Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwarae

chwarae

'O Gwawr,' meddyliodd, 'ai ti sy 'na yn chwarae tric arna i?'

Mi ddaru hynny, chwarae teg iddo fo.

Fe fydd plant yn chwarae ym mhob man.' `Gwell i ni symud yn gyflym 'te,' meddai'r swyddog.

'Mae un ohonan ni'n mynd i fyny'r grisia cefn i'r hen stafell chwarae, reit, heb roi'r gola 'mlaen.

Ni fydd yr ymosodwr Steve Watkin - gynt o Wrecsam - yn chwarae yn erbyn ei hen glwb.

Craig White, sydd heb chwarae gêm dosbarth cynta ers chwe wythnos, yw'r ffefryn i chwaraen ei le.

Mae'n sicr bellach mai Stephen Hendry, Pencampwr y Byd ar saith achlysur, fydd yn chwarae Stevens yn rownd yr wyth ola.

Ni fu ef na Tony Adams na Paul Scholes yn ymarfer y bore yma ond disgwylir y byddant hwythau hefyd yn medru chwarae nos Lun.

Cafodd Ben bwl o chwerthin nes ei fod yn wan wrth inni ddarllen am hyn ac hyd heddiw, pan mae na ddigon o fybls yn y bath, mae'n dal i chwarae bod yn hen wr o wlad y sebon.

Mae'r gêm rhwng Wrecsam ac Aberystwyth yn sicr o gael ei chwarae.

Mae pawb yn ei longyfarch am chwarae mor dda ac mae'r criw yn dechrau paratoi ar gyfer gêm arall.

Bu chwarae caled y prynhawn hwnnw, â'r bachwyr yn weddol gyfartal.

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Mae wythwr Pontypridd, Dale McIntosh, wedi torri ei fraich a nid yw'n debyg o chwarae eto y tymor hwn.

Ac yn sicr dyna'r disgrifiad gore o'r gêm yn erbyn Lloegr a oedd yn un o'r geme rhyfedda i mi ei chwarae o gwbl.

Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gêm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Mae ymosodwr Lerpwl Robbie Fowler wedi dweud na fydd e'n gallu cuddio'i siom os na fydd e'n chwarae yn erbyn Arsenal.

Mae swyddogion Caerdydd wedi bod mâs yn Nulyn ers ddoe a bu son y bydden nhw'n mynd i'r llys i geisio gwaharddiad yn erbyn yr ERC a'u gorfodi nhw i newid eu penderfyniad a chaniatau i Peter Rogers chwarae yn erbyn y Saracens yfory.

gan fod yr union dric wedi cael ei chwarae ar y ffrancod ychydig fisoedd yn gynharach, nid oedd bai arnynt am fod mor ddrwgdybus.

Daeth y ditectif preifat Leo Beckett (wedii chwarae gan Neil Pearson) i'r sgrîn yn Dirty Work.

Gallai plant chwarae yn y mannau agored rhwng y fflatiau.

Bydd yn chwarae Paradom Srichaphan o Thailand ar y cwrt canol.

Bu Chesterfield ar y blaen deirgwaith - dwy o'u goliau'n dod o chwarae gosod.

Mae'r ddau dîm wedi gwneud yn dda yn Ewrop, meddai Geraint Lewis, fydd yn chwarae yn rheng ôl Abertawe.

Dim angen ei ddenu erbyn hyn, rhuthrodd i mewn i'r fflat o 'mlaen a chwarae o gwmpas.

Bydd yn chwarae Stephen Hendry y prynhawn yma.

Na, rydw i'n dal i gael rhyw, oedd ateb Michael Schumacker pan ofynnwyd iddo a oedd wedi dechrau chwarae golff.

Hefyd heno yn y Cynghrair, Casnewydd yn chwarae yn Glasgow.

Mewn mannau eraill, roedd yr hen ffefrynnau, String of Pearls, Play It Again Frank, All The Best Tunes a Late Show, Steve Dewitt yn chwarae cerddoriaeth boblogaidd ar draws y sbectrwm.

