Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chefais

chefais

Roedd hyn yn gofyn am symudiad corfforol chwim, a chefais fy hun yn rhydd o'm trallod fel ag yr oedd y gadair nesa'n cyrraedd.

Roedd symffoni hynod swynol yn cael ei chwarae a chefais ar ddeall wedi i'r rhaglen orffen mai Symffoni Cyntaf Vasily Sergeyevich Kalinnikov ydoedd.

Gelwais gyda'i ferch a gadwai lythyrdy Pensarn a chefais gyfle i fwrw golwg dros ei lyfrgell a phrynu'r hyn a ddymunwn.

'Henaint ni ddaw ei hunan', w'sti." "Rwyt ti'n ffodus." "Ydw wir; mae Megan gen i o hyd a'r plant i gyd o fewn cyrradd." "Ac yn Gymry i'r carn." "O, rydw i'n cyfri 'mendithion, raid i ti ddim gofalu ond chefais i ddim bywyd mor foethus â chdi cofia." "Ddim yn faterol, naddo.

Chefais i fawr o flas ar y coffi.

'Roedd Ifan Jones (Peris) yn agos at orffen pan ddechreuais i ar y tripiau, felly ni chefais y fraint o'i gwmni ef, ond cofiaf ef a'i frawd Richard (Dic Peris - tad Arwel, Hogia'r Wyddfa).

MAE CEFNDIR CYMDEITHASOL, amaethyddol a gwerinol Eifionydd yn rhan annatod ohonof, a thros y cyfnod o ugain mlynedd y bu+m yn yr Alban a Lloegr a thros y môr nid aeth diwrnod heibio na chefais gip a r Eifionydd yn nrych fy meddwl.

Yn naturiol chefais i rioed ddim arlliw o gefnogaeth gan Mam wedi iddi ddeall o ddifri fy mod am fynd i'r mor ac ar ol gadael yr ysgol yn bymtheg oed euthum i weithio yn y Post yn cario teligramau a negeseuon, ond fy nod o hyd oedd cael lle ar long.

Wedi inni gyrraedd gwersyll Argyle Street ar Ynys Hong Kong dadlwythwyd ein holl baciau ar faes y parêd a chefais orchymyn i ofalu am tua dwsin o welyau.

"Chefais i mohono fo yn unlle.

Ni chefais i'n bersonol ddim profiad o'r driniaeth, ond deallaf ei bod yn un araf a maith.

Y tro diwethaf y clywais yr opera, yr oeddwn yn grwt dwy ar bymtheg, a chefais y fraint o'i gweld yn cael ei pherfformio yn yr Opera yn Paris.

Er na chefais adnabod RT Jenkins yn ei berson, mi gefais ryw iawn.

Nid wyf yn gwybod beth oedd eu testunau am na chefais fod yno.

Wedyn cefais fynd i ddinas a oedd gryn bellter o'r lle yr arhoswn a chefais swper efo boneddiges oedd â'i Chymraeg yn berffaith.

Ond chefais i fawr o hwyl ar fy ngwaith am tua deunaw mis.

Awgrymodd rhywun mai Waldo a'i lluniodd ond ni chefais gadarnhad o hynny chwaith.

(Rhaid cofio mynd i lofnodi'r ewyllys fore Mercher.) Chefais i 'run broblem heddiw yn yr ysbyty.

oedd fy ngwestiwn i ar y pryd, ond cyn pen saith munud o'r dechrau, cawsai'r Cochion eu cais cyntaf, a chefais yr ateb i'm cwestiwn ar un pryd.

Un flwyddyn ni chefais unrhyw ran o bwys gan JH Dywedodd fy mod yn rhy ifanc.

Oherwydd yr oeddwn yn ddeg ar hugain oed cyn dechrau dysgu Cymraeg o ddifrif, a chan na chefais y fraint o gael fy magu mewn awyrgylch Cymraeg, nid oes gennyf mo'r reddf na'r hyder sy'n anhepgor i un a fynnai arfer iaith yn y modd mwyaf celfydd sydd, sef i wneud cerdd.

O'r herwydd, er imi weld paratoadau'r milwyr yn anialwch gogledd Saudi - chefais i mo fy nethol i dreulio cyfnod y rhyfel ei hun gydag unrhyw uned.

Ni chefais erioed mo'r fraint o gyfarfod David Gwilym Lloyd Evans - ac eto yr oeddwn yn ei adnabod.

Yn sicr, ni cheir golygfa fwy ramantus na heidiau o wyddau gwyllt yn croesi cynfas liwgar y machlud, a chefais gyfle i fwynhau hynny droeon ym Martin Mere.

Mynd yn syth i le'r twrnai i ofyn am gyfweliad, a chefais un ymhen pum munud.

Efallai na chefais glywed amdanyn nhw am nad oedden nhw yn wyr a gwragedd o egwyddor fawr.

Ni chefais fy ngwadd i mewn.