Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

collodd

collodd

Collodd Arsenal, 3 - 0, oddi cartre yn erbyn Shakhtar Donetsk, yn yr Ukraine neithiwr.

Collodd o bum ffrâm i bedair yn erbyn John Parrott.

Collodd Cymry ifanc yr hawl i waith yn lleol.

Collodd ei hymgeiswyr oll eu hernes ac eithrio'r Dr Gwenan Jones, a ymladdai yn y Brifysgol.

O gasineb tuag at ei wraig ac o ddiffyg cwsg wrth ei hochr collodd Ynot Benn bwysau, gwelwodd ac ymgrebachodd, a heliai ei draed bob dydd i westyau a chlybiau lle cai gwmni a chydymdeimlad.

Am y tro cyntaf yn ei fywyd, collodd ei ben, rhoddodd bunt i'r gyrrwr a dweud wrtho am gadw'r newid.

Er mawr siom iddo collodd Llew Rhys, mab Nia, i Hywel.

Collodd y Blaid Lafur seddi i Blaid Cymru mewn manau oedd unwaith yn ei cadarnleoedd.

Collodd Llanelli o 45 i 35 yn erbyn Glasgow ar Barc McDiarmid, Perth, ddoe.

Collodd, bum ffrâm i bedair yn erbyn Graeme Dott, mewn ffrâm olaf gynhyrfus a barodd 35 munud.

Enillodd Becky Morgan o Gasgwent ond collodd Becky Brewerton o Abergele.

Collodd y trydd detholyn Magnus Norman a phencampwr 1996 Richard Krajicek.

Wedi blynyddoedd o fywyd trefol collodd JR lawer o'i archwaeth at fwyd cyntefig fel stwnsh rwdan a pheth dieithr iddo bellach oedd gweld sosban ddu wedi ei gorseddu ar ganol bwrdd y gegin, ond yr hyn a'i blinai fwyaf oedd sylwi ar Hywal y mab yn pigo'i drwyn bobo yn ail cegiad.

Collodd ei swydd fel newyddiadurwr yn 1994 oherwydd ei fod yn mynnu gweithio ar stori oedd yn ceisio profi fod Ferret yn ddieuog o lofruddio Sian, gwraig Clem.

Yn anffodus collodd ei lygad wrth weithio yn y chwarel, a bu raid newid ei ffordd o ennill ei gyflog.

Dyma'r frawddeg sydd ganddo i gloi'r ysgrif: 'Yn ei farwolaeth collodd llenyddiaeth un o'i charedigion pennaf, er na chwanegodd nemawr ati, a theilynga gongl fach ganddi hithau i'w goffadwriaeth.'

Collodd Morgannwg eu gêm gynta yn Ail Adran Cynghrair Norwich Union yn Derby o bedair wiced.

yn sydyn collodd debra ei thymer hi hefyd.

Fodd bynnag, er bod yr NCT yn cymryd cam i'r cyfeiriad cywir, ofna'r Gymdeithas nad ydyw'r Swyddfa Gymreig wedi achub y cyfle i lunio canllawiau grymus a fyddai'n fodd i warchod yr iaith yn ei chadarnleoedd traddodiadol a hyrwyddo ei hadferiad mewn ardaloedd a'i collodd yn ystod y ganrif a hanner diwethaf.

Collodd Devils Caerdydd eu gêm yn y Cynghrair Hoci Iâ yn erbyn Ayr Scottish Eagles neithiwr.

Collodd Beryl ei chydymdeimlad tuag at Teg ar ôl iddo fwrw Cassie ac ers i Cassie symud allan o'r Deri mae Beryl hefyd wedi bod yn byw gyda Steffan.

Yn amadawiad Mr HS Roberts collodd Llanfairfechan un o'i chymeriadau mwyaf lliwgar a diddorol, gwr ag yr oedd ei ddiddordebau yn cyffwrdd y rhan fwyaf o weithgareddau y cylch.

Collodd Arsenal gartre, hefyd, 2 - 1 i Ipswich.

Roedd hi'n wyrth ei fod e'n medru cerdded o gwbl oherwydd pan oedd e'n dri deg naw mlwydd oed collodd Mr Croucher ei ddwy goes mewn damwain ar y rheilffordd.

