Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cyfrifoldeb

cyfrifoldeb

Dynodir y canlynol fel cyfrifoldebau arbennig am ba rai y telir lwfansau cyfrifoldeb arbennig yn unol â'r cynllun hwn ynghyd â symiau'r lwfansau:-

'Mae cyfrifoldeb y lle 'cw i gyd ar 'i dad o.

Dyma swm a sylwedd ein perthynas â'r cyhoedd yng Nghymru ac mae hynny'n gosod cyfrifoldeb mawr ar ein holl staff.

Fe ymatebodd - - drwy ddweud fod TAC wedi rhoi cyfrifoldeb hyfforddi i Cyfle ac ei bod hi'n teimlo fod y cyfeiriad yn gywir, y deialog yn gyson ac ail hyfforddi ar gyfer technoleg newydd yn ran o'r polisi hefyd.

Yn y pen draw maent yn gorfod derbyn cyfrifoldeb am yr hyn sydd yn digwydd iddynt.

Cyfrifoldeb yr athrawon pwnc eu hunain yw hyfforddi'r mathau o sgiliau darllen sydd eu hangen yn eu maes hwy a hynny gan ddefnyddio deunydd pwnc-benodol, (yn hytrach na dibynnu ar allu cyffredinol plentyn i ddarllen neu ar athrawon iaith).

Ar ben trais ei gwr, poen ysgaru, cyfrifoldeb y plant ac amodau byw anobeithiol, yr oedd swyddog y dref yn ei gwrthod.

Ac ail-ddatganwyd egwyddorion sylfaenol Cymdeithas yr Iaith mewn cynnig gan Angharad Tomos a Dafydd Morgan Lewis, sef bod Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sosialaidd, ei bod yn fudiad di-drais sy'n credu mewn heddychiaeth ymosodol ac yn cymryd cyfrifoldeb am ei weithredoedd.

Mae'n bosibl nad yw gweithwyr gofal yn cael cyfrifoldeb penodol fel gweithwyr allweddol, ond maen nhw'n dal i allu darparu'r mathau o gymorth sy'n ymwneud a'r agwedd hon.

(a) Adroddiad y Prif Weithredwr mai un o amodau sefydlu'r uned oedd trosglwyddo'r cyfrifoldeb am y storfa o'r Adran Dechnegol i'r Uned Gwasanaethau Uniongyrchol.

Os nad yw'r Cynulliad am baratoi'r ffordd i ddeddfu ar yr iaith Gymraeg, yna'r neges i San Steffan yw nad yw'r Cynulliad yn dymuno nac yn ewyllysio cymryd cyfrifoldeb am yr unig faes sy'n unigryw iddo. 11.

Ni fyddai'n dderbyniol i'r Pwyllgor fod cyfrifoldeb strategol yr awdurdod addysg lleol am ddarparu a gweinyddu ystod o sefydliadau, gan gynnwys ysgolion penodedig Cymraeg, yn cael ei ddileu a'r cyfrifoldeb yn cael ei roi i gynghor cyllido enwebedig newydd.

Mae rheolaeth leol ar gyllid a dyletswyddau cynyddol o ran gweinyddu ac asesu'n gosod baich aruthrol ar brifathrawon sydd bellach â'r cyfrifoldeb statudol o gyflawni'r holl ddyletswyddau hyn yn eu hysgolion nhw.

Mae pob un o aelodau'r Pwyllgor Rheoli'n wirfoddolydd di-gyflog, a dirprwyir cyfrifoldeb am weithgareddau dydd-i-ddydd y Gymdeithas i Drefnydd a thim o staff.

Yr oedd trigolion Prydain, hefyd, yn amharod i ysgwyddo'r cyfrifoldeb am y pechod a ddug y fath alanastra ar y byd.

Tyfu y mae hi trwy i blentyn gymryd arno'i hun y cyfrifoldeb o geisio dilladu ei feddyliau mewn iaith.

Cyfrifoldeb nofwyr tanddwr

Er nad ein cyfrifoldeb ni oedd hyn,bu inni anfon rhestr o'r mudiadau gwirfoddol hynny ddylai gael pleidleisio yn yr etholiad yma i sylw'r Swyddfa Gymreig.

