Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

corfforol

corfforol

Roedd hyn yn gofyn am symudiad corfforol chwim, a chefais fy hun yn rhydd o'm trallod fel ag yr oedd y gadair nesa'n cyrraedd.

Mae dycnwch meddyliol cyn bwysiced â chaledi corfforol ac mae'r elfen hon fel pe ar goll yng nghyfansoddiad rhai on chwaraewyr presennol.

meysydd cydnabyddedig hynny megis yr esthetig a chreadigol, mathemategol, corfforol, gwyddonol, ysbrydol a moesol, technolegol, liaith a llythrennedd, dynol a chymdeithasol a maes cartref a'r ysgol.

Camodd y capten yn sionc fel pe wedi cael rhyw adnewyddiad corfforol.

Roedd un o bob 14 wedi dioddef camdrin corfforol ac un ymhob 100 wedi eu camdrin yn rhywiol gan eu rhieni.

* bod y cwricwlwm yn cyfrannu at holl dwf a datblygiad pob plentyn, yn hyrwyddo eu datblygiad deallusol, emosiynol, cymdeithasol, corfforol a diwylliannol.

Ond roedd hyfforddwr Abertawe a hyfforddwr Caerffili, Gareth Nicholas, yn llygad eu lle yn eu hymateb i gwynion personol ynglyn âr ystyriaethau corfforol.

Gwasanaeth sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor, adnoddau a gwasanaethau datblygu ym maes anabledd ac sy'n canolbwyntio ar bobl ag anabledd corfforol a nam ar y synhwyrau yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru.

O'r hyn a welais i yng ngogledd Irac, er hynny, defnyddio'u sgiliau, eu cryfder corfforol a'u hyfforddiant didostur i wneud gwaith dyngarol yr oeddent - a'i wneud yn dda.

Maint a chryfder corfforol sydd yn penderfynu'r drefn.

Wrth geisio byw yn ol diffiniad corfforol annibyniaeth roedd Zola wedi aberthu ei annibyniaeth cymdeithasol a seicolegol.

Yna, sylweddolodd yr ymchwilwyr nad afiechyd yn effeithio ar un dosbarth arbennig o'r boblogaeth yw AIDS, ond afiechyd a all effeithio ar unrhyw un a gaiff ei heintio â gwaed neu hylifau corfforol heintiedig eraill.

Ond trwyddi draw gwelwn gyhyrau corfforol yn ceisio sicrhaur oruchafiaeth a mae amddiffynfeydd modern yn gallu ymdopin hawdd âr dacteg honno.

mae'r cwyno di-ddiwedd wrth ambell chwaraewr rôl derbyn cleisiau corfforol wedi dechrau arfer annerbyniol.

Rheswm arall dros apêl Dwynwen oedd y gred y gallai ffynnon y santes iacha/ u clefydau corfforol.

Cafwyd Stephens yn euog o achosi niwed corfforol i Bebb, ar ôl iddo daflu dwrn mewn gêm rhwng Cross Keys a Phenybont.

Anghenion o ran gallu a/ neu rhai cymdeithasol yw'r rhain fel arfer, ond weithiau achosir, neu fe ddwyseir, anawsterau dysgu gan nam ar y clyw neu nam gweledol, anabledd corfforol neu anawsterau emosiynol ac o ran ymddygiad.

Tybed a oedd Dafydd ap Gwilym yn disgwyl i un a gafodd bedwar plentyn ar ddeg ar hugain ymuniaethau â'i reddfau corfforol ef?

Prif rinwedd sancteiddrwydd benywaidd oedd purdeb corfforol.

Mae'r presenoldeb corfforol yma gyda ni o hyd rywsut, heb son am bresenoldeb gair a meddwl drwy'r emynau.

'Roedd Rhamantiaeth y beirdd hefyd yn ei ffordd yn brotest yn erbyn y pryddestau diwinyddol, gyda'u disgrifiadau o harddwch corfforol merch yn enghraifft o rywioldeb yn dechrau treiddio drwy ffug-barchusrwydd a rhagrith crefyddol y cyfnod Fictoriaidd yng Nghymru.

trin, yr oeddynt braidd yn ddu yr olwg ac yn anystwyth, ac yr oedd angen nerth corfforol mawr i'w dyblu.

Mae Abertawe yn dîm corfforol, maen nhw i gyd yn gyflym a mae digon o brofiad 'da nhw.

Gall bensednne a chyffuriau tebyg achosi cyflwr o gynnwrf meddwl ac aflonyddwch corfforol ynghyd

Cymru yw gwrthwynebwyr nesaf Lloegr a bydd yn rhaid ymateb i rym corfforol blaenwyr y Saeson.