Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyflog

cyflog

Mae ef yn argymell yn gryf y dylid rhoi cyflog penodedig i bob meddyg sy'n gweithio mewn ysbyty ac felly osgoi'r demtasiwn i 'or-drin' ei gleifion.

Cofiwn am yr oriau maith, yr hamdden prin, a'r cyflog isel.

100,000 o lowyr Cymru yn mynd ar streic am 20 diwrnod i gadw'r gwahaniaeth cyflog rhwng gweithwyr crefft a'r di-grefft.

"Cyflog mis ar fy ngwir," chwedl Griffi'r Cwrt.

Glowyr yn derbyn codiad cyflog o 35%.

Pryd mae rhywun yn cael cyflog o £250,000 y flwyddyn rwyn teimlo bod en galed wedyn i feddwl bod rhywun yn mynd i wneud jobyn hanner ffordd trwyddo.

Wrth gerddad i mewn drwy'r adwy ym muria uchel danheddog yr ysbyty, dyna pryd y troai'i meddwl tuag at 'i gwaith cyflog.

Cyfartaledd cyflog yn £16.14.11 ( £16.75 ).

(gan fod cyflog Lleifior 'gryn dipyn uwchlaw telerau'r undeb (t.

Er gwaethaf apÍl gan eu harweinydd, Joe Gormley, y glowyr yn hawlio cyflog o £135 am wythnos bedwar diwrnod o waith.

Yr oedd cyflog chwarelwr fel cynnwys lwci bag.

Roeddent yn gallu ennill cyflog da, i fyny i chwe' phunt yr wythnos.

Yn wir maen nhw'n hapusach, fel y dwedais i na phe byddai eu cyflog yn codi deirgwaith.

Y glowyr yn rhoi'r gorau i'w streic a chael 35% o godiad cyflog.

Yr oedd rhai ohonom yn cael cyflog digon deche ond eraill, mwy swrth, yn bodloni byw ar rhyw geiniog neu ddwy.

Awdurdodwyd y Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad â Chadeirydd yr Is-bwyllgor Staff, Cadeirydd y pwyllgor perthnasol, y Trysorydd a'r Prif Swyddog perthnasol i godi cyflog drwy ailraddio neu o fewn y raddfa fyddai'n bodoli.

Wedi byw am flynyddoedd fel chwarelwyr, arian bach, a gwaith peryg, bellach car yn ymddangos am y tro cyntaf mewn garej, a charped o wal i wal, a dyn yn cael cyflog teg am ddiwrnod gonest o waith.

Glowyr yn derbyn codiad cyflog o 35%. Pleidlais yn penderfynu y dylai Prydain aros yn y Farchnad Gyffredin.

Eto gallai talu'r ffi uwch fod wedi golygu byrhau'r cyfnod cynhyrchu gan arwain at arbedion fyddai'n mwy na gwneud iawn am y cyflog uwch.

Arolwg yn dangos fod dynion ym Mhrydain yn ennill cyflog o £13-2-11 9 (£13.15 ) ar gyfartaledd.

Mae angen iddyn nhw gytuno i benodi Ruddock yn hyffordwr tîm A Cymru er mwyn i'r cyflog ar telerau fod yn iawn.

Ar yr union eiliad honno pwy ddaeth heibio iddynt ond un o r stiwardiaid a gofyn i'r dyn: "Be sy'n bod ar y ceffyl 'ma gin ti?" A'r llall yn ei ateb ar drawiad megis: "Newydd gal golwg ar 'y mhapur setlo i mae o!" Cyflog digon gwael a gai y rhai a fyddai'n canlyn ceffyl yn aml, a'r papur setlo' oedd yn dangos maint hwnnw ar ddiwedd pob mis o weithio.

Cyflog gweithiwr fferm yn codi o 15/- (75c) i £13.3.0 (£13.15).

Beth bynnag, nid cyflog gwell yn unig a gynigir gan deledu, ond cynulleidfa fwy o lawer.

Ceisiadau am ailraddio a chodi cyflog a.y.

Ni fedrai gweision cyflog heb gyfalaf, heb fuddsoddiad mewn cymdeithas, fod ag unrhyw deimlad o ymrwymiad, tra tueddai cystadleuaeth y farchnad rydd i ostwng nifer y cyfalafwyr i rif llai a llai o ŵyr gor-gyfoethog.

