Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynhaliwyd

cynhaliwyd

Chamberlain yn dychwelyd ac yn chwifio darn o bapurgan gyhoeddi 'Peace in our time'. Yn Nhachwedd cynhaliwyd 'kristalnacht', pan ymosodwyd ar Iddewon ym mhob rhan o'r Almaen.

Cynhaliwyd yr arolwg, a ariannwyd gan y Bwrdd ar y cyd ag S4C, gan NOP Consumer Market Research, gyda chymorth y Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog.

Eleni cynhaliwyd Seiat pryd y cafwyd myfyrdodau bendithiol iawn ar y geiriau "Myfi yw y ffordd"; "y bugail da%; "bara'r bywyd;" "yr Atgyfodiad a'r bywyd" a "goleuni'r byd" yng nghwmni'r Parchedigion Emrys Thomas, S.

Dan arweiniad y Parch Eifion Wyn Williams, cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi ar ddechrau y flwyddyn yn Jerusalem.

Daeth llawer iawn o bobl i'n tŷ ni i ddechrau, ac wedyn i Bethel, lle'r aethpwyd a hi, ac y cynhaliwyd cwrdd, a'r capel yn orlawn.

Gwasanaeth Undebol Cynhaliwyd gwasanaeth undebol yng nghapel Canaan ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.

Pnawn dydd Mercher cynhaliwyd yr oedfa ordeinio.

Cynhaliwyd cyngherddau corawl ac i'r organ yn rheolaidd yn Eglwys Crist gan ddangos dawn a gallu Ffrancon Thomas.

Cynhaliwyd cinio Nadolig yn y Clwb a hefyd cafwyd noson o ddathlu, gydag adloniant wedi ei drefnu gan y Pwyllgor Merched.

Yn Nhachwedd cynhaliwyd 'kristalnacht', pan ymosodwyd ar Iddewon ym mhob rhan o'r Almaen.

Cynhaliwyd yr arddangosfa ynghyd â chyfarfod Plaid Cymru yn y dref a'r bwriad oedd dangos y posibiliadau o ddefnyddio safleoedd diffaith fel hwn i greu canolfannau celf a meithrinfeydd diwydiannau celf.'

Yn ail, cynhaliwyd Gwyl Ddrama CYD yn Nolgellau, enghraifft wych o weithgaredd lle bu ymarfer ar y cyd rhwng Cymry Cymraeg a Dysgwyr dros gyfnod o wythnosau.

Yn ystod cyfnod yr adeiladu cynhaliwyd Ysgol Sul Cefn Brith yn ysgubor Aelwyd Brys a phob gwasanaeth arall yn Ysgol y Cyngor, Glasfryn.

ond cyn hynny, ym mis awst, cynhaliwyd prif ddigwyddiad y flwyddyn, sef cynhadledd frankfort, yr almaen.

Cynhaliwyd protest y tu allan i'r gwesty dros y Sul, ar ol i'r gwaharddiad gael ei ddatgelu gan raglen faterion cyfoes BBC Cymru, "Taro Naw".

Yn gyntaf, cynhaliwyd ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol i annog pobl i ddarllen ac ystyried y ddogfen ymgynghorol a chymryd rhan yn yr ymgynghori drwy ymateb yn ysgrifenedig.

Cynhaliwyd gwrthdystiadau gwrth-Ffasgaidd ymhobman.

Yn drydydd, cynhaliwyd cynhadledd undydd yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam ar 8 Mawrth 1996.

Ar dudalennau'r Llenor, gydol y dauddegau a'r tridegau, cynhaliwyd trafodaeth ar Hanes Cymru, hanfodion Cymreictod a pherthynas Cymru ag Ewrop rhwng Saunders Lewis ac Ambrose Bebb ar y naill law, y ddeheulaw, a W. J. Gruffydd ac R. T. Jenkins, ar yr aswy.

Mewn gwirionedd, cynhaliwyd dau gyfarfod, y cyntaf yn breifat a'r ail yn gyhoeddus.

Yn ystod y prynhawn cynhaliwyd arwerthiant, yr elw tuag at gronfa'r Uned.

Cynhaliwyd dau gyfarfod i hyfforddi gwirfoddolwyr, ym Mangor a Dinbych.

Cynhaliwyd seremonïau dathlu diwedd yr Ail Ryfel Byd hanner canrif ynghynt.

Fe'u cynhaliwyd yma tua diwedd y ddeunawfed ganrif neu'n gynnar yn nechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Wrth gwrs bu partionyn yr ysgolion i gyd ac yn Ysgol Pantyrhedyn cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau.

Gan mai yn enw Cadair Morgannwg y cynhaliwyd yr orsedd gyntaf, sef gorsedd Llundain, priodol felly yw agor yr hanes trwy sôn yn gyntaf am orseddau cynnar y Gadair honno yn Llundain ac ym Morgannwg ei hunan.

Cynhaliwyd cyrsiau cymorth cyntaf, defnyddio cyfrifiaduron, i wirfoddolwyr ac ar y Ddeddf Elusennau.

Cynhaliwyd dros 50 o gyngherddau ledled Cymru mewn 17 o wahanol leoliadau.

Cynhaliwyd cyfarfod o'r gymdeithas ar ffurf Cyfarfod Gweddi yn y Tabernacl.

