Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwaraewyr

chwaraewyr

Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gôl - ond o flaen torf dila.

Rydyn ni wedi gweld ar ôl y daith i Canada bod chwaraewyr yn dod trwodd.

fel yn y gorffennol boddodd ein tîm pêl- droed ger y lan ac yr oedd rhai o'r chwaraewyr yn eu dagrau ar y cae ar ôl i gymru golli o ddwy gôl i un yn erbyn rwmania ar y maes cenedlaethol.

Ond roedden nhw'n gystadleuol ac mi roedden nhw'n drefnus a'u tactegau'n iawn o ystyried y chwaraewyr sydd ganddyn nhw.

Woodward, bellach, ydy rheolwr y tîm a bydd yn parhau i fod yn gyfrifol am y chwaraewyr.

Mae dycnwch meddyliol cyn bwysiced â chaledi corfforol ac mae'r elfen hon fel pe ar goll yng nghyfansoddiad rhai on chwaraewyr presennol.

Mae cynifer o chwaraewyr creadigol fel Rui Costa, Figo a Gomes ganddyn nhw.

Mae Abertawe yn awr wedi talu'r pwyth yn ôl gan enwi tri o chwaraewyr Stade Franšais - Diego Dominguez, David Auradou a Fabrice Landreau.

Doedd Nathan Blake ddim yn ymarfer gyda gweddill y chwaraewyr yn Stadiwm Daewoo Legia, Warsaw, neithiwr, ond does dim lle i boeni.

'Rydyn ni'n siarad am 37 o chwaraewyr nawr,' meddai.

Roedd rhai o chwaraewyr Caerffilin anfoddog gyda Scott Gibbs ar ôl y gêm yn erbyn Abertawe.

Wedi'r holl son am ymddeoliad rhai o'r prif chwaraewyr ym muddugoliaeth Cymru dros Ffrainc ddydd Sadwrn - mae'r sylw yn troi at olynwyr i chwaraewr allweddol fel Robert Howley, Scott Gibbs a Neil Jenkins.

'Gyda'r pedwar yna yn ychwanegol at y rhai sy'n weddol sicir mae chwaraewyr fel Mark Taylor, Dafydd James.

Ffurfiwyd amserlen drom o hyfforddi, a'r dewiswyr yn eu doethineb yn rhoi saib i'r prif chwaraewyr bob hyn a hyn yn ystod yr wythnose ola cyn y gêm, er mwyn sicrhau brwdfrydedd pob aelod o'r garfan.

Roedd canmoliaeth i'r gystadleuaeth, a dim cwynion wrth y chwaraewyr.

Nawr fe wyddwn i, Yorath a rhai o'r chwaraewyr eraill fod Mickey yn casa/ u hedfan ac roedd 'na daith hir iawn o'n blaene ni.

Dyw rhai chwaraewyr byth yn cael y cyfle i chwarae yn erbyn Lloegr a'r Alban.

Mae gwaith y chwaraewyr yn y gymuned yn gwneud Cerddorfa'r BBC yn uniongyrchol berthnasol i fywydau llawer o bobl yng Nghymru – yn enwedig y rheiny nad ydyn nhw hwyrach wedi tywyllu drws neuadd gyngerdd o'r blaen.

'Chwaraewyr fel Scott Quinnell, Rob Howley a Neil Jenkins fydd yn weddol sicir.

Ble bynnag yr ewch y dyddiau hyn fe glywch son yn y clybiau a chan yr unedau rhyngwladol am yr hyfforddwyr syn arbenigo mewn amddiffyn. Maen elfen hanfodol i bob tîm a rwyn synnu bod digon o le gan rai chwaraewyr i ymarfer yng nghanol yr holl hyfforddwyr hyn.

Un o chwaraewyr Pacistan y mae Robert Croft yn ei adnabod yn dda yw'r bowliwr cyflym Waqar Younis - oedd yn aelod allweddol o dîm Morgannwg pan enillon nhw Bencampwriaeth y Siroedd ym 1997.

'Mae'n bwysig fod y chwaraewyr ddim yn chwarae gormod o gemau.

Roedd nifer o chwaraewyr ifanc ar y cae ac fe wnaethon nhw'n eitha da.

Mae lot o chwaraewyr newydd gyda ni ar y foment, chwaraewyr sy'n dod trwodd.

I Gymru gaur bwlch ar y timau hyn bydd yn rhaid i Mark Hughes godi hyder y chwaraewyr, au hatgoffa nhw beth yw ennill.