Mae 'na grefft i gadeirio cyfarfod dwyieithog, a chamau ymarferol i'w cymryd gan y cadeirydd i roi'r un chwarae teg ieithyddol i bawb.

A chwarae teg iddo fo, mi anfonodd gardyn o'r carchar yn ymddiheuro i'r cawg.

Mae ffitrwydd yr ymosodwr Stefan Iversen sy'n chwarae i Spurs yn y fantol.

Fydd y prop, David Whittle, ddim yn chwarae eto yn y gystadleuaeth ar ôl cael anaf i'w wddf yn ystod y gêm yn erbyn Seland Newydd.

Cafodd y ganolfan rodd o fwrdd tenis ac mae llawer o'r bechgyn yn chwarae arno trwy'r dydd ymhob tywydd!

O'n i'n chwarae kissogram ar Pobol y Cwm am dri mis hefyd, ond dim ond unwaith yr wythnos oedd e'n mynd mas bryd hynny%.

Dyma eiriau Harry Roberts, "Roedd ffrancon yn medru chwarae'r organ yn well hefo'i draed na 'Mr X' hefo'i ddwylo!!"

Fe gafwyd adlais o'r hen Gastell Nedd ddoe, y pum blaen yn rhagori yn yr agweddau tynn ac yn cyfrannu tipyn yn y chwarae rhydd.

Fe fydde'n wych i Gymru ac i John Hartson petae e 'nôl yn chwarae yn yr Uwch Adran.

Mae cyn-fewnwr Cymru, Robert Jones, yn ystyried ail-ddechrau chwarae rygbi.

Efallai fod yr uchod yn gorddweud, ond mae rygbi yn chwarae rhan ganolog iawn ym mywyd cymdeithasol yr Ysgol Feddygol.

Penderfynwyd y bore yma y gellir chwarae'r gêm rhwng Bangor ac Aberystwyth ar Farrar Road.

Nid oeddynt fel crefyddwyr, ychwanegodd, wedi sylweddoli aruthredd yr amgylchiadau a'u goddiweddodd, ac o'r herwydd yr hyn a wnaed oedd chwarae'n ddiymadferth â'u hymylon heb sylweddoli fod wyth deg y cant o'r boblogaeth y tu allan i'r eglwysi.

Mewn theori mae tâp fideo - recordio lluniau teledu ar dâp electro-magnetig i'w chwarae yn ôl trwy gyfrwng recordydd ar sgrîn deledu - yn ateb yr holl broblemau hyn.

Apeliodd Y Barri yn erbyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm yn Llansantffraid.

Dechreuodd y gyfres hon gyda chyfweliad gyda'r actor Owen Teale, a siaradodd am ei rôl yn y gyfres ddrama danbaid Belonging ar deledu BBC Wales lle bu'n chwarae rhan myfyriwr aeddfed yn syrthio dros ei ben a'i glustiau mewn cariad â mamgu 60 oed.

Petai'r goeden gyraints duon honno gan yr estate agent , ac yntau eisiau ei gwerthu, ni fuasai'n chwarae o gwmpas gyda rhyw lol am haul a lleuad.

Havana, wedi'r cyfan, oedd maes chwarae'r Mafia yn y pedwardegau a'r pumdegau.

Golyga y gall grwpiau Cymorth i Fenywod gynnwys yn y dyluniad nodweddion nad ydynt ar gael mewn tai i anghenion cyffredin, megis ystafell chwarae, mwy o ofod ystorio, mesurau diogelwch ychwanegol ac ystafelloedd gwely mwy ar gyfer teuluoedd gwely mwy ar gyfer teuluoedd cyfan.

Ar y daith adref ar ôl chwarae ym Manceinion roedd yn draddodiad rhoi triniaeth arbennig i hogiau newydd y flwyddyn gyntaf Mae eli o'r enw 'Sloane's Liniment' i'w gael ar gyfer poenau yn y cyhyrau sy'n creu gwres mawr ar ba ran bynnag o'r corff y'i rhoddir.

