a mynd heb frecwast.

Ceisiwch osgoi ryseitiau sy'n llawn braster a siwgr ac, os yw'n bosibl, newidiwch rysait i gynnwys llai o siwgr a braster; e.e., un llond llwy de o siwgr yn hytrach na dwy.

Ceisiwch feddwl sut y mae'r holl bethau hyn yn dylanwadu ar y tirwedd ac ar yr afon - a oes yna unrhyw bethau eraill na soniwyd amdanynt.

Syniadau ar sut i gael cefnogaeth ac ennill gwobr Ceisiwch gael cymorth eich teulu a'ch ffrindiau; eich partner, plant, mam, tad, chwaer, brawd, ffrindiau, cyd-weithwyr - unrhyw un, ond ceisiwch gael rhywun i arwyddo'ch cytundeb.

Ceisiwch hefyd gael cyfle i ymweld a rhai o'r sioeau carafan, yn enwedig y brif sioe fly- nyddol a gynhelir yn Earl's Court Llundain bob Hydref.

Ceisiwch eu grilio neu eu pobi yn lle hynny.

Mae'n beth anodd iawn ei wneud gan fod eich ymennydd yn mynnu symud eich llygaid i ganolbwyntio ar ba wrthrych bynnag y ceisiwch edrych arno.

Ceisiwch ychwanegu dŵr soda at eich gwin, yfwch ddiodydd calori-isel a gwnewch i'ch diod bara'n hwy drwy ychwanegu ia ato.

Ceisiwch edrych yn ddihidio, cyn belled ag y medrwch pan fo'r ci yn cnoi talpau i ffwrdd o'ch coesau.

Pan fyddwch yn mynd allan i fwyta, ceisiwch ddewis seigiau sy'n isel mewn braster a siwgr.

Ceisiwch wneud astudiaeth fanwl o adar arbennig megis aderyn y tô a'r drudwy.

Ceisiwch osgoi gormod o fraster a siwgr a cheisiwch fwyta mwy o ffrwythau a llysiau, ond peidiwch a cheisio colli pwysau.

Ceisiwch wneud byrddau adar a llestri i ddal bwyd a dŵr i'r adar a chofnodwch y nifer a'r rhywogaethau sy'n ymweld â'r safle, gan nodi yn ogystal y - Dyddiad - Amser - Tywydd - Beth wnaeth yr aderyn ei fwyta?

Ond os byddwch yn defnyddio menyn neu fargarin, ceisiwch y math calori-isel a'i daenu'n deneuach.

"Ceisiwch, medd Rhigyfarch, "y ffynhonnau dyfroedd a dyrr eich syched, dyrchefwch eich llygaid i fyny, a gwelwch y ceinder a'r harddwch sydd fry.

Ceisiwch gadw 'Dyddiadur diet' am ychydig ddyddiau, gan ysgrifennu rhestr o'r bwydydd rydych yn ei bwyta a'r amser a'r lle y cawsant eu bwyta.

Problem gyda'r peiriant chwilota.Ceisiwch eto ymhen ychydig.

Ceisiwch gynnwys eich teulu/ ffrindiau yn eich cynllun cynnal pwysau a gofynnwch iddynt i ymddiddori yn eich llwyddiant.

Ceisiwch edrych ar y Cynlluniau bwyta yn y pecyn yma er mwyn rhoi rhai syniadau i chi ar gynllunio bwydlen.

Ceisiwch wneud pob aseiniad mor eglur ag y bo modd drwy ofalu am y canlynol: