Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cododd

cododd

'Stop it!' Cododd i'r awyr fel draig lidiog, a distawodd y chwilod dan ei Iygaid tanbaid.

Yr englyn yn Gymraeg, fel y gŵyr y cyfarwydd, yw: Adeiladwyd gan Dlodi; - nid cerrig Ond cariad yw'r meini; Cydernes yw'r coed arni, Cyd- ddyheu a'i cododd hi.

Ryden ni wedi cyfarfod i dy drafod, ac ryden ni wedi penderfynu y cei di fod yn aelod o'r giang.' Hanner cododd Dei ar ei draed gyda gwên fawr ar ei wyneb.

Ar y llaw arall cododd plaid gref o amddiffynwyr, yn ymestyn oddi wrth WJ Gruffydd a T.

"Barod, Joni?" Gwasgodd Sandra ei law ac ar hynny cododd ei braich i symud y blanced o'r ffordd.

Cododd calon Rhys.

Cyn hir dechreuodd ysgrifennu'r llyfrau hynny a ddaeth yn rhan mor ddiddorol a phwysig o ryddiaith lenyddol Gymraeg, llyfrau gŵr dysgedig o lenor yn ysgrifennu ar gyfer y genedl fach y cododd ef ohoni.

Cododd Debora cyn gynted ag y clywodd ei mam yn mynd i lawr staer.

Cododd y brenin ei law ac ynghanol twrw'r dŵr gwaeddodd: Dowch ar fy ôl i rwan a gwyliwch rhag llithro ar y cerrig." Fel stori o lyfr yn yr ysgol, diflannodd o dan y pistyll dŵr.

Oddiwrth y meirw cododd ef, Ac esgyn wnaeth i nef y nef, Er achub rhai mor wael â ni, A'n codi i'r uchelder fry.

Ymhen ychydig funudau gwelodd y tennyn yn dechrau symud, cododd ei ben a gwelodd dau grychydd glas yn cydio yn y ddwy lysywen.

Wedyn, fel petai'n dod yn ôl i fyd pobl, cododd o'i blyg a dweud, 'Ia, wel, gadwch i mi ca'l golwg arnoch chi, Musus Williams.' Ac allan â'r stethosgop!

Cododd ei llaw at ei thrwyn a dechrau ei rwbio i'w gynhesu.

Cododd ei lyfr Civil Liberty achos rhyddid Trefedigaethau America i dir moesol uchel.

Cododd Dr R.

Fe a i draw i'r plas i weld oes yno lythyr." Cododd a golwg flin ar ei wyneb.

Cododd un ohonynt ei arf at ei ysgwydd ac anelu at y plant.

Cododd Ipswich i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair drwy guro Bradford, y clwb sydd ar y gwaelod, 3 - 1.

Pan ddarllenodd Joshua Thomas, hanesydd y Bedyddwyr, yn Athenae Oxonienses fod Penri'n Ailfedyddiwr, cododd ei ddychymyg ar ei aden.

Wrth gloddio'r ffos daeth yr hen frawd ar draws llysywen, cododd hi i'r wyneb a'i chlymu wrth y tennyn marcio.

cododd e o'i gadair a mynd at y ffenestr.

Cododd awydd ym mysg y deallusion i amddiffyn yr etifeddiaeth o harddwch, tawelwch ac o lecynnau ysbrydoliedig.

.' Cododd ei glustiau'n syth: Wyddoch chi, y gŵr y buoch chi'n sgwrsio ag o ar y llong, y masnachwr o Genoa .

Y Gwyddelod a fu'n byw yn yr ardal tuag amser Cunedda a'u cododd uwchben eu meirw.

Cododd.

Yn Ebrill dim ond 1.8% o lowyr Cymru a oedd yn ddi-waith; cododd y ffigwr i 28.

Mae'n rhaid bod golwg wedi dychryn ar fy wyneb, gan yr âi rhai o'r bechgyn yn fwy hy arnaf, a llawer yn gweiddi, "Roi di gweir i mi?" Yn sydyn, cododd un bachgen ei law, a thaflodd fy nghap oddi ar fy mhen.

Fel y syllai Dan arno, cododd ei ben oddi ar ei ysgwydd ac agorodd un llygad gwyliadwrus.

Cododd y gwynt ar ôl i ni adael cysgod y tir.

Cododd ei llaw i gyfarch yr haul.

Cododd ar ei draed, a saethu'r dwsin yn y fan a'r lle.

Flwyddyn yn ôl cododd Abertawe i'r Ail Adran, ond yn ôl i'r Drydedd maen nhw'n mynd ar ôl colli gartre 2 - 1 i Oldham ddydd Sadwrn.

Felly o lwch y Nationalistische Front (y Ffrynt Genedlaethol) cododd y Sozial revolutiona%re Arbeiterfront (Ffrynt Cymdeithasol Chwyldroadol y Gweithwyr).

Cododd y gri, "Pabyddiaeth".

Yn y ganrif ddiwethaf cododd y mudiad rhamantaidd ei chân gan glodfori y mynyddoedd ac unigeddau Cymru.

"Chymrodd o fawr o sylw ohonoch chi'ch dau.' 'Naddo, 'ddaru o ddim.' 'Oes 'na reswm?' 'Mae'n siwr bod.' Cododd Rhodri.

Fodd bynnag, cododd y Cristnogion eglwys bwysig er cof amdano yn y fan lle bu farw.

Cododd y lleisiau yn uwch ac yn y diwedd dyma lanc yn neidio i ben wal y ffynhonnau gan daflu ei wallt cyrliog du yn ôl a chodi ei ddwrn i'r awyr.

Cododd y caead a gweld y pethau bach yn gwau trwy'i gilydd wrth geisio dianc.

Cododd Elystan y corff eiddil yn dyner a'i roi i orffwys ar wely o beiswyn gerllaw'r pentwr coed wrth yr aelwyd.

Neu ddwy elfen: Cododd Gwilym.

Cododd hi ar ei ysgwydd heb drafferth ac yna ei thaflu i dy ôl y fen.

Cyn bo hir cododd storm brotest o gyffiniau'r sêt gefn.

Jaco, dywed wrtho fo be ydi'r dasg gynta.' Cododd Jaco'n swrth o'i sedd ar y fainc yn y gornel, cerddodd yn ddioglyd at Dei a sefyll o'i flaen a'i goesau ar led.

Cododd ei draed i ben y pentan, taniodd sigâr fach, ac aeth ati i anwylo'r llun.

Mewn arolwg diweddar a wnaed o'r pwnc cododd Martin a Flemming y cwestiwn 'A yw eu darganfyddiadau yn rhoi hawl gwirioneddol i archaeolegwyr tanfor eu galw eu hunain yn archaeolegwyr?' Er mwyn ateb y sialens hon yn effeithiol rhaid pwyso a mesur y dulliau a ddefnyddir heddiw mewn archaeoleg môr yn ôl y meini prawf a dderbynnir gan archaeolegwyr modern, a hefyd yn

Dim ond pryfociwr mawr ydach chi." Cododd ei bawd a'i frathu.

Cododd yr "o' yna'i wrychyn = yn ofnadwy!

Cododd yntau'i lyfr o'i boced a chrychu'i dalcen wrth chwilio a chwalu drwyddo fo.

cododd lopez o'i gadair a dal braich debra.

cododd debra ei phen a gweld dyn tal yn sefyll wrth y bwrdd.

Brathodd Abdwl ei ben i mewn drwy'r drws ac meddai'n swta, Tyrd allan.' Cododd Glyn ac aeth am y drws.

Yn ôl i'r dechrau... 1983 Cododd Cymdeithas yr Iaith faner dros Gorff Datblygu Addysg Gymraeg.

Cododd Ivan ei ysgwyddau i geisio cael tipyn o gysgod rhag gwynt oer Rwsia.

Cododd o'i gwely ac edrychodd ar y ddesg wrth ymyl y ffenestr lle gorweddai ei thraethawd a'r llyfrau o'r llyfrgell.

Gafaelodd yn ei dwylo a'i thynnu'n ddiseremoni ar ei thraed a chyn iddi hi ddeall yn iawn beth oedd yn digwydd, cododd hi'n gorfforol a'i chario 'nôl i'r bwthyn.

Cododd storm o brotest yn sgîl coroni Prosser Rhys gan fod y bardd yn trin rhyw yn gignoeth agored yn ei bryddest, gan gynnwys gwrywgydiaeth.

Cododd cenhedlaeth yn y Gymru ddiwydiannol Seisnigedig heddiw sy'n amharod i gydnabod lle'r capeli a'r iaith yn ffurfiant cymdeithas eu rhan hwy o'r wlad.

Cododd ei ben ac edrych tuag at Breiddyn, a oedd yn awn sgwrs ag un o'r actorion, erbyn hynny.

Y gweithwyr a'u cododd, a hynny heb gymorth cyfalaf gan yr arch- gyfalafwyr, y bragwyr.

Cododd y milwr ei wn yn fygythiol wrth i'r eira daflu ei helmed ddur oddi ar ei ben bron.

Cododd y lein o'r dw^r ...

Cododd drymiau yn uchel...

Ac, er syndod inni'n dau, mae'n siwr, cododd y corun i'w le.

