Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfeiriad

cyfeiriad

Fe ymatebodd - - drwy ddweud fod TAC wedi rhoi cyfrifoldeb hyfforddi i Cyfle ac ei bod hi'n teimlo fod y cyfeiriad yn gywir, y deialog yn gyson ac ail hyfforddi ar gyfer technoleg newydd yn ran o'r polisi hefyd.

Gwneir y cyfeiriad hwn yn amlwg iawn yn y darn o'r bedwaredd bennod ar ddeg ar hugain o Eseia a saif fel cyflwyniad i'r testun.

Ond bydd y Bwrdd yn parhau i ystyried cyfeiriad y strategaeth a'r mesurau a nodir ynddi wrth baratoi ac adolygu ei gynlluniau corfforaethol o flwyddyn i flwyddyn yng ngoleuni'r cynnydd mewn cyflawni'r amcanion, ac yng ngoleuni canlyniadau Cyfrifiad 2001.

Os ydych chi'n gwerthu anfonwch eich cyfeiriad i'w gynnwys ar ein rhestr.

Ysgubodd canghennau'r dderwen i bob cyfeiriad ac yn raddol, dechreuodd ei boncyff symud.

Anfonwch eich atebion i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - nwyddau Gang Bangor ac eps newydd Topper, Epitaff ar cd amlgyfrannog 5 Heb Newid yn wobr.

Amlygir hynny yn y cyfeiriad a wna Siôn Mawddwy at yr uchelwr a'i wraig yn cyd-dynnu am eu bod yn hanu o'r iawn ryw ('Chwi a'ch bun, iawn yw'ch bonedd').

Er y cyfeiriad yng Nghytundeb Belffast at ieithoedd eraill, i bob pwrpas siartr hybu'r Wyddeleg yw'r adran sy'n delio ag ieithoedd.

Er ei fod wedi gwireddu ei freuddwyd o fod yn arlywydd, roedd yn ymwybodol o fygythiadau o sawl cyfeiriad.

daeth ei ddawn yn y cyfeiriad yma i sylw awdurdodau'r coleg, ac felly, pan aeth y swydd honno yn wag, fe'i penodwyd hefyd yn athro athroniaeth naturiol ", neu ffiseg, fel yr adwaenwn ni y pwnc.

Rhaid peidio tynnu wyneb hyll rhag i'r gwynt newid cyfeiriad ac i'ch wyneb aros felly.

Eu cyfeiriad yw Gorslas, Ynyslas, Borth, Dyfed.

O bob cyfeiriad daw dynion a merched mewn crysau gwynion i gynnig canaps a vol-au-vents yr un mor lliwgar.

Gofynnodd y gyrrwr y cyfeiriad iddo eilwaith gan edrych yn amheus arno.

Un o'r arloeswyr yn y maes poblogaidd yma oedd Mrs Nancy Jones, Dinas Mawddwy, a cheir cyfeiriad byth a hefyd yn hen gofnodion y Sir am gwmni%au Clwb y Dinas.

Unwaith eto, croesawn well dull o gofnodi digwyddiadau, ond teimlwn bod pobl yn mynd ati o'r cyfeiriad anghywir.

Bydd eich cyfeiriad yn cael ei ychwanegu at restr BBC Cymru'r Byd.

Cyfeiriad yn St.

Tybed a ddylid cynnwys cyfeiriad at y cyswllt rhwng Arise Evans a British Israel a'u daliadau?

mae'r lliw coch yn addas iawn i ti ar hyn o bryd, ac yn gwneud i ti edrych yn dda! Gwnan siwr dy fod tin gwybod ble tin mynd oherwydd fe all tro i'r cyfeiriad anghywir dy fwrw di oddi ar dy echel am amser hir.

mae'r llyfr yn dilyn stori Catatonia o'r cyfarfyddiad cyntaf rhwng Cerys a Mark yn gig Rhyw Ddydd ym Mhontrhydfendigaid (ie, myth yw'r stori am gyfarfod wrth byscio yng Nghaerdydd), trwy ddyfynnu erthyglau ac adolygiadau o bob math o gyhoeddiadau ar hyd a lled Cymru ar byd - canmoliaeth o bob cyfeiriad.

