Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ceri

ceri

Daeth aelwyd groesawgar Ceri yn ganolbwynt pwysig i'r offeiriaid llengar.

Y Cyfarwyddwr Dafydd yw'r ffilm gyntaf i Ceri Sherlock ei chyfarwyddo a'i hysgrifennu, er y bydd gwylwyr BBC Cymru eisoes wedi gweld enghraifft o'i waith cyfarwyddo yn ystod y gyfres ddiweddar o Wales Playhouse.

Cyn i Ceri ymuno Gai Toms a Michael Jones oedd yn canu ac am gyfnod roedd yna ferch yn aelod, Cara Jones.

'Roedd y Prifeirdd Geraint Bowen a Dic Jones wedi gallu creu portread rhamantaidd, delfrydol ac oesol-gadarn o'r amaethwr a'i fyd, ond erbyn hyn rhaid oedd gofyn y cwestiwn: 'Tra bo dynoliaeth a fydd amaethu'? Mae Ceri Wyn Jones yn ymdrin â'r gofidiau a'r anawsterau a oedd yn llethu ffermwyr ar ddiwedd y ganrif, baich a oedd yn drech na llawer ohonynt.

'Rydw i wedi newid fy meddwl.' 'Beth yw eich dymuniad pe byddai rhywbeth yn digwydd i Ceri cyn i chi gael amser i wneud trefniadau eraill?' gofynnodd, er mawr syndod i mi.

Ceri Davies, darllenydd yn Adran y Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, biau'r geiriau a hynny mewn cyfrol am John Davies o Fallwyd yn y gyfres Llên y Llenor.

Yn lled dywyllwch y capel y mae Ceri Sherlock a thri arall yn eu cwman dros offer sain a sgrins yn cydgordio'r holl weithgarwch yn fyddar i diwn y criced yn y waliau.

Wrth ailddarllen rwy'n sicr fod Ceri yn rhy sensitif i fod yn y sefyllfa yma.

Breuddwyd y ddiweddar Shân Emlyn, cyn gadeirydd Cymdeithas Cymru Ariannin, oedd ffilmio'r Misa Criolla a Mary Simmonds a Ceri Sherlock o gwmni teledu Teliesyn sy'n llafurio ers dyddiau yng ngwres Rhagfyr i droi'r freuddwyd yn rhaglen deledu.

Gofynnodd am Ceri yn syth, a rhois ei llythyrau iddo Bu'n darllen ac ailddarllen tra oeddwn i'n paratoi'r cinio.

Dros y blynyddoedd mae John Griffiths a Kevs Ford wedi cydweithio gyda Datblygu, Ty Gwydr, Tystion ac Anweledig a nifer o artistiaid eraill ac yn yr albwm newydd mae cyfraniadau gan Lauren Bentham, Geraint Jarman, Sian James, Gai T, Ceri C, Jaffa ac MC Sleifar.

Paul Jones, Adrian Durston, Gareth Cooper, Steve Jones a Ceri Sweeney sgoriodd y ceisiau gyda Sweeney yn trosi dwy a chicio gôl gosb.

Mae'n disgrifio Ceri Richards fel 'yr artist Cymreig', ond gan gyfaddef na all roi ei fys ar yr hyn sy'n Gymreig yn ei waith, fwy nag yn achos arwr arall, David Jones.

Carcharwyd Dafydd, Meinir, Ceri, Ffred, a llawer mwy.

Cerddi eraill: Daeth Gwilym Ceri Jones (Prifardd y Gadair, 1955) yn ail am y Gadair.

Daeth 21 pwynt o droed Brett Davey a sgoriodd Ceri Sweeney, gafodd ei ddewis yn lle Lee Jarvis, ddau gais.

Gavin Thomas, Phil Booth a Steve Jones sgoriodd y ceisiau a Ceri Sweeney yn trosi dau ohonyn nhw.

