Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cleifion

cleifion

Er enghraifft, tan yn ddiweddar iawn cyrchai cleifion at ffynnon Gwenfrewi, Treffynnon, gan obeithio derbyn iachad.

Newidid yr enwau o fis i fis a danfonid at bob Eiriolwr hanes y cleifion a oedd yn well eu hiechyd.

Penderfynodd y Ganolfan Rheoli Afiechydon felly fod rhywbeth newydd yn peri diffyg yng nghyfundrefn imwn y cleifion hyn.

Y GARTH - CLEIFION: Roedd yn ddrwg gennym glywed for Mr Dyfnallt Morgan, Cilan, Garth Ucha yn yr ysbyty ers dros wythnos bellach.

Yn amlwg mae'r firws hwn yn un peryglus iawn a heintiad ganddo'n gyfystyr â dedfryd o farwolaeth i fwyafrif helaeth y cleifion.

Yn achos y cleifion cyfunrywiol hyn yn Los Angeles nid oedd hanes o'r fath.

Ganddynt hwy y ceir moddion a phils y mae meddygon yn eu hargymell i'w cleifion.

Mae'r gwenwyn yn parlysu'r chwarennau ac mae hyn yn gwneud i ewyn lifo o geg y cleifion.

Meddyg gwyn, yn siarad Cymraeg, a chyda blynyddoedd o brofiad yn ei swydd, a ddywedodd mewn ffordd ddifeddwl ac angharedig wrth wraig ifanc fod ganddi hi ganser ai gollwng wedyn yn syth yn ôl i ward i ganol cleifion eraill.

A phwy ohonom a ddymunai gael ei drin gan feddyg adnabyddus am ei ddawn i ladd cleifion?

Ymddiddorai yng ngeiriau olaf cleifion ar eu gwely angau a chofnodai feddargraffiadau yn awchus.

Hon oedd blwyddyn 'gaeaf yr anniddigrwydd' pan welwyd biniau sbwriel yn ymgasglu ar y strydoedd, ysbytai yn gwrthod cleifion, toriadau yng nghyflenwad bwyd a phetrol, miloedd ar y clwt ac ambell enghraifft o dorrwr beddau yn gwrthod agor beddau.

Derbyniwn bedwar neu bump o enwau cleifion i weddi%o drostynt bob dydd am fis.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Hon oedd blwyddyn 'gaeaf yr anniddigrwydd' pan welwyd biniau sbwriel yn ymgasglu ar y strydoedd, ysbytai yn gwrthod cleifion, toriadau yng nghyflenwad bwyd a phetrol, miloedd ar y clwt ac ambell enghraifft o dorrwr beddau yn gwrthod agor beddau.

ar y cleifion y rhoddant eu dwylo, a hwy a fyddant iach.

Rai misoedd wedyn daeth yr Iacha%wr Carismatig, y Parchedig Peter Scothern, i ardal Llanbedr Pont Steffan i bregethu'r efengyl ac i iacha/ u cleifion.

Mae'n bwysig nad ydy cleifion yn mynd ar goll yn y sustem," meddai Hefin Francis, rheolwr cyffredinol y grwp.

Nifer y cleifion a arhosai am wely mewn ysbyty wedi cyrraedd dros filiwn.

Roedd aelodau'r cleifion yn llosgi ac roedden nhw'n cael pyliau o fod yn flin iawn.

Hefyd doedd cleifion oedd wedi goresgyn eu salwch ddim wedi eu cynnwys, ac oherwydd y ddau bwynt yna daeth galwadau am ymchwil annibynnol.

Trychfilyn yw hwn sydd yn ymosod ar unigolion a chanddynt gyfundrefn imwn ddiffygiol, megis cleifion sy'n dioddef o lewcemia neu sydd wedi derbyn triniaeth sy'n gwahanu'r gyfundrefn imwn, er enghraifft, triniaeth â steroidau neu belydr-X.

A sut mae diogelu cleifion rhag drwg fwriadau perthasau sydd eisiau gweld eu diwedd, er mwyn meddiannu eu harian a'u heiddo?

Dywed y Cynulliad fod problem y cleifion allanol yn effeithio ar bob un o'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru.

Gwaith Angela fydd helpu doctoriaid i ddatblygu cofrestrau afiechydon i sicrhau y bydd cleifion sy'n debyg o ddiodde o glefyd y galon yn cael y driniaeth orau bosib," meddai.