'Dyw Adrian Shaw ddim yn chwarae.

Byddai meysydd chwarae bob-tywydd gyda llifoleuadau'n cael eu darparu ar y tri safle a bydden nhw ar gael i'r gymuned y tu allan i oriau ysgol.

Chwaraewr "dawnus ond milain" gydag elfennau "chwerw a budr weithiau" yn ei chwarae.

Mae menyg yn chwarae rhan yn chwedloniaeth pêl fas.

"Ddaw Emrys allan i chwarae?" oedd y cwestiwn a glywais yn llais Capten, a neidiodd fy nghalon gan lawenydd.

Profodd y pum niwrnod canlynol yn llawn difyrrwch hyd yr ymylon, a hwythau'n mwynhau nofio, sgi%o dros y dŵr, hwylio, chwarae tennis a marchogaeth ceffylau.

Mae chwarae ail ddiwrnod gêm griced Lloegr yn erbyn Bwrdd Criced Pakistan wedi'i ohirio oherwydd glaw.

Milwyr y ddwy ochr yn cyfnewid anrhegion ac yn chwarae pêl-droed ar ddydd Nadolig.

A yw'r disgybl yn cael chwarae rhan gyflawn mewn penderfyniadau ynghylch darpariaeth ar gyfer ei anghenion ef neu hi?

Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gêm.

Cadw'r capten yng nghanol y cae a chadw Scott Quinnell i ganolbwyntio ar eu chwarae ymysg y blaenwyr.

Maen nhw wedi codi i'r pumed safle efo chwe phwynt yn llai nag Ipswich sy'n drydydd - ond maen nhw wedi chwarae dwy gêm yn llai.

Fe gafodd y gêm rhwng Lloegr a'r Alban ei chwarae er gwaetha clwy'r traed a'r genau.

Achos mae'n ymddangos nid yn unig na fydd Bebb ei hun ddim yn chwarae am gryn amser ond bod pryder ar un adeg y byddai'n colli ei olwg oherwydd yr ergyd a gafodd.

Oedd ei anadl yn drewi, neu ei gorff, neu = am un eiliad frawychus credodd ei fod yn drewi fel ffwlbart = ond na, yr idiot blewog yna yn ei ymyl oedd yn chwarae â'r llosgydd Bunsen.

Mae James Thomas ar fin creu record newydd drwy chwarae'i ddeunawfed gêm dros y tîm.

Bydd Cwmban yn chwarae Llanelli ddydd Mercher.

Mae Abertawe'n chwarae Glasgow yfory - ac yn ffefrynnau cryf i ennill y Bencampwriaeth.

Adroddiad digon digalon fyddai gennyf y rhan amlaf, ond chwarae teg i JE gwerthfawrogai bopeth a wnawn a diolchai am y gymwynas leiaf.

DYDI'R glowr o Gymro ddim wedi cael chwarae teg yn eIn llenyddiaeth.

Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gêm.

Mae'r we yn caniatŠu chwarae a gweithio, siopa a sbecian o'r cartref.

Efallai y byddai Mr Thomas yn gwneud gwell chwarae teg ag ef ei hun petai'n dileu'r bennod hon neu ei hailysgrifennu o'i chwr - ar ôl iddo ddarganfod dull priodol i drafod y dystiolaeth.

Mae un newid hwyr yn nhîm datblygu Cymru i chwarae Tîm A Canada heno.

r : fe ddywedai rhai mai chwarae â chymeriadau a digwyddiadau yr ydych, ac nad oes i'r nofel galon thematig.

Lle bo'r safonau'n anfoddhaol, bydd disgyblion yn ddihyder wrth siarad ac yn methu cyfathrebu'n effeithiol; dealltwriaeth gyfyngedig sydd ganddynt o'r hyn a glywant ac ni allant gynnal sgwrs estynedig; cyfyngedig yw'r rhan y maent yn ei chwarae mewn cyflwyniadau a thameidiog yw eu cyfraniadau at drafodaeth grŵp a dosbarth.