Roedden nhw'n dynesu tuag ato o bob cyfeiriad.

Cyfeiriad e-bost dychmygol Meic Stevens oedd dan sylw yr wythnos diwethaf.

Dechreuwyd cario arwyddion gwerthwyr tai i ganol y maes o bob cyfeiriad.

Syfrdanwyd y gyrrwr - ond gan gofio'r cyfeiriad a roes y ferch iddo, gyrrodd at y t, rhag ofn fod y ferch wedi rhedeg o'r car yn sydyn rhywsut.

Ond wedi darllen pennod Mr Steffan Griffith ar achau Waldo, meddyliais nad anniddorol fuasai cyfeiriad neu ddau at rai o aelodau'r teulu nodedig hwn fel tamaid i aros pryd.

Trodd ei golwg i'm cyfeiriad a daeth ataf a gofyn yn Saesneg: 'Where are you bound for?' 'Scotland,' meddwn innau.

Llongyfarchiadau yn ogystal i label Fitamin Un, sydd yn mynd o nerth i nerth ar hyn o bryd; ac os ydych yn awyddus i archebu copi o sengl Pep Le Pew, cyfeiriad y label ydi: Fitamin Un, 8 Stryd Tywysog Leopold, Caerdydd.

Ei ysgolheictod yn y cyfeiriad hwn a'r ffaith ei fod yn gyfarwydd â cheinion llenyddol ei genedl ac â chelfyddyd y beirdd a'i gwnaeth yn gynorthwywr mor addas ac yn gynghorwr mor dda i William Morgan.

Mae'n debyg fod costau petrol a'r ofnau yn sgîl llosgi rhai tai haf wedi helpu ymhellach yn y cyfeiriad hwn.

Yr oedd yr hyn a gyhoeddodd ef cyn hynny yn dal yn gymysglyd o ran cyfeiriad a braidd yn ansicr, ac yn drwm o dan ddylanwad cywair esthetaidd Pater .

Yr oedd yn aros y tu allan, mewn lleoedd unig, ac eto yr oedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad.

Hwy sy'n rhoi cyfeiriad i'n ffydd ni.

`O gwmpas y dref, yn mhob cyfeiriad, y mae dyffryn wedi ei fritho â phalasau - rhai pur fawrion a gwychion, ac eraill llai; parciau, perllanau, a gerddi o'u cwmpas.

Golygfa nad â'n angof i bob cyfeiriad.

A hithau'n ddwy flynedd a hanner ers i La-La ymddangos, diddorol ydi sylwi ar y newid cyfeiriad a geir yma.

Ymrwymiad i sicrhau fod yr Awdurdod yn parhau i gyflawni ei rôocirc;l statudol o oruchwylio a rheoleiddio S4C fel darlledwr, gan gymryd ystyriaeth lawn o anghenion a dyheuadau gwylwyr S4C wrth osod cyfeiriad strategol a blaenoriaethu.

Mae'r gyrrwr yn tosturio drosti ar y fath noson ac yn cynnig pas iddi - hithau'n derbyn gan eistedd yn y sedd ôl a dweud dim ond cyfeiriad pen ei thaith.

Daeth cyfraniadau gwerthfawr o sawl cyfeiriad, a cheisiwyd ymgorffori'r rhain yn y ddogfen hon.

Bu cudyll o hofrennydd uwch ein pennau drwy'r prynhawn a'i chysgod swnllyd, symudol, yn dychryn wyn y ffridd i bob cyfeiriad cyn glanio i lyncu criw o actorion a throi porfa'r ddôl yn gryndod o nerfau.

Dylid cywiro'r gosodiad "Bydd y taliadau unwaith ac am byth yma yn cael eu hymgorffori i mewn i swm yr ariannu sylfaenol am gyfnod o dair blynedd" trwy ddileu'r cyfeiriad at amser oherwydd na phenwyd unrhyw amser o'r fath.

