Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfeillion

cyfeillion

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi croesawu penderfyniad y Cynulliad.

Fel yr oedd hi'n digwydd, nid oedd ganddo gynlluniau ar gyfer y noson heblaw twtio dipyn ar yr ardd, ond fe allai ef fod wedi trefnu if ynd allan efo'i wraig neu i gyfarfod cyfeillion - wedi'r cwbl, fe fyddai llawer o bobl yn mynd allan ar nosweithiau Sadwrn.

Bu cyfeillion yn lew iawn, gan gynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr.

Mae trwydded presennol yr orsaf yn dod i ben ymhen pedair blynedd, ac mae Cyfeillion y Ddaear wedi dweud y byddai'n well ganddyn nhw petai'r Wylfa yn cau bryd hynny.

Droeon eraill buasai gennyf i a'm cyfeillion agosaf gynllun cyfrinachol ar y gweill.

Byddai'n rhaid datgan i'r heddlu ble fyddem yn aros, a golygai hynny osod ein cyfeillion dan amheuaeth.

Roedd y Cyngor wedi ymateb i alwad Cyfeillion y Ddaear i beidio a defnyddio pren caled trofannol, meddai, gan benderfynu, felly, defnyddio ffenesti platig.

Dydi'r fferm ddim ar werth, ewch â'r neges yna i'ch cyfeillion, Mr Jenkins.

`Fe gasglwn ni'n cyfeillion i'r man cysgodol acw yn y cwm,' meddai Ivan.

Gwelai foreau coffi a nosweithiau diddan o fwyta a chyfeddach yng nghwmni cyfeillion.

Yma eto, ymddiddorodd mewn pethau lleol, fel Cymdeithas Hanes Conwy, Probus Conwy, Cyfeillion y Gymraeg a.y.b.

Nid fi a'm cyfeillion yw'r unig rai ar brawf yma.

Talfan oedd fy ngelyn pennaf ond fe'i parchwn o'n fwy nag y parchwn yr un o'm cyfeillion agosaf.

Weithiau daeth y diwedd o fewn oriau iddynt ffarwelio a'u cyfeillion, megis a ddigwyddodd ddwy flynedd yn ddiweddarach yn hanes y Tayleur a hyrddiwyd ar greigiau Ynys Lambay ger arfordir Iwerddon tua diwrnod ar ol gadael Lerpwl.

Yn ôl Cymdeithas Cyfeillion y Ddaear, er y bydd yr OP yn cael ei gadw mewn pecynnau sy'n fwy addas fydd o dal ddim yn hollol saff.

Roedd Cyfeillion y Ddaear, hefyd, yn poeni am yr hyn a honent oedd yn diffyg ymgynghori.

Er gwaethaf bod llawer o'r cyfeillion wedi gosod i lawr y peth cyntaf a ddaeth i'w meddwl, a rhai, o bosibl, wedi rhoi'n y llyfr un o'r hanner dwsin dyfyniadau a gludent oddi amgylch yn arbennig i'r pwrpas, ac eraill wedi pendroni'n hir cyn dechrau sgrifennu, 'does yr un dau gyfrannwr wedi dweud yr un peth.

Anerchwyd y cyfarfod gan Allan Wynne Jones, Cadeirydd Biwro Ieithoedd Lleiafrifol Ewrop, a Dafydd Thomas ar ran Cyfeillion y Ddaear.

Amcan y mudiad yw dangos sut y mae cŵn yn gweithredu fel cyfeillion a chynorthwywyr dynion.

Dywedodd Mrs Ann Morgan, Porthaethwy, Cadeirydd Cyfeillion y Samariaid yng Ngwynedd ei bod yn ddiolchgar tu hwnt i bawb a gyfrannodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus, yn arbennig i bobl Bangor a fu mor barod i sefyll ar y stryd ac yn Kwiks i fynd ar ofyn y cyhoedd.

Dyma'r cam cyntaf i wneud Cymru'n rhydd o ddeunydd GM, meddai Cyfeillion y Ddaear.

Ac mae Cyfeillion y Ddaear a Chyngor Diogelu Cymru Wledig hefyd wedi beirniadu'r cynllun adnewyddu am nad yw yn cynnwys unrhyw waith insiwleiddio a bod y tai yn colli cymeriad oherwydd y defnydd o pebl dash a ffenestri plastig gwyn.

Cyfeillion agos yn unig, ebe Glenys, fel petai'n gallu darllen ei feddwl, gan droi atynt i gyd yn eu tro i wenu arnynt a'u derbyn i gylch ei chyfeillgarwch.

Fyth oddi ar hynny bu ei ddiflaniad yn boen meddwl i'w deulu ac yn ddirgelwch i'w gyd-filwyr a'i lu cyfeillion.

Roedd yn rhaid i'r cyfeillion ddisgyn oddi ar eu meirch, swatio yn erbyn y graig, a chuddio'u clustiau rhag y sŵn.

I wneud iawn amdani penderfynodd Eurwyn fynd â hi i'r Gornel Glyd am bryd iawn, a gwâdd rhai o'u cyfeillion i fynd gyda nhw.

lluniwyd yr adroddiad gan arbenigwyr o Cadwraeth gloy%nnod Byw, Cyfeillion y Ddaear, Plantlife, Y Gymdeithas frenhinol er Partneriaeth Ymddiriedolaethau Cadwraeth a Bywyd Gwyllt Cymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, a Chronfa Natur y Byd, Nature sydd, gyda'i gilydd yn cynrychioli oddeutu dwy filiwn o bobl ym Mhrydain yn unig.

Roedd rhai o'r peilotiaid newydd ddianc o Ffrainc ac yn ddigalon ar ôl colli llawer o'u cyfeillion yn y rhyfel.

Gwyddai mai cyfeillion a wnai hynny.

Pan ddaeth yr amser, dywedodd un o'm cyfeillion wrthyf yn ddistaw ei fod wedi rhoi hanner potelaid o frandi yn y geudy (ty bach), os medrwn gael mynd yno.

Yr un ydyw ein dymuniadau i'n cyfeillion sydd wedi cael cyfnod cartref yn ddiweddar, gan obeithio y byddwch i gyd yn holl iach pan ddaw y Goriad nesaf allan.

Mawr fu fy mraint i gad adnabod y cyfeillion hynny a llawer o rai eraill rhy niferus i'w henwi, o'r ddau ryw, brysiaf i ychwanegu.

Ymdrechodd y cyfeillion i'w ffrwyno a buont yn hir cyn dringo i'r cyfrwyau.

Roeddwn i'n mynd yn ddel a'r gwynt o'm tu a'm cyfeillion ar y lan yn llawn brwdfrydedd pan glywais glec, a theimlo rhywbeth yn taro un o'r tanciau.

Pasiwyd Deddf Iaith wan -- gan esgusodi cyfeillion y Torïaid mewn cwmnïau preifat rhag gwneud dim -- a phenodwyd yr 'Arglwydd' Dafydd Elis Thomas yn gadeirydd ar y Bwrdd.