Mae cyfrifoldeb arbennig ar gadeiryddion y pwyllgorau i greu awyrgylch fydd yn hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg.

Fe arhosodd y gwas suful Huw Onllwyn Jones i gymryd cyfrifoldeb am y sector preifat; fe ddaeth Rhys Dafis o Tai Cymru i ofalu am y sector cyhoeddus a Meirion Prys Jones o Orllewin Morgannwg i daclo addysg.

Nid mudiad na chyflwr ydoedd yn gymaint â phroses o ymagor ac ysgwyddo cyfrifoldeb.

Ein cyfrifoldeb ni tuag at gynaliadwyedd ieithyddol y byd yw sicrhau fod amodau teg yn cael eu creu i'r Gymraeg er mwyn sicrhau amrywiaeth ieithyddol yn y rhan hon o'r byd.

Ar ei ysgwyddau ef fynychaf y rhoddid y cyfrifoldeb i feithrin parch ac ymarweddiad gweddus ymhlith ei blant.

Ac ystyr rhyddid yn y mater hwn yw cyfrifoldeb.

Ond nid oedd efe yn ystyried bod rhai o'r ddynolryw yn ennill eu bara beunyddiol drwy lanhau swyddfeydd, gofalu am ffwrneisi gwres a'r rhai y mae eu cyfrifoldeb yn ymwneud â glanhau ffenestri.

'Y mae'r ffaith,' meddai, 'na ellir bellach cynnal Prifwyl ar y raddfa arferol ar lawer llai na hanner can mil o bunnau yn awgrymu maint y cyfrifoldeb sy'n mynd i orffwys ar ysgwyddau rhywun.

Bydd cyfrifoldeb ar yr AALl (a'r Cyngor Cyllido Ysgolion wedi i'r corff hwnnw ennill diddordeb yn y gyfundrefn leol) i sicrhau lleoliadau a darpariaeth addas i blant DAA.

"Ystyr cyfrifoldeb yn y fan hyn," meddai, "yw awdurdod, a'r hyn a olyga awdurdod i ni yma heddiw yw senedd gartrefol.

Ei hymateb negyddol oedd i osgoi cyfrifoldeb a dweud mai mater i Awdurdodau Lleol oedd hyn.

A yw pob adran yn derbyn cyfrifoldeb am ddisgyblion ag AAA?

A chydnabyddwn ein bod wedi ein gosod gennyt ar y blaned hon nid i'w hanrheithio a'i difetha ond i ddwyn cyfrifoldeb drosti o dan dy lywodraeth Di, Arglwydd y cread.

Mae cyfrifoldeb a diddordeb maes anghenion arbennig yn cynnwys, er enghraifft:

Felly ar Elisabeth y syrthiodd y cyfrifoldeb o gadw trefn ar y plasty a'r gweinyddion yn ogystal a'r gofal am ei brodyr a'i chwaer fach, yn enwedig pan fyddai Meistres Mary Games yn mynd a'i mab hynaf, Richard, i'r plas newydd ger Y Fenni.

Y mae cyfrifoldeb mawr arnom.

Yna cyfrifoldeb PDAG yw cydlynu'r holl geisiadau, eu gosod mewn trefn blaenoriaeth a llunio rhesymoliad cynhwysfawr cyn eu cyflwyno i'r Swyddfa Gymreig.

Mae eich cyfrifoldeb yn fawr gan mai chi fydd yn: penderfynu pa faes sydd yn fwyaf perthnasol i'ch ysgol neu i adran benodol cyflwyno'r syniadau a'r unedau perthnasol i'r adrannau arwain rhai o'r sesiynau sydd a dogn go helaeth o theori sydd yn newydd i'r athrawon e.e.

Gosodir y cyfrifoldeb am benderfyniadau o'r fath ar ein gwleidyddion etholedig, sydd wedi dewis gwario cyfran helaeth o'r cyllid sydd ar gael ar ddatblygiadau yn ymwneud ag arfau, tra yr un pryd yn cwtogi ar yr arian sydd ar gael ar gyfer ymchwil wyddonol bur.

