Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

croesawu

croesawu

'Cynnwys meddyliau, croesawu ysbrydoedd, ymwthio, saethu, perchi ystlumod, ymlid gwynt, porthi cnawd, turio am oferedd', ac elfen drosiadol gref iddynt yn ogystal.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi croesawu penderfyniad y Cynulliad.

Ar ôl mis, serch hynny, mae llawer o blant VIC yn ein nabod ni ac yn ein croesawu wrth i ni gyrraedd.

Mynd yno, ac er nad oedd neb yn ein disgwyl nac yn gwybod dim oll amdanom, cawsom gyngor gan gapten i osod ein pabell gyda hwy, fel petaem yn ddau westai yn cael eu croesawu gan wr ty caredig, na wyddai am eu bodolaeth cyn hynny, i fwrw noson dan ei gronglwyd.

'Rwy'n croesawu'r datblygiad yma gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg - ond cam cyntaf yw hwn,' meddai Llew ap Gwent, Prifathro Ysgol y Parc ger y Bala.

Ym mis Medi 2000 byddwn yn croesawu'r prif arweinydd newydd, Richard Hickox.

Yn dilyn adroddiad Waterhouse mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu'r penderfyniad i apwyntio Comisiynydd Plant i Gymru.

Cerddi ychydig yn fwy cofiadwy i mi oedd y rhai am y Gymru gyfoes.Mae Croesawu'r Cynulliad yn felys chwerw ei naws wrth i'r bardd gymharu sefyllfa o lawenydd yn ein gwlad ni a sefyllfa boenus barhaus Iwerddon.

* arenwi person cyswllt a ddylai allu darparu dealltwriaeth gyffredinol ynghylch y sefydliad croesawu.

Rhannau o Gymru yn croesawu'r chwyldro yn Rwsia.

* Trafodwch gyda'r sefydliad croesawu a chyda'r ysgol sut y gellid trefnu cydweithio pellach rhyngddynt

Cyfarfod cyn-leoli gyda'r sefydliad croesawu yw'r elfen hanfodol i sicrhau lleoliad llwyddiannus.

Efallai y byddwch yn teimlo, fodd bynnag, na all y sefydliad croesawu fodloni eich nodau, ac mewn achos o'r fath bydd y trefnydd yn trafod trefniadau eraill gyda chi.

(i) Croesawu'r bwriad.

Heibio i'r paragraff cyntaf, ac wele: 'Oferedd i'w printio llawer o lyfrau, Blinder i'w cynnwys llawer o feddyliau, Peryglus i'w dwedyd llawer o eiriau, Anghyssurus i'w croesawu llawer o ysbrydoedd, a ffolineb yw ceisio ateb holl resymmau dynion, Ond (o Ddyn) cais di adnabod dy galon dy hun, a mynd i mewn ir porth cyfyng.' Pa arfau a feddwch i ddringo creigiau'r dychymyg hwn?

Maent yn croesawu'r datblygiad hwn a chredant na all hyn ond gwella yn sgîl y gwaith sydd ar y gweill erbyn hyn i ddatblygu cynlluniau tymor hir PDAG".

* arenwi sefydliad croesawu addas ar gyfer y lleoliad.

Yr ydym yn croesawu datganiad BT fel cam ymlaen ond mae'n gwbl anerbyniol fod disgwyl i Gymry Cymraeg sillafu'r neges a'i chyfieithu i'r Saesneg.

Ar y naill law yr oedd yn pleidio diffiniad a phendantrwydd, ond eto'n croesawu llenyddiaeth a seiliwyd ar Gristnogaeth uniongred neu anffyddiaeth filwriaethus.

Mae Mike German, Gweinidog Datblygu Economaidd y Cynulliad, wedi croesawu'r datblygiad.

Ar Barc Jenner, bydd Y Barri gurodd Abertawe yn eu hunig gêm erbyn hyn, yn croesawu Cei Connah sydd heb bwynt yn y gystadleuaeth.

Rhaid croesawu'r posibilrwydd o weld Llywodraeth yn teyrnasu yn Llundain a fydd yn rhoi cyfiawnder cymdeithasol ar ben ei rhaglen.

Mae'n gwneud i'r croen heneiddio ac rwy'n croesawu diwrnod i roi sylw i'r afiechyd.

Yn ei llythyr mae Siân Howys yn dweud: 'Yn dilyn adroddiad Waterhouse mae Cymdeithas yr Iaith yn croesawu'r penderfyniad i apwyntio Comisiynydd Plant i Gymru.

