Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

credaf

credaf

Credaf fod y gwrthdynnu hwn wedi ei setlo'n llwyr ers hynny.

Yn wir, pan awgrymwyd bod y fasnach yn rhy beryglus ac y dylid ei hatal, dywedodd Thomas Grey, ysgrifennydd cynorthwyol i'r Bwrdd Masnach, "Credaf nad 'peryglus' yw'r gair cywir.

Mae pobl yn gofyn yn aml iawn, "Pam 'r ydych wedi ymdrechu mor galed i roi bywyd a gwedd newydd ­ Lanaelhaearn?" Credaf y gallaf roi crynodeb mewn dau baragraff fel ateb i hyn.

Ar ôl diolch am allu i'w fwyta, clywaf ef yn dweud, "Er i mi dreulio bron i hanner can mlynedd ar y môr fy hoff sŵn yw si awel ysgafn dros barc o geirch aeddfed." Credaf fod gwên radlon yr "hen Grynwr" ar y bocs ceirch yn ysbrydiaeth iddo hefyd.

Disgynyddion adar a fagwyd mewn parciau yw'r Gwyddau Canada estronol hefyd, ond credaf fod y ddwy rywogaeth yn ychwanegiadau difyr i adar ein gwlad.

Credaf fod fy atgofion o gyfarfod â Gordon Wilson a gwrando arno'n siarad wedi bod yn brofiad a rannwyd gan y mwyafrif ohonom a fu'n gwrando arno.

Credaf ei fod wedi lliniaru peth ar y farn eithafol hon ymhen amser, ac nid yw datblygiadau'r blynyddoedd diweddar yn ategu ei chywirdeb.

Credaf eu bod yn cael eu geni i'r byd yn yr un modd â phawb arall, ond buan iawn y gwelir nad ydynt yn hollol fel plant eraill.

credaf i'r dewiswyr fod yn ffôl mynd am reng ôl heb wibiwr.

Pan gydiai fy mam yn ei llyfr hi, fodd bynnag, credaf mai o chwithig, megis, yr edrychai arno.

Hwyliodd Edward am ei brynhawn i'r parlwr cynnes a'i dân braf a'i lyfr cowboi gan edrych ymlaen at ymgolli'n llwyr yn swynion a champau'r bechgyn a'r gwartheg gwyllt - credaf ei fod wedi dymuno llawer am fod yn un ohonynt ar y paith pell a gwyllt.

Credaf fod ei llygaid rhwng gwyrdd a brown, byddent yn tremio arnom yn ddwys.

Nid wyf yn dweud fod hyn yn well nac yn waeth na dulliau'r llyfrau Saesneg; yn wir, credaf y gall y ddau fod yn dra effeithiol; nodi'r gwahaniaeth yw fy unig amcan yma.

Am hyn, y lle y bu fyw ar ffordd y byw, credaf bod Ioan Penny Evans yn rhan o hanes y Wladfa, ac yn rhan fawr o'r rhai sydd wedi amddiffyn y ffin i'n gwlad trwy fyw a gweithio yno ar hyd ei oes.

Beth bynnag yw'r anferthwch yma, credaf ei fod yn deillio o'r fan honno.' 'Fe ddof, os na fydd Tad-cu'n waeth,' addawodd Seimon.

Credaf fod gwraig gūr ar y Dôl angen doethineb Solomon a chyfriniaeth Myrddin.

Credaf mai ar Blas Llansteffan yr oedd fy llygad i.

Credaf mai'r cwestiwn cyntaf oedd bwysicaf.

Credaf mai'r stori ddigrifaf oedd digwyddiad yng nghlwb nos y 'She', clwb eithaf enwog yn y byd meddygol.

Credaf mai dim ond trwy gydweithio y gallwn gynnig y cyfle cyfartal haeddiannol i holl blant Cymru.

Ni chofiaf yn union pa bryd ydoedd ond credaf mai yn gynnar yn y pedwardegau.

Credaf ei fod yn beth arwyddoacol fod Williams, Elias ac yntau'n tarddu o gefndir tlawd a difantais.

Credaf y buasai gan yr Athro fwy o achos i lawenhau, yn hyn o beth pe buasai fyw heddiw, ond yr wyf yr un mor sicr y gwelai ormod o olion o'r drwg hwn ym mywyd y genedl i beri iddo roi ei saethau i gyd yn ôl yn eu cawell.

Credaf mai ParryWilliams a fathodd y term 'pryd poced' a fyddai'n cydio de a gogledd yn esmwyth ddigon.

Mae plant wastad yn hoffi cymeriad maen nhw'n eu hadnabod o lyfrau eraill (fel Smot, Tecwyn), ac er bod cefn y llyfr hwn yn awgrymu ei fod yn addas i blant o ddwy i fyny, credaf ei fod yn addas i blant llawer ieuengach na hynny, sydd yn dechrau adnabod anifeiliaid.

Fel llawer i dad a mam, credaf bod dada a mam yn y rhestr yma.

Credaf y ceir y dystiolaeth bwysicaf yngh Nghytundeb Maastricht ei hun.

Credaf iddi fod yn gyfrwng i gryfhau yr ymwybyddiaeth o Gymreictod.

Credaf fod saer coed wedi ei eni i'r grefft; bydd ynddo duedd ymarferol at ffigurau a mesurau, ac mae'n awyddus i ddysgu o hyd.

Credaf mai ein tŷ ni a'r tŷ nesaf i lawr oedd y tai hynaf yn y stryd, a'u cefnau'n wynebu ar ryw fuarth a stabal ar gyfer hanner dwsin o geffylau.

Credaf fod rhai'n cysylltu'r enw Moss a Moses, ond y mae awgrym arall, sef fod Moss yn ffurf ar Morse.

Credaf fod gwendid sylweddol arall, ond sydd heb fod yn amlwg.

Credaf fod y dinasoedd mawr wedi dadfeilio fel ein rhai mawr ni.

Credaf i hyn ddylanwadu'n drwm, efallai'n drymach na dim arall, ar y Blaid, ac ar Undeb Cymru Fydd ac i Gwynfor genhadu'n egni%ol dros fudiad ar yr un llinellau yng Nghymru.

Wedi bwlch mor hir, credaf mai doeth ar ôl hirlwm felly yw bwrw golwg yn ôl dros y misoedd a'u digwyddiadau anghyffredin yn bennaf oherwydd y tywydd anhymorol gawsom yn hytrach na chyfyngu i un pwnc.

Yn hytrach nag i ni fynd i Gaernarfon, credaf ei bod yn well gan hogiau Caernarfon ddod atom ni er mwyn iddynt gael penwythnos yn Lerpwl.

Yn ddiweddarach ceisias gan fy nhad cychwyn cangen o'r Urdd yn y Cei, ond ni fynnai.Credaf ei fod yn ofni creu clwb a fyddai'n cystadlu a Chyrddau Pobl Ifainc y Capel.

Credaf bod eisiau pentwr o ras i fyw fel hynny.