Mae ei gyfraniad wedi bod yn fwy na'r hyn oedd yn digwydd ar y cae, oherwydd ei bersonoliaeth a'i ddylanwad ar ei gyd chwaraewyr.

Gwybodaeth am gemau, chwaraewyr a hanes y clwb.

Ar hyd y canrifoedd mae llawer iawn o ymchwil wedi ei wneud, gan chwaraewyr gorau'r byd, i ddod o hyd i AGORIADAU perffaith.

Ond roedden nhw'n gystadleuol ac mi roedden nhw'n drefnus au tactegaun iawn o ystyried y chwaraewyr sydd ganddyn nhw.

Ond mae cytundebau nifer o chwaraewyr yn dod i ben ddiwedd y tymor a mi fyddan nhw'n awyddus i greu argraff.

Roedd perfformiad chwaraewyr Portiwgal yn llawn ymdrech ac agwedd a chymeriad ac feu gwnaethon nhw hin anodd iawn i'r Ffrancwyr ennill.

Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.

Teimlade cymysg oedd gan nifer o'r chwaraewyr, a falle y bydd llawer yn teimlo mai agwedd shofinistaidd oedd yn gyfrifol am hyn.

Siwr gen i y byddair stori hon yn apelio at Graham Henry a aeth i gymaint o strach wrth gynnwys chwaraewyr rygbi o ffwrdd yn nhîm Cymru.

Methodd 75 o chwaraewyr orffen eu rowndiau oherwydd niwl - Nick Faldo yn un ohonyn nhw.

tybed a fydd yr ysbryd prydeinllyd a gafwyd gan chwaraewyr cymru yn ennill y dydd ar draul medr dechnegol fel a welwyd gan y tîm o'r cyfandir?

Go anaml y bydd chwaraewyr da yn mentro â'r Frenhines i ganol berw'r frwydr yn gynnar yn y gêm.

Enillodd Cymru bob un o'r pum gêm ac fe wnaeth nifer o chwaraewyr argraff.

Cyhoeddwyd hefyd y bydd 32 o chwaraewyr yn cael eu dethol yng nghystadlaethau senglau'r dynion a'r merched yn hytrach nag 16.

Ymhlith y chwaraewyr ifanc sydd ar y daith mae Gavin Henson (Abertawe) a Robin Sowden-Taylor (Caerdydd). Roedd y ddau yn aelodau o garfan dan 19 Cymru gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd yn Chile.

Mae chwaraewyr arbennig ganddyn nhw - fel Pat Lamb a Lima a Bachup, meddai cyn-fewnwr Cymru, Gareth Edwards, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Dylsai chwaraewyr Caerffili fod wedi ymateb i'r hyn ddigwyddodd ar y pryd, yn hytrach na chwyno ar ôl y gêm.

Rwyn meddwl bod e'n bwysig iawn cael chwaraewyr fel Tim Horan, fel Norm Berryman, fel Peter Rogers mâs ar y cae.

Ni'n gwybod llawer am chwaraewyr Norwy, meddai.

'Wales' oedd popeth ac aeth ymlaen i'n cyffroi ni drwy wawdio pob un o chwaraewyr Lloegr yn eu tro gyda sylwade fel, "Larry Lloyd!

Mae chwaraewyr fel Hazem El Masri a Sami Chamoun wedi whare yng Nghwpan Winfield mâs yn Awstralia a bydd yn anodd torri drwy eu hamddiffyn nhw.

mae'r chwaraewyr goraun cyfunor ddwy elfen.

Mae nifer o anafiadau yng ngharfan Wrecsam a maen nhw'n gorfod dewis chwaraewyr allan o'u safle - mae McGregor, er enghraifft, yn gorfod chwarae yng nghanol yr amddiffyn yn hytrach na'i safle arferol o gefnwr de.

Maen achlysur arbennig i'r chwaraewyr ac i bob un syn dilyn Morgannwg.

Mae'n bosib bo nhw ddim wedi trïo'n rhy galed yn erbyn Seland Newydd a chadw'u chwaraewyr gore i'r ddwy gêm bwysica iddyn nhw.

'Rwy wedi fy siomi y bu'n rhaid cosbi cynifer o chwaraewyr.

fodd bynnag dylai'r gwaith mae yorath wedi ei gychwyn ymhlith chwaraewyr ifanc yng nghymru barhau ac y mae o, peter shreeves a jimmy shoulder am efelychu norwy sydd yn meithrin pêl- droedwyr ifanc ar gyfer y system y maent yn anelu ati.

