Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cynradd

cynradd

Ail Iaith Cynradd

Er nad oes gan y Cynulliad Cenedlaethol bwerau deddfu cynradd mae Deddf Llywodraeth Cymru yn dweud y gall y Cynulliad 'wneud unrhyw beth i gefnogi neu i gynnal yr iaith Gymraeg'. Credwn mai hawl foesol y Cynulliad yw deddfu dros y Gymraeg.

Yn achos Cymraeg Cynradd yr oedd pawb a atebodd wedi derbyn hyfforddiant naill ai gan athrawon ymgynghorol y sir neu gan yr Hyfforddwr Cenedlaethol.

Lluniwyd holiaduron gwahanol gan Yr Uned Iaith Genedlaethol ar gyfer Ysgolion Cymraeg ac Ysgolion Cymraeg Ail Iaith, cynradd ac uwchradd.

Pecyn o adnoddau ar gyfer ysgolion cynradd.

Yn ddiweddar cryfhawyd ei bolisi iaith cynradd trwy ddatgan o blaid dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ardaloedd traddodiadol Gymraeg.

Bydd un wobr yn cael ei rhoi am y safle gorau gan ddisgyblion ysgolion cynradd a'r llall am safle a gynlluniwyd gan ddisgyblion ysgolion uwchradd.

Datblygu Clybiau Dysgu wedi oriau ysgol ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd o'r pentref gyda chynlluniau mentora.

Yn achos Ail Iaith Cynradd yr oedd pob cydlynydd wedi cynnig hyfforddiant i weddill yr adran ar greu unedau dysgu pwrpasol.

Yn groes i'r gred boblogaidd, mae'r defnydd a wneir o ysgolion cynradd gan y gymuned wledig yn isel iawn.

Gwobr newydd a gafodd ei chyflwyno yn y Rali eleni oedd honno i Ysgolion Cynradd Mon.

Pecyn llyfr a CD yn cynnwys 18 o ganeuon newydd ar gyfer plant oed cynradd.

Yn Nyfed, er enghraifft, ni fu polisi iaith cynradd clir a chadarn gan yr awdurdod addysg.

Yn y sector cynradd mae gyda ni ganran uchel iawn o ysgolion cymunedol bychain.

Cytunwyd y dylid rhoi blaenoriaeth uchel i Gynllun Darllen Graddedig yn yr ail iaith; dd) bod angen goresgyn yr anhaster o ledu cynllun darllen o un sir i'r llall; e) bod yr Uned Iaith yn gwneud cais i'r Swyddfa Gymreig am Swyddog Cynradd a fyddai'n ymwneud â mamiaith ac ail iaith.

Fframwaith cynradd y proteinau.

Cefnogwyd y gystadleuaeth yn dda gan ddisgyblion Ysgol Cynradd Llanfairpwll, a hwy gafodd Darian y Buddugwyr.

Arolwg yn dangos fod un o bob deuddeg o blant ysgolion cynradd Prydain yn dioddef o afiechyd a diffygion lluniaeth.

Yn achos cydlynwyr Cymraeg Cynradd ni chlywodd neb a'u gwelodd angen coll-farnu'r deunyddiau.

Bron i 400 o gerddi gorau'r genedl ar y We am ddim i blant oed cynradd.

Cymraeg Cynradd

Cofnodir agweddau ar ddatblygiad y plentyn cyfan mewn proffil sylfaen a all fwydo mewn i Gofnod Cyrhaeddiad Cynradd lle nodir cyrhaeddiad y plentyn mewn perthynas â'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Cwricwlwm Cyflawn.

Yn y tymor byr, byddai pwyslais gwaith y swyddog ar blant a oedd a phroblemau caffael iaith, am amrywiol resymau; f) bod yr Uned Iaith yn casglu gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael, er mwyn canfod sut yr oedd awgrymiadau'r Gweithgor Cynradd yn cydlynu â chynlluniau'r Uned Iaith; ff) bod angen datblygu gwaith yr Athrawon Bro yn y maes dysgu ail iaith; Pwysleisiwyd rôl yr Athrawon Bro droeon.

Yn achos Cymraeg Cynradd cyfartal oedd cyfraniad gan yr HC a chan sir i cynllunio thema.

Cynradd Uwchradd Cynradd Uwchradd

'R oeddem yn swnian yn bamaus ar y cynghorwyr hynny a oedd ar yr Is-bwyllgor Ysgolion Cynradd i ailfeddwl.