Mae hynny wrth fodd y coed, gan mai prif bwrpas lliwiau llachar llawer o'r ffrwythau yw denu adar i'w bwyta, a chludo'r hadau i bob cyfeiriad.

Mae gêm pi-po fel'ma wastad yn mynd lawr yn dda gyda'r plant bychan o tua blwydd a hanner i fyny ac mae'r llyfrau clawr caled yma yn llawn digon cryf a chadarn i wrthsefyll bysedd bach yn tynnu i bob cyfeiriad.

Dyna paham y mae'r Gymraeg yn y sefyllfa eironig o fod ar ei hennill mewn un cyfeiriad, ac ar ei cholled mewn cyfeiriad erall.

Yna y methu dirnad, cyn sylweddoli bod cyfeiriad eu bywyd wedi'i ddrysu'n llwyr.

O'r tr uchaf y seinir y 'Mariacki' - yr alwad ar y trwmped sy'n glywadwy o bob cyfeiriad, ar yr awr, bob awr o'r dydd.

Wedi dianc o'r car, cafodd y bechgyn egni newydd o rywle a dechrau rhedeg yn wyllt i bob cyfeiriad tra llusgai Carol ar eu holau'n wan fel balŵn wythnos wedi'r parti.

Byddai ganddi'r gallu i fwydo'r cyfandir cyfan pe bai'n cael cyfle i ddatblygu i'r cyfeiriad iawn.

Mae e'n wael - pan ych chi am basio'r bêl mae'n gallu hobo i bob cyfeiriad, meddai.

Heb edrych i'm cyfeiriad, cerddodd y ddau at y ffenestr gyferbyn, ac edrych allan tua'r fynedfa.

Mewn gwirionedd, nid oes ond un cyfeiriad arall yn y llyfr i gyd, sef yr un ar dud.

Yn anffodus, nid yw'r fath sicrwydd am destun y Gododdin i'w gael, ac fe allai'r cyfeiriad at Arthur fod wedi ei wthio i mewn iddo yn ddiweddarach.

Fodd bynnag, er bod yr NCT yn cymryd cam i'r cyfeiriad cywir, ofna'r Gymdeithas nad ydyw'r Swyddfa Gymreig wedi achub y cyfle i lunio canllawiau grymus a fyddai'n fodd i warchod yr iaith yn ei chadarnleoedd traddodiadol a hyrwyddo ei hadferiad mewn ardaloedd a'i collodd yn ystod y ganrif a hanner diwethaf.

peth arall, roedd brawd ann griffiths yr emynyddes yn llofrudd, ac mae cyfeiriad at hynny yn y stori, sy'n dangos i mi mor agos y mae'r aruchel at yr arswydus, y gwar at yr anwar.

Ni allai ei gweld yn codi ei phac fel rhai gwragedd a mynd i hwylio gyda'i gŵr yn hytrach na byw hebddo, a gadael i'r gwynt chwythu ei gwallt a hithau i bob cyfeiriad.

Ei gyfraniad mawr i lywodraeth yr Eisteddfod oedd ei allu i edrych ar broblem o sawl cyfeiriad, o safbwynt ariannol, o safbwynt trefniadol, ac o safbwynt celfyddydol, ac arwain ei gydgynghorwyr yn y diwedd at benderfyniad y byddai'r budd mwyaf ohono yn deillio i'r eisteddfodwr cyffredin.

Gallwch gofrestru eich tîm drwy ein ffonio ar 74983, neu drwy ein e-bostio i'r cyfeiriad gang@bbc.co.uk - a chofiwch y cynta i'r felin gaiff falu.

Ond roedd yn rhaid i'r milwyr a oedd ar wyliadwriaeth yn y tŵr cyfagos edrych i'r cyfeiriad arall am ychydig funudau, wedyn ...

Mae Llwyd yn rhoi'r cyfeiriad (ond yn anghyflawn) yn ymyl y ddalen.

Dim ond rhyw filltir oedd yr eglwys honno o'r môr ac roedd yn hawdd i elynion ymosod arni o'r cyfeiriad hwnnw.

