Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

conwy

conwy

Man ei eni oedd t^y o'r enw Plas y Person, yn y Gyffin, gerllaw Conwy, lle yr oed ei dad, Dafydd ap Gronw, yn giwrad ar y prys.

Ac i lenwi'r ceudod, beth am arddangos anrheg Modryb Matilda, sef 'sgathriad wedi'i fframio i ddathlu agoriad swyddogol Twnnel Conwy.

Rhywbeth pell oedd y rhyfel ac ni bu rhyfela yng Ngwynedd er dyddiau'r hen frenin John pan fu raid i'w filwyr fwyta cig eu meirch ar lannau afon Conwy.

Llandudno a Dyffryn Conwy, y derbyniadau ariannol wrth y drws i Apel system dwymo newydd yn yr Institiwt.

A deigryn bach yn llygaid sawl ur wrth weld yr hen foi yn diflannu i lawr Twnel Conwy am yr olaf dro...

'Roedd y rhyfel yn y Deheubarth mor bell o Nant Conwy.

Roedd pobl o bob rhan o Ddyffryn Conwy yno.

Cynllun Conwy sy'n costio 34m oedd y mwyaf o'r pump.

Yn sicr dylid gwneud ymgyrch arbennig yn Etholaeth Conwy o ble y daw adroddiadau i'r Blaid gael pleidleisiau arbennig o dda mewn mannau annisgwyl fel Bangor, Conwy a Chyffordd Llandudno.

Fei sefydlwyd yn Llanrwst yn Nyffryn Conwy yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd ac mae'r prif waith yno mewn ffatri yn Iard yr Orsaf o hyd.

Ond fedrwn i ddim peidio â chwerthin pan gyhoeddodd Aled yn y car ein bod ni bellach yn mynd heibio i'r twnnel newydd rhwng Conwy a Phenmaenmawr am y drydedd gwaith!

Yma eto, ymddiddorodd mewn pethau lleol, fel Cymdeithas Hanes Conwy, Probus Conwy, Cyfeillion y Gymraeg a.y.b.

Yn y man, gwelwn o'm blaen arwyddion yn pwyntio at drefi nad oeddwn yn bwriadu mynd ar eu cyfyl Betws y coed, Bethesda, Conwy.

Y mae cynllun Sir Conwy yn un o ddim ond pump gafodd eu cymeradwyo gan y Cynulliad.

Un yn cael ei gynnal gan Fenter Iaith Dinbych Conwy, oedd hefyd yn gyfrifol am ryddhau y cd Planed Paned, ar llall gan Cerdd Gymunedol Cymru.

Clywodd y llys ei fod wedi caniatau i fandiau roc ymarfer yno er fod Cyngor Conwy wedi cael gorchymyn llys yn Awst 1998 i'w atal rhag creu swn.

Roedd Ynadon Conwy eisoes wedi gwrthod cais Mr Godfrey yn Rhagfyr 1998 ac mi gafodd hyn ei gadarnhau gan Lys y Goron Caer yn ddiweddarach.

Fel llawer o afonydd y mae Afon Conwy weithiau yn llifo dros ei glannau ac yn gorchuddio'r tir o'i hamgylch.

Bu nifer o bobl o gylch 'Y Pentan' yn brysur iawn yn Eisteddfod Casnewydd, yn enwedig o gofio mai hon oedd yr eisteddfod olaf cyn Eisteddfod Dyffryn Conwy a'r Cyffiniau y flwyddyn nesaf.

Yn 1998 cynhaliodd Cyngor Sir Conwy adolygiad llawn o faint o le oedd ar gael i ysgolion er mwyn darganfod beth oedd yr angen o ran llefydd ychwanegol.

Ni all afon Conwy gystadlu â hyn ond er hynny y mae'n cludo sawl mil o dunelli o waddod bob blwyddyn i Fôr Iwerddon.

Dymunwn estyn ein cydymdeimlad a Mr Ivor Dryhurst Roberts, Bryniau, Hen Ffordd Conwy yn ei brofedigaeth o golli ei briod, a hefyd i'r mab Hugh a'r merched Jean ac Ann o golli ei mham.

Bu nifer fawr o bobl ar y llwyfan yn croesawu'r eisteddfod i Ddyffryn Conwy - yn cynnwys OM Roberts, Nan Williams a Trefor Selway.

Mae Clwb Rygbi Nant Conwy bellach yn chwarae yn y Gynhrair Genedlaethol Cynghrair 6 y Gogledd.

Cymerwyd cyfrifoldeb am redeg Cymdeithas Tai Meirionnydd Nant Conwy.

Waeth sut afon yw hi, bydd eich afon neu nant leol yn debyg mewn sawl ffordd i Afon Conwy yng Ngogledd Cymru, yr afon a ddefnyddir yn yr astudiaeth achos yn yr adran ar Afonydd yn y Tirwedd.

Fe'i sefydlwyd yn Llanrwst yn Nyffryn Conwy yn 1980 gan Myrddin ap Dafydd ac mae'r prif waith yno mewn ffatri yn Iard yr Orsaf o hyd.

Y tair ysgol yn y cynllun ydy Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, Ysgol John Bright, Llandudno ac Ysgol Aberconwy, Conwy.

Un o'i hoff straeon, ac un sy'n dangos crem y "dyn celwydd golau% yw hon: Hen filwr yn ardal Nant Conwy (nid wyf am roi ei enw) yn dweud ei hanes yn y Rhyfel Mawr.

Y mae Afon Conwy yn trosglwyddo miliynau o litrau o ddŵr i Fôr Iwerddon bob dydd.

Er enghraifft, y mae'r afon Conwy mor llydan lle y mae'n mynd i'r môr fel y bu rhaid adeiladau pontydd drudfawr i fynd o'r naill lan i'r llall.

Wrth gwrs, roedd hi'n berffaith amlwg pam oedd Arglwydd Nant Conwy a'r arglwydd Prys Edwards yn cymryd y safbwynt hwn -- gan mai nhw bellach yw'r sefydliad Cymreig.