Mae'n anodd i'r chwaraewyr chwarae dair gwaith mewn wythnos, felly maen siwr bod gêm fawr ym mechgyn Casnewydd, meddai Lyn.

'Rwyn nabod llawer o'u chwaraewyr nhw,' meddai 'Ron i'n arfer chwarae i Wrecsam pan oeddwn i tua 12 oed.

Ond mae awgrym fod y chwaraewyr yn cael gormod o faldod.

“Mae gan y chwaraewyr eu teyrngarwch i Gaerdydd a maen nhw am aros yma,” meddai Walkington.

Byw allan o fag fydde'r chwaraewyr ac, fel sipsiwn, 'newid aelwyd bob yn eilddydd'; a hynny heb sôn am y rhes o dderbyniade a chyfarfodydd swyddogol y bydde'n rhaid mynd iddyn nhw ac, wrth gwrs, y gême y bydde'n rhaid eu chware.

'Mae'r hyn ddigwyddodd yn y mis dwetha wedi pardduo enw da'r clwb - gyda'r cefnogwyr, pobol busnes a gyda'r chwaraewyr.

Drwy gydol ei gyfnod fel hyfforddwr Cymru, mae Henry wedi cadw at yr un cnewyllyn o chwaraewyr.

Daeth pedair gôl o giciau gosod heb i neb o chwaraewyr Abertawe gymryd tacl.

Yr oedd 'Dias' yn un o chwaraewyr chwedlonol Aberystwyth a sgoriodd dros 400 o goliau i'r clwb.

Mae chwaraewyr da gyda ni, chwaraewyr ifanc, a bydd 11 o'r chwaraewyr aeth gyda ni i Canada gyda ni heno.

Roedd Ryan Giggs yn Nhîm yr Uwch Gynghrair; Chris Coleman yn Nhîm yr Adran Gynta a dau o chwaraewyr Caerdydd - Rob Earnshaw a Josh Low - yn Nhîm y Drydedd Adran.

Ond y tro hwn roedd y chwaraewyr yn bendant mai ni ddylai wneud y penderfyniad ac fe'i hanfonwyd allan o'r ystafell yn reit ddi-seremoni.

Nodwedd boblogaidd o'r gyfres hon fu'r sesiwn holi ac ateb wedi'r cyngerdd sy'n cynnwys y gynulleidfa, Cyfarwyddwr Cerdd y gerddorfa, Mark Wigglesworth, y Prif Arweinydd a chwaraewyr allweddol.

Ian Woosnam sy'n arwain chwaraewyr Prydain ar hyn o bryd. Mae e un ergyd yn well na'r safon ar ôl rownd gynta o 71.

Yn hytrach na rhoi trefn ar bethau ar y cae mae gormod o lawer o chwaraewyr yn achwyn yn rhy hwyr.

Mae 17 o chwaraewyr o Loegr wedi eu dewis, tri o'r Alban - gan gynnwys Simon Taylor, dewis 'annisgwyl' y daith - a chwech o Iwerddon.

Patrwm i'w efelychu Mawr obeithio y bydd yr wyth clwb arall yn yr Adran Gyntaf yn ceisio efelychu chwarae'r ddau hyn; cafwyd prawf anwadadwy ar Y No/ l brynhawn Sadwrn ei bod hi'n gwbl bosibl cael rygbi ardderchog pan fydd y chwaraewyr o dan y pwysedd trymaf.

Oherwydd mae gan Gaerloyw shwt nifer o chwaraewyr profiadol - tramorwyr yw'r mwyafrif ohonyn nhw.

Mae chwaraewyr da gyda ni, mae chwaraewyr rhyngwladol gyda ni a digon o brofiad.

Y chwaraewyr newydd yw Ray Parlour, Dennis Wise, Gareth Barry, Teddy Sherringham ac Emile Heskey.

Nid y gêm sydd ar fai, John, ond y chwaraewyr eu hunain.

Y bwriad oedd dod o hyd i bump neu chwech o chwaraewyr gyda'r potensial i chwarae rygbi rhyngwladol.

fel yr awgrymwyd yn y cymro yr wythnos diwethaf roedd y rwmaniaid yn llawer gwell yn dechnegol na chwaraewyr cymru.

Rwyn teimlo bod dod a chwaraewyr mewn o wledydd cynnes i wlad lle maen oer ofnadwy yn y gaeaf ddim yn beth da, meddai.