Gwyddys bellach mai ymgymryd â'r cyfrifoldeb o ddwyn allan argraffiad diwygiedig o'r Beibl a wnaeth yr Esgob Parry, a chael gan ei gyfaill ysgolheigaidd a galluog, person Mallwyd, wneud y rhan fwyaf o'r gwaith.

Serch hynny, yn amgylchiadau canol y ganrif, roedd sefydlu'r Swyddfa Gymreig yr anhepgor cyntaf i lwyddiant polisi o fagu cyfrifoldeb yng Nghymru am fywyd Cymru.

Dywedodd yr Israeliaid mai cyfrifoldeb y Gonswliaeth Brydeinig oedd darparu masg ar gyfer Siwsan; ond yn ôl y Gonswliaeth mater i'r Israeliaid ydoedd.

* bod cyfrifoldeb arbennig ar yr oedolion sy'n ymwneud â phlant dan bump i ofalu amdanyn nhw a'u diogelu.

Ein mater ni, ein cyfrifoldeb ni, ni'n unig, oedd Tryweryn.

Mae cyfrifoldeb mawr ar y cornel.

Roedd - - yn awyddus i weld y cyfrifoldeb o gynhyrchu yn nwylo'r cynhyrchydd a'r materion golygyddol yn gyfrifoldeb ar y cyd rhwng y cynhyrchydd a'r comisiynydd.

Mi roedd cynnig bore yma ynglyn â chyfrifoldebau yr awdurdodau unedol newydd yn bwysig am ei fod yn gosod y cyfrifoldeb reit ar y gwaelod.

Gydag ymwybyddiaeth drom o'r cyfrifoldeb dechreuodd y Pwyllgor Gwaith drefnu'r Brifwyl.

Ond y mae yna amod." "O, beth ydi'r amod?" "Dy fod ti'n rhannu'r cyfrifoldeb efo fi." "O Alun, rydw i'n synnu atat ti, yn gofyn imi dy briodi di yng ngŵydd dy fam fel hyn." "Wnei di?

Nid yw'r Archif yn derbyn dim cyfrifoldeb tuag at y Cynhyrchydd nac unrhyw berson sydd yn hawlio trwyddo ef yn sgil unrhyw ddefnydd a wneir o'r Gwaith /Deunydd.

Yr oedd yna gnewyllyn ymysg y Methodistiaid ar ddechrau'r ganrif yn eirias sylweddoli'r cyfrifoldeb a osodwyd arnynt i amddiffyn eu treftadaeth.

Rhagwelid y byddai'r adeilad newydd yn barod ym mis Chwefror ac y byddai trosglwyddo'r cyfrifoldeb am y storfa yn cymryd lle ym mis Mawrth.

Deddf fyddai yn rhoi cyfrifoldeb statudol ar gwmniau preifat fel y Cwmniau Ffôn Symudol i barchu iaith Cymru yn yr un modd ag y mae disgwyl iddynt barchu yr amgylchedd a hawliau eu gweithwyr a'u cwsmeriaid.

Eto, os trosglwyddir y cyfrifoldeb am waith y Swyddfa Gymreig a'r atebolrwydd amdano i Gynulliad etholedig oni fydd yn anodd cadw swydd Ysgrifennydd Cymru?

A hithau'n ei garu, roedd hi'n barod i wynebu cyfrifoldeb eu cyfathrach.

Maen rhaid i rywun ofyn - a oedd y Beatles gystal â hynny? meddai rhyw Kathryn Knight yn y Daily Express yr wythnos diwethaf gan deimlon dipyn o hogan, maen debyg, wrth ysgwyddor cyfrifoldeb o ofyn y cwestiwn mawr hwnnw.

Mae nifer wedi penderfynu dirprwyo eu cyfrifoldeb, ynghyd â chyfran briodol o adnoddau, i ysgolion.

Cymerwyd cyfrifoldeb am redeg Cymdeithas Tai Meirionnydd Nant Conwy.

Yn benodol, ymysg bagad gofalon y Swyddog Drama, byddai'r cyfrifoldeb o annog a threfnu perfformiadau a chystadlaethau.