Nifer o ymwelwyr, yn enwedig myfyrwyr yn dod i'n croesawu gydag anrhegion.

Rydyn ni'n croesawu eich sylwadau.

Braf yw cael croesawu Mr Aled Eames, Bron y Garfth adref o'r ysbyty.

Mae'r aelodau yn croesawu'r cynigion ar gyfer penodi gohebwyr a golygyddion arbenigol newydd.

* trefnu cyfarfod cyn-leoliad rhyngoch chi a'r sefydliad croesawu.

* y cwmni croesawu?

Ond roedd Victorias tywyll ei wedd ac Ausra benfelen yno yn wenau ifanc i'n croesawu ac yn barod i ymarfer eu Saesneg.

Bu nifer fawr o bobl ar y llwyfan yn croesawu'r eisteddfod i Ddyffryn Conwy - yn cynnwys OM Roberts, Nan Williams a Trefor Selway.

Yn Ail Adran y Cynghrair Nationwide bydd Wrecsam yn croesawu Stoke sy'n wythfed yn y tabl.

Gan bod prinder affwysol llyfrau o'r math yn ein diwylliant gwleidyddol heddiw dylid croesawu'r cyhoeddiad yn gynnes.

Mae'r cynllun yma'n cyfuno sgiliau'r ddau sector yma ac rydyn ni'n croesawu'r cwmni i Gymru oherwydd y cyfraniad uniongyrchol i gyflogaeth lleol.

* trafod unrhyw nodau a all fod gan y sefydliad croesawu ar gyfer y lleoliad.

Traddodiad Tsineaidd pan yn croesawu rhywun.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn croesawu datganiad heddiw gan Ann Beynon, Rheolwraig Cenedlaethol BT yng Nghymru yngl˝n a negeseuon Pagers BT.

Bydd Leeds United yn croesawu Real Madrid heno.

Efallai yr hoffech ddefnyddio camera neu recordydd tâp ar ôl gwneud trefniant ymlaen llaw gyda'r sefydliad croesawu.

Yn y gwersyll a godwyd gan y fyddin, roedd meddygon milwrol yn croesawu'r ffoaduriaid - yn rhoi prawf iddynt a'u cofrestru.

Llanwyd y craciau, ailaddurnwyd y waliau tu fewn, rhwystrwyd y lleithder rhag amharu mwy ar wynder y wal y tu ôl i'r pulpud a gwnaed pob dim yn ddiddos a chlyd er mwyn croesawu'r adfywiad a oedd yn sicr o ddigwydd.

Bydd angen negydu a chytuno ar y nodau terfynol ar gyfer y lleoliad gyda'r sefydliad croesawu a bydd hynny'n un o ganlyniadau'r cyfarfod cyn-leoli.

Cyn llunio eich nodau lleoliad yn derfynol, bydd angen i chi eu trafod gyda'ch cyd-weithwyr, y trefnydd lleoliadau athrawon a'r sefydliad croesawu.

Anghofia' i fyth weld marines ifanc oedd newydd dreulio misoedd yn denu dirmyg y cymunedau cenedlaetholgar yng Ngogledd Iwerddon yn cael eu croesawu fel arwyr ar strydoedd Zacco a threfi eraill gogledd Irac.

Anfonwch gopi%au at y canlynol: Sefydliad croesawu; pennaeth; cydgysylltydd datblygiad staff; staff sy'n gyfrifol am arweiniad mewn addysg gyrfaoedd, dealltwriaeth economaidd a chyd-weithwyr perthnasol eraill; trefnydd lleoliadau athrawon.

Cofiwch anfon eich adroddiad at y sefydliad croesawu i gael sa/ l eu bendith cyn ei ddosbarthu.

Ond nid yn llym y dywedir hynny: mae'r awdur fel petai'n cydnabod anghysonderau'n bywyd ni y tro hwn ac yn cael gras i'w croesawu a'u troi'n ddefnydd celfyddyd.

Efallai y bydd gan y sefydliad croesawu ei nodau ei hun ar gyfer eich lleoliad, a bydd angen eu cymryd i ystyriaeth wrth gynllunio'r rhaglen.

Morgannwg yn teithio i Dorset tra bydd Cymru yn croesawu Essex i Sain Helen.

Sefydliad Croesawu:

* darparu adborth i'r sefydliad croesawu a diolch iddynt.