Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

clwb

clwb

Roedd gan bob clwb o unrhyw faintioli gwmni drama neu gwmni noson lawen o safon.

Yn ôl yr wyth clwb alltud nid dwyn perswad mae'r swyddogion bellach ond yn hytrach eu bygwth.

Yn ôl yr adroddiadau mae'r rhain yn ceisio rhoi consortiwm at ei gilydd i brynu'r clwb.

Yr oedd Mrs Eluned Jones yn ôl yn y clwb ac yr oedd pawb yn falch o glywed bod ei phriod Mr Trefor Jones yn gwella.

Cynhelir cyfarfodydd heddiw rhwng clwb Hoci Iâ Devils Caerdydd a Phrif Gynghrair Hoci Iâ Prydain i geisio penderfynu dyfodol y tîm.

Mae'r clwb yn beio'r oedi yn y cynllun i adeiladu pentre chwaraeon ym Mae Caerdydd.

Gofalwyd am y trefniadau gan Mr Dafydd ap Thomas, Ysgrifennydd y Clwb.

Mae Croesoswallt, y clwb o Loegr, wedi sicrhau tymor arall yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Gary Proctor yw rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Llanelli.

CLWB Y FELIN: Dathlwyd Gŵyl Ddewi eleni yn y Llofft Hwyliau a threuliwyd noson hynod o ddifyr gan dros hanner cant o bobl.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Mae gobaith y caiff Clwb Pêl-droed Hull ei achub rhag mynd i'r wal.

Roedd John Plumtree, hyfforddwr Clwb Rygbi Abertawe, yn anghywir pan ddwedodd fod Rygbir Undeb wedi mynd yn soft.

Pam lai clwb Judo, aerobics, cadw'n heini, clybiau ieuenctid, Sgowtiaid, dosbarthiadau nofio etc yn Gymraeg?

Mae ysgrifennydd Bangor, Alun Griffiths, wedi dweud bod y clwb am ddechrau edrych am reolwr newydd - gyda'r rheolwr presennol, Meirion Appleton, yn cymryd swydd fel swyddog datblygu ieuenctid ddiwedd y tymor.

Cynhaliwyd cinio Nadolig yn y Clwb a hefyd cafwyd noson o ddathlu, gydag adloniant wedi ei drefnu gan y Pwyllgor Merched.

Brwydrodd y clwb o Gymru yn ddewr yn y gwres llethol ond fe dalon nhw'n ddrud am fethu dau gyfle yn yr hanner cyntaf.

Doedd dim ond deuddydd er yr olygfa honno yn y clwb Ffermwyr leuanc.

O fewn dyddiau fe ddeuthum i adnabod nifer o hogiau drwy weithgareddau'r clwb rygbi ac mae amryw yn dal i fod yn ffrindiau agos hyd heddiw.

Dywed Undeb Rygbi Cymru nad oes dim a all ef ei wneud yn y mater - a dydi hynnyn synnu neb - a phenderfynodd clwb Chris Stephens, Penybont, mai dim ond dirwy yr oedd yn ei haeddu - nid gwaharddiad.

Cododd Ipswich i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair drwy guro Bradford, y clwb sydd ar y gwaelod, 3 - 1.

Sefydlwyd Clwb Pel-droed Tref Aberystwyth yn 1884.

Bydd Yorath yn cyfarfod y Cadeirydd, Geoffrey Richmond wedi i'r clwb benodi rheolwr ag is-reolwr newydd.

Clybiau Llangefni a Bodedern oedd yn gydradd drydedd efo Clwb Dwyran yn bumed a Llangoed yn chweched.

'Rydyn ni'n teimlo bod ni'n symud 'mlaen fel clwb - rydyn ni'n broffesiynol iawn.

PENDERFYNWYD (a) Datgan cefnogaeth i bryderon Clwb Chwaraeon Madog.

Mae hyfforddwr Caerdydd, Lyn Howells, wedi cyhoeddi y bydd e'n gadael y clwb ar ddiwedd y tymor, ar ôl dwy flynedd wrth y llyw ar Barc yr Arfau.