Mae'r ysgolion cynradd yn orfodol i bawb.

TROEDLE CADARN I'R GYMRAEG - Yr angen am Ysgolion Cynradd Cymraeg penodedig yn y Fro Gymraeg - Emyr Hywel

Mae mamiaith y disgybl yn ffactor sy'n cymhlethu'r broses o symud o'r cynradd i'r uwchradd.

Dengys hyn na fu polisi iaith llwyddiannus yn weithredol hyn yn oed mewn ardaloedd gwledig megis Ceredigion mewn nifer sylweddol o ysgolion cynradd.

Yn achos Ail Iaith Cynradd yr oedd pawb wedi nodi mai gan drefnyddion neu athrawon ymgynghorol y sir y cafwyd yr arweiniad, a'r ganolfan iaith wedi'i enwi gan amlaf, gan y cydlynwyr.

O sylwi'n fanylach ar sefyllfa'r Gymraeg mewn ysgolion cynradd gwledig yng Ngheredigion, sy'n nodweddiadol o rannau gwledig eraill o Gymru, gwelir effeithiau'r newidiadau a grybwyllwyd yn glir, a hynnyn sicr yn achos pryder.

Cynradd Uwchradd

Yn achos Cymraeg Cynradd, gofynwyd i ba raddau y cafwyd cymorth ar gyfer cynllunio'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm trwy waith thema.

Cawsom ymateb da gan ysgolion cynradd, ac roedd mwy nag un o'r safleoedd yn deilwng o'r wobr.

Gan fod yr ymateb cychwynnol mor brin gan ysgolion cynradd ail iaith, fe ddosbarthwyd rhagor o ffurflenni gan y cydlynwyr mewn rhai siroedd yn y de yn ystod yr wythnos wedyn.

O'r cychwyn cyntaf mae rheolwyr yr ysgol uchod wedi gweithredu yn holol bendant, yn unol â chanllawiau Pwyllgor Addysg Gwynedd, dan drefn asiantaeth staffio cynradd -- trefn penodi Prifathro a Dirprwyon.

Ar hyn o bryd mae 525 o ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg i dros 82,000 o blant.

Diwydiannau Cynradd yw rheiny sydd yn cynhyrchu deunyddiau crai o'r tir neu'r môr, e.e.

Cynradd

A'r adroddiad ymlaen i fynegi gofid bod y rhaglen a gynigir yn nes ymlaen yn yr ysgolion cynradd "yn fwy ffurfiol ac yn fwy caeth i lyfrau ac ni chynhelir, bob tro, y cynnydd cynnar mewn datblygiad llafar".

athrawon ail iaith yn y sector cynradd, ac athrawon cyfrwng yn yr sector uwchradd.

Ymestyn project y Coleg Normal (a noddir gan Wynedd) i ysgolion uwchradd gweddill Cymru, a'r sector cynradd.

Mae'n cynnwys y gyfrol Gymraeg gyntaf i'w rhoi ar y we: Rebel ar y We gan y Prifardd Robin Llwyd ab Owain a dros 400 o gerddi gan feirdd cyfoes ar gyfer plant cynradd.

Yn achos cydlynwyr iaith ysgolion Ail Iaith Cynradd ni welodd neb angen coll-farnu'r deunyddiau.

.Y cam nesaf oedd i gynrychiolwyr o'r ardal fynd i'r Cyfarfod Sirol yng Nghaernarfon, ond unwaith eto trosglwyddwyd yr adroddiad a'r argymhelliad yn ôl i'r Is-bwyllgor Ysgolion Cynradd.

Teimlodd y beirniaid fod y safon yn dystiolaeth o greadigrwydd a diwydrwydd plant ac athrawon ysgolion cynradd Cymru wrth iddynt fynd i'r afael â chyfrwng newydd y we.

Cynradd

Yn ogystal, y mae cynlluniau ar y gweill i drefnu cwis llyfrau rhwng yr ysgolion Cynradd ac i gynhyrchu llyfrynnau lliwio a darllen i blant wedi eu seilio ar gymeriad Gloyn (sef arwyddlun Eisteddfod yr Urdd yng Nghwm Gwendraeth) ynghyd â chylchgrawn chwaraeon.

Pedair plaid wleidyddol Cymru yn derbyn Adroddiad Gittins y dylai pob disgybl cynradd yng Nghymru gael y siawns i ddysgu Cymraeg.

Rhiannon Steeds Swyddog Maes Cwricwlwm (Cynradd) Cyngor Cwricwlwm Cymru