Y teyrngarwch gwaelodol hwn yw "crefydd" ac y mae'n rhoi cyfeiriad nid yn unig i'r ffydd yr ydych yn ei fynegi ond pob gwedd arall hefyd ar eich gweithgarwch.

Diddorol hefyd yw cyfeiriad Llywelyn Goch at Hopcyn fel awdurdod ar 'braff[w]awd y proffwydi' o gofio am yr hanesyn am Lyndŵr yn ymgynghori ag ef ynglŷn â'r brudiau (mae'n ddigon posibl fod ganddo gasgliad ohonynt ymhlith ei lawysgrifau).

Gyda'n bod ni wedi cyrraedd yr awyr agored, roeddwn yng nghanol twr o fechgyn, a chwestiynau yn dylifo ataf o bob cyfeiriad.

Fy nghyngor i, felly, fyddai i Stuart, Kelly a Richard ystyried newid cyfeiriad o ryw fath erbyn yr albym nesaf, cyn i'r Cymru ifanc roi'r gorau i'w cynnwys ar eu rhestr o hoff grwpiau...

Nid yw'r ffaith fod awdur modern yn digwydd gwneud cyfeiriad troed-y- ddalen at un o areithiau'r Pab Ieuan Pawl II yn profi ei fod yn gogwyddo at Babyddiaeth.

Tydi sy'n gallu rhoi cyfeiriad i ynni'r ifanc a'i droi'n wasanaeth creadigol.

A thrwy'r amser, fel clwy y cyfeiriad yn fy mhen.

Nid oes dim a all y Cyfundeb ei wneud yn y cyfeiriad hwn.

ac wrth gwrs rydyn ni'n byw ym mhentre'r byd nawr gan addasu ymadrodd marshall mcluhan ) felly mae maeth yn dod o bob man, o bob cyfeiriad, oni bai'ch bod yn byw mewn gwâl gan ddwyn un o ddelweddau kafka ).

Cafwyd newid er gwell, fodd bynnag, mewn sawl cyfeiriad yn ystod yr hanner canrif aeth heibio.

Stadau mawr o dai, a dal i gynyddu mae y tai i bob cyfeiriad, ac mae mwy o Saesneg yn cael ei siarad yno na Chymraeg.

Yn eu plith ceir arwyddion yn pwyntio'n ddryslyd-chwil i bob cyfeiriad.

cerdded hyd ymyl glas y lan ar flaenau ei draed, ni wyddai pam, gan glustfeinio a syllu i bob cyfeiriad cyfeiriad help !

Gallai rag-weld ac amseru pethau; byddai ei lens bob amser yn edrych i'r cyfeiriad cywir.

Ar y llaw arall, mewn sawl cyfeiriad cynnar at yr afon a'i chroesfan hanesyddol (Rhyd Caradog') gwelir defnyddio'r ffurf Cariadog.

Mae defnyddiau eraill yn gadael goleuni trwyddynt, ond gwasgerir y goleuni i bob cyfeiriad, fel na wel y llygad ddim ond delwedd niwlog a dryslyd.

Bu cyfeiriad at y `li lith' gan yr Athro Parry-Williams yn rhywle, ond, hyd y cofiaf, nid yw'n awgrymu o gwbl y dichon fod lilith ar gael heddiw.

Ai cyfeiriad at ei gyfnod yn Lerpwl, ar lan Merswy, ac at ei 'garchar' fel Catholig cudd na allai ei gyhoeddi ei hun yn agored nes marw ei dad?

Mae un siliwm gyda'r breichiau dynein bach mewn cyfeiriad clocwedd yn paru a siliwm a'i freichiau'n pwyntio i gyfeiriad gwrthglocwedd; dengys hyn eu bod yn dod o badiau gwahanol.

Ym Mhatagonia y'i ganed a doedd dim yn well ganddo nag adrodd hanesion - gwir a dychmygol dybia i - am ei blentyndod a'i lencyndod yn y Wladfa, yn enwedig ar brynhawn Gwener pan fyddai ambell un mwy hirben na'i gilydd yn ein plith yn gofyn cwestiwn neu'n gwneud sylw a fyddai'n cyfeirio meddwl 'Pat' i'r cyfeiriad iawn.