Mae rheolwr Abertawe, John Hollins, wedi cytuno ar delerau gyda'r clwb ac wedi arwyddo cytundeb tair blynedd.

Fel gyda newid rheolwr mewn clwb, roedd llechen pawb yn lân pan oedd y rheolwr cenedlaethol yn newid ac roedd yn rhaid cych-wyn o'r cychwyn eto.

Mae amddiffynnwr canol Abertawe, Matthew Bound, ar fin arwyddo cytundeb tair blynedd gyda'r clwb.

Y Clwb yn Goleg

LOGO I CIC Ffurfiwyd Clwb i'r Campau (CIC) yn Steddfod Llambed.

Ennill wnaeth y pencampwyr, Manchester United, 2 - 0 ar faes Celtic yng ngêm dysteb capten ac amddiffynnwr y clwb o'r Alban, Tom Boyd.

Gan fod amryw ohonom wedi gadael yr ysgol yn bedair ar ddeg neu bymtheg oed roedd y Clwb bron fel Coleg i ni.

Bryncir oedd y Clwb cyntaf yn yr ardal ond sefydlwyd Clybiau Llanystumdwy a Phorthmadog yn fuan iawn ar ei ôl ac felly collwyd nifer o'r aelodau yn bur fuan yn ei hanes.

Ond o edrych ar sefyllfa Bangor, sydd eisoes wedi chwarae pedair gêm yn llai na phob clwb arall, 'dyw'r dyddiad yna ddim yn ymddangos yn ymarferol iawn.

Mi fydd yna 1000 syn rhodd gan y Clwb a sesiynau stiwdio ar raglen Gang Bangor a Radio One Session In Wales yn wobr i'r grwp buddugol.

Dydy hi ddim yn gyfrinach bod y clwb yn ei chael hi'n anodd denu cefnogwyr a'r cyfarwyddwr newydd Geoff Farrell sydd wrth wraidd y syniad.

Un o'r arloeswyr yn y maes poblogaidd yma oedd Mrs Nancy Jones, Dinas Mawddwy, a cheir cyfeiriad byth a hefyd yn hen gofnodion y Sir am gwmni%au Clwb y Dinas.

Disgwylir clywed y prynhawn yma fod Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi arwyddo Clayton Blackmore.

Bydd clwb y brif-ddinas yn gobeithio adeiladu ar eu buddugoliaeth ysgubol dros Bristol Rovers yng Nghwpan Lloegr ddydd Sul.

Er bod y clybiau wedi cytuno i wneud hynny maen nhw'n anfodlon o hyd gyda'r strwythur sy'n golygu bod naw clwb o Gymru yn y cynghrair yn hytrach na'r wyth y cytunwyd arnyn nhw yn wreiddiol.

Gwybodaeth am gemau, chwaraewyr a hanes y clwb.

Mae dyfodol clwb hoci iâ Caerdydd - y Cardiff Devils - yn y fantol.

Bu ef yn ysgrifennydd i'r Clwb pwysig yma.

Yn hwyrach heddiw mae rheolwr Abertawe, John Hollins, yn disgwyl cael gwybod a fydd cyn-ymosodwr Chelsea, Mark Stein, am ymuno âr clwb tra bod rheolwr Caerdydd, Billy Ayre, yn gobeithio arwyddo amddiffynnwr Colchester, David Greene.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.

Un oedd gweld RE Jones, arweinydd Clwb Llanwnda, yn dod i'r pwyllgor a'i gyd- gynrychiolydd yn eneth ieuanc iawn.

Mae siop yn y clwb hefyd yn cynnig amrywiaeth o bethau da i'w fwyta ac yfed.

dros y copaon i Nant Peris lle roedd un o hogia' Clwb Mynydd Dyffryn Ogwen yn disgwyl amdanynt efo diod poeth.

Mae trafferthion clwb Wrecsam, oherwydd anafiadau, yn dwysau.