Collodd tîm Arsene Wenger 1 - 0 ar faes Bayern Munich.

Yn wir, am fod y Blaid a'i Llywydd yn wrthgyfalafol y collodd y Llywydd hwnnw ei swydd yn Abertawe; dylanwad cyfalafol, fel y gwyddom, a roes fwyafrif yng Nghyngor y Coleg yn erbyn ei ail benodi i'w ddarlithyddiaeth.

Ond rwyn gobeithion fawr nad yw dan y camargraff mai dim ond oherwydd ei fod on foel y collodd yn erbyn Thatcher a Major.

Collodd pob un o chwaraewyr Llanelli o gwmpas hanner stôn o bwyse yn ystod y gêm honno, wrth i'r chwys lifo oddi arnon ni.

Daeth Neil Jenkins i'r maes fel eilydd i'r Barbariaid - a heb Jenkins collodd Caerdydd yn annisgwyl o 29 i 11 yng Nghaeredin yng Nghynghrair Cymru a'r Alban.

Ym marw sydyn ac annhymig Bedwyr Lewis Jones collodd Cymru un o'i meibion gorau ac un o'i chymeriadau mwyaf lliwgar.

Collodd Cymunedau Cymraeg eu rheolaeth dros eu dyfodol.

Collodd tîm rygbi 7-bob-ochr Cymru, 38 - 5, yn erbyn Fiji yn rownd yr wyth ola yn y gystadleuaeth ddiweddara yn Siapan.

Collodd ei galon guriad wrth weld bod ganddo gi wrth dennyn.

Collodd 5 - 2 i Peter Ebdon.

Do, llwyddodd i ddal ei thir am ychydig, ond yn y diwedd collodd y cyfan.

Yn anffodus collodd y ddadl ynglŷn â chynhesu'r eglwys.

Collodd Y Barri, ceffylau blaen y Cynghrair Cenedlaethol, yn annisgwyl i Lido Afan neithiwr.

Collodd Cymry ifanc y gallu i brynu tai yn lleol.

Yng ngwaith glo Argoed y collodd Daniel Owen ei dad a dau frawd.

Yn yr Ail Adran collodd Bristol Rovers. Mae hyn yn rhoi'r mymryn lleia o obaith i Abertawe y gallan nhw osgoi disgyn yn ôl i'r Drydedd Adran.

Yn ystod y ddeunawfed ganrif a'r ganrif ddilynol, collodd Ynys Môn ei label fel "y tir tramor peryglus rhwng glannau Mersi ac America% gan ddatblygu'n ganolfan forwrol bwysig.

Newidiodd Dai Mandri ei fyd yn llwyr, collodd pob syniad o bellter ac amser.

Collodd bob archwaeth at fwyd ac roedd yn dirywio'n gyflym.

Roedd Taylor wedi gobeithio y byddai Jones yn ffit ar gyfer y gêm gydag Aston Villa neithiwr - lle collodd Caerlyr 2 - 1.

Collodd Libanus eu gêm gynta nhw, 64 - 0, yn erbyn Seland Newydd.

Yna collodd Morgannwg wiced Jimmy Maher yn y belawd ola neithiwr.

Collodd Douglas Bader ei dymer unwaith yn rhagor.

Collodd Gogledd Iwerddon 3 - 1 oddi cartref yn erbyn y Weriniaeth Czech.

Yn 1993 prynodd Reg bwll glo Pwll Bach ar y cyd gyda Stan Bevan ond yn y diwedd collodd Reg y pwll i'w brif elyn, Ieuan Griffiths.

Cyfyngodd ar hawl yr undebau i fynd ar streic, collodd miloedd o weithwyr sifil eu swyddi wrth i fiwrocratiaeth gael ei chwtogi, a chafodd pob gwrthwynebiad i'r chwyldro newydd ei ateb gan fygythiad y rhoddid awdurdod llwyr yn nwylo Menem pe bai angen.

Nid adwaenai ei dad: collodd hwnnw a dau o'i frodyr pan oedd yn faban saith mis oed.