Canodd y Nant i ofyn gŵn gan ryw Wiliam Abad, beth bynnag, a chan fod cyfeiriad at Gorntwn yn un arall o gerddi'r bardd, dyma ateg o blaid cymryd ein bod wedi cysylltu'r gerdd ofyn a'r gwrthrych iawn.

Maen nhw'n dal i gredu y gellir defnyddio strwythur traddodiadol y stori, gwead o ddisgrifiad a sylwebaeth a deialog, strwythur sy'n perthyn i fyd gwahanol iawn, i ddarlunio diffyg strwythur a diffyg cyfeiriad y byd sydd ohoni.

Cerdded tuag adref i fyny'r llwybr sy'n arwain heihio i Goetra am Gapel y Graig oedd o, pan welodd fod dynes yn cydgerdded ag o i'r un cyfeiriad.

Dilyn wrth gwt arweinydd swyddogol am beth amser er mwyn casglu pob dim o wybodaeth am y ddinas, ac yna crwydro i bob cyfeiriad ar fy mhen fy hun.

Cyfeiriad sydd yma, medd rhai, at gyffrwdd â chroes Crist.

Os yw haeriad Lewis Morris yn gywir y cyfeiriad dogfennol cyntaf at yr afon (er, nid yn benodol wrth ei henw) yw hwnnw a geir yn Historia Britonum Nennius, gwaith a luniwyd dros fil o flynyddoedd yn ôl.

Yr wythnos diwethaf cyfeiriad e-bost dychmygol y grwp Eden oedd dan sylw.

Roedd dawnswyr Ystalyfera a Nantgarw yn sboncio'n osgeiddig, a Gynau Mawr Glyndwr, Meibion Llywarch, Cymerau ac eraill yn tanio o bob cyfeiriad.

Os oeddent am i'w darllenwyr edrych pennod gyfan, yr oedd y cyfeiriad Beiblaidd yn dweud hynny, yn union fel y gwna Llwyd gyda'i gyfeiriad at "Dan.

Mae'r rhai hynny sy'n beirniadu gwyddonwyr yn ddigon parod i fanteisio ar y moethau a'r gwasanaethau a ddaeth i'w rhan o'r cyfeiriad hwn.

'Roedd pawb yn rhedeg i bob cyfeiriad, wedi drysu'n llwyr .

Yn y cyfeiriad hwn y syniadau o waredigaeth trwy gyfnewid un am y llall a thrwy ollwng gwaed sy'n ganolog.

Felly, os tynnir llinell trwy'r ddau ffibril canolog, mae cyfeiriad y curo bob amser ar ongl sgwar i'r llinell hon.

Mae'n amlwg i'r protestwyr godi ofn ar y cynghorwyr ac fe welwyd newid cyfeiriad a phwyslais.

Astudiodd y pwnc o bob cyfeiriad, a llanwodd dudalennau o gyfrifon cymhleth i weled pa mor bell yr ai ei gynilion....

Ym Manawydan fe ddywed yr ysgolhaig ei fod wedi dod 'o Loygyr o ganu', a gellid meddwl bod yr offeiriad a'r esgob yn dod o'r un cyfeiriad.

Mae'r ystafell gyntaf yn wag er bod yna gryn lanast yno, gyda'r dodrefn ac eiddo gweision Eiryl wedi eu gwasgaru i bob cyfeiriad.

Roedd Bethlehem yn anhrefn llwyr wrth i bobl fanteisio ar eu hychydig oriau o ryddid: y strydoedd cul dan eu sang o bobl, mulod a cherbydau yn rhuthro i bob cyfeiriad.

Os oes rhywle rwyt ti am fod, gwnan siwr dy fod yn gosod dy olygon i'r cyfeiriad hwnnw a ddim i unlle arall.

Wele'r Toriaid benben a Magi a'i handbag yn tasgu i bob cyfeiriad fel cymeriad gwallgof mewn pantomeim.