Ac yr oedd y chwarelwyr yn ddall (yn ôl ei feddwl ef) i beidio ag ymuno â'r Undeb, ac ymladd am isrif cyflog a safon gosod.

Cynddeiriogai wrth weld cannoedd o Gymry ifainc yn gorfod byw mewn tai afiach, bwyta ymborth pitw a derbyn cyflog druenus o fach am eu llafur hirfaith a chaled.

Medrent chwerthin pan fâi dduaf arnynt, a gwneud sbort am ben cyflog gwael.

(a) Ymestyn cyfnod hanner cyflog

(Gyda llaw, os cofiaf yn iawn, dwy bunt dau swllt ac wyth geiniog ydoedd cyflog wythnosol dyn clirio'r eira oddi ar y ffordd y pryd hynny!) Sylwais y bore yma fod asgell-goch ymhlith yr adar oedd yn bwyta briwsion ar y lawnt.

Yn fras, rhaid symud y pwyslais oddi wrth fuddsoddi o'r tu allan i fuddsoddi cynhenid, a sicrhau bod hynny o fuddsoddi o dramor a ddenir o well ansawdd na'r swyddi cyflog isel, sgiliau rhoi-pethau-at-ei-gilydd a welsom yn ystod yr wythdegau.

Apeliadau Cyflog

A all yr asiantaeth godi cyflog unigolyn?

Yn yr Iwtopia Mawr fe gofiwch fod y rhai a weithiodd ddim ond un awr yn y winllan yn cael yr un cyflog yn union â'r rhai a weithiodd drwy wres y dydd am ddeuddeg awr.

Mae un diwydianwr - y perchennog busnes biotec Dr Chris Evans - wedi galw ar y Cynulliad i dreblu'r cyflog presennol, £100,000, er mwyn denu'r person gorau.

Dull Rhagweithiol: Mae ymgyrchoedd megis cynnig tocynnau arbennig, gwerthu oddi ar y bysus, cynnwys gwybodaeth am gludiant cyhoeddus mewn pecynnau cyflog a phecynnau hyrwyddo a darparu llinell gymorth ar amserlenni'n briodol i'r categori hwn a dylid eu helaethu.

Erbyn hyn nid yw fawr o bwys beth oedd achos yr helynt lleol ond gallaf sicrhau pawb nad cyflog yr Ysgrifennydd Cyffredinol oedd asgwrn y gynnen o gwbl.

Clywsom nad oedd y cynhyrchwyr hyn yn derbyn 'cyflog'; yn hytrach, câi'r elw ei rannu rhwng pawb, gyda chynllun bonws i'r rhai mwyaf cynhyrchiol.

Mrs Thatcher yn addo ychwanegiad cyflog.

Dim ond dau ddeg pump, tri deg oed oedd cyflog dyn ar YTS.

Nid yw mwyafrif y llawfeddygon yn cael cyflog o unrhyw fath.

Fe wyddai mai tynnu arno yr oedd hi, ond pa ots?' A dynes de'n dod â fo am y nesa peth i ddim cyflog.' Caledodd ei lygaid.

Nid oedd y gweithwyr yn cael eu cyflog yn llawn ddim un wythnos, dim ond dyfalu faint o gynnyrch yr oedden nhw wedi wneud.

Dwi'n gwybod fod y cyflog yn dda iawn mewn pethau felly, ac mae'n siŵr fod rhywun yn cael boddhad o'i wneud o, ond mae'n well gen i wneud pethau amrywiol, i ddweud y gwir.'

Awdurdodwyd y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd yr Is-bwyllgor Staff a'r prif Swyddog priodol, i ymestyn y cyfnod hanner cyflog hyd gyfarfod dilynol yr Is-bwyllgor Staff mewn achosion priodol, gan adrodd i gyfarfod dilynol yr Is- bwyllgor Staff ar unrhyw sefyllfa lle y defnyddir yr hawl hwn.

Rhaglen oedd hon i'n hatgoffa o flynyddoedd euraidd y gêm o gyfnod pan oedd Billy Meredith yn ffurfio undeb i'r pêl-droedwyr proffesiynol er mwyn sicrhau cyflog teilwng yn hytrach na'r arian hurt sy'n cael ei dalu heddiw i Beckham a'i debyg.

Talai'r Ddraig Goch ei ffordd, ond yn awr, daeth yn bryd talu cyflog HR, a rhent y swyddfa yn Aberystwyth.