Dywedodd Graham Henry bod perfformiad Neil Jenkins a Robert Howley yn Ffrainc ddydd Sadwrn wedi profi eu bod nhw'n chwaraewyr o'r safon ucha.

'Pan ddaeth y newydd gynta am gynnal y rownd derfynol yng Nghaerdydd roedd pobol yn fy ffonio, ddim yn gwbod sut bydde'r chwaraewyr yn ymateb i chwarae yno.

Er bod Cymru ar y blaen am y rhan fwyaf o'r gêm yn erbyn pencampwyr rygbi Japan, Suntory, boddi wrth ymyl y lan oedd yr hanes yn y diwedd, wrth i'r chwaraewyr redeg allan o stêm yn y chwarter awr olaf.

Wedyn ar ôl hedfan o Gran Canaria i Madrid a gorfod newid awyrennau ac ar ôl taith naw awr, cyrhaeddodd y chwaraewyr faes awyr Manceinion.

Roedd yn amlwg bod John Hollins yn paratoi at y tymor nesa drwy roi cyfle i'w chwaraewyr ifanc.

On in gwybod bod ganddyn nhw chwaraewyr unigol da ond on i ddim yn meddwl bod ei hamddiffyn cystal a fe ddylsen ni fod wedi sgorion eu herbyn nhw efo ychydig o lwc.

Nid oedd Rhodri'n fychan o bell ffordd a rhoddodd dacl i un o'n chwaraewyr ni a'i frifo.

Yr hyn oedd yn cymhlethu pethe oedd bod y chwaraewyr hynny am i weddill y tim beidio â mynd hefyd fel na fydde neb wedyn yn gwybod pwy oedd wedi dewis peidio mynd.

Pan apwyntiwyd Mike England i swydd rheolwr Cymru doedd gan neb ohonom ni'r chwaraewyr unrhyw syniad o beth i'w ddisgwyl.

Bydd chwaraewyr fel John Deveraux, Jonathan Davies, Kevin Ellis a Richard Webster yn hyfforddi yn o yr un pryd.

Yn amlwg roedd yn rhaid i chwaraewyr Cymru drafod yr un testun a daethom at ein gilydd cyn y gêm yn erbyn yr Alban i drafod a oeddem am fynd i Ogledd Iwerddon.

Fe fydd en ymwybodol iawn bod wyth o'i chwaraewyr nhw'n chwaraen yr uwch-gynghrair a hefyd bydd en gwybod bod nhw'n dîm cadarn.

Yn America, gelwir chwaraewyr pêl fas yn 'blant ofergoelion'.

Rhywsut roedd hynny yn gweddu i Mike England, ac yn wir cyn hir dechreuodd rhai o'r chwaraewyr sôn amdano fel "Howdy!".

Bu Jimmy Maher yn ymarfer gyda'i glwb newydd ddoe, a mae'r capten, Steve James, yn hyderus bod gan Forgannwg y chwaraewyr i sicrhau llwyddiant y tymor hwn.

Dydy Norwy ddim y tîm mwyaf creadigol - maen nhw chwarae fel Wimbledon - Route 1! Mae blaenwyr tal gyda nhw ond yn anffodus dim chwaraewyr creadigol.

Mae'r chwaraewyr rygbi yn troi eu golygon yn ôl tua Chynghrair Cymru a'r Alban y penwythnos yma.

Wrth gwrs mae rhai chwaraewyr yn meddu ar y doniau hyn eisoes.

'Rydw i wedi mwynhau'n fawr iawn bod ymhlith y bechgyn, y chwaraewyr, y tîm rheoli.

Mae Henry yn poeni fod chwaraewyr yn gorfod chwarae gormod o gemau mewn tymor.

Chwaraewyr eraill ar y rhestr fer yw Teddy Sheringham a Roy Keane o Manchester United, Emile Heskey o Lerpwl, Thierry Henry o Arsenal a Marcus Stewart o Ipswich.

Methu troi meddiant yn bwyntiau am fod y chwaraewyr yn rhy hunanol oedd cwyn Geraint John o dîm hyfforddi carfan Cymru.

Mae Wrecsam heb nifer o chwaraewyr ar gyfer eu gêm oddi cartre yn Reading heno.

Bydd ymosodwr newydd Caerdydd, Gavin Gordon, yn ymarfer gyda'i gyd-chwaraewyr am y tro cyntaf yfory.