Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chymerodd

chymerodd

A phan welsant fi yn dyfod atynt, ac yn gwybod fy mod yn ddirwestwr, daeth un ohonynt o'r tu ôl i mi ac ymaflodd am fy nghanol a gwasgodd fy mreichiau, a chymerodd un araU hanner peint o gwrw, gan feddwl ei dywaUt i fy ngenau, er fy ngwaethaf, gwasgais innau fy nannedd mor dynn ag y medrwn, nes y methasant yn eu hamcan."

Chymerodd o ddim siwgr, ac edrychodd o'i gwmpas ar yr annibendod.

Estynnodd Seimon dennyn Cli%o i Rhys a chymerodd Mrs Huws ofal o'r bygi.

(Os darllenir y llinellau hyn gan rywun, diamau yr ystyrir fi yn ffôl yn cofnodi pethau mor wirion.) Yr oeddwn yn gobeithio yr eisteddasai Dafydd yn hen gadair ddwyfraich Abel; ond ni wnaeth hynny, a chymerodd y gadair yr arferai efe eistedd arni pan oedd Abel yn fyw.

Edrychodd ar fy wyneb, a chymerodd beth cysur nad oedd rhagolygon am storm i'w gweld arno.

'Dyna ni ylwch.' 'Roedd llais Lleucu'n hen ddigon uchel, ond ni chymerodd y dyn sylw o'i geiriau.

Daeth yn aelod anhepgor o Senedd a Chyngor y Coleg, a chymerodd ran mewn nifer o ymgyrchoedd yno - ynglŷn â statws y Gymraeg (ymgyrch a'i cleisiodd yn arw), ynglŷn â phrifathrawiaeth y cyn-Brifathro, ynglŷn â phenodiad cofrestrydd newydd; a phan oedd yn Ddeon Cyfadran y Celfyddydau cafodd un ysgarmes enwog ynghylch ad-drefnu.

Roedd Rheinallt Dafy dd prif was ei fam wedi ymuno a hi a gallai Richard glywed y ddau 'n siarad am y cynlluniau ynglyn a'r tir a gwella'r ty ond er ei fod mor agos atynt ni chymerodd yr un o'r ddau sylw ohono na cheisio ei gael i ymuno yn y drafodaeth.

A chymerodd ddiddordeb neilltuol mewn amaethyddiaeth a choedwigo gan lunio penderfyniadau i'w gosod o flaen y Cyngor ar y pynciau hyn.

O'r seddau blaen, ni chymerodd eu rhieni arnynt glywed geiriau Rhodri o gwbl.

Ond ar wahân i hynny, chymerodd o ddim sylw.

Bun synod i lawer ohonom na chymerodd hyfforddwr o allu Graham Henry y maswr bach hwn dan ei adain o'r cychwyn cyntaf ai feithrin yn y fath fodd y byddai nid yn unig yn ennill gemau i Gymru ond yn goleuo gemau a'i fflachiadau o athrylith naturiol.

Ni chymerodd Bleddyn arno ei fod wedi clywed dim a ddywedodd Alun, ac aeth ymlaen i gwyno am Bedwyr.

Ni chymerodd Ali arno fod fawr o ddim anghyffredin wedi digwydd.

Agorodd y caead, a chymerodd anadl hir.

Ni chymerodd yr un ohonynt sylw o'r bachgen.

Os gwnaeth hi, ni chymerodd arni.

Eithr ni chymerodd neb yr abwyd.

Credai mai morwyn oedd, ond ni chymerodd y ddau ddyn unrhyw sylw ohoni.

Llithrodd cadno ar hyd y llwybr defaid a groesai Fynydd y Glog gan beri cyffro sydyn yn y ddiadell wasgaredig, ond ni chymerodd ef yr un sylw ohonynt hwy.

Newydd orffen ei ginio yr oedd William Parry, un o'r cymdogion, ac yn croesi cae gerllaw Tyddyn Bach pan glywodd sŵn ergyd, ond ni chymerodd fawr o sylw o hynny.

Ni chymerodd y pedwar arall ddim sylw ohono nes y galwodd arnynt.

"Mae'n haws siarad Cymraeg!" Roedd ei mam (a fu'n eisteddfodreg fawr yn ei dydd) dan yr argraff eu bod yn treulio'u Sadyrnau yn cerdded o un steddfod i'r llall, ac ni chymerodd arni ei goleuo.