Gwnaeth Jean Marcel wyneb hyll ar Marie a safai wrth ei ymyl, cododd goler ei gôt dros ei glustiau a gwthio ei ddwylo rhewllyd i waelodion ei bocedi.

Cododd y gwrachod eu pennau o'r llyfr swynion yn union yr un pryd, fel pe bai rhywun wedi rhoi plwc sydyn iddynt.

Cododd hyn awydd ar y trigolion i agor yr arch, ac fe gawsant bod corff Ann Parry yn berffaith ddilwgr.

Cododd ei wrychyn yn arw, ac meddai, "Dydi o ddim wedi dweud wrtha i.

Cododd a mynd i'r ffenestr.

Yna cododd a chroesi at y ddesg lydan yng nghongl yr ystafell.

Cododd ei law i geisio rhwystro'r peth rhag ei dagu, a gwelodd ugeiniau o lysywod anferth yn nofio o'i gwmpas.

Ni wnaeth Horton sylw pellach ond ar ol ysbaid, cododd ei ben a gyrrodd ei geffyl nol a blaen ar hyd yr heol.

Wedi iddynt fwyta pryd da, cododd Pierre, Mi awn i'n gwelyau,' meddai, cawn orffwys fory beth bynnag.' Arweiniodd y ddau i fyny grisiau llydain.

Cododd cymylau o lwch i'r aer a dechreuodd tanau bach hwnt ac yma, ond diolch i rybudd gwyrthiol yr anifeiliaid ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Cododd amheuaeth hefyd ynghylch rhestr yr Historica Brittonum o frwydrau Arthur.

'Roedd ôl blinder y dydd ar wyneb y Cripil ac er bod hwnnw ddwywaith ei oedran, cododd Elystan y corff hanner diffrwyth a'i fagu yn ei arffed fel magu plentyn.

Roedd yn reid wefreiddiol ond cododd ofn arna' i ar brydiau, ac roeddwn i'n falch i gyrraedd y copa.

Cododd hyn ychydig ar fy lefel siwgr nes inni gyrraedd Caeredin.

Cododd y ffrae fywaf dychrynllyd rhwng Eproth ac Ynot (dau hen elyn, debyg iawn) a rhwng Nosliw'r Gweinidog Bwyd a Chynhaliaeth, a Thaeh, y Canghellor.

Cododd y ffermwr ei lais a rhybuddiodd y bechgyn fod dau arall o'r pentref wedi herio'r ysbryd hanner can mlynedd yn ôl ar noson Calan Gaeaf.

Cododd ffigur o'r sedd dderw yn y cysgodion ger y ffenestr.

Cododd y ddau'n ofnus.

Cododd Iona'n gyndyn a mynd allan at y car.

Cododd ac aeth i nôl y cūn i fynd am dro.

cododd y dyn ei lais.

Cododd y clawr ac edrychodd tu mewn ar y pethau gwerthfawr.

Cododd ei phen.

Cododd ei ysgwyddau'n ddi-ffrwt, cerdded ychydig gamau allan i'r glaw yn ddiniwed fel plentyn, heb na chap nag ambare/ l.

Cododd Bob Parri ei law gan ateb, "Hai, Bethan'.

Yr oedd dwy hwylbren sbâr wedi eu bolltio i'r dec ond cododd y moryn yr hwylbrennau a'r bolltiau fel bod dwr yn rhedeg i lawr i'r hats.

Cododd y dref a'r gymdogaeth rai gwŷr galluog eraill, megis John Blackwell (Alun), Thomas Jones (Glan Alun), John Davies, Nercwis.

Cododd Meurig Puw gwr y Wenallt ar ei draed i ddweud wrthynt am gofio'r hanes a chymryd sylw o'r rhybudd, gan fod pethau od iawn yn digwydd yn ein hoes ninnau hefyd.

'Rhoswch funud.' Cododd y ffôn wrth ei hymyl a siaradodd yn isel.

'Dere,' meddai Ifan a'i law yn dal ar fraich Dilwyn, 'mae Dad wedi cyrraedd.' Cododd y ddau a ffarwelio â'u ffrindiau cyn camu tua'r drws.

Cododd ei ben, ac edrychodd i fyw fy llygaid cyn dechrau siarad eto.

Cododd ei ben o'i ddwylo wrth i Kirkley gerdded i mewn i'r swyddfa ac estyn am y coffi'n ddiolchgar.

Cododd y bwced a throi at y graffiti enbyd a baentwyd hyd furiau ei gelloedd.

Cododd helynt mawr yn sgil pregeth o'i eiddo ef ar Ddatguddiad xxii.

Cododd y gwres i'w phen eto a safodd ar ei thraed a cheisio gafael yn y silff-ben-tân i'w harbed ei hun.

Cododd Rhodri'i