Cynhaliwyd gwasanaeth Naw Llith a Charolau yn Eglwys y Plwyf ac yn Eglwys Crist o bobtu'r Nadolig.

Cynhaliwyd cyfarfodydd.

Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Uned Defnyddwyr i grynhoi gwybodaeth berthnasol i'r Cynllun Gofal.

Noson Wobrwyo Cynhaliwyd noson wobrwyo yn Neuadd y Dref i gyflwyno gwobrau i ddigbyblion y dosbarthiadau dawnsio sydd yn cael eu cynnal yn y neuadd bob Nos Lun.

Cychwynnodd yr Achos ym Mhrion ym mharlwr Brynmulan, cartref Ann Parry, ac yno y cynhaliwyd y seiat wythnosol.

Cynhaliwyd hwnnw yn Neuadd y Brenin, Aberystwyth.

Cynhaliwyd cyfarfodydd llenyddol llewyrchus yng Nghwm-garw yn nghyfnod Owen Williams 'i'r diben o gadw ieuenctid o'r dafarn, ac i yrru awydd arnynt am ddysg a gwybodaeth'.

Ac yn y prynhawn, cynhaliwyd rali hynod lwyddiannus ILDIWCH I'R GYMRAEG.

Cynhaliwyd dosbarthiadau yn rheolaidd yn Cairo a Phalesteina i Gymry yn y Lluoedd Arfog yn y Dwyrain Canol, lle trafodwyd problemau moesol, pynciau'r ffydd, a chymdeithaseg.

Cynhaliwyd gala elusennol hefyd er budd apêl yr Ysbyty Plant yng Nghymru ym mis Ionawr 2000.

Cynhaliwyd cyngor rhyfel.

Cynhaliwyd gweithdy drama eisoes a'r gobaith nawr yw datblygu'r grŵp i sefydlu Cwmni Drama ieuenctid Cwm Gwendraeth.

Cynhaliwyd cyfarfodydd i edrych ar ddyfodol y sector wirfoddol yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol, ac yn arbennig felly, y mudiadau hynny a gyllidir trwy strategaeth sirol.

Cynhaliwyd ffug-etholiad hyd yn oed.

Hefyd yn ystod y mis cynhaliwyd cyfarfod pryd y daeth y Capten David Emery o Fyddin yr Iachawdwriaeth i roi sgwrs i'r aelodau am waith y Fyddin yng Ngwynedd.

Cynhaliwyd cyfarfod rhyngddo ef, Capten Burrows, Thomas Jones, Frank Nevill, y Prif Gwnstabl a chynrychiolwyr y Pwyllgor Streic, yn Ysgol y Gweithfeydd Copr.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd gweithdai paentio ar sidan gan Heather Lowe a gweithdy sgetsio adar gan Philip Snow.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith ar Hydref yr 20fed a'r 21ain.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd yn Senedd-dy Owain Glyndwr, a dywed yr aelodau oedd yn bresennol - rhyw drigain ohonynt - iddynt fwynhau eu hunain yn arw.

Methwyd cynnal yr Eisteddfod yng Nghaerfyrddin oherwydd y Rhyfel, ac fe'i cynhaliwyd yn Aberteifi.

Cynhaliwyd achos llys yn Abergele (Tachwedd '95) yn dilyn gweithred 'Steddfod Abergele.

Cynhaliwyd streiciau gan ddocwyr a morwyr drwy'r haf twym.

Eleni cynhaliwyd trafodaethau rhwng swyddogion y Swyddfa Gymreig a PDAG ar raddfa ehangach na'r blynyddoedd cynt cyn y cafodd y dyraniad terfynol ei gyhoeddi, a da oedd clywed fod " y Gweinidogion yn ddiolchgar am y cyngor y bu i chi ei roi wrth ein helpu i ddod i'r penderfyniadau hyn.

bu'r ail gynhadledd mor llewyrchus â'r gynhadledd gyntaf a phan ddychwelodd henry richard o ffrainc cynhaliwyd nifer of gyfarfodydd cyhoeddus drwy brydain, a'r rhai mwyaf nodedig ohonynt ym manceinion a birmingham, i ategu a gwerthfawrogi'r gwaith a wnaed ym mharis.

Cynhaliwyd y rali i brotestio yn erbyn gwerthu awyrennau Hawks i Indonesia, a hyfforddi'r peilotiaid yn y Fali - mae Indonesia wedi bod yn defnyddio'r awyrennau i ormesu pobl Dwyrain Timor, ac wedi lladd traean o'r boblogaeth yno ers 1975.

Cofiaf y diweddar Harry Roberts, cyn gadeirydd y Cor, ac yn un o'r dynion mwyaf ffraeth i mi ei adnabod, yn adrodd hanes y Cor yn canu mewn tref gyfagos ac organydd y capel, lle cynhaliwyd y cyngerdd, a oedd hefyd yn adnabyddus fel cerddor, yn gwrthod i Ffrancon gael defnyddio'r organ!

Yn ddiweddar cynhaliwyd etholiad gan aelodau'r clwb i ddewis pwyllgor.

Ond er hyn i gyd pur ansicr yw dyfodol Eisteddfod y Foel, gan fod yr hen neuadd yn y Foel, lle cynhaliwyd yr eisteddfod ers dros drigain mlynedd bellach yn dod i ben ei rhawd.