Gŵr Ceri!' Ei thro hi oedd synnu rwan.

Diolch yn arbennig i'r Parch Arthur Thomas am ddod o Langefni i wasanaethu ac i'r Parch Ceri Evans am ei gynorthwyo.

Ac o sylwi ar natur farddonol y lluniau, nid yw'n syn canfod mai un o arwyr mawr Bert Isaac yw Ceri Richards, yr artist o Abertawe a oedd yn un o'i ddarlithwyr yng Ngholeg Celf Caerdydd.

Daeth Seymor Cassell, Ceri Sherlock, Julie Christie a Peter Greenaway i'r žyl.

Y ffilm hanner can munud hon a gyfarwyddwyd ac aysgrifennwyd gan Ceri Sherlock, yw'r ddrama Gymraeg gyntaf i bortreadu byd sinist ardal golau-coch Amsterdam, gan gyflwyno portread pwerus o lygredigaeth, dadrith a cholli diniweidrwydd.

Yna gofynnodd a oeddwn i wedi clywed oddi wrth Ceri.

John Davies o Fallwyd gan Ceri Davies.

Byddai'n braf pe gallai Ceri ac Edward ailddarganfod ei gilydd.

Yn Llen y Llenor y mae Ceri Davies nid yn unig yn dilyn ond yn pwyso a mesur yn feirniadol ei gyfraniad hynod i lên Cymru ac i Gristnogaeth.

'Rwy'n derbyn mwy o lythyrau oddi wrth Ceri yr wythnos yma.

Dweud wrthi am wneud ewyllys newydd, ac mai fy nymuniad oedd gadael popeth i Ceri.

Mae Ceri wedi dilyn 'Nhad; byddai yntau yn corddi geiriau yn dragwyddol.

Yna meddai hi, 'Welsoch chi Ceri dros y Sul?' 'Do,' daeth yr ateb swta.

Ewel - Ceri ydi'r hufen ar y gacen ac ef ydi'r wyneb.

Gwenallt Jones ar ei gerddi'n gyffredinol; Ceri Davies a John Rowlands ar 'Marwnad Syr John Edward Lloyd'; R.

Unwaith eto mae geiriau Ceri yn adloniant pur.

Yna prysurodd i gusanu a gwasgu Ceri'n llawen.

Roedd Robin Stead allan ar y pryd ond daeth Sioned a Ben at y tri i ddathlu a chynnig llwncdestun i Rhian, Silyn a Ceri.

Meddwl am Edward a'i freuddwydion ieuanc, ieuanc - yr eildro ynglŷn â Ceri.

Mae llinellau Ceri yn ddwys ond yn ddisgrifiadol:

Daeth Gwilym Ceri Jones (Prifardd y Gadair, 1955) yn ail am y Gadair.

Ym meddwl John Davies nid oedd amheuaeth o gwbl ynglyn ag "urddas diamheuol" y Gymraeg ac y mae Ceri Davies yn fawr ei edmygedd nid yn unig o'i lafur oes "yn ymboeni am urddas y Gymraeg' ond hefyd o'i feistrolaeth "ryfeddol o lwyr" ar adnoddau'r Gymraeg, ei hidiomau a'i geirfa.

Croeso i Ceri Leanne, merch fach i Dawn a Phil, Gerddi Ty Gwyn a wyres fach i Edith Graves, y Gorlan.

Geni'r arlunydd Ceri Richards yn Abertawe.

Pan nodiais, dywedodd Jan fod Ceri'n gorfod gweithio'n galed o'r diwedd.

Mae ceisiadau Ceri, wrth iddo chwilio am berffeithrwydd mewn sain a llun bob amser yn gwrtais wrth ofyn am ail a thrydydd wneud gwahanol rannau.

A dyna meddai Ceri Davies, yr argyhoeddiad "a barai fod ymboeni ynglyn â'r Gymraeg a'i gramadeg yn bwysig" iddo.