Wnei di rannu'r cyfrifoldeb efo fi?" "Gwnaf wrth gwrs, mi wyddost y gwnaf i." Gafaelodd y ddau yn dynn yn ei gilydd.

Mae ei swydd newydd yn cyfuno cyfrifoldeb dros arwain a rheoli holl weithgaredd peirianyddol S4C yn ogystal â'i hanghenion Technoleg Gwybodaeth.

Cyfrifoldeb:

Hynny yw, y mae'r cyfrifoldeb am yr hyn a leferir yn nwylo'r defnyddiwr.

Yr oedd llawer o gerddoriaeth cyfoes Ewropeaidd bryd hynny wedi'i drochi mewn euogrwydd - 'roedd straen cymdeithasol ar y cyfansoddwyr - cyfrifoldeb y cyfansoddwr tuag at ei gymdeithas, a 'roedden nhw'n benderfynol o brofi hynny.

Nid ydym yn disgwyl i blant gymryd y cyfrifoldeb hwn am unrhyw fater arall.

'Yn y pendraw mae cyfrifoldeb ar y chwaraewyr yn yr oes broffesiynol yma.

Mae sialens enfawr o'i flaen e oherwydd ar wahan i'r cyfrifoldeb o arwain y tîm bydd James yn agor y batio.

Credwn fod angen cydnabod fod cyfrifoldeb ar bob darparwr i gyfrannu at greu hinsawdd ieithyddol fwy cytbwys yng Nghymru.

Bydd yr awdurdod addysg lleol yn cadw'r cyfrifoldeb am DAA.

A byddaf yn diolch yn aml bod ein gwybodaeth o'r pethau pwysig yn anghyflawn ar hyn o bryd!CYFRIFOLDEB THEATR PLANT

Roedd y Pwyllgor Gwaith wedi gosod y cyfrifoldeb o gadw llygad barcud ar y treuliau ar ysgwyddau'r Pwyllgor Cyllid.

Na fydd angen Tai Cymru gan y bydd cyfrifoldeb tai yn nwylo cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol; na fydd angen Quangos addysg gan y bydd yna system addysg annibynnol ac na fydd angen Bwrdd Iaith oherwydd y bydd deddf iaith fydd yn dod â dwyieithrwydd yn naturiol.

derbyniodd y gol- geidwad y cyfrifoldeb am y gôl.

Mae'r cyfrifoldeb am yr holl ffyrdd, heblaw am y priffyrdd, yn nwylo Cyngor Sir Clwyd ac mae Rhaglen Ffyrdd Clwyd yn rhestru nifer o gynlluniau i wella pethau yn ardal y Bedol o Landymog i Graianrhyd ac o Fetws Gwerful Goch i Landegla.

Ar y Cadeirydd y mae'r cyfrifoldeb dros gymryd camau i sicrhau bod aelodau'r pwyllgor yn teimlo'n gwbl rydd i ddefnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn y cyfarfodydd.

A yw'r disgyblion yn cymryd y cyfrifoldeb am eu dysgu?

Meddai ar bob dawn sy'n angenrheidiol i'r grefft, ac nid oes amheuaeth na fwynhaodd y gwaith drwy gydol ei fywyd, er cymaint y cyfrifoldeb a'r gofid.

Mi fydd y Swyddfa Gymreig yn ymosod, yn siarad yn blaen ac yn poeni dim am dynnu pobol i'w phen - a dweud y gwir, mi fydd yn ymhyfrydu yn hynny, gyda'r Is-ysgrifennydd newydd wedi cael cyfrifoldeb am ddau o'r meysydd fyrnica' - addysg ac iechyd.

Eto, yng ngras cyffredinol Duw, ymddiriedwyd y cyfrifoldeb i'r llywodraeth i weinyddu cyfraith a threfn.

Yr oedd eu cyfrifoldeb yn fawr, a'u swydd yn annhebyg i unrhyw swydd arall.

Mae angen i weithwyr gael cyfrifoldeb dros eu diwydiannau.

