Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cymerodd

cymerodd

Cymerodd Dora, gweddw Gwyther, Derek dan ei hadain a rhoddodd arian iddo gychwyn ei fusnes trin ceir ei hun.

Darparodd Ram Jam a Beks gynyrchiadau safonol i'r gwrandawyr, tra cymerodd Traciau Trobwynt olwg fwy mympwyol ar y ffordd y mae cerddoriaeth yn effeithio ar unigolion drwy ganfod y trobwyntiau ym mywydau pobl fel yu diffiniwyd gan gerddoriaeth.

Cymerodd un o'r morwynion y papuryn i'w meistres.

Yn union fel y cymerodd Duw ddyndod arno'i hun yng Nghrist, ni chyll dyn ei ddyndod wrth ymuniaethu â Duw trwy ffydd.

'Mwrdwr' oedd ei gair hi wrth ddisgrifio'r cyffro yn nhŷ'r Yafais, ond cymerodd Harry'r peth fel ffordd o siarad - wedi'r cyfan, roedd yn hen gyfarwydd a sŵn cweryla yn dod oddi yno.

Cymerodd eu harian heb ddweud diolch, a heb godi ei ben o'i bapur hyd yn oed.

Cymerodd Corws Cenedlaethol Cymru hefyd ran mewn dau o gyngherddau mwyaf y tymor yn Neuadd Dewi Sant, gan lwyfannu eu cyngerdd eu hunain yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Oddi wrth Mr Richards, ar 'i ben blwydd, deudwch wrtho fo.' Cymerodd y bachgen y llyfr ac edrychodd ar y teitl.

Cymerodd y gwaith o fricio'r twnnel saith mlynedd i'w gyflawni, a'r gweithwyr yn gweithio yn yr hwyr ac yn ystod oriau'r nos.

Yn nhawelwch y Lotments un noswaith, a'i hoff arddwyr o'i gwmpas yn drist eu hwynebau ac yntau'n dal clamp o wnionyn braf yn ei law, cymerodd y Brenin Affos lw y gwnai ei orau i gadw'r wnionyn a'r Lotments rhag dinistr dan law'r datblygwyr.

Ond nid am ei fod yn artist y cymerodd ei rhieni at Mr Potter.

Cymerodd Steffan yr awenau ond anhapus iawn oedd yntau i roi gwersi iddi hefyd.

Cymerodd Prwsia y pryd hynny ddwy ran o bump, a'r rheini y cyfoethocaf, o Ddenmarc.

Cymerodd y BBC gam mawr ymlaen yn y flwyddyn ddiwethaf wrth greu BBC Resources Limited fel is-gwmni dan berchenogaeth lawn.

Cymerodd arni adael y llofft a chychwyn i lawr y staer, gan ofalu gadael y drws yn agored.

Y mae rhywun yn dod i ddygymod yn fuan iawn a'r ffaith fod pob un yn meddwl ei fod yn cymryd rhan mewn rali ond cymerodd ychydig mwy o amser imi sylweddoli mai osgoi rhyw dwll neu bant yn y ffordd y mae y gyrrwr o'ch blaen wrth gymryd tro cwbl annisgwyl a dirybudd ar ffordd agored.

Cymerodd Vaughan Roderick a Siân Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tîm ddarlledun rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.

Cymerodd arno bendroni.

Yn y cyfwng hwn cymerodd at ddysgu rheolau barddoniaeth; ac yn hyn gallasai'n ddiamau ragori, pe daliasai ati.

Roedd hi ryw natur bagio oddi wrtha i, a bagio wnaeth hi nes y cymerodd hi wib yn y diwadd am y cefn, a welais i byth mohoni hi.

Ac ar 'sgwydda Sioned y bydd ochor weinyddol y sioe o hyn ymlaen p'run bynnag.' Cymerodd Sioned lymaid bychan o ddiod.

Cymerodd ein bws awr gyfan i ddringo'r pum milltir o ffordd droellog a arweiniai at y ffin.

'Hei, Rhys tyrd yn d'ôl...' clywodd Dad yn galw ond cymerodd arno beidio â chlywed.

cymerodd yr united kingdom telegraph telegraph.

cymerodd debra y bag ac esboniodd wrth y dyn : roedd y bag yn anrheg oddi wrth fy rhieni flynyddoedd yn ôl.