Ni chofiaf am na bwyta nac yfed, na gweithio na chwarae y diwrnod hwnnw.

Haeddai sylw ysgafn atebiad ysgafn bob amser, ac yr oedd rhywbeth cyffrous-beryglus mewn chwarae deufel lafar gyda gwrthwynebydd mor finiog a chwim ei feddwl â Hywel Vaughan.

Felly, os bydd y gêm yn cael ei chwarae, mae prynhawn anodd yn wynebu Cymru.

Dyw rhai chwaraewyr byth yn cael y cyfle i chwarae yn erbyn Lloegr a'r Alban.

Hefyd, bydd bowliwr Swydd Derby, Dominic Cork, ddim yn chwarae i Loegr yn y Prawf Cyntaf oherwydd anaf i'r gefn, ond mae'n bosib y bydd y capten, Nasser Hussain, Michael Vaughan a Craig White yn ddigon iach i chware.

chwalwyd breuddwydion cymru o chwarae yn ffeinals cwpan y byd unwaith eto.

Bydd y Barbariaid yn cyhoeddi eu tîm yn ystod y dydd, ond ofnir na fydd un o sêr y Crysau Duon, Jonah Lomu, yn ddigon iach i chwarae.

Bu raid i Gymru chwarae amser ychwanegol cyn curo Georgia 38 - 33 yn y rownd derfynol.

Pan fydd Cymru'n chwarae yn erbyn Yr Wcrain, byddan nhw'n debygol o wynebu Sergei Rebrov.

Buasain bosib chwarae gemau rownd gyntaf yno.

Maen gyfle gwerthfawr iawn i grwpiau hen a newydd gael chwarae mewn neuadd syn dal cynulleidfa fawr, a neuadd sydd â thechnegwyr a system sain broffesiynnol.

Ond chwarae gyda chynffon llew oedd hynny wedi bod.

Mae Antur Waunfawr wedi sefydlu eu hunain fel cwmni arloesol sydd nid yn unig yn hyfforddi ac intigreiddio pobl gyda anhawsterau dysgu, ond hefyd yn chwarae rhan allweddol i ysgogi y gymuned leol i adfywio'r gymuned ac adfer eu hamgylchedd yn unol â gofynion Agenda 21.

Chwarae teg i'w rhieni, byddent yn gwneud eu gorau i werthfawrogi.

Ond o edrych ar sefyllfa Bangor, sydd eisoes wedi chwarae pedair gêm yn llai na phob clwb arall, 'dyw'r dyddiad yna ddim yn ymddangos yn ymarferol iawn.

Os oeddem yn chwarae gartref, byddai pawb yn cael mynd i dafarn y Mount Vernon wedyn.

Ddylai'r un gamblwr fyth fenthyg arian i gamblwr arall felly, neu bydd yn chwarae o dan anfantais.

'Mae'n bwysig fod y chwaraewyr ddim yn chwarae gormod o gemau.

Gwedda arddull teledu'r cyfnod - arddull fwy theatraidd a mwy cyfyng i'r elfennau hynny o'r ddrama sydd yn chwarae gemau theatrig di-gynulleidfa mewn twll bychan ynysig.

Bu farw o ganser flwyddyn wedi rhoi'r gorau i chwarae.

Mae o wedi dweud pan fydd o'n rhoi'r gorau i chwarae y bydd o'n gwneud hynny yn y Brif Adran.

CHWARAE TEG I TOMOS gan Gwili Lewis

Bydd Lerpwl, heno, yn y Weriniaeth Czech yn chwarae Slovan Liberets.

Ac aeth hen rigymau chwarae fel, 'Beth ydi Tŷ bach haearn, drws yn ei dalcan, Buwch goch i mewn, buwch ddu allan?'

Ni ddylai merch gyffwrdd ysgwydd dyn wrth iddo eistedd i lawr i chwarae, yn wir mae'n arwydd o anlwc os digwydd iddo gyfarfod â merch ar y ffordd i'r casino - anlwcus i bawb ond James Bond!