Ond fel arfer roedd yn well ganddi hi'r shifft gynharach, er mwyn bod adre pan gyrhaeddai Shirley ac Alan, yn lle bod y cyfrifoldeb yn syrthio ar Beti o hyd.

Os oes rhaid i un ymadael, ( sef ymryddhau o'r cyfrifoldeb o wely a bwyd i'r cymar) yna ni ddylid ail-briodi.

Mae Cymdeithas Tai Clwyd Cyf hefyd yn derbyn cyfrifoldeb am iechyd a diogelwch ei chleientau a'r cyhoedd.

Cyfrifoldeb y Cadeirydd yw dangos yn eglur i bawb sy'n mynychu'r cyfarfod bod y cyfarfod yn un lle gellir defnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg yn ddiffwdan.

Mewn ardaloedd eraill, megis cymoedd y de lle mae'r ddarpariaeth o ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y degawdau diwethaf, gellir rhagweld y byddai dileu cyfrifoldeb strategol yr awdurdod lleol yn llesteirio'r fath dwf yn y dyfodol.

Un awgrym arall, os oes rhaid darlledur pethau hyn o gwbl beth am ymddiried y cyfrifoldeb i Channel 5 eu trin yn ei ffordd ddihafal ei hun.

Buasai cyfrifoldeb y busnes yn cymryd fy holl amser ymron, a buasai darllen a gwneud pregethau allan o'r cwestiwn imi.

Mae cyfrifoldeb ar holl aelodau'r Cynulliad fod y statws hwn yn cael ei warchod.

Nid oes lle i gasineb y tu fewn i'r Gymdeithas a chredwn mai ar ein hysgwyddau ein hunain y mae'r cyfrifoldeb o gyflawni'r gwaith.

Trwy roi'r lluniau o ddioddefaint ac anobaith yn eu cyd-destun, llwyddodd y wasg i annog ymdeimlad o euogrwydd yn y byd gorllewinol a thrwy hynny gyfleu cyfrifoldeb y byd hwnnw tuag at yr wynebau trist oedd yn cyfarch y cynulleidfaoedd teledu rhyngwladol.

Maddau inni'r camweddau hyn ac arwain ni i weld fod plant Cymru yn rhan o'n cyfrifoldeb am dy fod Ti wedi eu caru a bod bendithion yr iachawdwriaeth wedi eu harlwyo ar eu cyfer hwy fel ninnau, ond iddynt gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist.

Cyfrifoldeb gohebwyr teledu oedd cyfleu peth o'r wefr honno'n ogystal ag amlinellu pwysigrwydd y cytundeb diarfogi a arwyddwyd gan Mr Reagan a Mr Gorbachev yn y Tŷ Gwyn.

Yn fwy penodol, mae'r Mesur hwn yn gosod cyfrifoldeb ar yr AALl a'r holl ysgolion i ddarparu cynlluniau iaith.

Roedd y cyfrifoldeb dros Adolygiadau Datblygiad ar y Cyd ar ysgwyddau'r Cadeirydd a'r Rheolwr.

Erbyn heddiw ychydig iawn o bobl sy'n teimlo cyfrifoldeb y tu hwnt i ffiniau'r teulu ar yr aelwyd.

At hynny, fel ceidwad heddwch ymysg ei bobl, ymgymerodd â'r cyfrifoldeb, ynghyd â'i gyd-ustusiaid, o weithredu'r gyfraith ymhlith ei gydnabod, yn bennaf mewn llysoedd sesiwn chwarter a'r llysoedd bach.

Rydym yn cydnabod yr anawsterau wrth herio'r status quo ond yn fodlon cymryd cyfrifoldeb i geisio newid y drefn ac yn benderfynol o lwyddo. 02.

Dychwelant fel ysbrydion am na allant dderbyn eu cyfrifoldeb am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt.

Nid cyfrifoldeb plant yw normaleiddio'r Gymraeg.

Mae'n hysbys fod TAC wedi cymryd y cyfrifoldeb am hyfforddiant o fewn y diwydiant yng Nghymru, ac mae'r sgrîn eisoes yn elwa'n sylweddol o hynny.