Ar ôl cael ei gyfarch gan Archesgob Buenos Aires, cymerodd ran yng ngwasanaeth y Te Deum.

Ym mis Mai 1999 cymerodd y Corws ran yng Nghyngerdd Lleisiau'r Genedl ym Mae Caerdydd, i ddathlu agor Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cymerodd Vaughan Roderick a Siân Pari Huws yr awenau gyda Good Morning Wales, lle y caniataodd y dechnoleg newydd i'r tîm ddarlledu'n rheolaidd o leoliadau gwahanol ledled Cymru.

Os cymerodd gaff gwag yr oedd pawb yn rhy brysur i sylwi ar hynny.

Cymerodd hwnnw un cam arall a mynd â'r Hindw i'w ganlyn i ganol y gegin.

Cymerodd ofal i ddewis yr un nifer o bobl o'r tair urdd uchaf yn nhrefn yr Eglwys, hynny yw, yr offeiriadaeth, y ddiaconiaeth a'r is-ddiaconiaeth.

Cymerodd neu disodlodd yr eglwys golegol honno yr hen gymdeithas o glerigwyr Cymreig a addolai yno gynt.

Mae un ohonynt, y Charles Darwin newydd ddychwelyd i'r wlad ar ôl siwrne o dair blynedd a'i cymerodd hi o amgylch moroedd y byd.

Cymerodd ran mewn Western wedi hynny, A Long Ride From Hell yn 1968 ond pwy syn cofio am hwnnw heddiw tra bo Fistful of Dollars ar sbagetis eraill yn adnabyddus i bawb.

Cymerodd y wladwriaeth y prif gyfranddaliadau yn y cwmnau olew, a gwladolwyd Banc Barclays.

Cymerodd gryn amser i'r pwyllgor - Y Pwyllgor Canol, fel y'i glewid, - osod i lawr sylfeini a chyfeiriad y gwaith ac astudio patrwm y Senedd y gobeithid ei chael, sef Senedd ar yr un llinellau a Gogledd Iwerddon.

Tynnodd ef o'i logell a gweiddi ar y lleill, 'Fe ddaeth yr amser i brofi anrheg y ddraig.' Cymerodd ychydig o'r llwch ohono a'i daflu drosto'i hun a'i ferlyn.

Mae'r tâp newydd ddechrau troi, a'r gwahoddiad-orchymyn hwn ar ddechrau'r cyfweliad yn rhagymadrodd i stori fach am y modd y cymerodd Wil Sam yn erbyn nionod unwaith ac am byth yn hogyn bach, pan stwffiodd ei frawd - yr arlunydd a'r hanesydd celf erbyn hyn, Elis Gwyn - slotsyn i'w geg.

Yn y padhâ (a ddeilliai o pdh) y rhyddhawyd y sawl a fu'n gaeth trwy i rywun arall dalu ffi drosto: Felly cymerodd Moses yr arian oedd yn iawn dros y rhai ...

Daethpwyd i esbonio marwolaeth Crist fel y weithred lle cymerodd Duw bechod ac euogrwydd dyn arno'i hun ym mherson y Mab.

Cymerodd 54 o bobl, a oedd yn cynrychioli 40 sefydliad, ran yn y gynhadledd.

Cymerodd Jabas ddau neu dri o luniau yn sydyn.

Cymerodd Nel y cyfle i ddarllen y graffiti y bu'r heddwas yn ceisio'i lanhau.

Cymerodd bedwar diwrnod i garej ddod o hyd i'r creadur ym mherfeddion y cerbyd ac yn ystod y pedwar diwrnod hwnnw tynnwyd y Myrc yn ddarnau ond i ddim pwrpas.

Dim ond eiliad y cymerodd iddi gau'r drws, ond yn yr eiliad honno roedd hi wedi gweld Edward Morgan yn gorwedd ar y llawr a rhan uchaf ei gorff wedi ei rwygo'n ddarnau.

Cymerodd y copi o'r Gwyliwr diwethaf oddi arni.