Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chartref

chartref

Yma yn ei chartref rhwth nid yw 'fy nghariad' yn ddim byd bellach ond 'rhyw-ers-talwm-lygaid/yn pwyo'r distawrwydd rhwng cledrau fy nwylo'.

Pwy wyf i i sefyll ar dy ffordd Di?" Dechreuodd ofalu am Neuadd Whitechapel yn ogystal â'i chartref.

Rydych chi'n llawer mwy tebygol o'i gweld yn crwydro caeau Pontcanna yng nghwmni Fudge ei chi, ac mae'n cyfaddef, peate'n cael ei ffordd ei hun, byddai'n rhannu ei chartref gyda mwy na Fudge a'i gwr, sy'n ddyn sain.

Mae'n codi arswyd arnom eto gyda'r llun o ferch fach yn rhedeg yn noeth i lawr llwybr o'i phentref yn Fietnam a'i chroen yn friw gan y napalm yr oedd awyrennau bomio yr Unol Daleithiau wedi eu gollwng ar ei chartref.

(Yno, fel y digwyddodd pethau, ar ymweliad â chartref Wil, fy mrawd, y cafodd Mam ei tharo'n wael.) Pan gyrhaeddais, roedd fy chwiorydd a'm brodyr yn y llofft o gylch y gwely, a Mam, druan, yn anymwybodol.

Trwy wneud hynny cyll ei chartref, ond ceidw urddas ei llinach.

Yr oedd ei chartref bach yn glud, a destlus, a deniadol.

A bydd dirion wrth bawb y mae hi'n hirlwm arnynt, heb gynhaeaf na chartref.

Gadawodd ei chartref yn ystod y rhyfel, a mynd i weithio fel athrawes yn y De.

Gweinodd ei mam arni am flwyddyn yn ei chartref.

Mae ei chartref mewn pentref bach yr ochr arall i Yiyang.

Daeth i lawr o'i chartref yn Llandeilo'r Fân yn ddiweddar i dž ei brawd, Tom Davies, ym Mhontsenni, i sôn wrthyf am y fro a'u hatgofion ohoni.

Gwnewch yn siwr fod eich arolygwr profiad ysgol yn cael eich neges mewn pryd i osgoi siwrnai hir a seithug: y mae'n werth ei ffonio yn ei gartref/ei chartref i wneud yn siwr o hyn.

Ac eto, yn y pen draw, math o degan oedd y plas iddi - i'w fwynhau o dro i dro ac yna blino arno - ac wedyn mynd nol i'w chartref Bodwigiad.

Ond doedd Marn ddim yn barod i fentro rhag ofn mai rhyw garafa/ n fyddai'i chartref newydd!

Ei chartref hi oedd y lle nawr, mae'n wir, ond ei thad fu'n gyfrifol am werthu'r lle i Nic yn y lle cyntaf.

Ac o'r eiliad y trowch i fyny'r dreif garegog i'w chartref unig rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr, mae'n amlwg fod wynebu her yn rhan anatod o'i chymeriad.

Yn frawychus o sydyn bu farw Miss Myfanwy Hughes yn ei chartref "Trefair", Rhodfa Sant Mair ar Fawrth y deuddegfed.

Shao acw, y blismones ddaru ein gwahodd i'w chartref o'r blaen, hefo aelod o'r swyddfa sy'n medru siarad rhywfaint o Saesneg.

Ar y tren saith y bore yma i Agra, hen brifddinas gogledd India, a chartref y Taj Mahjal.

Un o'r prif straeon oedd brwydr Grace Llywelyn (Betsan Llwyd) i gael ei hail-gartrefu oherwydd bod ein chartref hi a'i gwr Bob (Emyr Wyn) yn llawn damprwydd.

Cipiwyd un ddynes 78 oed o'i chartref i'r ddalfa, ac fe gafodd ei rhyddhau heb gyhuddiad yn fuan wedyn.

Gyda chalon drom yr ymlwybrodd Harri tua chartref.

Rhai gweithiau yn unig y gwelais hi'n wirioneddol ddigalon, a hynny pan oedd y briwiau ar ei choesau mor enbyd o boenus fel na allai symud o'i chadair o flaen y tân nwy yn ei chartref.

Bellach mae'r pedwar brawd a chartref ym Mangor.

Deilen arall, lluch arall, ac yn ôl i'w chartref bach yn stryd Glynllifon a chau'r drws.

Roedd hi mewn tymer mor wyllt ar y dechrau fel mai prin y sylwai ar yr hyn oedd yn digwydd yn y sedd gefn nac yn y byd oddi allan i'r car bach coch, ac fe'i cafodd ei hun rai milltiroedd o'i chartref, yn teithio ar gyrion Llundain, cyn i'w thymer ostegu digon iddi sylwi ar ddim.

Ond go brin y byddai gan Lisa gyfle i ddysgu sgriptiau gyda'i chartref yn debycach i S Caer.

Agorodd Mrs Eurwen Parry ei chartref i gynnal noson goffi, ac ar noson arbennig o braf ddiwedd Mehefin daeth tyrfa i Gae Bold i fwynhau loetran uwchben paned a sgwrs yn yr ardd.