Dyna rydan ni wedi bod yn anelu amdano ers 'mod i efo'r clwb.

Menter Nedd Port Talbot -Noson yng nghwmni Geraint Lovegreen a'r Enw Da yn y Clwb Rygbi am 8 o'r gloch.

Ond mae'r agwedd hon wedi cythruddo yr wyth clwb alltud.

Gan fod Lerpwl yn dal i fod yn borthladd eithaf pwysig, drwy'r clwb 'She' y darganfuwyd y claf cyntaf ym Mhrydain.

Mae Sam Hammam wedi rhoi cymaint o arian mewn i'r clwb - a mae bob amser angen arian ar glwb proffesiynol.

Prif symbylydd clwb Maesywaen yn y gystadleuaeth nodedig yma yw Maureen Jones gyda chymorth, nid bychan, Gwynedd y gŵr.

Deellir fod y clwb yn parhau i ystyried cyngor cyfreithiol.

Abertawe yn trechu'r Crysau Duon, y clwb cyntaf ym Mhrydain i wneud hynny.

Mae'r clwb wedi cael caniatad i chwarae eu gemau cartre ble bynnag medran nhw ddod o hyd i gae tu llan i ardal y gwaharddiad.

Mae hyfforddwr Clwb Rygbi Penybont-ar-Ogwr, Dennis John, wedi dweud mai dehongliadau o'r rheolau yn ymwneud â'r ryc sy'n gyfrifol am ddiffyg llwyddiant clybiau Cymru yn Yr Alban y tymor hwn.

Y newydd diweddara o Bradford yw fod Stan Collymore yn awr wedi ymuno â'r clwb - a hynny'n rhad ac ddim yn dilyn ei drafferthion diweddara yng Nghaerlyr.

'Mae'r clwb yn cynhyddu,' meddai Ieuan.

Mae sibrydion bod chwaraewr canol-cae Cymru, Craig Bellamy, am symud o Coventry - tasai'r clwb yn disgyn o'r Uwch-gynghrair ddiwedd y tymor.

Bu'r Clwb yn cyfarfod yn y Festri ac yna yng ngweithdy Ael y Bryn.

Parhaodd Clwb Bryncir am tua deng mlynedd fodd bynnag, ond gan i rai aelodau symud o'r ardal ac i rai eraill briodi, lleihaodd eu nifer a daeth y Clwb i ben.

Maen ymddangos yn debyg fod penodiad hyfforddwr Cymru, Graham Henry, yn hyfforddwr Llewod 2001 gam yn nes wedi i brif weithredwr Auckland, Geoff Hipkins, ddweud na fyddai gan y clwb yn Zeland Newydd wrthwynebiad petae Henry yn derbyn y swydd.

Byddai trochi eu gwreiddiau mewn past calomel yn gymorth i'w gwarchod rhag afiechyd y gwreiddyn clwb.

Mae gan y clwb draddodiad, ers bron 25 blynedd, o groesawu timau tramor.

Hon fydd gêm ola'r tymor yng Nghynghrair Cymru a'r Alban, gêm ola y cefnwr Mike Rayer a gêm ola Lyn Howells fel hyfforddwr y clwb.

Mae gennyf rhyw frith gof fod Tom Parry, arweinydd Clwb Caernarfon, yn gweithredu fel trefnydd rhan amser ar y pryd.

Yn sicr, mae'n gefnogwr selog i'r clwb a mae o i'w weld ar y Vetch yn aml.

Yn ôl Ysgrifennydd Clwb Carafanwyr Cymru, fe allai olygu costau ychwanegol sylweddol i garafanwyr a cholled ariannol i'r Eisteddfod.

Roedd pump o feibion ym Mhlas Gwyn ac un ferch a aned a dwy droed "clwb" ganddi, a byddai ganddi rhyw gert fach a mul yn ei thynnu, a nyrs hefo hi bob amser.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Erbyn iddo sylweddoli hynny roedd wedi anghofio lle'r oedd y clwb.

'Mae'n dipyn o broblem,' meddai Brian Owen, rheolwr Clwb Pêl-droed Llangefni.

Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Steve James, wedi cadarnhau mai Adrian Dale fydd ei is-gapten y tymor nesaf.

Ni fydd clwb pêl-droed Chesterfield yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w cosbi naw pwynt am gamweinyddu ariannol.

Mae Gareth Jenkins, hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli, wedi bod yn cwyno am drefn gemau'r tymor.

'Rwyn credu ei bod yn debygol y bydd y clwb yn mynd i'r wal.

Roedd hon yn rhaglen fywiog wedii lleoli mewn clwb dychmygol o'r enw The Bank gyda gwesteion megis Jimmy Nail a David Essex.

Mae capten Clwb Criced Morgannwg, Matthew Maynard, wedi derbyn cais wrth ddewiswyr Lloegr i ymuno âr garfan un-dydd i wynebu Zimbabwe ac Indiar Gorllewin.

Mae'r ansicrwydd ynglyn â dyfodol Clwb Pêl-droed Abertawe mor ddyrys ag erioed, ar y cae chwarae ac yn y stafell bwyllgor.

Roedd Caerdydd yn ffarwelio â hen ffefryn arall neithiwr, Mike Rayer, sy'n ymddeol ar ôl chwarae dros 350 o gemau i'r clwb.

'Mae'r hyn ddigwyddodd yn y mis dwetha wedi pardduo enw da'r clwb - gyda'r cefnogwyr, pobol busnes a gyda'r chwaraewyr.

Mae yna wario ffri wedi bod ar Barc Ninian ers i Sam Hammam brynu'r clwb.

Yr oedd 'Dias' yn un o chwaraewyr chwedlonol Aberystwyth a sgoriodd dros 400 o goliau i'r clwb.

Mae Clwb Rygbi Harlequins yn bygwth gwrthod chwarae eu gêm rownd gyn-derfynol gyda Newcastle yn Nharian Ewrop.

Mae cyn-reolwr y clwb, Tommy Docherty, wedi ymosod yn chwyrn ar Keane am wneud y fath sylwadau.

Gwir mai'r clwb lleol ple mae'r aelodau yn cyfarfod yn gyson o wythnos i wythnos yw pwerdy'r mudiad - yno y ceir y gyfathrach glos, yno y ceir y gwmni%aeth ddiddan, ond y perygl o gadw o fewn muriau'r clwb lleol yw i'r aelodaeth ddiflasu gan nad oes sialens ychwanegol iddynt.

Mae cyfarwyddwr hyfforddi Clwb Rygbi Casnewydd Allan Lewis, yn cwyno'n enbyd am strwythur y gêm yng Nghymru.

Yr hyfforddwr yw Lyn Howells sydd ar fin gadael ei swydd fel hyfforddwr Clwb Rygbi Caerdydd.

'Gobeithion y clwb oedd cael chwara yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Byddai gan bob clwb hawl i ddau aelod ar y pwyllgor.

Disgwylir y bydd y Cymro, Tony Pulis, rheolwr Clwb Pêl-droed Portsmouth, yn colli ei swydd heddiw.

Mae clwb Lazio wedi dweud na fyddan nhw'n rhwystr os yw Eriksson yn dymuno bid yn rheolwr tîm pêl-droed Lloegr.

Credaf mai'r stori ddigrifaf oedd digwyddiad yng nghlwb nos y 'She', clwb eithaf enwog yn y byd meddygol.

Patrwm i'w efelychu Mawr obeithio y bydd yr wyth clwb arall yn yr Adran Gyntaf yn ceisio efelychu chwarae'r ddau hyn; cafwyd prawf anwadadwy ar Y No/ l brynhawn Sadwrn ei bod hi'n gwbl bosibl cael rygbi ardderchog pan fydd y chwaraewyr o dan y pwysedd trymaf.

Mae'n gyn-gadeirydd a llywodraethwr ysgol gynradd leol, yn un o swyddogion Clwb Athletau Pontypridd ac wedi rhedeg marathon Llundain bum gwaith.